Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

 

 

 

 

 

                                                                              GRUPA II

 

  

   Większość dzieci z naszej grupy rozpoczęła edukację przedszkolną w tym roku szkolnym.

Są to dzieci 3- letnie. Jest 17 dziewczynek i 7 chłopców.W miarę sprawnie przebiegła adaptacja.  Dzieci poznały swoją salę, łazienkę, szatnię. Zapoznały się z panującymi zasadami. Bardzo chętnie bawią się wspólnie. Uczestniczą aktywnie w zajęciach. Spędzają czas w ogrodzie przedszkolnym i spacerują z kolorowym wężem poznając najbliższe otoczenie. Starają się być samodzielne. Dbają o porządek w sali.

 

                                                                                 wychowawczyni Anna Wziątek

Realizowana tematyka kompleksowa:

 

Wrzesień

1. W naszym przedszkolu.

2. Wspólna zabawa.

3. Jesteśmy samodzielni.

4. Już jesień.

5. Chcemy być bezpieczni na drodze.

 

Realizacja podstawy programowej:

 

- Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 - Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 - Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 - Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują 

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 - Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 - Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne.

 - Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 - Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 - Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 - Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 

 Zadania:

 

 1. Zapoznanie dzieci z salą, jej wyposażeniem, znaczkami rozpoznawczymi w szatni, sali, łazience. Ustalenie zasad obowiązujących w grupie.

 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i na dworze.

 3. Wzajemne poznawanie się dzieci, tworzenie miłej, sympatycznej atmosfery sprzyjającej adaptacji do nowego środowiska.

 4. Przyzwyczajanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, nie przeszkadzania sobie nawzajem, sprzątania zabawek po skończonej zabawie na ustalone miejsce oraz szanowania prac koleżanek i kolegów (np. rysunków, budowli).

 5. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze, przestrzeganie zakazu poruszania się bez opieki osób dorosłych

 6. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych i wykonywania czynności samoobsługowych: mycia rąk przed posiłkiem, korzystania z toalety, dbania o porządek wokół siebie. Ćwiczenie tych umiejętności.

 7. Rozwijanie mowy poprzez zachęcanie dzieci do wypowiedzi, zabawy ortofoniczne, ćwiczenia logorytmiczne, naukę krótkich wierszyków, piosenek.

 8. Dostrzeganie zmian w przyrodzie zachodzących wczesną jesienią.

 9. Wyrabianie poczucia rytmu i słuchu muzycznego , prowadzenie zabaw przy muzyce i piosenkach. Reagowanie ruchem ciała na zmianę tempa w muzyce.

 10. Orientacja w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: wysoko, nisko, do przodu, do tyłu. Określanie wielkości przedmiotów:duży,mały,dobieranie przedmiotów w pary - „taki sam”. Kształtowanie pojęcia liczby jeden.

 11. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej, poznawanie nowych technik, rozpoznawanie niektórych kolorów.

 12. Przyzwyczajanie dzieci do odpoczynku poobiedniego podczas słuchania bajek, opowiadań, czytania książek.

 

 

Październik

1. Jesień w sadzie.

2. Co słychać jesienią w lesie

3. Pożegnanie ptaków.

4. Nałęczów dawniej i dziś.

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 5. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 6. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne.

 7. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 8. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 9. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 10. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 

Zadania:

 1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, obserwacja walorów jesiennej przyrody.

 2. Rozróżnianie i nazywanie wybranych gatunków drzew (kasztanowiec, dąb, jarzębina, sosna) po liściach i owocach.

 3. Poznawanie ptaków odlatujących na zimę (bocian, jaskółka, słowik, kukułka)
  oraz tych, które pozostają (wróbel, gawron).

 4. Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (jeż, wiewiórka, niedźwiedź), zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy.

 5. Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością, kształtowanie poczucia przynależności społecznej do swojego miasta.

 6. Przybliżenie historii powstania Przedszkola i sylwetki jego patrona – Adama Żeromskiego

 7. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

 8. Rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się elementów i układania szeregów rytmicznych wg podanego wzoru.

 9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.

 10. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.

 11. Rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

 12. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.

 

 

 Listopad

1. Pada deszcz.
2. Czy jesteś dużym, czy małym przedszkolakiem – bądź dumny, że jesteś Polakiem!
3. Między nami przedszkolakami.
4. Domowi ulubieńcy.
5. Andrzejki.

 

Realizacja podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi 
i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują 
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych., budzenie zainteresowań technicznych.

 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej; różne formy plastyczne.

 8. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne

 9. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.

10. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
11. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
12. Kształtowanie do nauki czytania i pisania.
13. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
14. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 Zadania:

1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późna jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu.
2. Wzbogacanie wiedzy na temat własnego kraju, miejscowości i najbliższego otoczenia. Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi oraz uświadomienie konieczności odnoszenia się do nich z szacunkiem.
3. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Rozwijanie wzajemnych relacji między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
4. Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyt u weterynarza,zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer.
5. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
6. Rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się elementów i układania szeregów rytmicznych wg podanego wzoru.
7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.
8. Rozwijanie umiejętności składających się na dziecięce liczenie.
9. Rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
10. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.

 

 

**************************************************************************************************

 

                                    Zaproszenie

 

My – trzylatki,
do przedszkola już chodzimy,
wspólnie razem się bawimy.
Nie płaczemy, nie krzyczymy,
Tylko pięknie się uczymy:
jak tu przedszkolakiem być
i w przedszkolnej grupie żyć.
Szybko już nadchodzi chwila miła,
by z nas przedszkolaka uczyniła.
Zapraszamy więc Rodziców
na spotkanie -
- na przedszkolne pasowanie.


w dniu 20.11.2015 roku
o godz. 10.00

 

 

 

 

 

***************************************************************************************

 

 Grudzień

 1.Przyjedź do nas Mikołaju.

2. W Krainie Techniki.

3. W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia.

 

Realizacja podstawy programowej:

 1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymii dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w       zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

3.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

4.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

5.Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne.

6. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

7. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

8. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

9. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

 

 1. Przybliżenie tradycji związanych ze Świętym Mikołajem.

 2. Kształtowanie właściwego stosunku do dawania i przyjmowania prezentów

 3. Zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi:  żelazko, mikser, radio, suszarka do włosów, telewizor, komputer.

 4. Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych – przestrzeganie zasady niedotykania urządzeń i przewodów elektrycznych.

 5. Uświadomienie konieczności ograniczania czasu korzystania z komputera i oglądania telewizji.

 6. Przybliżenie polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

 7. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku.

 8. Rozwijanie umiejętności dostrzegania różnic między przedmiotami i stosowanie określeń: duży, mały; gruby, cienki; długi, krótki; taki sam.

 9. Uroczystość grupowa ,,Spotkanie z Mikołajem”.

 10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.

 11. Rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

 12. Rozwijanie ekspresji plastycznej, umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.

 13. Kształtowanie umiejętności językowych, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi.

 

 

Styczeń

 1. Witamy Nowy Rok.............................................................................04 - 08.01

 2. Przybyła zima.....................................................................................11 – 15.01

 3. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka............18 – 22.01

 4. Zwierzęta są głodne............................................................................25 – 29.01

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 2. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 3. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 4. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 5. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne.

 6. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 7. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 8. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 9. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

 1. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z powitaniem Nowego Roku i karnawałem.

 2. Dostrzeganie charakterystycznych dla zimy zmian w krajobrazie. Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych charakterystycznych dla zimy. Uświadomienie potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

 3. Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach. Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości o najbliższych. Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów. Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią.

 4. Uroczystość grupowa ,,Dzień Babci i Dziadka”.

 5. Zapoznanie dzieci z nazwami ptaków odwiedzających karmnik. Uświadomienie dzieciom jak ważne jest dokarmianie zwierząt w trudnych zimowych warunkach.

 6. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku. Wyodrębnianie umiejętności tworzenia zbiorów. Porównywanie w zbiorze elementów o tej samej nazwie lecz o różnych cechach. Kształtowanie orientacji przestrzennej.

 7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.

 8. Rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

 9. Rozwijanie ekspresji plastycznej, umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem. Rozwijanie umiejętności tworzenia form przestrzennych.

 10. Kształtowanie umiejętności językowych, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi.

**************************************************************************************************

                                                                                         Zaproszenie

 

 

 

Już niedługo moi mili

 

Chcemy byście z nami byli.

 

Wolnej chwili więc szukajcie,

 

Do drzwi naszych zapukajcie.

 

 

 

Bo już teraz zapraszamy

 

Na okazję, którą mamy.

 

A to będzie wielka gratka

 

Dzień Babci i Dzień Dziadka.

 

 

 

Czasu wnukom nie żałujcie

 

i powoli się szykujcie do Nas

 

w dniu 22. 01. 2016

 

o godz. 12.00

 

*****************************************************************************************

 

  Luty

1.  Bal w przedszkolu................................01 - 05.02

2.  Zimowe zabawy....................................08 – 12.02

 3. Ferie zimowe.........................................15 – 19.02

 4. Ferie zimowe.........................................22 – 26.02

 

 Realizacja podstawy programowej:

 

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 2. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 3. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 4. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 5. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne.

 6. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 7. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 8. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 9. Kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania.

 10. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 11. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

  

Zadania:

 1. Zapoznanie z tematyką i zwyczajami związanymi z karnawałem. Rozwijanie kompetencji społecznych. Zachęcanie do czynnego udziału w balu karnawałowym.

2. Uwrażliwianie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu. Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych. Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim.

3. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku. Wyodrębnianie umiejętności tworzenia zbiorów. Porównywanie w zbiorze elementów o tej samej nazwie lecz o różnych cechach. Kształtowanie orientacji przestrzennej.

4. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.

5. Rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

6. Rozwijanie ekspresji plastycznej, umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem. Rozwijanie umiejętności tworzenia form przestrzennych.

7.Kształtowanie umiejętności językowych, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi.

 

Marzec

 1. Baśniowy świat.............................................................................29.02 – 04.03

 2. W marcu, jak w garncu..................................................................07 – 11.03

 3. Chciałbym być matematykiem......................................................14 – 19.03

 4. Wielkanocne zwyczaje...................................................................21 – 25.03

 5. Chciałbym być muzykiem..............................................................29.03 – 01.04

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 2. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 3. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 4. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 5. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne.

 6. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 7. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 8. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 9. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, nowożytnym.

 

Zadania:

 1. Wzbudzanie zainteresowania literaturą, Słuchanie wierszy i opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

 2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną (topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty).Zachęcanie do częstego przebywania na dworze.

 3. Mierzenie przedmiotów, rozumienie stałości miary (wysokość, długość, szerokość). Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętność liczenia.

 4. Zapoznanie dzieci z tradycją Powitania Wiosny, zorganizowanie uroczystego powitania w ogrodzie przedszkolnym.

 5. Przybliżenie dzieciom polskich tradycji wielkanocnych.

 6. Słuchanie i śpiewanie piosenek. Gra na instrumentach perkusyjnych. Wyrażanie muzyki ruchem

 7. Rozpoznawanie i nazywanie płaskich figur geometrycznych. Określanie cech przedmiotu (wielkości, koloru, grubości) oraz położenia ich w przestrzeni .

 8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.

 9. Rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

 10. Rozwijanie ekspresji plastycznej, umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem. Rozwijanie umiejętności tworzenia form przestrzennych.

 11. Kształtowanie umiejętności językowych, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPROSZENIE

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM RODZICÓW NA ZAJĘCIA OTWARTE,

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ DNIA 16 MARCA 2016 R

O GODZ. 10.00

                                          WYCHOWAWCZYNI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Maj

 

 1. Jestem Polakiem................................................02 – 06.04

 2. Łąka wiosną.......................................................09 – 13.04

 3. Znam różne zawody...........................................16 – 20.04

 4. Moi rodzice........................................................23 – 30.04

 

 Realizacja podstawy programowej:

 

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 3. Wspieranie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne.

 8. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 9. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 10. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 11. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 12. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 13. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 Zadania:

 

 1. Utrwalanie wiadomości na temat symboli państwowych: godła, flagi, hymnu.

 Zwrócenie uwagi na wywieszone flagi z okazji majowych świąt państwowych.

 2. Uświadomienie dzieciom , jak ważną rolę w ich życiu pełni mama i tata.

 Zachęcanie dzieci do pomagania rodzicom w prostych czynnościach domowych i sprawianie im miłych niespodzianek. Zorganizowanie spotkania z rodzicami „Dla mamy i taty.

 3. Obserwacja roślin na wiosennej łące, rozpoznawanie niektórych zwierząt (żaby, ślimaka, biedronki, motyla, pszczoły). Poznawanie ciekawostek przyrodniczych.

4. Ćwiczenia umiejętności liczenia, próba tworzenia zbiorów przedmiotów wg 2 cech jakościowych (np. wielkości, i koloru, kształtu i koloru), porównywanie liczebności (więcej, mniej).

 Stosowanie określeń: długi,krótki, dłuższy, krótszy, Odmierzanie odległości za pomocą linijki, sznurka, kroków.

 Rozpoznawanie i nazywanie płaskich figur geometrycznych. Określanie cech przedmiotu (wielkości, koloru, grubości) oraz położenia ich w przestrzeni .

5.Rozwijanie twórczej ekspresji słownej,ruchowej, plastycznej i muzycznej.

6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na świeżym powietrzu. Zachęcanie do większej samodzielności np. przy sprzątaniu zabawek, ubieraniu się na dwór.

.....................................................................................................................................................................................................

 

Serdecznie zapraszamy na Dzień Rodziny "Razem z tatą, razem z mamą"

w dniu 30.05.2016 r o godz. 10.00 do Romanówki.

( zwiedzanie zoo, piknik, wspólne zabawy)

.....................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Czerwiec

 

 1. Mały człowiek – ważna sprawa..................................................31.05 - 12.06

 2. Ciepło, coraz cieplej ...................................................................13 – 17.06

 3. Zabawy na podwórku...................................................................20 - 24.06

 4. Wakacje, znów będą wakacje.......................................................27 – 30.06

 

Realizacja podstawy programowej:

 

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 3. Wspieranie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne.

 8. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 9. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 10. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 11. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 12. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 13. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 

 

Zadania:

 

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie (przestrzeganie ustalonych zasad regulujących współżycie w grupie). Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji (nieprzeszkadzanie innym w zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie , dzieci a także osób dorosłych w każdej sytuacji).

 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów (poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenie z innymi, zbliżanie się do nieznanych zwierząt, bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw).

 • Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych, dostrzeganie i akceptowanie różnic
  w wyglądzie i funkcjonowaniu ludzi.

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie umiejętności prowadzenia samodzielnych obserwacji.

 • Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem pory roku – lato: rozkwit przyrody – bogactwo roślin, zmiany w pogodzie oraz
  w wyglądzie i zachowaniu zwierząt np. pojawienie się potomstwa i opieka nad nim.

 • Rozwijanie wrażliwości zmysłowej poprzez dostrzeganie, słuchanie, dotykanie.

 • Uświadomienie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem.

 • Ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku, posługiwanie
  się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów wg jednej cechy wspólnej.

 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych
  przy muzyce, śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej.

 • Rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.

 • Rozwijanie ekspresji plastycznej, umiejętności prawidłowego trzymania kredki, wypełniania kolorem powierzchni ograniczonej konturem.

 • Kształtowanie umiejętności językowych, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi.

 

 

Ważne wydarzenia

- Dzień Przedszkolaka

- Spotkanie z panią policjantką

- Dzień Chłopaka

- Odwiedzamy Ochronkę

- wycieczka na cmentarz

- Pasowanie na Przedszkolaka

- Dzień Pluszowego Misia

- Andrzejki

- Wizyta Mikołaja

- Dzień Babci i Dziadka

- Bal Karnawałowy

- Powitanie Wiosny

- Dzień Ziemi

- Faustynalia

- wycieczka do Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego

- Dzień Rodziny

- Dzień Dziecka

 

Zapraszamy też do fotogalerii grupy II, gdzie będziemy umieszczać zdjęcia z ciekawych wydarzeń w naszej grupie.

 

 

 

 Podziękowania dla rodziców

 

* Dla mamy Gosi  za podarowanie papieru ksero

* Dla mamy Lenki J  za podarowanie papieru ksero

* Dla mamy Mateusza K  za spotkanie , które przybliżyło  dzieciom pracę policjanta

* Dla mamy Antka, za podarowanie jesiennego stroika do naszej sali 

* Dla wszystkich rodziców za  podarowanie owoców i

warzyw do kącika przyrodniczego                               

*Dla mamy Lenki J za podarowanie serwetek

      * Dla wszystkich  rodziców, za przyniesienie zniczy

      * Dla mamy Małgosi za podarowanie serwetek

      * Dla mamy Ali P, Ani N, Nikoli, Antka, Marysi za pomoc

       w organizacji uroczystości Pasowania na Przedszkolaka

      * Dla mamy Mateusza K za podarowanie kubeczków

     *Dla mamy Nikoli za podarowanie świątecznego stroika i ozdób              choinkowych

     *Dla mamy Lenki J za podarowanie pluszaków

     * Dla mamy Marcina za podarowanie książeczek do czytania i kolorowanek

     * Dla wszystkich Rodziców za udział w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać    zimę"

     * Dla rodziców Macieja za pomoc w organizacji spotkania z Mikołajem

     * Dla taty Zosi z grupy VI za pełnienie roli Mikołaja

     * Dla mamy Antka za podarowanie ozdób choinkowych

*Dla mamy Lenki J za podarowanie książeczek do czytania

*Dla mamy Ali Cz. za podarowanie karmy dla ptaków

*Dla mamy Ali P. za zorganizowanie poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka

* Dla rodziców Natalki, mamy Nikoli za pomoc  podczas uroczystości

Dnia Babci i Dziadka

*Dla mamy Mai z grupy V za wykonanie zdjęć podczas uroczystości

Dnia Babci i Dziadka

*Dla babci Marysi, babci i dziadka Antka za podarowanie słodyczy dla dzieci podczas uroczystości Dnia Babci i Dziadka

* Dla rodziców Macieja za podarowanie pluszaków i zabawek

*Dla babci Ewelinki za podarowanie kolorowych szpulek 

*Dla mamy Ani N i mamy Ali P za pomoc w organizacji Dnia Kobiet

* Dla mamy Ani B, mamy Blanki, mamy Ani N za pomoc podczas konkursu "Angielski w wierszu i piosence" 

*Dla mamy Nikoli za podarowanie książeczek do czytania

* Dla mamy Macieja za zorganizowanie wycieczki do Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego i pełnienie roli przewodnika

*Dla mamy Olka za ciekawą pogadankę na temat zdrowego odżywiania i pyszny poczęstunek podczas wycieczki w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym

*Dla mamy Ali P, Ani N, Nikoli za pomoc i zaangażowanie w organizacji

Dnia Rodziny

* Dla rodziców Nikoli za zaangażowanie i pomoc podczas Dnia Rodziny

*Dla taty Ani B, Alicji Cz, Blanki za zaangażowanie podczas Dnia Rodziny

* Dla mamy Kacpra za podarowanie cukierków dla całej grupy z okazji

Dnia Dziecka

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )