Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

 

 

 

 

 

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek Nałęczów, 2021 Edycja online

                                        

 

 1. Organizator:

Burmistrz Nałęczowa
Nałęczowski Ośrodek Kultury

II. Cel konkursu:
1. Upowszechnianie polskiej tradycji kolędowania.

2. Promocja śpiewu i kultury muzycznej.
3. Zaangażowanie dzieci, młodzieży i rodzin we wspólne działanie.
4. Zachęcanie do działalności artystycznej w domu oraz koncertowania za pośrednictwem Internetu, co przynosi dużo radości domownikom, przyjaciołom oraz wszystkim, którzy obejrzą występ w sieci.

III. Temat konkursu:
Przygotowanie i wykonanie wybranej kolędy, pastorałki lub piosenki świątecznej w języku polskim.

IV. Kategorie wiekowe:

 

I kategoria – soliści (4-6 lat)

II kategoria – soliści (7-9 lat)

III kategoria – soliści (10-13 lat)

IV kategoria – ZESPOŁY RODZINNE (wokalne lub wokalno-instrumentalne)

składające się z minimum 3 osób w wieku od 0 do 100 lat.

 

V. Zasady uczestnictwa:


1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz rodzin z terenu gminy Nałęczów.

2. Niepełnoletni uczestnicy zgłaszani są przez rodziców bądź opiekunów prawnych.

3. Każdy uczestnik/zespół rodzinny prezentuje jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną w języku polskim.

4. Uczestnicy mogą korzystać z podkładu muzycznego lub własnego akompaniamentu.

5. Konkurs ma zasięg gminny.

6. Kartę zgłoszeniową oraz nagranie wideo należy wysłać ze strony https//wetransfer.com na adres nok@naleczow.pl do dnia 22 stycznia 2021 roku.

7. Nagranie wideo zgłoszonej prezentacji musi spełniać następujące warunki:

- nagranie POZIOME i ze statycznego ujęcia,

- wysoka rozdzielczość (nie mniejsza niż 1920x1080 pikseli i format obrazu 16:9)

- format kompresji MP4,

- prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament własny,

- nie dopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w nagranie: montaż, cięcia itp.

- długość nagrania nie może przekraczać 5 minut.

VI. Ocena i nagrody:

1. Nadesłane nagrania oceni powołana przez organizatorów Komisja biorąc pod uwagę:

- dobór utworu,

- poprawność wykonania,

- jakość nagrania,

- prezencję wykonawcy i tło nagrania

2. Komisja wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii i rekomenduje dyrektorowi NOK do przyznania nagród lub wyróżnień.

3. Nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane na stronie NOK oraz Facebooku NOK w dniu 31 stycznia 2021 r. Laureaci konkursu wystąpią także podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (jeżeli odrębne przepisy, związane z epidemią dopuszczą taką możliwość).

VII. Uwagi końcowe:
1. Uczestnicy konkursu oświadczają, że:
a) są właścicielami lub współwłaścicielami praw autorskich do zgłoszonego nagrania oraz, że nagranie to nie narusza praw autorskich osób trzecich, a także, że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do nagrania lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przyjmują odpowiedzialność na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu;
b) udzielają zezwolenia na:
- nieodpłatną prezentację nagrania podczas rozstrzygnięcia konkursu,
- nieodpłatną publiczną prezentację nagrania lub jego fragmentów w Internecie (strona internetowa, fb NOK oaz Urzędu Miasta) i innych mediach lub materiałach - wyłącznie w celu promocji konkursu, wyłonienia laureatów, bądź w celach informacyjnych, również po zakończeniu konkursu,
- nieodpłatne użycie kadrów z nagrania (zdjęć) w materiałach promocyjnych konkursu,
w szczególności w ulotkach, folderach, na stronach www i w materiałach multimedialnych,
- wykorzystanie fragmentów nagrania dla potrzeb promocji konkursu, w tym jego kolejnych edycji,
c) znają i akceptują postanowienia regulaminu Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, Edycja online Nałęczów 2021, w tym informacje o przetwarzaniu danych osobowych.


VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Nałęczowski Ośrodek Kultury, z siedzibą: ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów. Współadministratorem danych (w zakresie związanym z finansowaniem oraz promocją) jest Gmina Nałęczów-Urząd Miejski w Nałęczowie, adres: ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora danych można kontaktować się na adres e-mail: ido@devcomm.pl. ZInspektorem Ochrony Danych Współadministratora danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji konkursu organizowanego przez Administratora danych pn. „Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, Edycja online Nałęczów, 2021”.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO*, tj. na podstawie Państwa zgody oraz w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Administratora danych – w zakresie wynikającym z Karty Zgłoszeniowej oraz z udostępnionego nagrania (wizerunek, wykonanie utworu, itp.).

 5. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania oraz udzielonej zgody.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach i w trybie określonym przepisami RODO*.

 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej (w tym mailowej) notyfikacji, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu nadzorczego w rozumieniu przepisów RODO*.

 10. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania w zakresie wynikającym z Karty Zgłoszeniowej oraz celu przetwarzania (wizerunek) nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie organizowanym przez Administratora danych pn. Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, Edycja online Nałęczów, 2021”.

 11. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, dane nie będą także przekazywane do państw trzecich.

 12. Informujemy również, że Administrator danych oraz Współadministrator danych dokładają wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 13. Podmioty zagraniczne przetwarzają dane zgodnie z postanowieniami i wytycznymi wynikającymi z Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., która przyjęta została na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Niemniej, pomimo faktu zachowywania standardów dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania, akceptowanymi przez Administratora danych, przedmiotowa Decyzja została unieważniona na mocy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, akceptują Państwo jednocześnie ryzyko wynikające z przekazania danych na serwer zagraniczny (amerykański). W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku), zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności, Zasadami dotyczącymi przetwarzania danych oraz Regulaminem serwisu Facebook.

https://www.facebook.com/terms

https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles

https://www.facebook.com/privacy/explanation/

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

 

NOWOROCZNE ŻYCZENIA 2021

 

"Piórem wiecznym, słonecznym,
ze złotego promienia,
Nowy Rok wypisuje
Noworoczne życzenia.
Wszystkim życzy uśmiechu,
niech od stycznia do grudnia,
przez dwanaście miesięcy,
uśmiechają się ludzie.

W domu szczęścia najwięcej,
w przedszkolu radości  najwięcej,
no i żeby dzieci miały
zdrowe rumieńce.

Piórem wiecznym, słonecznym
ze złotego promienia.
Nowy Rok właśnie takie,
wypisuje życzenia. "

                                                                                                    

"TYLE WART JEST NASZ ROK, ILE ZDOŁALIŚMY OKAZAĆ LUDZIOM SERCA, BLISKOŚCI, WSPÓŁCZUCIA, DOBROCI" KARD. STEFAN WYSZYŃSKI

 

SZANOWNI RODZICE, RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE

 

Są jeszcze wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, ale bezinteresownie wyciągają dłonie i proponują swoją pomoc. I choć pomoc ŻYCZLIWYCH LUDZI nie potrzebuje pochwały My chcemy pochwalić się, że mamy Rodziców, na których zawsze możemy liczyć.
Oni wiedzą, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu.

 

Dyrektor oraz Społeczność Przedszkola im. Adama Żeromskiego z serca dziękują za codzienną współpracę, za życzliwość, okazywaną pomoc  

 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 2020

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.

To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
                       E. Waśniowska „Wieczór wigilijny”

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, spokoju, miłości rodzinnej, ciepłej i przyjaznej atmosfery podczas wspólnie spędzanych dni, a w Nowym Roku 2021 jak najwięcej radości i jak najmniej zmartwień

                                                                               Dyrektor i pracownicy przedszkola

 

                     

                                                                                                                     

TRADYCJE I ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE

Boże Narodzenie - niezwykłe święta, które niosą radość i nadzieję. Wigilia Bożego Narodzenia to to chyba najpiękniejszy dzień w roku ... biały obrus na stole, tradycyjne potrawy, choinka, życzenia, opłatek, wzruszenie, prezenty, śpiewanie kolęd. Na zakończenie tego przepięknego wieczoru wielu ludzi o północy wybiera się na pasterkę, którą ogłasza bicie kościelnych dzwonów. Święta Bożego Narodzenia obchodzone są dopiero od IV wieku naszej ery, to znaczy od około 1600 lat.

Oto niektóre tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia:      

                             

Wigilia - wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem roku. Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich jest Wigilia Bożego Narodzenia. Geneza Wigilii sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa, znane były już   w Starym Testamencie. Obchodzono je przed każdą uroczystością, a nawet przed każdym szabatem. Było to przygotowanie do odpoczynku świątecznego. Izraelici zwali je „wieczorem”. Słowo „Wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki był dawniej zwyczaj w Kościele, że poprzedniego dnia przed większymi uroczystościami obowiązywał post i wierni przez całą noc oczekiwali na tą uroczystość, modląc się wspólnie. W Polsce Wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w XVIII wieku. Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych potraw. Wieczerza miała charakter ściśle rodzinny, obowiązkiem było zaprosić osoby zabłąkane, podróżników, samotne. Do tradycji wigilijnej należy, aby do stołu zasiadała parzysta liczba osób. Nieparzysta zaś ilość uczestników miała wróżyć dla jednego z nich nieszczęście. Najbardziej unikano liczby 13. Feralna 13 bierze swój początek od Ostatniej Wieczerzy, kiedy to jako 13 biesiadnik przybył Judasz Iskariota. Jeżeli ilość biesiadników była nieparzysta, wówczas   w bogatszych lub szlacheckich domach zapraszano   do stołu kogoś ze służby, w biedniejszych domach jakiegoś żebraka. Do stołu zasiadano według wieku lub hierarchii. Według wieku dlatego, aby „w takiej kolejności schodzić z tego świata”, a według hierarchii dlatego, gdyż osoba o najwyższej pozycji, najczęściej był to gospodarz, rozpoczynała wieczerzę.

 

Łamanie się opłatkiem - najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej            w Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. Tradycja ta pochodzi od prastarego zwyczaju tzw. eulogiów, jaki zachował się z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wieczerza wigilijna nawiązuje do uczt pierwszych chrześcijan, organizowanych na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza również wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich i uczy, że należy podzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba. Składamy sobie życzenia pomyślności i wybaczamy urazy.

 

Wolne miejsce przy stole - znany i powszechnie obowiązujący w Polsce jest zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim dla przygodnego gościa. Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami lub przywodzimy na pamięć zmarłego członka rodziny.

 

Pierwsza Gwiazda - w Polsce wieczerze wigilijną rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. Czyniono tak zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, którą według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Trzej Królowie. W wielu rejonach Polski w ten wieczór wyruszali kolędnicy. Obowiązkowo musiały być minimum trzy postacie: bocian, koza i niedźwiedź. Bocian symbolizował nowy rok i nowe życie, koza - płodność,   a niedźwiedź - wrogie siły przyrody, które należało obłaskawić.

 

Pasterka kończy wieczór wigilijny, to msza odprawiana w kościołach dokładnie o północy. Zgodnie z tradycją upamiętnia ona przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie przez nich hołdu nowo narodzonemu Mesjaszowi. Zwyczaj sprawowania bożonarodzeniowej liturgii nocnej wprowadzono w Kościele już w drugiej połowie V wieku. Do Polski dotarł on więc być może razem z chrześcijaństwem.

 

Śpiewanie kolęd – nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego było i jest wspólne śpiewanie kolęd - pieśni opowiadających o narodzeniu Jezusa. W polskiej tradycji jest ich bardzo dużo, a najstarsze sięgają czasów średniowiecza. Ich wprowadzenie, a potem upowszechnienie zawdzięczamy prawdopodobnie franciszkanom. Oni też przynieśli do Polski zwyczaj budowania szopek. Autorstwo pierwszej szopki przypisuje się św. Franciszkowi z Asyżu, który chcąc odświeżyć pamięć narodzin Dzieciątka Jezus kazał przynieść do groty siana, przyprowadzić woła oraz osła i zawołał braci. Kiedy zgromadziła się ludność z okolic i zabrzmiały pieśni, św. Franciszek odczytał Ewangelię, a potem wygłosił kazanie o narodzeniu Jezusa. 

 

Szopki w Polsce franciszkańskiej pojawiły się bardzo wcześnie, zapewne już w czasach średniowiecza. Początkowo inscenizowane w kościołach szopki były niezwykle proste, pozostawały też wierne przekazom ewangelicznym. W wieku XIX powstały różne regionalne formy polskich szopek bożonarodzeniowych. Najbardziej znane i najciekawsze są szopki krakowskie, których architekturę wzoruje się na zabytkowych budowlach Krakowa. Szopki krakowskie stawały się często teatrzykami lalek, w których na miniaturowych scenkach podświetlanych świecami pojawiały się najrozmaitsze ruchome figurki. Dzisiaj bożonarodzeniowe szopki buduje się we wszystkich polskich kościołach.

 

Strojenie choinki - na Wigilię Bożego Narodzenia niemal każda polska rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Początkowo, w tym również na ziemiach polskich, popularna była „jodłka”, czyli wierzchołek sosny, jodły lub świerku zawieszony u pułapu. Drzewko to miało chronić dom i jego mieszkańców od złych mocy. Choinka w obecnej formie przyjęła się w Polsce dopiero w XVIII w. i zwyczaj ten przeniósł się  z Niemiec. Opisuje to min. Zygmunt Gloger w „Encyklopedii Staropolskiej”: "Za czasów pruskich, tj. w latach 1795 – 1806, przyjęto od Niemców zwyczaj w Wigilie Bożego Narodzenia ubierania dla dzieci sosenki lub jodełki orzechami, cukierkami, jabłkami i mnóstwem świeczek woskowych". Kościół był początkowo niechętny temu zwyczajowi, lecz szybko nadał choince chrześcijańską symbolikę „biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła” pod którym rozpoczęła się historia ludzkości. Na choince nie może zabraknąć jabłek, bo one symbolizują  zdrowie. Gwiazda na szczycie drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemska, która wiodła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. Świeczki na gałązkach to jak okruchy ognia, który dawniej płonął
w izbie przez całą noc wigilijną, aby przychodzące na ten czas dusze przodków mogły się ogrzać. Choinki ubierano także w piernikowe figurki ludzi i zwierząt, lukrowane kolorowo, posypane makiem, szczególnie okazale prezentowała się postać Św. Mikołaja. Tak ustrojona choinka stała w domu do Trzech Króli. W wielu rejonach Polski zwyczaj ubierania choinki zadomowił się dopiero na początku XX wieku. Obecnie dzięki technice wystrój choinek znacznie odbiega od dawnych prostych ozdób i palących się świeczek.

 

Prezenty - Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami początek swój bierze jeszcze z rzymskich Saturnaliów. W późniejszych wiekach przez Kościół został nazwany Gwiazdką, gdyż  prezenty wręczano, gdy na niebie zauważono pierwsza gwiazdę. Ową gwiazdę utożsamiano z Gwiazdą Betlejemską. Ponieważ tą częścią wieczoru wigilijnego najbardziej zainteresowane były dzieci, nic zatem dziwnego, że to one z niecierpliwością wypatrywały pierwszej gwiazdki na niebie.

 

Sylwester - noc na przełomie grudnia i stycznia, to najhuczniej obchodzone imieniny na świecie. Sylwestra świętują ludzie na każdym kontynencie. Wystrzeliwując o północy w niebo fajerwerki żegnają stary rok i witają nowy. Ale skąd wzięła się tradycja sylwestrowa? W polskiej tradycji nazwa ostatniego dnia w roku pochodzi od imienia papieża Sylwestra I, który zmarł 31.12.335r. Pierwszy raz święto obchodzone było uroczyście w roku 999, kiedy papieżem był Sylwester II. W tamtym czasie mieszkańcy Rzymu,    a także innych miast europejskich, z obawą witali ostatni dzień 999r. Było to związane z proroctwem Sybilli, które głosiło, iż w roku 1000 nadejdzie koniec świata. Gdy minął ten dzień, a świat istniał nadal, tuż po północy ludzi ogarnęła olbrzymia radość, zaczęto się bawić i świętować. Wtedy to Sylwester II udzielił po raz pierwszy w historii błogosławieństwa urbi et orbi („miastu i światu"). Dlatego już od tysiąca lat jest to tradycyjne noworoczne błogosławieństwo, udzielane przez papieża.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dnia 7 grudnia 2020 r. w naszym przedszkolu w każdej grupie odbędzie się

spotkanie z Mikołajem.

W tym dniu będą również wykonywane zdjęcia przez firmę FOTO GAMA.

Chętni Rodzice będą mogli zakupić zdjęcia.

 

 

O PRAWACH DZIECKA W PRZEDSZKOLU

                

 

                

 

                           

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu wiersze poukładały,
W prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

autor: M. Brykczyński
 

 

 

20 listopada - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
     20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jednomyślnie przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka – najważniejszy w świecie dokument, traktujący o prawach i wolnościach dziecka. Była to – i wciąż taką pozostaje – najważniejsza polska inicjatywa międzynarodowa na polu ochrony praw człowieka.

 

Dzień Praw Dziecka jest okazją do uświadomienia dzieciom, że mają swoje prawa i zawsze mogą liczyć na pomoc dorosłych. Rozmawiamy o tym z przedszkolakami, a starszym dzieciom opowiadamy o ludziach, którzy przyczynili się do tego, by ich prawa były przestrzegane na całym świecie."Nie ma dzieci - są ludzie"
- to credo pedagogiczne Janusza Korczaka

 Był z zawodu lekarzem, wychowawcą z powołania, autorem wielu książek dla dzieci i dorosłych. Powołanie pedagogiczne ogarnęło całe jego życie, całą jego osobowość. Nie założył własnego domu, ponieważ jak wyznał - za syna wybrał ideę służenia dziecku i jego sprawie. Decyzji tej był wierny do tragicznej śmierci z wychowankami w hitlerowskim obozie zagłady w 1942 roku. Walka o dobro, sprawiedliwość i ochronę praw dziecka, poznanie i zgłębianie jego potrzeb wypełniły całe życie Janusza Korczaka. Centralny motyw działalności i twórczości J. Korczaka stanowi prawo każdego dziecka do życia i odpowiedniego jego poziomu. Pisał o konieczności zapewnienia dziecku odpowiedniej jakości życia  w sferze jego potrzeb fizycznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych. Trafnie współcześni przypisują

J. Korczakowi tytuł Obrońcy Praw Dziecka.

PROŚBA DZIECKA

- Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
- Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
- Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć  zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
- Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.
- Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
- Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
- Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
- Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!
- Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę,
- Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
- Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
- Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
- Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
- Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
- Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami.
Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
- Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
- Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
- Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością o jakiej nawet ci się nie śniło.
- Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
- Nie bój się miłości. Nigdy.                                 

Janusz Korczak

 

opracowanie: J. Jesionek i E. Piech

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU

                                      

 

                

 

                 

 

                 

 

                 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

11 LISTOPADA OBCHODZIMY ROCZNICĘ
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

 

Treści wychowania patriotycznego w naszym przedszkolu koncentrują się wokół: kształtowania więzi emocjonalnej dziecka
z rodziną, rówieśnikami, przedszkolem; budzenia miłości
i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji; kształtowania właściwego stosunku do otaczającego świata, dostrzegania piękna i wartości przyrody oraz przyswajania zasad ochrony przyrody;  przygotowania dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się dziecku, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego
i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się

w Polsce.


Wychowanie do wartości

Wychowanie dziecka to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Człowiek, a szczególnie ten mały potrzebuje pozytywnych wzorców by mógł w pełni rozwijać swoje człowieczeństwo.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem wychowawczym, gdzie dzieci uczą się wartości.

 

Jak przekazać wartości dzieciom?

 

W wychowaniu dzieci bardzo ważnym jest stworzenie w rodzinie klimatu porozumienia i dialogu. Przekazanie wartości powinno odbywać się w rodzinnej, pełnej miłości atmosferze. Dziecko rodząc 

się nie ma zakodowanego regulaminu, który uczy go moralnego postępowania. To rodzice przekazują mu wzorce zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Swoim zachowaniem i ocenami ujawniają, co w życiu jest ważne, z czym należy się liczyć, jak należy odnosić się do ludzi. Rodzice, chcąc czy nie chcąc, bezwiednie przekazują dzieciom określoną hierarchię wartości. Czynią to przy każdej okazji, po prostu przez to, jacy są i jak reagują, jak odnoszą się do siebie, jak kochają i szanują swoje dzieci. Z najdrobniejszych zachowań i reakcji, dziecko już od najmłodszych lat czerpie wiedzę, co rodzice uważają za "dobre" i "właściwe", a co za "niewłaściwe" i "złe" - i z tą wiedzą wyrasta.

 

Najważniejszym sposobem trwałego przekazania dzieciom wartości jest własny przykład i harmonia między deklaracjami słownymi
a życiem. Dzieci kierują się nie tym, co rodzice mówią, ale tym jak postępują. Najważniejsza zasada: To co mówimy musi być spójne
z tym co robimy. Słowo to tylko informacja, ale żeby mogło nabrać znaczenia, musi być powiązane z doświadczeniem.

 

Wartości, które chcemy przekazać dzieciom:

 

PATRIOTYZM - wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. To troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, a jednocześnie szacunek
 i przyjaźń dla innych narodów.

MIŁOŚĆ - dziecka do siebie, dziecka do innych, innych do dziecka, dziecka do zwierząt, okazywanie uczuć innym, odczuwanie szczęścia.

 

PRZYJAŹŃ - rozumienie trwałości przyjaźni, pielęgnowanie przyjaźni, rozpoznawanie prawdziwej przyjaźni (w literaturze i w życiu), rozpoznawanie cech charakterystycznych dla przyjaźni: zaufanie, niesienie pomocy, dotrzymywanie tajemnic, dzielenie się, wzajemne wsparcie

 

HONOR - dbałość o swoje dobre imię, dotrzymywanie słowa, poszanowanie Ojczyzny, tradycji, pracy, prawa, przyrody, okazywanie podziwu, wyrażanie uznania, docenianie innych.

 

DOBRO - rozróżnianie dobra i zła, wrażliwość na krzywdę innych -ludzi i zwierząt, udzielanie pomocy potrzebującym, poznawanie wzorów godnych naśladowania, rozwiązywanie konfliktów drogą pokojową

 

GODNOŚĆ - to wartość związana z dobrym postępowaniem oraz z odczuciami wynikającymi z niego. W społecznym odbiorze człowiek godny to osoba przyzwoita, szanująca innych i szanowana, wartościowa, nie poniżająca innych.


 WOLNOŚĆ
-  jest istotną i bardzo ważną wartością w życiu każdego człowieka. Jest to  swoboda w wyrażaniu swoich uczuć i emocji
 oraz brak jakiegokolwiek przymusu. Człowiek jako osoba wolna dokonuje wyboru wartości, czyli tego, co uważa za ważne, słuszne, co stanowi cel ludzkich dążeń i w ciągu swojego życia stara się je realizować.

 

 

AKCEPTACJA INNYCH - rozumienie uczuć innych ludzi, dostrzeganie indywidualności innych ludzi, dostrzeganie różnic między ludźmi (niepełnosprawność, wygląd, charakter, religia, narodowość) rozbudzanie ciekawości, otwartości na innych ludzi – poszerzanie grona przyjaciół, poznawanie kultury, sztuki i języka innych narodów.


AKCEPTACJA SIEBIE - wiara w swoje możliwości, rozumienie swojej niepowtarzalności, uczenie się na własnych błędach.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ - rzetelne wypełnianie swych obowiązków, dbanie o dobro i zapobieganie złu, a także gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań - każdy odpowiada za swoje czyny - za siebie, za innych, za rzeczy materialne.  odpowiadać to troszczyć się, opiekować, czy też w pewnym sensie - zarządzać.

 

SZACUNEK - to grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby. W naszym życiu okazujemy szacunek słowami, gestami, zachowaniem. Okazujmy i uczmy dzieci następujących postaw:
- w stosunku do rodziców: posłuszeństwa, wdzięczności, pomocy, prawdomówności, wypełniania obowiązków, używania kulturalnego języka.

- w stosunku do kolegów i innych ludzi: zwrotów grzecznościowych, dotrzymywania słowa, pomagania, wybaczania, unikania zachowań agresywnych.

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - respektowanie reguł, jednakowe traktowanie innych, równy podział danej rzeczy na uczestników zabawy

PRAWDA -  uznanie fałszu jako przeciwieństwa prawdy, dostrzeganie konsekwencji kłamstwa, prawdomówność jako wartość (u osób dorosłych, rówieśników, bohaterów literackich)

 

PIĘKNO - człowieka -wewnętrzne (dobre uczynki, opiekuńczość, wrażliwość, pracowitość, szczerość, uczciwość) zewnętrzne -krajobrazy, najbliższe otoczenie, dorobku kulturowego, muzyka, literatura, sztuka (coś, co nas zachwyca i czyni lepszymi)

 

UCZCIWOŚĆ - mówienie i poszanowanie prawdy, rzetelność, nie przywłaszczanie sobie cudzej własności, stosowanie zasady bezstronności i równości praw.

 

ODWAGA -  podejmowanie trudnych, służących dobru decyzji oraz przeciwstawianie się złu.

 

SAMODYSCYPLINA - umiar i rozwijanie własnego potencjału (umiar - umiejętność nałożenia sobie zdrowych ograniczeń, unikanie skrajności, dążenie do ładu i równowagi, zdolność cieszenia się tym, co mamy);

 

POKOJOWOŚĆ - unikanie przemocy; postawa człowieka, który zawsze poszukuje rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich zainteresowanych stron oraz dobro ogólne);

 

SZCZĘŚCIE, OPTYMIZM, HUMOR - poczucie trwałego zadowolenia oraz wewnętrznej harmonii i spokoju, które są skutkiem życzliwości i akceptacji siebie i świata, a także wiary w jego zasadnicze dobro.

 

SOLIDARNOŚĆ - poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności,  pomoc ze szlachetnych pobudek

 

MĄDROŚĆ - celowe przyczynianie się do dobra poprzez właściwe wybory (umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty)

 

 

Znaczenie okresu dzieciństwa dla funkcjonowania w świecie wartości jest bardzo istotne, a to, jaką ofertę dorosły przedstawi dziecku, zaowocuje jego późniejszym stosunkiem do spraw najważniejszych.

Pozostawienie dziecka bez wsparcia w rozeznawaniu świata wartości ma negatywne skutki dla jego rozwoju. Dorastający młody człowiek zostaje pozostawiony sam sobie. Nie mając dostatecznie mocno ukształtowanego fundamentu światopoglądowego i moralnego, poddaje się łatwo wszelkiego rodzaju manipulacjom, między innymi ze strony niekontrolowanych grup rówieśniczych, kolorowych czasopism, Internetu

 

Opracowanie: Joanna Nowak-Boruch, Anna Wziątek

 

 

Rozdanie nagród - Mój wymarzony pies

   Dnia 3 listopada w naszym przedszkolu odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym

Mój wymarzony pies.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Dziękujemy Rodzicom za motywowanie małych artystów do uczestnictwa w konkursie

oraz wspieranie ich podczas pracy twórczej.

 

 

                 

      Uczestniczki konkursu z grupy II                                          Uczestnicy konkursu z grupy III

 

 

                 

      Uczestnicy konkursu z grupy IV                                           Uczestnicy konkursu z grupy V

             

 

                                                          

                                                           Każdy uczestnik otrzymał powyższe nagrody

 

Tego dnia każdy przedszkolak otrzymał wodę mineralną przekazaną przez firmę Nałęczowianka dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

 

 

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród !!!   

                                                  

            

 

             

 

             

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )