Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

 

 

 

 

 

XI EDYCJA PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

SZANOWNI RODZICE DZIECI 5- i 6- LETNICH

 

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 BĘDZIEMY REALIZOWAĆ XI EDYCJĘ PROGRAMU

 

"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

 

we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym z Puław.

PIKNIK PRZY CHACIE ADAMA ŻEROMSKIEGO

 

 

 

 

URODZINY ADAMA ŻEROMSKIEGO”- piknik plenerowy przy Chacie Stefana Żeromskiego, dnia 6 września 2018r. (czwartek) Dla Dzieci sześcioletnich

 

 

 

PLAN

 

10.30 – 12.00

1. SPOTKANIE Z KUSTOSZEM MUZEUM W CHACIE PISARZA STEFANA ŻEROMSKIEGO. Poznanie historii rodziny Żeromskich Oktawii, Adama i Stefana, podanej w sposób przystępny dzieciom.

 

2. Działalność plastyczna w plenerze "Adam Żeromski oczami dzieci".

 

3. Drugie śniadanie w ogrodzie przy Chacie Muzeum. Zabawy ruchowe.

 

LIST MINISTER EDUKACJI DO RODZICÓW i OPIEKUNÓW

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ANNA ZALEWSKA

 

Warszawa, 29 sierpnia 2018 roku

 

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie,

 

przed nami nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolejnym etapem zaplanowanych zmian w polskiej edukacji. Pozwólcie Państwo, że przywołam najważniejsze projekty, które uczynią szkołę lepszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną. Zmieniamy szkołę po to,
aby każdy uczeń, bez względu na to, skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dostęp do dobrej edukacji.

Nadchodzący rok szkolny przypada w szczególnym momencie – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiem, że wiele szkół i placówek oświatowych włączy się we wspólne świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Cieszę się, że 257 z nich skorzysta z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. Dziękuję za aktywny udział w tym projekcie
i propozycje ciekawych akcji.

W tym roku szkolnym kładziemy szczególny nacisk na dalsze wdrażanie nowej podstawy programowej oraz zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego,
tak aby szkoły i placówki lepiej odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Równocześnie dzięki programowi „Aktywna tablica” będziemy rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli. Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy we wszystkich szkołach w Polsce podłączyć szerokopasmowy internet. Dzięki staraniom MEN szkoły
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będą mogły korzystać z dostępu do internetu bezpłatnie przez 10 lat.

Cieszę się, że w ostatnim czasie tak wielu rodziców i opiekunów skorzystało
z rządowego programu „Dobry Start”, który obok „Rodziny 500+” jest rzeczywistym wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwą inwestycją w edukację młodego pokolenia.

Przypomnę również, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ostatniej klasy gimnazjum na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali bezpłatne podręczniki
i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dalej będą one finansowane z budżetu państwa.

Rodzice są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej. Państwa zaangażowanie
jest istotnym wsparciem dla nauczycieli oraz dyrektorów. Rozpoczynający się rok szkolny
to czas nowych zadań i obowiązków. To jednocześnie możliwość, aby w większym włączyć się w życie szkoły. Gorąco do tego zachęcam. Bez wzajemnej współpracy szkoła nie może sprawnie funkcjonować i w pełni realizować swoich zadań edukacyjno-wychowawczych.

W prawie oświatowym potwierdziliśmy wysoki status obecności rodziców w szkole
i zwiększyliśmy ich wpływ na funkcjonowanie placówki. Szczególne kompetencje zostały przyznane radzie rodziców, która – w porozumieniu z radą pedagogiczną – uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki edukacyjnej. Rada opiniuje program
i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora, a także uchwały dotyczące prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Chcąc przybliżyć sposób działania rad rodziców, przygotowaliśmy specjalny poradnik „Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania”. Mam nadzieję, że zawarte
w nim informacje i wskazówki będą dla Państwa pomocne. Jestem przekonana, że pozwolą one w pełni korzystać z kompetencji, jakie gwarantuje zmienione Prawo oświatowe. Poradnik został przekazany za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej
do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie Państwa. Dostępny jest on również
na stronie internetowej www.men.gov.pl

W szczególny sposób pragnę zwrócić się do tych z Państwa, których dzieci będą ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej na rok szkolnych 2019/2020. Już dziś mogę zapewnić, że szkoły przygotują odpowiednią liczbę miejsc dla wszystkich absolwentów. We wrześniu rozpoczniemy kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zamieszczony zostanie informator oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony rodziców
i uczniów, przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, a także przedstawiciele lokalnych samorządów. We wszystkich kuratoriach
od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum będą mogli uzyskać informacje
na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych
w regionie. Zachęcam również do kontaktu z lokalnymi samorządami, które również przygotowują się do przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Pragnę również podkreślić, że dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są szczególną troską i wsparciem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zadbaliśmy o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia z niepełnosprawnością do grupy rówieśniczej. Uczeń z niepełnosprawnością powinien uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami. Szkoła ma obowiązek to zapewnić. W przypadku dodatkowych pytań mogą Państwo korzystać
ze wsparcia wizytatorów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy zostali powołani we wszystkich kuratoriach oświaty. Do dyspozycji jest także udostępniony przez ministerstwo adres mailowy
edukacjawlaczajaca@men.gov.pl

Warto zaznaczyć, że na ustalenie procesu edukacyjnego dziecka szczególnie istotny wpływ mają rodzice. Dyrektor szkoły ma obowiązek skutecznego zawiadomienia Państwa
o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów, który decyduje o sposobie realizacji procesu edukacyjnego ucznia z niepełnosprawnością. Uczestniczenie rodziców w takim zespole
jest konieczne. To Państwo jako rodzice najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą jakie są jego potrzeby.

Jestem przekonana, że dzięki tym rozwiązaniom każdy uczeń będzie miał zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Jeżeli mają Państwa zastrzeżenia, bądź wątpliwości odnośnie rozwiązań zaproponowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, zachęcam
do bezpośredniego kontaktu z kuratorem oświaty.

Składam serdeczne życzenia pomyślnego roku, dobrej, owocnej współpracy
ze szkołą, a także sukcesów edukacyjnych Państwa dzieci.

Wierzę, że czas pobytu w szkole będzie dla każdego ucznia pełen pozytywnych doświadczeń, związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i kształtowaniem postaw.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

"Gdy dzień wstaje i wita świat,

  ranną porą wstaję i ja.

  Mama pomaga ubierać się,

  do przedszkola prowadzi mnie."

                          (K. Bożek - Gowik)

 

 

Adaptacja dziecka w przedszkolu

 

      Zagadnienie adaptacji do warunków przedszkolnych dotyczy nie tylko dzieci najmłodszych, ale każdego dziecka przekraczającego po raz pierwszy progi przedszkola. Pierwsze dni dziecka w przedszkolu to trudny okres i sprawdzian dla dzieci i rodziców. Otoczone dotychczas troską i uwagą rodziny dziecko nagle znajduje się w miejscu, gdzie wszystko jest obce, inne: przedmioty, osoby, rytm dnia.
 Niektóre dzieci są wówczas zaciekawione. Inne są niespokojne, niepewne, boją się zostać same, bez rodziców.
      Ich poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane. Część dzieci przystosowuje się dość szybko, u innych okres aklimatyzacji trwa długo.
       Jedno dziecko po tygodniu ma już najgorsze za sobą, inne swój trudny czas zaczyna dopiero po miesiącu (i to też jest normalne).
- bo dopiero wtedy zrozumiało i w pełni odczuło, że pewien etap skończył się bezpowrotnie, a ono wolałoby żeby było tak jak dawniej.

      Na początku roku przedszkolnego płaczą zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Dzieci z powodu rozstania mamą, a rodzice, bo muszą zostawić zapłakanego, przestraszonego malucha wśród obcych ludzi i w obcym otoczeniu.
       Czasem dla dzieci pierwsze kontakty z przedszkolem są źródłem przykrych napięć emocjonalnych utrudniających im przystosowanie. Jednak przedszkole jest dobrym środowiskiem do uczenia dziecka samodzielności i uspołecznienia. Kontakty z rówieśnikami uczą norm współżycia w grupie społecznej. Dziecko szybciej się do niego przystosuje i zniesie niedogodności życia zbiorowego, gdy będzie je postrzegało jako bezpieczne i atrakcyjne dla siebie.


 Dlaczego tak ważna jest adaptacja?

 

      Adaptacja to przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, sytuacji, warunków; również zmniejszenie odczuwania określonych bodźców wskutek ich długotrwałego działania. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem.
       Te pierwsze doświadczenia społeczne często odbijają się na dalszym życiu dziecka.
       Sfera emocjonalna u małych dzieci odgrywa rolę pierwszoplanową w rozwoju. Od niej zależy aktualny dobrostan i wykorzystanie pozostałych zasobów (np.: aktywności poznawczej, ruchowej, społecznej).
Ona też wpływa na późniejszą, szeroko pojętą adaptację do ciągle zmieniających się warunków życia.
Jak ma się przystosować dziecko? Oczywiście z pomocą dorosłych, którzy rozumieją problem  i wiedzą, do czego dziecko jest gotowe, a co jest dla niego trudne.

      Troska o prawidłową adaptację dziecka do nowej dla niego sytuacji jest więc ważnym zadaniem dla nauczycieli, całego personelu przedszkola, rodziców i bliskich dziecka.
      Bardzo ważne jest, by te pierwsze doświadczenia dziecka z przedszkolem przebiegały w atmosferze bezpieczeństwa, spokoju i łagodności.

      Czasem dla dzieci pierwsze kontakty z przedszkolem są źródłem przykrych napięć emocjonalnych utrudniających im przystosowanie.

      Jednak przedszkole jest dobrym środowiskiem do uczenia dziecka samodzielności i uspołecznienia. Kontakty z rówieśnikami uczą norm współżycia w grupie społecznej. Dziecko szybciej się do niego przystosuje i zniesie niedogodności życia zbiorowego, gdy będzie je postrzegało jako bezpieczne i atrakcyjne dla siebie.


Dziecko przychodząc po raz pierwszy do przedszkola przystosowuje się do:

 

 • nowego dla niego otoczenia i wymagań związanych ze sposobami korzystania z urządzeń i wyposażenia w swojej sali,
 • przebywania w licznej grupie rówieśników,
 • wymagań stawianych w zakresie czynności samoobsługowych nie zawsze wykonywanych dotychczas samodzielnie w domu rodzinnym,
 • sposobu komunikowania się i odnoszenia się do rówieśników i dorosłych,
 • nowego trybu życia i rozkładu dnia nie zawsze zrozumiałego dla niego,
 • innej niż w rodzinie pozycji społecznej, w grupie rówieśników jest dzieckiem jednym z wielu,
 • braku oparcia w osobach bliskich w sytuacji osamotnienia lub trudnej,
 • nawiązywanie kontaktów interpersonalnych z obcymi ludźmi.

 

Jak można zaradzić stresom pierwszych dni w przedszkolu?

 

 • Prowadząc dziecko do przedszkola przez cały pierwszy okres należy podkreślać dumę z jego postawy oraz z tego, że jest mądre, odważne i że na pewno da sobie radę. Znalezienie odpowiednich argumentów wspierających pewność siebie u dziecka jest sprawą ogromnej wagi. Nasz maluch podobnie jak my wchodząc do nowego środowiska musi być dobrze zmotywowany zarówno co do pozytywów pobytu jak i własnej wartości.
 • Pożegnanie powinno odbywać się z uśmiechem, bez łez i smutnych spojrzeń, bez zbędnego przedłużania samego momentu rozstania. Niedopuszczalne jest okłamywanie dziecka, że mamusia tutaj w szatni poczeka na ciebie, albo zaraz po ciebie wrócę.
 • Pobyt rodzica w sali z dzieckiem, tylko niepotrzebnie przedłuża jego niepokój związany z rozstaniem oraz utrudnia nawiązanie kontaktu z nauczycielką i innymi dziećmi. Najkorzystniej jest po przebraniu pozostawić dziecko pod opieką nauczycielki lub pomocy, która najlepiej zorganizuje mu wejście do grupy.
 • Rodzic pozostawiając dziecko musi być przekonany, że nie stanie się mu żadna krzywda, dlatego nie powinien wykazywać zdenerwowania ani niepokoju.
  W przeciwnym wypadku dziecko nie rozumiejąc dlaczego mama jest zdenerwowana podejrzewa, że coś mu grozi, a wtedy żadne argumenty nie będą skuteczne.
  Spokojne, zdecydowane rozstanie sprawia, że nawet bardzo rozpaczające dziecko szybko uspokaja się, oswaja i nawiązuje kontakt z rówieśnikami.
 • Jeżeli dziecko w pierwszych dniach płacze przy rozstaniu, ale potem chętnie się bawi z innymi dziećmi, bierze udział w zabawach, jest aktywne w grupie, zjada posiłki które lubi, możemy być pewni, że po krótkim czasie nie będzie miało żadnych problemów. Przerywanie rytmu chodzenia do przedszkola kilkoma dniami wakacji u babci przedłuża tylko niepotrzebnie okres adaptacji.
 • Aby pomóc dziecku w pierwszych trudnych dniach pobytu w przedszkolu możemy skrócić czas jego pobytu. Jest więc zasadne aby dzieci małe 3 i 4 - letnie przez pierwsze dni przebywały w przedszkolu nie więcej niż 3 - 4 godziny, a w następnych dniach stopniowo ten czas można wydłużać. Dla dzieci 5 i 6 letnich nie ma takiej konieczności jednak w miarę możliwości w pierwszych dniach pobyt nie powinien być zbyt długi najlepiej do 4 - 5 godz.
 • Bywa dość często i tak, że po w pierwszych kilku dniach bardzo chętnego pozostawania w przedszkolu dziecko zaczyna płakać i protestować. Zaspokoiło bowiem ciekawość poznawania nowych zabawek i nie ma ochoty rezygnować z indywidualnego sposobu na zabawę oraz nie chce akceptować dzielenia się z innymi, ustępowania, podporządkowania zasadom grupowego życia. Jeśli chodzenie do przedszkola jest dla dziecka koniecznością, należy być konsekwentnym i nie okazywać wobec niego wahania. Powoli zrozumie ono, że przedszkole jest jego "obowiązkiem" i kiedy zaakceptuje nowy układ społeczny pobyt w przedszkolu stanie się dla niego po prostu przyjemnością i co się często zdarza z której nie będzie chciało zrezygnować nawet w weekend.
 • Dajmy dziecku ukochaną maskotkę w rękę.
 • Drogę do przedszkola możemy odbyć ze znajomym dzieckiem chętnie chodzącym do tego samego przedszkola.
 • Powiedzmy dziecku, kiedy i kto po nie przyjdzie, zapewnijmy je o naszej miłości i o tym, że nie zostaje tu do nocy, że na pewno mama go odbierze.
 • Przyjdźmy po dziecko punktualnie i wręczmy mu mały prezent z okazji zostania przedszkolakiem.
 • Chwalmy dziecko za jego dzielność i umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. Jeśli dziecko bardzo płakało, powiedzmy mu, że wszyscy ludzie denerwują się trochę i boją robiąc coś pierwszy raz, ale po kilku dniach czują się pewniej – tak będzie i z nim.

 

Wyprawka malucha

 • ciapy,
 • odzież na zmianę łącznie z bielizną w podpisanym worku,
 • przybory do mycia zębów (prosimy podpisać),
 • chusteczki higieniczne i nawilżane (prosimy podpisać),
 • fartuszek (prosimy podpisać),
 • poduszeczka (prosimy podpisać).
WAKACYJNE ŻYCZENIA 2018

„Lato przyspiesza radość serca
 I woła z wiatrem:
 - Jak się macie!
 Świat pachnie sokiem malinowym,
 Więc pora już zacząć - WAKACJE. „

                     (Przymus Ryszard - Świat pachnie sokiem malinowym - fragm.)

 

      Serdecznie dziękujemy Rodzicom za aktywny udział w życiu przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.

      Rodzicom i dzieciom życzymy bezpiecznego wypoczynku, dużo słońca, pięknych wrażeń oraz ciekawych wakacyjnych podróży.

                                                                                       Dyrektor i pracownicy przedszkola

 

ŻYCZENIA WIEKANOCNE 2018

Patrzcie,
ile na stole pisanek!
Każda ma oczy
malowane,
naklejane.
Każda ma uśmiech
kolorowy
i leży na stole grzecznie,
żeby się nie potłuc
przypadkiem
w dzień świąteczny.
Ale pamiętajcie!
Pisanki
nie są do jedzenia
Z pisanek się wyklują
świąteczne życzenia.

                       (D. Gellner „Pisanki”)

Zdrowych, pogodnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka i mokrego śmigusa - dyngusa

                                                                                                 życzą Dyrektor i pracownicy przedszkola

 

                

SPEKTAKL KOZI DOMEK

 

 

14 MARCA 2018

 

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECI OBEJRZĄ PRZEDSTAWIENIE  "KOZI DOMEK" W WYKONANIU WOLONTARIUSZY, UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z NAŁĘCZOWA.

GODZINA 9.30 sala grupy VI.

PRZEDSZKOLNY BAL KARNAWAŁOWY 2018

      

                            

      Dnia 23 stycznia 2018 r. w godzinach 10:00 - 12:00 w naszym przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy pod hasłem "Bal na dworze królowej Jadwigi".

      Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków do wspólnej zabawy.

Życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty z okazji BOŻEGO NARODZENIA


Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.
- Biblia, J. 12, 46

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy,
Uczniowie i Rodzice,
Przedstawiciele organów prowadzących
szkoły oraz placówki oświatowe
województwa lubelskiego

Niebawem będziemy przeżywać tajemnicę Bożego Narodzenia – najradośniejszy
czas w roku, który jest dla nas okazją do przyjmowania i wyrażania życzeń, dzielenia się
życzliwością, przeżywania rodzinnych i towarzyskich spotkań. W oczekiwaniu na rychłe
spełnienie obietnicy narodzin Nadziei i Miłości, w imieniu własnym oraz pracowników
Kuratorium Oświaty w Lublinie pragnę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze
świąteczne życzenia szczęśliwego ich przeżywania w rodzinnej atmosferze i zdrowiu.
Życzę, aby we wszystkie nadchodzące dni towarzyszyła Państwu pogodna aura
i pogoda ducha, a radość wspólnego świętowania umacniała rodzinne tradycje oraz
przyjacielskie więzi. Oby te szczególne dni wypełniły chwile spędzone bez pośpiechu,
trosk i zmartwień lub stały się one sposobnością do czerpania wiary w pomyślne
rozwiązania ewentualnych trudności.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem proszę przyjąć życzenia spełnienia
wszystkich pokładanych w nim oczekiwań; niech szeroko otworzy drzwi pomyślności,
przyniesie zadowolenie z realizacji osobistych oraz zawodowych aspiracji. Niechaj nie
opuszcza Państwa pomyślność oraz wsparcie wszystkich osób, które będą towarzyszyć
w realizacji prywatnych i zawodowych zadań.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami i życzeniami wszelkiej pomyślności
Lubelski Kurator Oświaty

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz, pachnących choinką   i jaśniejących pierwszą gwiazdką,.

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek.

A w Nowym Roku 2018 spełnienia wszelkich marzeń, optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia życzą

                                                                            Dyrektor i pracownicy przedszkola

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )