Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Klub Malucha
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

 GRUPA III

NASZA GRUPA

Do naszej grupy uczęszczają dzieci pięcioletnie; osiemnaście dziewczynek i siedmiu chłopców. Wszystkie dzieci chodziły w ubiegłych latach do przedszkola, we wrześniu dołączyła do grupy jedna dziewczynka, którą większość dzieci już wcześniej znała, a wszyscy miło ją przywitali. Tak więc pięciolatki rozpoczęły rok szkolny prawie w takim samym składzie, co prawda w innej sali, ale tę zmianę traktują jak awans. Są przecież starsi od trzy- i czterolatków, które zajęły ich poprzednie miejsce.

W tym roku dzieci mają już po dwa zajęcia, trochę dłuższe i trudniejsze, ale to będzie ich przedostatni rok w przedszkolu, więc stopniowo przygotowują się do podjęcia nauki w szkole.

Dzieci lubią zabawy muzyczno-rytmiczne, bardzo ładnie śpiewają. Są pomysłowe podczas twórczych zabaw plastycznych, słownych, ruchowo-muzycznych. Lubią także zabawy matematyczne, zabawy z językiem angielskim, a na ćwiczenia gimnastyczne nie mogą się doczekać. Chętnie wykonują swoje stałe obowiązki jako dyżurni, interesują się nauką czytania i pisania.

Mamy nadzieję, że zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności będzie sprawiało dzieciom radość, a dni spędzone w przedszkolu przyniosą im wiele nowych wrażeń.

wychowawczynie: Ewa Piech i Anna Wziątek

 

LUTY

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków

na uroczystość "Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu",

która odbędzie się

  16. 02. 2018 r.  o godz.10.30

 

                                                                dzieci i wychowawczynie

 

(zmiana terminu uroczystości spowodowana została

 

niską frekwencją dzieci)

 

 

TEMATYKA:

 1. Zima wokół nas. Sporty zimowe….....05 – 09.02.18

 2. Moja Babcia i mój Dziadek…….…....12 – 16.02.18

 3. Czy jesteśmy sami w Kosmosie?….....19 – 23.02.18

 4. Zwierzęta prehistoryczne................26.02 - 02.03.18

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZADANIA:

 

 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, dostrzeganie charakterystycznych cech zimowego krajobrazu. Zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu i uprawiania sportów zimowych. Przypomnienie o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Uświadamianie dzieciom znaczenia rodziny oraz roli, jakiej pełnia w niej Babcia i Dziadek. Czynny udział dzieci w przygotowaniach do uroczystości grupowej „Dzień Dziadka i Babci w przedszkolu” (16.02.18).
 • Doskonalenie umiejętności współpracy, planowania i wykonywania zadań w zespole. Rozwijanie pomysłowości, umacnianie wiary we własne możliwości dzieci.
 • Rozbudzanie zainteresowań dzieci otaczającym światem, poznawanie podstawowych wiadomości o Kosmosie, zachęcanie do dzielenia się swoją wiedzą na różne tematy. Zachęcanie rodziców do udziału w spotkaniach czytelniczych.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących wraz ze zmianą pory roku. Rozumienie konieczności unikania zagrożeń, np. wychłodzenia organizmu, oblodzonych miejsc, oddalania się oopiekunów.Uwrażliwianie na los zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.
 • Ćwiczenie umiejętności stosowania nazw dni tygodnia i pór roku, nazwy aktualnego miesiąca.
 • Poszerzanie zakresu liczenia z elementami dodawania i odejmowania, stosowanie nazw liczebników porządkowych. Wprowadzenie cyfr 9 i 10, stosowanie znaków: +, -, =, <, >. Stosowanie ich podczas działań matematycznych.
 • Praca z historyjką obrazkową, odgrywanie scenek teatralnych, omawianie różnych sytuacji sprzyjających rozwijaniu myślenia przyczynowo – skutkowego (przewidywanie skutków w sytuacjach życiowych, konsekwencje nierozsądnych zachowań i zapobieganie im, szukanie rozwiązań, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach).
 • Ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów, próba wyróżniania pierwszej głoski w wyrazie. Próba rozpoznawania drukowanych liter: P p, N n w napisach w sali, za pomocą dotyku (literki z plasteliny, nasion itp.).
 • Ćwiczenie sprawności manualnej; rysowanie wzorów graficznych po śladzie i próby samodzielnego odwzorowywania ich, wprowadzanie elementów metody Dobrego Startu - rysowanie wzorów palcem na kaszy wg instrukcji, tworzenie wzorów za pomocą wstążki, sznurówki („Przewlekanki”).
 • Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych z elementami terapii sensoryczno – motorycznej, zabaw ruchowych oraz ruch na świeżym powietrzu w miarę warunków pogodowych.
 • Rozwijanie twórczej ekspresji słownej, muzycznej i plastycznej poprzez wprowadzanie nowych technik i zachęcanie do realizacji własnych pomysłów.
 • Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy, dbanie o poprawność wypowiedzi.
STYCZEŃ

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków

na uroczystość "Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu",

która odbędzie się

  16. 02. 2018 r.  o godz.10.30

                                                                dzieci i wychowawczynie

 

 

 

(zmiana terminu uroczystości spowodowana została

niską frekwencją dzieci)

 

 

TEMATYKA:

 1. Witamy Nowy Rok.....................................................02 – 05.01

 2. W Krainie Baśni..........................................................08 – 12.01

 3. Karnawał z Babcią i Dziadkiem.................................15 – 26.01

 4. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.......................29.01 – 02.02

 

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZADANIA:

 

 1. Poszerzenie wiadomości na temat tradycji uroczystego witania Nowego Roku i żegnania roku ubiegłego w kraju i na świecie. Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami kalendarzy oraz ich przydatnością w życiu codziennym. Przyswajanie pojęć czasu: rok, miesiąc, tydzień.

 2. Wycieczka do Pracowni Świętego Mikołaja w Lublinie (08.01). Udział w warsztatach „Karnawał u Świętego Mikołaja”(spotkanie przy kominku z Mikołajem, przygotowanie masek karnawałowych i  ciasteczek z panią Mikołajową, wspólne zabawy taneczne, rozdawanie prezentów).

 3. Wzbudzanie zainteresowania literaturą. Wzbogacanie „Kącika Książek” o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej. Przestrzeganie zasad korzystania z książek.

 4. Poszerzanie wiadomości na temat tradycji organizowania zabaw tanecznych w okresie karnawału. Rozwijanie postawy współgospodarza placówki poprzez czynne uczestnictwo w przygotowaniach do Balu Karnawałowego w przedszkolu. Stworzenie atmosfery sprzyjającej czerpaniu radości ze wspólnej zabawy .

 5. Uświadomienie dzieciom pojęcia „rodzina”. Rozumienie zwrotów: „rodzina najbliższa”, „rodzina dalsza”na podstawie drzewa genealogicznego. Podkreślenie miejsca jakie zajmują w rodzinie Dziadkowie. Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną. Czynne uczestnictwo w przygotowaniach do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu. Wyzwalanie u dzieci potrzeby okazywania swoim bliskim serdecznych uczuć zarówno w słowach jak i w działaniu.

 6. Budzenie zainteresowania przyrodą. Zachęcanie dzieci do dokarmiania ptaków zimą. Uwrażliwienie na los zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.

 7. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny; ćwiczenia umiejętności wypowiadania się i słuchania innych osób, dyskutowania i dochodzenia do kompromisu, wyrażania emocji za pomocą mowy ciała. Uczenie radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

 8. Poszerzanie zakresu liczenia z elementami dodawania i odejmowania, stosowanie nazw liczebników porządkowych. Wprowadzenie cyfr 7 i 8. Kontynuacja wzorów logicznych z różnych przedmiotów.

        Doskonalenie orientacji w przestrzeni, określanie lewej i prawej strony ciała.

       9.Ćwiczenia umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów, próba wyróżniania pierwszej głoski w            wyrazie, próba tworzenia wyrazowego – wymyślania wyrazów na określoną głoskę. Wyróżnianie                wyrazów a zdaniu. Wyszukiwanie liter drukowanych: Z,z, B,b, S,s w napisach umieszczonych w sali        

10.Ćwiczenie sprawności manualnej. Stwarzanie okazji do rysowania, lepienia, manipulowania przedmiotami, rysowania na kaszy (wprowadzanie elementów metody Dobrego Startu), konstruowania itp. Próba rysowania wzorów graficznych bez liniatury i w dużej liniaturze; po śladzie i samodzielnie, jeśli dziecko podejmie taką próbę. Ćwiczenie prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego. Ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji i dokładności podczas wykonywania zadań.

11.Wdrażanie dzieci do samodzielności podczas czynności organizacyjnych i samoobsługowych. Wywiązywanie się z określonych obowiązków (nakrywanie do stołu, sprzątanie zabawek, pomoc w przygotowaniu do zajęć). Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie. Tworzenie serdecznej atmosfery w grupie, uświadamianie dzieciom, że mogą zwrócić się do dorosłych z każdym problemem.

12.Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych oraz ruch na świeżym powietrzu.

13.Rozwijanie twórczej ekspresji słownej, muzycznej i plastycznej poprzez wprowadzanie nowych technik i zachęcanie do realizacji własnych pomysłów.

14.Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych (zagadki, układanki, proste gry logiczne). Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy.

   

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 • Mamie Marcina , Mamie Kingi , Mamie Wiktorii za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do  Pracowni Mikołaja w Lublinie.
 • Rodzicom Krzysia, Rodzicom Ali R., Rodzicom Igi, Rodzicom Kingi, Rodzicom Szymona, Mamie Adasia, Tacie Mai za pomoc podczas organizacji występu dzieci w XI Gminnym Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych

                                                                              wychowawczynie              

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • Wycieczka do Pracowni Mikołaja w  Lublinie - udział w warsztatach "Karnawał u Mikołaja"
 • Udział dzieci w XI Gminnym Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych
 • Bal Karnawałowy

    

 

 

GRUDZIEŃ

 

ŻYCZYMY DZIECIOM I RODZICOM

WSPANIAŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

SPĘDZONYCH W RODZINNEJ, CIEPŁEJ ATMOSFERZE

ORAZ DUŻO UŚMIECHU I WIELU SZCZĘŚLIWYCH DNI

W NOWYM ROKU

wychowawczynie

 

 

 

 

 

 

 

PROSIMY RODZICÓW, KTÓRZY ZAPISALI DZIECI NA WYCIECZKĘ

DO PRACOWNI MIKOŁAJA W LUBLINIE

O DOKONANIE WPŁATY WCZEŚNIEJ USTALONEJ KWOTY

I PODPISANIE ZGODY NA WYJAZD DZIECKA

DO DNIA 22 GRUDNIA

wychowawczynie

 

TEMATYKA:

 • Witamy Mikołaja………..04 – 08.12

 • Każdy chce mieć dom…..11 – 15.12

 • Przygotowania do świąt..18 – 20.12

 • Zima wokół nas………...27 – 29.12

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

ZADANIA:

 1. Przybliżanie dzieciom tradycji związanych z Mikołajkami i Świętami Bożego Narodzenia. Zorganizowanie w grupie Spotkania z Mikołajem i Warsztatów Cukierniczych z mamą Igi.Udział dzieci w uroczystości przedszkolnej Imieniny Patrona Przedszkola (wspólnym kolędowaniu wszystkich przedszkolaków). Przygotowanie kartki z życzeniami dla lubelskich przedszkolaków w ramach współpracy z Przedszkolem 34 oraz kartek świątecznych wysyłanych do przyjaciół przedszkola
 2. Uświadamianie dzieciom, że dom to miejsce gdzie mieszka rodzina. Zachęcanie do uczestnictwa w codziennych czynnościach domowych i uroczystościach rodzinnych, sprawiania niespodzianek swoim bliskim. Zachęcanie dzieci do udziału wraz z rodzicami w akcji charytatywnej „Góra Grosza” na rzecz dzieci wychowujących się w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych.
 3. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny; ćwiczenie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych osób, dyskutowania i dochodzenia do kompromisu, wyrażania emocji za pomocą mowy ciała. Uczenie radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
 4. Rozwijanie zainteresowań dzieci, zachęcanie do dzielenia się wiedzą. Uświadamianie dzieciom, że książki są źródłem wiedzy. Zachęcanie rodziców do udziału w spotkaniach czytelniczych.
 5. Dostrzeganie zmian zachodzących wraz ze zmianą pory roku. Rozumienie konieczności unikania zagrożeń, np. wychłodzenia organizmu, oblodzonych miejsc, oddalania się od opiekunów.
 6. Uwrażliwianie na los zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.
 7. Ćwiczenie umiejętności stosowania nazw dni tygodnia i pór roku, nazwy aktualnego miesiąca. Poszerzanie zakresu liczenia z elementami dodawania i odejmowania, stosowanie nazw liczebników porządkowych. Wprowadzenie cyfr 5 i 6 oraz znaków: +, -, stosowanie ich podczas działań matematycznych. Kontynuacja wzorów logicznych z różnych przedmiotów (figur geometrycznych, z klocków, z tworzywa przyrodniczego). Doskonalenia orientacji w przestrzeni, określanie lewej i prawej strony ciała. Mierzenie odległości jednakową miarą (kroki, sznurek, patyk).
 8. Ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów, próba wyróżniania pierwszej głoski w wyrazie, próba tworzenia słowniczka wyrazowego – wymyślania wyrazów na określoną głoskę. Wyróżnianie wyrazów w zdaniu. Stosowanie znaków graficznych: ., !, ?. Wyszukiwanie liter drukowanych : D,d, K,k, y w napisach umieszczonych w sali.
 9. Ćwiczenie sprawności manualnej; rysowanie wzorów graficznych po śladzie i próby samodzielnego odwzorowywania ich, wprowadzanie elementów metody Dobrego Startu - rysowanie wzorów palcem na kaszy wg instrukcji, wycinanie elementów z papieru. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań.
 10. Wdrażanie dzieci do samodzielności podczas czynności organizacyjnych i samoobsługowych.
 11. Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie. Ćwiczenie umiejętności wyciszenia się i koncentracji. Tworzenie serdecznej atmosfery w grupie, uświadamianie dzieciom, że mogą zwrócić się do dorosłych z każdym problemem.
 12. Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych z elementami terapii sensoryczno – motorycznej, zabaw ruchowych oraz ruch na świeżym powietrzu w miarę warunków pogodowych.
 1. Rozwijanie twórczej ekspresji słownej, muzycznej i plastycznej poprzez wprowadzanie nowych technik i zachęcanie do realizacji własnych pomysłów.
 1. Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych (zagadki, układanki, proste gry logiczne).
 1. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy.

 

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 

 • Rodzicom Adasia za wypożyczenie stroju dla Mikołaja
 • Panu Pawłowi, który pełnił rolę Mikołaja podczas spotkania z dziećmi
 • Mamie Kingi i Babci Kacpra za pomoc w  opiece nad dziećmi podczas wyjścia do Ośrodka Kultury na spektakl "Tańcząca choinka"
 • Wszystkim Dzieciom i Rodzicom za udział w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
 • Babci Kacpra, Mamie Marcinka, Mamie Kingi, Mamie Magdy, Mamie Igi za pomoc w opiece nad dziećmi podczas uroczystości Imieniny Patrona Przedszkola NOK
 • Blance i Jej Mamie za zakupienie gwiazdy na choinkę w sali
 • Cioci i Mamie Igi i Idze za prowadzenie warsztatów cukierniczych z dziećmi i podarowanie produktów do wykonania i dekoracji pierników

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • Spotkanie z Mikołajem
 • Spektakl Teatralny "Tańcząca Choinka"
 • Uroczystość Imieniny Patrona Przedszkola
 • Warsztaty Cukiernicze "Świąteczne Wypieki"
 • Urodziny Kingi
LISTOPAD

 

PROSIMY RODZICÓW, KTÓRZY NIE BYLI OBECNI

NA ZEBRANIU GRUPOWYM 22 LISTOPADA

O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYNIKAMI OBSERWACJI WSTĘPNEJ

SWOJEGO DZIECKA

wychowawczynie

 

 

 TEMATYKA:

 1. Urządzenia elektryczne............................................30.10 – 03.11

 2. Polska naszą ojczyzną, każdy przedszkolak o tym wie!...06 – 11.11

 3. Zdrowie naszym skarbem..............................................13 – 17.11

 4. Nasi domowi ulubieńcy.................................................20 – 24.11

    V. Na jesienny smutny czas...........................................27.11 – 01.12

 

ZAGADNIENIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZADANIA:

 

 • Budzenie zainteresowań urządzeniami technicznymi, zwracanie uwagi na zachowanie ostrożności podczas korzystania z nich.

 • Uświadamianie dzieciom, że są Polakami i mieszkają w Polsce. Utrwalenie wiedzy o symbolach narodowych oraz uświadomienie konieczności odnoszenia się do nich z szacunkiem. Wzbogacenie wiedzy na temat własnego kraju, miejscowości, najbliższego otoczenia.

 • Stwarzanie okazji do obserwowania i podziwiania piękna przyrody oraz zjawisk atmosferycznych.

 • Rozwijanie umiejętności dobierania garderoby stosownej do pogody.

 • Poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na spoczynek i sen, wychodzenia na spacer.

 • Zapoznanie dzieci z historią Święta Pluszowego Misia, zorganizowanie wspólnych zabaw z misiami.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych : padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

 • Przybliżenie dzieciom zwyczajów andrzejkowych, zorganizowanie zabawy andrzejkowej.

 • Wprowadzanie napisów do globalnego czytania (imion, nazw kącików zainteresowań, nazw zabawek), próba rozpoznawania w napisach niektórych liter drukowanych (np. Ii, U u, t T). Ćwiczenie słuchu fonematycznego. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby. Próba tworzenia nowego wyrazu przez połączenie pierwszych sylab dwóch innych wyrazów z pomocą nauczyciela. Badanie możliwości dzieci - próba dzielenia na głoski wyrazów o prostej budowie fonetycznej i wyróżniania pierwszej głoski z pomocą nauczyciela.

 • Ćwiczenie sprawności manualnej. Stwarzanie okazji do rysowania, lepienia, manipulowania przedmiotami, rysowania na kaszy (wprowadzanie elementów metody Dobrego Startu), konstruowania itp. Próba rysowania wzorów graficznych bez liniatury i w dużej liniaturze; po śladzie i samodzielnie, jeśli dziecko podejmie taką próbę. Ćwiczenie prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego. Ćwiczenie orientacji na płaszczyźnie kartki: brzeg górny, dolny, lewy, prawy, rogi dolne i górne. Ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji i dokładności podczas wykonywania zadań.

 • Wdrażanie dzieci do samodzielności podczas czynności organizacyjnych i samoobsługowych. Odczytywanie symboli graficznych (imion) na Tygodniowym Planie Dyżurów, wywiązywanie sięz określonych obowiązków (nakrywanie do stołu, sprzątanie zabawek, pomoc w przygotowaniu do zajęć). Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie. Tworzenie serdecznej atmosfery w grupie, uświadamianie dzieciom, że mogą zwrócić się do dorosłych z każdym problemem.

 • Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych oraz ruch na świeżym powietrzu.
 • Ćwiczenie umiejętności liczenia z elementami dodawania i odejmowania, poszerzanie zakresu liczenia do sześciu i więcej, wg możliwości dzieci. Próba rozpoznawania cyfr 3, 4, oznaczania nimi zbiorów przedmiotów jedno- i dwuelementowych. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi . Doskonalenia orientacji w przestrzeni, określanie stronności ciała – lewa, prawa strona.
 • Rozwijanie twórczej ekspresji słownej, muzycznej i plastycznej poprzez wprowadzanie nowych technik i zachęcanie do realizacji własnych pomysłów.
 • Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych (zagadki, układanki, proste gry logiczne). Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy.

 

      SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 • Adasiowi i Jego Rodzicom za przekazanie książek i maskotek dla dzieci z Białorusi i Ukrainy w ramach akcji "Polacy Rodakom"
 •  Mamie Marcinka za przygotowanie i prowadzenie spotkania z dziećmi na temat polskich tradycji związanych z Dniem Świętego Marcina
 • Mamie Wiktorii i Mamie Julki za przygotowanie i prowadzenie spotkania na temat pracy pielęgniarki i profilaktyki zdrowia
 • Mamie Lenki J. i Lence za przekazanie maskotek dla dzieci z Białorusi i Ukrainy w ramach akcji "Polacy Rodakom"
 • Mamie Igi za przekazanie materiałów papierniczych dla dzieci

 

     WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • Audycja Filharmoniczna "Śpiewnik polski"
 • Spotkanie "Dzień Świętego Marcina"
 • Spotkanie z pielęgniarkami "Jak dbać o zdrowie?"
 • Zabawy muzyczno - ruchowe z Papą Smerfem
 • Spotkanie z Hanną Wasiak z Muzeum Torebek i Misiów
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia w naszej grupie
 • Urodziny Amelki, Szymona, Ali R.

 

 

PAŹDZIERNIK

TEMATYKA:

I. Jesień w lesie i w parku. 02 - 06.10

II. Nasze zainteresowania, zawody naszych rodziców. 09 - 13.10

III. Poznajemy świat za pomocą zmysłów. 16 - 20.10

IV. Nałęczów dawniej i dziś. 23 - 27.10

 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 ZADANIA:

 • Zorganizowanie wycieczki do lasu i parku. Prowadzenie obserwacji, poszerzanie wiadomości przyrodniczych na temat roślin i zwierząt żyjących w tych ekosystemach. Kształtowanie właściwej postawy wobec świata przyrody. Kształtowanie pojęć: przyroda ożywiona i nieożywiona.

 • Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią (np. odloty ptaków, opadanie liści, krótsze dni, wcześniejszy zmierzch, zimne ranki i wieczory, częste opady deszczu, mgły, szron).

 • Organizowanie zabaw badawczych na temat właściwości powietrza i wody.
 • Badanie właściwości przedmiotów za pomocą różnych zmysłów. Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych, uczenie tolerancji wobec osób niepełnosprawnych; np. niewidomych, głuchoniemych.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci, zachęcanie do dzielenia się wiedzą i prezentowania swoich umiejętności. Próba pełnienia roli nauczyciela przez dzieci i chętnych rodziców.
 • Poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez rodziców. Zaproszenie chętnych rodziców do udziału w spotkaniu z dziećmi na temat swojej pracy.

 • Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Stefana Żeromskiego, do dawnej siedziby Ochronki, na Cmentarz Parafialny. Oglądanie wystawy plenerowej o historii Uzdrowiska Nałęczów. Poszerzanie wiadomości dzieci o historii przedszkola i Nałęczowa, dostrzeganie walorów naszego miasta.

 • Wprowadzanie napisów do globalnego czytania (imion, nazw kącików zainteresowań, nazw zabawek), próba rozpoznawania w napisach niektórych liter drukowanych (np. A a, O o, E e). Ćwiczenie słuchu fonematycznego. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby. Próba tworzenia nowego wyrazu przez połączenie pierwszych sylab dwóch innych wyrazów z pomocą nauczyciela. Badanie możliwości dzieci - próba dzielenia na głoski wyrazów o prostej budowie fonetycznej i wyróżniania pierwszej głoski z pomocą nauczyciela.

 • Ćwiczenie sprawności manualnej. Stwarzanie okazji do rysowania, lepienia, manipulowania przedmiotami, rysowania na kaszy (wprowadzanie elementów metody Dobrego Startu), konstruowania itp. Próba rysowania wzorów graficznych bez liniatury i w dużej liniaturze; po śladzie i samodzielnie, jeśli dziecko podejmie taką próbę. Ćwiczenie prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego. Ćwiczenie orientacji na płaszczyźnie kartki: brzeg górny, dolny, lewy, prawy, rogi dolne i górne. Ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji i dokładności podczas wykonywania zadań.

 • Wdrażanie dzieci do samodzielności podczas czynności organizacyjnych i samoobsługowych. Odczytywanie symboli graficznych (imion) na Tygodniowym Planie Dyżurów, wywiązywanie się z określonych obowiązków (nakrywanie do stołu, sprzątanie zabawek, pomoc w przygotowaniu do zajęć). Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie. Tworzenie serdecznej atmosfery w grupie, uświadamianie dzieciom, że mogą zwrócić się do dorosłych z każdym problemem.

 • Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych oraz ruch na świeżym powietrzu.

 • Ćwiczenie umiejętności liczenia z elementami dodawania i odejmowania, poszerzanie zakresu liczenia do sześciu i więcej, wg możliwości dzieci. Próba rozpoznawania cyfr 1, 2, oznaczania nimi zbiorów przedmiotów jedno- i dwuelementowych. Próba stosowania określeń: o jeden więcej, o dwa więcej. Wprowadzenie nowej figury geometrycznej: prostokąta. Porównywanie figur; określanie cech kwadratu i prostokąta. Doskonalenia orientacji w przestrzeni, określanie stronności ciała – lewa, prawa strona.

 • Rozwijanie twórczej ekspresji słownej, muzycznej i plastycznej poprzez wprowadzanie nowych technik i zachęcanie do realizacji własnych pomysłów.

 • Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych (zagadki, układanki, proste gry logiczne). Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

 • Tacie Natalki za udział w spotkaniu z dziećmi na temat pracy fizjoterapeuty
 • Mamie Marcinka za udział w spotkaniu z dziećmi na temat pracy w banku
 • Babci Kacpra za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do parku i na cmentarz
 • Mamie Marcinka za przekazanie materiałów papierniczych dla dzieci

 

WAŻNE WYDARZENIA:

 • Wycieczka do lasu
 • Spektakl Teatralny "Gucio zaczarowany"
 • Ćwiczenia ze strażakami - próbna ewakuacja
 • Wycieczka do parku
 • Warsztaty kulinarne na temat zdrowego żywienia
 • Wycieczka na cmentarz
 • Urodziny Igi, Julki, Damiana, Krzysia, Adasia, Mateusza
WRZESIEŃ

Tematyka:

1. Przedszkole – nasz drugi dom…………. 04 – 08.09.

2. Wakacyjne wspomnienia ………………11 – 15.09

3. Uliczne sygnały……………………….....18 – 22.09

4. Dzień Przedszkolaka……………………20.09

5. Jesień w sadzie i w ogrodzie ……………25 – 29.09

 

 Zagadnienia z podstawy programowej:

I.Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II.Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

III.Społeczny obszar rozwoju dziecka.

IV.Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

 • Tworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci nowoprzybyłych do przedszkola. Integracja zespołu. Zapoznanie dzieci   z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu, nową salą, jej wyposażeniem,kącikami zabaw i ich przeznaczeniem.
 •  Rozbudzanie zainteresowań pięknem ziemi ojczystej. Wzbogacanie wiedzy na temat różnych regionów kraju, jako miejsc letniego wypoczynku. Utworzenie kącika wakacyjnych pamiątek.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego i wybranych znaków drogowych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni, uwrażliwianie na piękno przyrody Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw. Uświadomienie dzieciom konieczności codziennego spożywania owoców i warzyw. Bliższe poznanie środowiska przyrodniczego - park.
 • Rozbudzanie zainteresowania nauką czytania poprzez wprowadzanie napisów (imion dzieci, nazw zabawek, podpisów do obrazków itp.). Rozpoznawanie swojego imienia w sali, szatni i łazience.
 • Zachęcanie dzieci do samodzielności, umacnianie wiary w ich własne możliwości podczas zajęć, dbania o higienę i porządek, ubierania się  i rozbierania, pełnienia dyżurów.
 • Ćwiczenia w przeliczaniu, klasyfikowaniu elementów zbioru według jednej i dwóch cech jakościowych, określaniu położenia przedmiotów w przestrzeni.
 •  Kształtowanie umiejętności językowych. Zachęcanie dzieci do swobodnego wypowiadania się na określony temat. Bogacenie słownictwa.
 • Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym, literaturę.
 • Prowadzenie zabaw ruchowych i muzyczno - ruchowych. Nauka piosenek:„Do przedszkola”, „Uwaga – czerwone światło” , „Urodziny marchewki”, „Jesień

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

 • Wszystkim Rodzicom za sfinansowanie zakupu upominków dla dzieci z okazji Dnia Chłopaka
 • Mamie Kingi za zakupienie tych upominków

 

WAŻNE WYDARZENIA:

 • Wycieczka na skrzyżowanie
 • Wycieczka do ogrodu
 • Wycieczka do sadu
 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień Chłopaka
 • Urodziny Ali Cz., Antosi K., Antosi M.S.
 • Imieniny Mateusza

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )