Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

GRUPA I

Do grupy pierwszej uczęszczają dzieci 2,5 i 3-letnie. To nasze najmłodsze przedszkolaki. Pierwszy miesiąc pobytu dzieci w przedszkolu jest przeznaczony na adaptację, chociaż niektóre z nich będą pewnie trochę dłużej przyzwyczajać się do nowego otoczenia. Mam nadzieję, że niedługo wszystkie dzieci będą chętnie spędzały czas na wspólnej zabawie, a poprzez zabawę będą poznawać różne wiadomości i zdobywać nowe umiejętności.

Poniżej prezentowana będzie tematyka, realizowana z dziećmi w kolejnych miesiącach roku szkolnego, natomiast zdjęcia z niektórych wydarzeń w naszej grupie będą zamieszczane w Fotogalerii 2015/16 (zakładka – GRUPA I)

wychowawczyni - Ewa Piech

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

WRZESIEŃ

1. Poznajemy nasze przedszkole.

2. Wspólna zabawa.

3. Uczymy się samodzielności. Dzień Przedszkolaka.

4. Już jesień. Dzień Chłopaka.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

 • Wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy plastyczne, dziecko widzem i aktorem

 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń

 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

ZAMIERZENIA:

 1. Wzajemne poznawanie się, tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci do nowego środowiska.

 2. Zapoznanie dzieci z salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw.

 3. Zapoznanie dzieci z pozostałymi pomieszczeniami przedszkola oraz ich przeznaczeniem, poznanie pracowników przedszkola. Wdrażanie dzieci do ostrożnego poruszania się po budynku przedszkola i nieoddalania się od grupy.

            Udział dzieci w uroczystości przedszkolnej "Dzień Przedszkolaka”.

 1. Wprowadzanie zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.).

 2. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, ćwiczenie umiejętności samoobsługowych typu: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłku, kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety.

 3. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich, odkładania na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.

 4. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi związanymi ze zmianą pory roku. Zachęcanie do obserwacji otoczenia. Rozpoznawanie niektórych owoców i warzyw, zachęcanie do spożywania ich.

 5. Wyrabianie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw przy muzyce. Rozwijanie umiejętności reagowania ruchem ciała na zmianę tempa w muzyce.

 6. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: na, pod.

 7. Określanie wielkości przedmiotów: duży, mały.

 8. Rozumienie pojęcia „para”, ćwiczenie umiejętności chodzenia w parach na spacerach.

  

PAŹDZIERNIK

1. Jacy jesteśmy? Bezpieczna droga do przedszkola.

2. W jesiennym lesie.

3. Odloty ptaków.

4. Dawno temu w Nałęczowie...

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

 • Wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy plastyczne, dziecko widzem i aktorem

 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń

 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne 

ZAMIERZENIA:

 1. Wzajemne poznawanie się, integracja grupy, uczenie tolerancji wobec innych.

 2. Stosowanie zasad obowiązujących w przedszkolu.

 3. Rozwijanie samodzielności poprzez wykonywanie czynności samoobsługowo- porządkowych.

 4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek, zwrócenie uwagi na elementarne przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych.

 5. Rozbudzanie zainteresowania dzieci książką. Zachęcanie do oglądania książek, słuchania bajek i opowiadań (czytanych lub przekazywanych w formie słuchowisk) w czasie poobiedniego wypoczynku i zabaw swobodnych.

 6. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią. Rozróżnianie drzew liściastych i iglastych.

  Poznawanie wiadomości na temat niektórych zwierząt (np. jeża, wiewiórki, odlatujących na zimę ptaków).

 7. Poznawanie historii powstania nałęczowskiego przedszkola. Wyjaśnienie dzieciom, dlaczego przedszkole nosi imię Adama Żeromskiego.

 8. Wykorzystywanie sytuacji edukacyjnych do zabaw matematycznych. Kształtowanie pojęcia liczby 1 i 2.

  Stosowanie określeń: duży, mały, większy, mniejszy, dużo, mało.

  Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Rozumienie i stosowanie określeń: na, pod, wysoko, nisko, do przodu, do tyłu.

 9. Wyrabianie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw przy muzyce. Rozwijanie umiejętności reagowania ruchem ciała na zmianę tempa w muzyce i rejestr granych dźwięków (wysokie, niskie).Utrwalenie piosenek „Marsz przedszkolaków”, „Gimnastyka rączek”. Osłuchanie z piosenką „Przyszła do nas jesień”, „Jestem duży”, nauka zabawy ruchowej z piosenką „Taniec siedmiokroczek”.

 10. Zachęcanie do zabaw plastycznych. Rozwijanie sprawności rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego trzymania przyborów (kredki, pędzla). Wprowadzanie nowych technik plastycznych.

 11. Wzmacnianie odporności dzieci i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i codzienny pobyt na świeżym powietrzu, zachęcanie do spożywania zdrowych produktów.

   

LISTOPAD

1.Wiem jak się nazywam i gdzie mieszkam. Jestem Polakiem.

2. Moje ulubione zabawy. Jestem przedszkolakiem.

3. Listopadowa aura.

4. Święto Pluszowego Misia. Zwyczaje Andrzejkowe.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

 • Wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy, taniec, różne formy plastyczne, dziecko widzem i aktorem

 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń

 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne  

ZADANIA:

 1. Uświadamianie dzieciom konieczności znajomości swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto, miejscowość). Poznawanie symboli narodowych- flagi i godła Polski, słuchanie hymnu. Czytanie dzieciom utworów E. Szelburg- Zarembiny, zapoznanie z niektórymi informacjami o autorce dotyczącymi jej pobytu w Nałęczowie w okresie dzieciństwa.

 2. Zapoznanie dzieci ze sposobami dostosowania się ludzi do zmiany pory roku; robienie przetworów, ocieplanie okien, zmiana sposobu ubierania się.

 3. Ukazywanie dzieciom różnych sposobów na zabawę. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z koleżankami i kolegami, ćwiczenie umiejętności przestrzegania zasad. Zachęcanie do rozrywek umysłowych (gry, układanki, zagadki).

 4. Zachęcanie dzieci do aktywnego udziału w uroczystości Pasowania na Przedszkolaka; uroczystości grupowej dla dzieci i rodziców.

 5. Zorganizowanie zajęć i zabaw z okazji Święta Pluszowego Misia. Zapoznanie z niektórymi zwyczajami Andrzejkowymi, zorganizowanie Zabawy Andrzejkowej (wróżby, zabawy, tańce).

 6. Poznawanie urządzeń technicznych; kserokopiarka, piec gazowy (wizyta w przedszkolnej kotłowni, kserowanie kolorowanek- korzystanie z przedszkolnej kserokopiarki).

 7. Rozwijanie mowy dzieci poprzez opowiadania, rozmowy, czytanie książek, zagadki, zabawy logopedyczne.

 8. Rozwijanie zainteresowania książką poprzez słuchania bajek i opowiadań (czytanych lub przekazywanych w formie słuchowisk) w czasie poobiedniego wypoczynku i zabaw swobodnych. Zachęcanie do udziału dzieci w „Spotkaniach czytelniczych” (czytanie książek przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej i emerytowanych nauczycieli oraz seniorów z Klubu Jesiennych Entuzjastów). Udział dzieci w spektaklu teatralnym „Dziwny sen Hani” przygotowanym przez uczniów nałęczowskiego gimnazjum.

 9. Próba klasyfikowania przedmiotów wg jednej cechy jakościowej (np. segregowanie przedmiotów ze względu na kolor, wielkość). Porównywanie liczebności podzbiorów (ocenianie „na oko”, określanie - dużo, mało, więcej, mniej). Ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie 2,3. Przestrzeganie prawidłowości dziecięcego liczenia: liczymy po jednym przedmiocie, liczymy każdy przedmiot, ostatni wymieniony liczebnik oznacza liczebność zbioru (nieważne, czy liczymy z lewej, czy z prawej strony). Stosowanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni (na górze, na dole, przed, za) oraz kierunków (do przodu, do tyłu, do góry, na dół).

 10. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej i muzycznej poprzez wprowadzanie nowych technik plastycznych, wprowadzanie nowych zabaw muzyczno- ruchowych, poznanie piosenek: „Pan Listopad”, „Pada deszczyk”. Zachęcanie do aktywnego udziału w audycji filharmonicznej (06.11.15 - „Narodowe Święto Niepodległości”). Zachęcanie dzieci do udziału w zajęciach z Rytmiki.

 11. Rozwijanie sprawności ruchowej; wprowadzanie nowych elementów zabaw, ćwiczenie umiejętności reagowania na umówione sygnały (np. hasło lub sygnał muzyczny).

 

 

GRUDZIEŃ

1. Witamy Mikołaja.

2. Mój dom. Moja rodzina.

3. W oczekiwaniu na święta. 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

ZADANIA:

 1. Przybliżanie dzieciom tradycji związanych z Mikołajkami i Świętami Bożego Narodzenia. Zorganizowanie spotkania z Mikołajem w przedszkolu (07.12.15). Przygotowanie kartki z życzeniami świątecznymi dla dzieci z lubelskiego przedszkola.

 2. Poznawanie drogi listu od nadawcy do adresata. Wycieczka na pocztę.

 3. Uświadamianie dzieciom, że dom to miejsce, w którym mieszka rodzina. Zachęcanie do pomagania rodzicom w prostych czynnościach (np. sprzątanie zabawek) i uroczystościach rodzinnych.

 4. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych; zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Góra Grosza”.

 5. Dostrzeganie zmian zachodzących wraz ze zmianą pory roku. Wyjaśnienie, jak powstaje lód. Unikanie zagrożeń podczas spacerów (unikanie oblodzonych miejsc). Stosowanie symboli graficznych oznaczających pogodę.

 6. Wdrażanie dzieci do samodzielności na miarę ich możliwości.

 7. Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci przez wprowadzanie nowych ćwiczeń i zabaw ruchowych, wprowadzanie nowych przyborów. Rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabawy.

 8. Ćwiczenie umiejętności liczenia wg możliwości dzieci. Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie ich liczebności – dużo, mało, więcej, mniej. Klasyfikowanie przedmiotów wg jednej cechy jakościowej (np. koloru, wielkości, przeznaczenia). Rozpoznawanie i nazywanie figur: koła i trójkąta.

 9. Rozwijanie twórczej ekspresji słownej, muzycznej i plastycznej. Słuchanie kolęd, nauka piosenki „Jedzie Mikołaj”. Udział w audycji filharmonicznej „Kolędujemy..” (22.12.15)

 10. Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych ( układanki, zagadki słownei obrazkowe), rozwijanie zainteresowania książką.

 11. Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej; kolorowanie w ramach konturu, rysowanie po śladzie, próba łączenia

  kropkowanych wzorów, kontynuacja prostego wzoru logicznego z figur i innych przedmiotów (np.”trójkąt, koło, trójkąt, koło” lub „klocek czerwony, klocek żółty, klocek czerwony” itd.), lepienie, rysowanie prostych wzorów palcem na kaszy – np. kropki, kreski, nawlekanie korali itp. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego trzymania kredki.

 12. Zachęcanie dzieci do wypowiedzi na różne tematy.Rozwijanie mowy dzieci poprzez opowiadania, rozmowy, czytanie książek, zabawy

  logopedyczne.

 13. Dbanie o dobrą atmosferę w grupie, stosowanie ustalonych zasad.

 

STYCZEŃ

1. Witamy Nowy Rok.

2. Słyszę, widzę, czuję.

3. Babcia i dziadek w mojej rodzinie.

4. Zima wokół nas.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

ZADANIA:

 1. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami związanymi z nadejściem Nowego Roku (urządzanie balów sylwestrowych, składanie życzeń, zakup nowych kalendarzy).

 2. Zwrócenie uwagi na rolę zmysłów w poznawaniu świata. Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi. Ćwiczenie umiejętności panowania nad złymi emocjami. Prezentowanie różnych przykładów zachowań bohaterów książek dla dzieci, omawianie relacji między dziećmi w przedszkolu. Zachęcanie do udziału wspólnie z rodzicami w akcjach charytatywnych, np. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

 3. Uświadamianie dzieciom znaczenia rodziny dla każdego człowieka. Zachęcanie do samodzielności i pomagania dorosłym na miarę swoich możliwości, sprawiania im miłym niespodzianek Ukazywanie dzieciom, jak ważną rolę pełni babcia i dziadek w rodzinie. Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka (22.01)

 4. Obserwacja zjawisk atmosferycznych zachodzących zimą: opadów śniegu, zamarzania wody. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów

  i zabaw w ogrodzie. Poznanie sposobu działania termometru, rozumienie konieczności ochrony przed mrozem. Zwrócenie uwagi na trudne warunki

  i konieczność dokarmiania zwierząt.

 5. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

 6. Poszerzanie zakresu liczenia. Rozpoznawanie koła, wyszukiwanie jego kształtu wśród innych figur i w otoczeniu, badanie właściwości koła i kuli, porównywanie. Klasyfikowanie figur wg jednej cechy jakościowej (kształt, kolor, wielkość, grubość). Określanie cech przedmiotów, stosowanie cech przeciwnych ( duży- mały, ciężki- lekki, długi- krótki itp.).

 

LUTY

1. W Krainie Bajek. Zabawa Karnawałowa.

2. Bezpieczne zabawy zimowe.

3. W Krainie Śniegu i Lodu.

4. W co się bawić?

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

ZADANIA:

 1. Rozwijanie zainteresowania książką. Próba dokonywania przez dzieci oceny bohaterów książek. Rozróżnianie dobrych i złych zachowań. Próba odgrywania scenek na podstawie poznawanych utworów.

 2. Poznawanie ciekawostek o życiu ludzi w innych częściach świata (np. o Eskimosach).

 3. Zachęcanie dzieci do aktywnego udziału w Zabawie Karnawałowej. Integracja z dziećmi z innych grup przedszkolnych.

 4. Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Zachęcanie do obserwacji zjawisk atmosferycznych. Kojarzenie symboli graficznych z różnymi stanami pogody.

 5. Rozwijanie pomysłowości dzieci podczas zabawy. Uświadamianie dzieciom, że przez zabawę można zdobywać nowe wiadomości i umiejętności. Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie.

 6. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

 7. Poszerzanie zakresu liczenia. Klasyfikowanie figur wg jednej cechy jakościowej (kształt, kolor, wielkość, grubość). Stosowanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.

 

MARZEC

1. W marcu jak w garncu.

2. Co robi moja mama? Czym zajmują się panie pracujące w przedszkolu?

3. Co ułatwia pracę w domu i w przedszkolu?

4. Witamy wiosnę. Święta Wielkanocne. 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

ZADANIA:

 1. Stwarzanie okazji do obserwacji zjawisk zachodzących wraz ze zmianą pory roku, zachęcanie do częstego przebywania na dworze. Rozumienie konieczności odpowiedniego zachowania zależnie od pogody (wiatr, deszcz). Rozpoznawanie symboli pogody. Szukanie zwiastunów wiosny, wdrażanie do szanowania przyrody, założenie hodowli roślin w Kąciku Przyrody. Czytanie dzieciom wierszy i opowiadań o tematyce wiosennej, inscenizowanie utworów, rozwiązywanie zagadek.

 2. Zachęcanie dzieci do wypowiedzi na temat swojej mamy. Poznawanie pracy pań pracujących w przedszkolu (np. udział w zajęciach prowadzonych przez inną nauczycielkę w starszej grupie, wizyta w przedszkolnym magazynie z intendentką, spotkanie z kucharką).

 3. Poznawanie urządzeń elektrycznych ułatwiających pracę w domu i w przedszkolu. Rozumienie, że dzieci mogą posługiwać się niektórymi z nich, ale zawsze pod kontrolą dorosłych.

 4. Zapoznanie dzieci z tradycją Powitania Wiosny, zorganizowanie uroczystego powitania w ogrodzie przedszkolnym.

 5. Poznawanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi (świąteczne zwyczaje dawniej i dziś).

 6. Rozpoznawanie figur geometrycznych- koło, trójkąt. Określanie cech przedmiotów (wielkości, koloru, grubości) oraz ich położenia w przestrzeni (na, pod, za, przed, obok, na górze, na dole itp.). Poszerzanie zakresu liczenia (do 3 i więcej, w miarę możliwości dzieci). Porównywanie masy przedmiotów ważonych za pomocą wagi szalkowej (bez odważników); stosowanie określeń: ciężki, lekki.

 7. Rozwijanie twórczej ekspresji plastyczno- muzyczno- ruchowej poprzez wprowadzanie nowych propozycji zabaw.

 8. Rozwijanie samodzielności dzieci podczas wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych, przydzielanie im zadań na miarę ich możliwości (np. pomoc przy nakrywaniu do stołu)

 9. Przypominanie dzieciom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim. Dbanie o dobre relacje między dziećmi, kształtowanie postaw społecznych.

 10. Zachęcanie dzieci do wypowiedzi na różne tematy, aktywizowanie ich podczas zajęć. Prowadzenie zabaw logopedycznych.

 

KWIECIEŃ

1. Dbamy o zdrowie.

2. Lubimy książki.

3. Piękno wiosennej przyrody.

4. Ochrona środowiska.

5. Zwierzęta na wsi.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się

  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

  i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

  i w unikaniu zagrożeń

 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

ZADANIA:

 1. Uświadamianie dzieciom znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Rozumienie konieczności spożywania różnorodnych posiłków i częstego przebywania na świeżym powietrzu. Zogranizowanie wycieczki do apteki. Uświadamianie dzieciom, że leki mogą podawać im tylko osoby dorosłe.

 2. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat. Wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w bibliotece podczas spotkania z pracownikami biblioteki miejskiej, z okazji Światowego Dnia Książki Dla Dzieci. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

 3. Obserwacja zjawisk przyrodniczych zachodzących wczesną wiosną, poszerzanie wiadomości przyrodniczych. Pielęgnowanie roślin w Kąciku Przyrody.

 4. Poznawanie podstawowych zasad ochrony środowiska naturalnego. Wdrażanie do szanowania zwierząt i roślin, dbania o czystość środowiska. Udział w akcji sprzątania ogrodu i sadzenia roślin z okazji Światowego Dnia Ziemi.

 5. Poznawanie wiadomości o zwierzętach żyjących w wiejskiej zagrodzie. Zachęcanie do spożywania produkŧów mlecznych.

 6. Stosowanie pojęć matematycznych w różnych sytuacjach; np. podczas pobytu na dworze (stosowanie określeń: „daleko, blisko, wysoko, nisko”, odmierzanie niewielkiej odległości krokami, liczenie różnych obiektów itp.).

 7. Rozwijanie twórczej ekspresji plastyczno- muzyczno- ruchowej poprzez wprowadzanie nowych propozycji zabaw.

 8. Rozwijanie samodzielności dzieci podczas wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych, przydzielanie im zadań na miarę ich możliwości.

 9. Przypominanie dzieciom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim. Dbanie o dobre relacje dzieci z rówieśnikam i dorosłymi, kształtowanie postaw społecznych.

 10. Zachęcanie dzieci do wypowiedzi na różne tematy, aktywizowanie ich podczas zajęć. Prowadzenie zabaw logopedycznych.

 

 MAJ

1. Jestem Polakiem

2. Łąka wiosną

3. Znam różne zawody

4. Moi rodzice

 

 

 Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
   i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspieranie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne.
 8. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 9. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 10. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 11. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 12. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 13. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

 1. Utrwalanie wiadomości na temat symboli państwowych: godła, flagi, hymnu.Zwrócenie uwagi na wywieszone flagi z okazji  majowych świąt państwowych.
 2. Uświadomienie dzieciom , jak ważną rolę w ich życiu pełnią rodzice. Zachęcanie dzieci do pomagania rodzicom w prostych czynnościach domowych i sprawiania im miłych niespodzianek.
 3. Obserwacja roślin na wiosennej łące, rozpoznawanie niektórych zwierząt (żaby, ślimaka, biedronki, motyla, pszczoły). Poznawanie ciekawostek przyrodniczych.
 4. Ćwiczenia umiejętności liczenia, próba tworzenia zbiorów przedmiotów wg 2 cech jakościowych (np. wielkości, i koloru, kształtu
  i koloru), porównywanie liczebności (więcej, mniej).
 5. Stosowanie określeń: długi, krótki, dłuższy, krótszy. Odmierzanie odległości za pomocą linijki, sznurka, kroków.
 6. Rozpoznawanie i nazywanie płaskich figur geometrycznych. Określanie cech przedmiotu (wielkości, koloru, grubości) oraz położenia ich w przestrzeni .
 7. Rozwijanie twórczej ekspresji słownej, ruchowej, plastycznej i muzycznej. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali
  i na świeżym powietrzu. Zachęcanie do większej samodzielności np. przy sprzątaniu zabawek, ubieraniu się na dwór.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )