Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

Oto MY:

 

 Ala, Alex, Anastazja, Antek A., Antek N., Antek P., Franek, Gromek, Jeremi, Julka Ch.,

Julka P., Julka S., Kacper, Kornelia, Kuba S., Kuba W., Lena, Marcel, Natalia, Nel, Nikola,

Pola, Przemek, Szymon oraz Tadzio.

Jest Nas 25: 11 dziewczynek i 14 chłopców.

Od września mamy dwie nowe koleżanki oraz jednego kolegę, którzy są od nas rok młodsi. 

Robimy wszystko, by czuli się wśród nas dobrze i bezpiecznie.

Jesteśmy coraz starsi, dlatego w tym roku czekają nas wyzwania wymagające większego wysiłku

oraz samodzielności. Już po pierwszych dniach widać, że jesteśmy na nie gotowi.

Oczywiście nie zabraknie też czasu na zacieśnianie więzi podczas zabaw swobodnych.

Powodzenia dla wszystkich! Miłej zabawy i nauki!

                               

                                                                               Wychowawczynie:

                                                                                          Katarzyna Lewandowska

                                                                             Wioletta Rejmak

Galeria prac plastycznych

Co można zrobić z kamyka?

Bezpieczni na drodze

Zwierzaki - liściaki

To jestem ja

Wakacyjne wspomnienia

Jesienne drzewa

Legowisko dla jeża

PODZIĘKOWANIA

 

Rodzicom Antka A. za przyniesione dynie i patisony do kącika przyrody

Mamie Kacpra za przyniesione warzywa do kącika przyrody

Mamie Julki P. za pełnienie funkcji skarbnika naszej grupy

Mamie Gromka za podarowanie kolorowej kredy do rysowania

Mamom z Trójki Grupowej: Mamie Jakuba W., Mamie Julki P. oraz Mamie Gromka 

za zajęcie się zakupem upominków z okazji Dnia Chłopaka, 

wszystkim Rodzicom za sfinansowanie niespodzianek

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK 2020 R.

TEMATYKA:
1. Jesień wokół nas. 05-09.10.
2. Jesienna przyroda. 12-16.10.
3. Koszyk Pani Jesieni. 19-23.10.
4. Adam Żeromski i nasze przedszkole. 26-30.10.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:
1. Tworzenie miłej atmosfery, zachęcanie dzieci do udzielania pomocy i wsparcia kolegom nowo przybyłym do grupy.
2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad grupowych (szanowanie zabawek, odkładanie ich na miejsce, grzeczne

    odnoszenie się do innych, szanowanie wytworów pracy kolegów, używanie zwrotów grzecznościowych,

    bezpieczne poruszanie się na terenie przedszkola i poza nim).
3. Doskonalenie czynności samoobsługowych w zakresie spożywania posiłków i ubierania się.
    Wpajanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków.
4. Wydłużanie czasu skupienia uwagi. Zachęcanie dzieci do słuchania opowiadań - bajkoterapia.
5. Rozróżnianie i nazywanie owoców i drzew owocowych. Rozróżnianie i nazywanie warzyw.
    Zachęcanie dzieci do spożywania potraw bogatych w witaminy.
6. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni, poznanie symboliki wybranych roślin.

    Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zabaw badawczych dotyczących charakterystycznych cech tej pory roku

    w różnych środowiskach (sad, ogród warzywny, park)..
7. Wdrażanie dzieci do dostrzegania piękna w najbliższym otoczeniu, uwrażliwienie na piękno otaczającej nas

    przyrody, rozwijanie wrażliwości estetycznej.
8. Zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni.
9. Zapoznanie z warunkami życia wybranych gatunków zwierząt, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

    związanych z przygotowaniem zwierząt do zimy. Zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt

    ze względu na porę roku.
10. Poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt.

      Wyjaśnienie znaczenia wyrazu plon.
11. Zapoznanie z roślinnością uprawianą na polu, zwrócenie uwagi na potrzeby i cel uprawiania roślin przez człowieka.
12. Rozwijanie zainteresowań historią Nałęczowa, ukazanie związku Rodziny Żeromskich z historią powstania

      Przedszkola. Obchody Dnia Patrona.
13. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, poszerzanie słownika

      biernego i czynnego dziecka.
14. Kształtowanie pojęć matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie w zakresie dostępnym dziecku, rozumienie

      i stosowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, doskonalenie umiejętności układania rytmów.
15. Stwarzanie okazji do doskonalenia sprawności rąk, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
16. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, spacerów,

      zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.
17. Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej, prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych, logorytmicznych.

18. Rozwijanie słuchu fonemowego, ćwiczenia w wyróżnianiu głosek m, l, t, i na początku słów (dzieci 5-letnie).

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- 5 urodziny Jakuba S. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

INFORMACJE DLA RODZICÓW

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI 

 

Poniedziałek, godz. 16.00-16.30 (po wcześniejszym uprzedzeniu) W. Rejmak

W razie konieczności kontaktu z wychowawcą prosimy zgłosić taką potrzebę pracownikowi odbierającemu dziecko 

w szatni lub telefonicznie w sekretariacie. 

Istnieje także możliwość kontaktu za pośrednictwem komunikatora Messenger lub poczty mailowej: 

wrejmak@przedszkole.naleczow.pl 

klewandowska@przedszkole.naleczow.pl

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

I (godz. 7.30-8.30) 

- zabawy samodzielne i inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej w kącikach zainteresowań służące

  realizowaniu pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,

- gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

- inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami,

- praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

 

 II (godz. 8.30-13.30)

 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

- zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy rytmiczne,

- ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. oddechowe, artykulacyjne, manualne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję

  wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd.,

- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe kształtujące właściwą postawę ciała,

- przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne, śniadanie

  (realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości

  o zdrowie, wdrażanie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem, wpajanie zasad dobrego wychowania

  podczas spożywania posiłków), wietrzenie sali,

- samodzielne zabawy dzieci, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, czynności porządkowe,

- realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany

  program wychowania przedszkolnego

  (nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspierających całościowy rozwój

  dziecka),

- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe - przygotowanie do drugiego śniadania, drugie śniadanie,

  wietrzenie sali,

- realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany

  program wychowania przedszkolnego (dla dzieci 5-letnich),

- zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze,

  techniczne,

- czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze,

- pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe,

  spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze,

  (utrwalenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola), 

  czynności samoobsługowe w szatni,

- przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe, higieniczne

 

III (godz. 13.30-15.30)

- obiad - realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, 

  kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie,

- bajkoterapia - słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej i terapeutycznej,

  muzykoterapia - słuchanie muzyki klasycznej,

- zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości,

- zabawy samodzielne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne,

  plastyczno-techniczne, inne w kącikach zainteresowań,

- realizowanie autorskich programów, przedsięwzięć: poniedziałek: "Zabawy logopedyczne", środa: "Między nami

  przedszkolakami", czwartek, piątek: program "W zgodzie z przyrodą",

- przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczno-porządkowe, podwieczorek.

 

Podczas zajęć zorganizowanych prowadzonych w grupie wykorzystywane są różne rodzaje aktywności dzieci,

przy dominacji jednej z nich.

Rozkład zajęć odbywa się według planu:

 

 Dzień tygodnia

 Dominująca aktywność

Poniedziałek

zajęcia z zakresu mowy i myślenia

zajęcia ruchowe

Wtorek

zajęcia rytmiczno-muzyczne

zajęcia plastyczne

Środa

zajęcia z zakresu mowy i myślenia

zajęcia ruchowe

Czwartek

zajęcia matematyczne

zajęcia plastyczno-techniczne

Piątek

zajęcia z zakresu mowy i myślenia

zajęcia ruchowe

 

PROGRAMY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W GRUPIE:

 

1. "Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania

    Stefana Kunowskiego", autor: M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska

2. "Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu" (poniedziałek, środa, czwartek).

3. "Kocham dobrego Boga" - program nauki religii (poniedziałek, środa).

4. "Zabawy logopedyczne" - projekt profilaktyczno-terapeutyczny (W. Rejmak) - poniedziałek.

5. "Między nami przedszkolakami" - projekt rozwijający kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci z wykorzystaniem:

    Programu zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci w wieku 5-9 lat "Spotkania z Leonem" autorstwa E. Czemierowskiej

    -Koruba i H. Czemierowskiego  oraz ćwiczeń z "Księgą emocji" (W. Rejmak) - środa.

6. "W zgodzie z przyrodą" (K. Lewandowska) - czwartek, piątek.

  

GRUPOWY PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Planowane jest kontynuowanie współpracy z:

- Bankiem Spółdzielczym w Nałęczowie - oszczędzanie dzieci w SKO,

- Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury - oglądanie wystaw okolicznościowych,

- Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną - warunki uzależnione od sytuacji pandemicznej,

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nałęczowie - rozmowy z asystentem rodziny, kuratorem, pisanie opinii

  na temat dzieci,

- Hospicjum Małego Księcia w Lublinie - zbiórka nakrętek,

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Puławach - przekazanie danych kontaktowych, pisane opinii na temat

  funkcjonowania dzieci celem dokonania pogłębionej diagnozy,

Planowany jest także udział dzieci w konkursach plastycznych - na bieżąco oraz w akcjach charytatywnych,

np. Góra Grosza, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

Z uwagi na epidemię koronawirusa i związanego z nią reżimu sanitarnego na dzień dzisiejszy nie jest planowany

udział w imprezach masowych organizowanych w środowisku.

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI GRUPOWYCH PLANOWANYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Lp.

Data

Uroczystość, impreza

1.

21.09.2020 r.

Dzień Przedszkolaka

2.

23.09.2020 r.

Powitanie jesieni

3.

30.09.2020 r.

Dzień Chłopka

4.

02.11.2020 r.

Dzień Patrona Przedszkola - Adama Żeromskiego

5.

20.11.2020 r.

Dzień Praw Dziecka

6.

23.11.2020 r.

Dzień Kundelka

7.

25.11.2020 r.

Dzień Pluszowego Misia

8.

30.11.2020 r.

Andrzejki

9.

07.12.2020 r.

Mikołajki

10.

Grudzień 2020 r.

Kolędowanie

11.

Styczeń 2021 r.

Zabawa karnawałowa

12.

Styczeń 2021 r.

Dzień Babci i Dziadka - sposób organizacji uzależniony

od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa

13.

08.03.2021 r.

Dzień Kobiet

14.

19.03.2021 r.

Pożegnanie Zimy, Powitanie Wiosny

15.

22.03.2021 r.

Światowy Dzień Wody

16.

22.04.2021 r.

Światowy Dzień Ziemi

17.

Maj 2021 r.

Dzień Rodziny - sposób organizacji uzależniony od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa

18.

01.06.2021 r.

Dzień Dziecka

19.

Czerwiec 2021 r.

Pożegnanie absolwentów przedszkola

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ 2020 R.

TEMATYKA:

1. Witamy w przedszkolu . 01-04.09.

2. Wakacyjne wspomnienia. 07-11.09.

3. Bezpieczna droga do przedszkola. 14-18.09.

4. Dbam o siebie i środowisko. 21-25.09.

5. Dary jesieni. 28.09.-02.10.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

ZAMIERZENIA:

1. Tworzenie miłej atmosfery, zachęcanie dzieci do udzielania pomocy i wsparcia kolegom nowo przybyłym do grupy.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad grupowych (szanowanie zabawek, odkładanie ich na miejsce,

    grzeczne odnoszenie się do innych, szanowanie wytworów pracy kolegów, używanie zwrotów grzecznościowych,

    bezpieczne poruszanie się na terenie przedszkola i poza nim).

3. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z postępowaniem w czasie epidemii (dokładne mycie

    rąk zgodnie z instrukcją, zachowanie odległości, kichanie w zgięcie łokciowe, unikanie dotykania okolic oczu, uszu

    i nosa, zgłaszanie dolegliwości zdrowotnych).

4. Doskonalenie czynności samoobsługowych w zakresie spożywania posiłków i ubierania się.

    Wpajanie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków.

5. Wydłużanie czasu skupienia uwagi. Zachęcanie dzieci do słuchania opowiadań - bajkoterapia.

6. Nauka dni tygodnia, globalne odczytywanie nazw dni tygodnia (dzieci 5-letnie).

7. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nim konsekwencji w przyrodzie.

8. Zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami ruchu drogowego.

9. Ćwiczenia utrwalające znajomość adresu zamieszkania (dzieci 5-letnie).

10. Doskonalenie umiejętności nazywania części ciała człowieka oraz opisywania ich funkcji. 

      Poszerzenie wiadomości na temat zmysłów człowieka.

11. Zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni.

12. Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców.

13. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania wybranych grzybów jadalnych i trujących.

14. Udział w obchodach Dnia Przedszkolaka - zabawy grupowe.

15. Rozwijanie poprawności wypowiedzi słownych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym, poszerzanie słownika

      biernego i czynnego dziecka.

16. Kształtowanie pojęć matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie w zakresie dostępnym dziecku, rozumienie

      i stosowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, doskonalenie umiejętności układania rytmów.

17. Stwarzanie okazji do doskonalenia sprawności rąk, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

18. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, spacerów,

      zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.

19. Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej, prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych, logorytmicznych.

20. Rozwijanie słuchu fonemowego, ćwiczenia w wyróżnianiu głosek o, a na początku słów (dzieci 5-letnie). 

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- Dzień Przedszkolaka

- Powitanie Jesieni

- 5 urodziny Antosia A. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!

- Dzień Chłopaka

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )