Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

GRUPA VI

 

      Jesteśmy grupą dzieci 4 - i 5 - letnich, wśród których jest  10 dziewczynek i 15 chłopców. Bardzo chętnie przychodzimy do przedszkola i uczestniczymy w różnych zajęciach i zabawach. Miło spędzamy czas w naszej nowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań. Podczas zajęć uczymy się wierszy, piosenek, chętnie malujemy, rysujemy i lepimy.  Uwielbiamy poznawać nowe rzeczy, z wielką radością obserwujemy  otaczające nas środowisko, a panie zasypujemy wieloma pytaniami. Dużo radości sprawiają nam spacery po najbliższej okolicy oraz wycieczki. Uwielbiamy także zabawy na przedszkolnym placu zabaw. Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając opowiadań, bajek lub muzyki. Zawsze dbamy     o naszą salę sprzątając zabawki oraz pomagając w jej upiększaniu i dekorowaniu.

 

WRZESIEŃ

 

Tematyka:

1. Witamy przedszkole

2. Wakacyjne wspomnienia

3. Abc zasad ruchu drogowego

4. Dzień Przedszkolaka

5. Jesień w sadzie i w ogrodzie

6. Jesień w parku

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1.Tworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci nowoprzybyłych do przedszkola. Integracja zespołu. Zapoznanie dzieci z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu, nową salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw i ich przeznaczeniem.

2. Rozbudzanie zainteresowań pięknem ziemi ojczystej. Wzbogacanie wiedzy na temat różnych regionów kraju, jako miejsc letniego wypoczynku. Utworzenie kącika wakacyjnych pamiątek.

3. Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego i wybranych znaków drogowych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i wycieczek.

4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni, uwrażliwianie na piękno przyrody Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw. Uświadomienie dzieciom konieczności codziennego spożywania owoców i warzyw. Bliższe poznanie środowiska przyrodniczego - park.

 5. Rozbudzanie zainteresowania nauką czytania poprzez wprowadzanie napisów (imion dzieci, nazw zabawek, podpisów do obrazków itp.). Rozpoznawanie swojego imienia w sali, szatni i łazience.

6. Zachęcanie dzieci do samodzielności, umacnianie wiary w ich własne możliwości podczas zajęć, dbania o higienę i porządek, ubierania się i rozbierania, pełnienia dyżurów.

 7. Ćwiczenia w przeliczaniu, klasyfikowaniu elementów zbioru według jednej i dwóch cech jakościowych, określaniu położenia przedmiotów w przestrzeni.

 8. Kształtowanie umiejętności językowych. Zachęcanie dzieci do swobodnego wypowiadania się na określony temat. Bogacenie słownictwa.

9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym, literaturę.

10. Prowadzenie zabaw ruchowych i muzyczno - ruchowych. Nauka piosenek: „Do przedszkola”, „Indiańskim krokiem” , „Jarzynowy wóz”, „Jesień”.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- Wycieczka do Mauzoleum Adama Żeromskiego - urodziny patrona.

- Spotkanie z policjantami.

- Spotkanie z ratownikami medycznymi PCK.

- Dzień Przedszkolaka.

- Jesienne wycieczki do sadu i n pole.

- Wycieczka do parku "I po parku chodzi jesień".

- Dzień Chłopaka.

- Urodziny Łukasza, Marcina i Laury.

 

PODZIĘKOWANIA:

 • Serdecznie dziękujemy Tacie Zosi za pomoc w organizacji spotkania z policjantami.
 • Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za owoce i warzywa do Kącika przyrody.
 • Serdecznie dziękujemy Rodzicom Adasia K. za pokazanie dzieciom jesiennego ogrodu i działki warzywnej.
 • Serdecznie dziękujemy Rodzicom Amelki za marchew i jabłka do wykonania surówki.
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Ksawerego za papier xero.
 • Serdecznie dziękujemy Tacie Mikołaja T. za wodę mineralną dla dzieci.
 • Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie upominków z okazji Dnia Chłopaka.

 

PAŹDZIERNIK

 

Tematyka:

1. Zwierzęta leśne jesienią

2. Dbamy o nasze zdrowie

3. Ciekawe miejsca w moim mieście

4. Adam Żeromski - patron przedszkola

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1.  Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, uwrażliwianie na piękno przyrody. Bliższe poznanie środowiska przyrodniczego - las. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat życia zwierząt leśnych - przygotowanie do zimy.  Zwrócenie uwagi na zmiany w  wyglądzie zwierząt np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

2. Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie. Podkreślenie znaczenia roli zmysłów w życiu człowieka . Nabywanie właściwego stosunku do ludzi z zaburzeniami niektórych zmysłów np. niewidomi, głuchoniemi.

3. Wzbogacania wiedzy dzieci  na temat „Ciekawych miejsc w naszym mieście”. Zorganizowanie wycieczki do Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie - poznanie pracowni artystycznych. Zapoznanie dzieci z praca piekarza i etapami powstawania pieczywa - wyjście do Piekarni Zubrzyckich w Nałęczowie.

4. Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Stefana Żeromskiego, grób patrona przedszkola - Adama Żeromskiego i na Cmentarz Parafialny. Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat  postaci patrona przedszkola - Adama Żeromskiego.

5. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Podział zdania na wyrazy, określanie liczby wyrazów. Wyróżnianie głosek w nagłosie, Wyróżnienie głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej.

6. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

7. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym. Klasyfikowanie i porównywanie liczebności zbiorów. Utrwalenie nazw dni tygodnia i pór roku. Różnicowanie stron ciała: lewa, prawa.

8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej muzyką, tekstem literackim, kontaktem z przyrodą.

9. Słuchanie muzyki klasycznej. Prowadzenie zabaw muzycznych i muzyczno - ruchowych.  Nauka piosenek: „Jeż, jak piłka”, „Podaj rękę koleżance”, „Nasze uszy słyszą świat”, „Sąsiadeczko wiewióreczko”.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- Wycieczka do piekarni.

- Wycieczka do Liceum Plastycznego.

- Wycieczka do Muzeum Bolesława Prusa.

- Wycieczka do Ochronki - dawnego przedszkola.

- Spotkanie z kustoszem Muzeum Stefana Żeromskiego.

- Wycieczka do Chaty Stefana Żeromskiego i Mauzoleum Adama Żeromskiego.

- Wyjście na Cmentarz Parafialny przed Świętem Zmarłych.

 

PODZIĘKOWANIA

 • Serdecznie dziękujemy Tacie Ani za pomoc w organizacji wycieczki do piekarni i przybliżenie dzieciom pracy w zawodzie piekarza.
 • Serdecznie dziękujemy Tacie Antka za zaproszenie nas do odwiedzenia Liceum Plastycznego, pełnienie roli przewodnika po szkole i wykonanie zdjęć.
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Adasia W. za pomoc w organizacji wycieczki do Muzeum Bolesława Prusa i przybliżenie dzieciom w ciekawy sposób postaci Bolesława Prusa.
 • Serdecznie dziękujemy Tacie Marcela za zakup kaszy manny do ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Zosi za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki do Chaty S. Żeromskiego i Mauzoleum A. Żeromskiego.
 • Serdecznie dziękujemy Mamom Zosi i Ani za pomoc opiece nad dziećmi podczas wyjścia na Cmentarz Parafialny przed Świętem Zmarłych.
 • Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za przyniesienie zniczy.

 

LISTOPAD

 

Tematyka:

1. Zimno, coraz zimniej

2. Polska - nasza Ojczyzna

3. Nasze ulubione zabawy

4. Misie, misiulki, misiaczki

5. Andrzejkowe zwyczaje

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 Zadania:

1. Stwarzanie okazji edukacyjnych służących bezpośrednim kontaktom z przyroda, prowadzenie obserwacji zjawisk atmosferycznych w okresie późnej jesieni. Utrwalenie nazw pór roku , określanie charakterystycznych  cech  każdej z nich. Poszerzanie wiedzy na temat sposobów przygotowania się ludzi do zimy: przygotowanie ciepłych okryć, gromadzenie zapasów, ogrzewanie mieszkań.

2. Rozwijanie zainteresowań własnym krajem, utrwalenie znajomości symboli narodowych i ich znaczenia dla kraju (godło, flaga, hymn). Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat obchodów Narodowego Święta  Niepodległości.

3. Zachęcanie dzieci do wypowiedzi na temat ulubionych zabaw w domu i w przedszkolu, wdrażanie  do zgodnych zabaw z kolegami. Tworzenie dobrego klimatu w grupie.

4. Wzbogacanie wiedzy na temat sposobów przygotowania się zwierząt do zimy - zwyczaje niedźwiedzia. Zapoznanie dzieci z bajkowymi postaciami misiów . Zorganizowanie zabaw dla dzieci z okazji  Dnia Pluszowego Misia.

5. Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i obrzędami ludowymi dotyczącymi organizacji wieczorów „Andrzejkowych”.
6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Podział zdania na wyrazy, określanie liczby wyrazów. Wyróżnianie głosek w nagłosie, Wyróżnienie głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej.

7. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

8. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym . Klasyfikowanie i porównywanie liczebności zbiorów. Utrwalenie nazw dni tygodnia i pór roku. Różnicowanie stron ciała: lewa, prawa oraz kierunków na płaszczyźnie.

9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej muzyką, tekstem literackim, kontaktem z przyrodą.

10. Prowadzenie zabaw muzycznych i muzyczno – ruchowych.  Nauka piosenek: „Listopadowa piosenka”, „Podajmy sobie ręce”, „Warszawska Syrenka".

 

 WAŻNE WYDARZENIA:

- Wyjście na Cmentarz Parafialny w związku z obchodami Święta Niepodległości.

- Wyjście do NOK na spektakl teatralny "Wielki wyścig w poziomkowym lesie".

- Spotkania czytelnicze z Mamą Bartka, Dziadkiem Zosi i bratem Ani.

- Urodziny Mikołaja Krz.

- Dzień Pluszowego Misia.

- Urodziny Mikołaja K.

- Spotkanie z Uczniami Klasy II A Gimnazjum w Nałęczowie - oglądanie spektaklu "Dziwny sen Hani", zabawy czytelnicze.

- Zabawa andrzejkowa.

 

PODZIĘKOWANIA

 • Serdecznie dziękujemy Rodzicom Kuby, Zosi, Klaudii, Mikołaja K., Mikołaja Krz., Julki, Łukasza, Natalki, Amelki, Laury, Adasia W., Marcela za przetwory do Kącika przyrody.
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Łukasza za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjścia na Cmentarz Parafialny w związku z obchodami Święta Niepodległości.
 • Serdecznie dziękujemy Mamom Mikołaja K. i Bartka za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjścia do NOK na spektakl teatralny pt. "Wielki wyścig w poziomkowym lesie".
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Zosi za udział w zajęciach z okazji Dnia Pluszowego Misia, wykonanie postaci misia i małych misiów na  zajęcia plastyczne.
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Mikołaja K. za zakup słodkiej niespodzianki - misiów dla dzieci       z okazji Dnia Pluszowego Misia.
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Bartka, Dziadkowi Zosi i bratu Ani za udział w spotkaniach czytelniczych.

 

GRUDZIEŃ

 

Tematyka:

1. W świecie techniki

2. Spotkanie z Mikołajem

3. Zwierzęta domowe

4. Święta w moim domu

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Rozwijanie zainteresowań technicznych, uświadomienie zmian zachodzących w rozwoju techniki na przestrzeni wieków.  Zapoznanie dzieci ze sposobami ogrzewania mieszkań dawniej i dziś. Podkreślenie znaczenia bogactw naturalnych i ich wykorzystania w życiu człowieka. Wzbogacanie wiedzy na temat urządzeń elektrycznych stosowanych w gospodarstwie domowym.

2. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat postaci Świętego Mikołaja oraz tradycji obdarowywania się prezentami w dniu 6 grudnia. Stworzenie nastroju radosnego oczekiwania na spotkanie z Mikołajem w przedszkolu.

3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie, wizyty u weterynarza, wychodzenie na spacer, przygotowanie odpowiedniego miejsca na wypoczynek i sen.

4. Przybliżenie dzieciom pojęcia „dom”; rozumienie pojęć „dom rodzinny”, „dom mieszkalny”. Uświadomienie zmian w budownictwie na przestrzeni lat . Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Stwarzanie atmosfery radosnego oczekiwania na nadchodzące święta.

5. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych . Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczeni analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie . Prowadzenie zabaw słownych - zagadki, rymy,  skojarzenia

6. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

7. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania wielkości i liczebności zbiorów. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej muzyką, tekstem literackim, kontaktem z przyrodą.

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka nowych piosenek „Mikołaj”, „Polka komputerowa”, kolędy „Pastuszek bosy”. Słuchanie i śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej.

  

WAŻNE WYDARZENIA:

- Spotkanie z Mikołajem.

- Spotkania czytelnicze z mamą Mikołaja K.i Natalki, tatą Adasia W. i babcią Marcela.

- Udział w wykładzie Uniwersytetu Dziecięcego UMCS pt. "Od siekierki kamiennej do piły mechanicznej".

- Udział w XIV Szkolnym festiwalu kolęd i pastorałek w Szkole Podstawowej w Nałęczowie.

- Udział w  "Kolędowaniu przy choince" w naszym przedszkolu - wykonanie utworu "Już blisko kolęda".

 

PODZIĘKOWANIA

 • Serdecznie dziękujemy Mamom Mikołaja K. i Natalki, Tacie Adasia W. oraz Babci Marcela za udział w spotkaniach czytelniczych.
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Zosi za materiały plastyczne do zajęć.
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Natalki i Tacie Antka za kserowanie kart pracy dla dzieci.
 • Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za udział w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Mai z grupy V za wykonanie zdjęć podczas kolędowania w Szkole Podstawowej i w przedszkolu.

  

STYCZEŃ

 

Tematyka:

1. Witamy Nowy Rok

2. Moja rodzina

3. Dzień Babci i Dzień Dziadka

4. Zima wokół nas

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat tradycji witania Nowego Roku w naszych rodzinach, w kraju i na świecie. Rozumienie pojęć „Stary Rok”, „Nowy Rok”. Przypomnienie i utrwalenie nazw pór roku i nazw miesięcy oraz kolejności ich występowania. Kształtowanie pojęcia „rok”, „miesiąc”. Dostrzeganie cech charakterystycznych aktualnej pory roku.

2. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do Dziadków. Uświadomienie roli jaką pełnią babcia i dziadek w życiu rodziny. Przypomnienie pojęć „rodzina” i „drzewo genealogiczne”. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

3. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla tego okresu. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Propagowanie zdrowego stylu życia. Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą. Rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków ptaków i zwierząt leśnych.

4. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie

uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych. Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie . Prowadzenie zabaw słownych - zagadki, podobieństwa, przeciwieństwa, skojarzenia, określenia przymiotnikowe.

5. Doskonalenie umiejętności liczenia z elementami  dodawania i odejmowania - liczenie na konkretach.  Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

6. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne  - pisanie wzorów literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów  -wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.

7. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka nowych piosenek: „Noworoczna piosenka ,  „Zimowa wyliczanka”, „Rodzina”„ Dla babci i dziadka” .

9. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- Urodziny Bartka.

- Urodziny Zosi.

- Urodziny Antka.

- Spotkanie czytelnicze z babcią Łukasza.

- Uroczystość grupowa "Dzień Babci i Dziadka".

- Spotkanie z babcią Mikołaja T. - absolwentką przedszkola.

- Udział w IX Gminnym Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych w NOK.

 

PODZIĘKOWANIA

 • Serdecznie dziękujemy Babci Łukasza za udział w spotkaniu czytelniczym.
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Ksawerego za papier xero.
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Zosi za wykonanie dekoracji na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za za przygotowanie strojów dla dzieci na przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Serdecznie dziękujemy Mamom Zosi, Ksawerego, Mai, Olka, Julki, Łukasza, Amelki, Laury, Krzysia, Marcina i Tatusiom Mikołaja Krz., Mikołaja T. i Marcela za przygotowanie poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka (pieczenie ciasta, zakup owoców, soków, słodyczy, naczyń jednorazowych), pomoc w przygotowaniu sali do uroczystości i w sprzątaniu sali po uroczystości oraz pomoc w przebraniu dzieci w stroje do występu.
 • Serdecznie dziękujemy Babci Mikołaja T. za udział w spotkaniu z absolwentką Przedszkola im. A. Żeromskiego.
 • Serdecznie dziękujemy Rodzicom Huberta, Zosi, Ksawerego, Klaudii, Olka, Wiktorii, Mikołaja Krz., Barka, Ani, Karolinki, Łukasza, Natalki, Antka, Amelki, Mikołaja T.,Laury, Krzysia, Marcela i Marcina za udział z dziećmi w IX Gminnym Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych w NOK oraz przygotowanie pięknych strojów dla dzieci.

 

LUTY

 

Tematyka:

1. Karnawał - czas zabaw

2. Zabawy i sporty zimowe

3. Życie na biegunach

4. Mali artyści

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Przybliżenie dzieciom tradycji i zwyczajów karnawałowych związanych z organizowaniem balów kostiumowych. Rozumienie pojęcia „karnawał”.

2. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do pogody oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Propagowanie zdrowego stylu życia. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat sportów zimowych.

3. Wzbogacanie wiedzy  dzieci  na temat życia  Eskimosów, położenia kraju na mapie świata (okolice Bieguna Północnego). Poznanie zwyczajów i miejsca życia pingwinów (okolice Bieguna Południowego).  Stwarzanie okazji do poznawania różnych regionów świata i ludzi tam mieszkających (wygląd, ubiór, odżywianie się) oraz specyficznych warunków bytowania w klimacie polarnym.

4. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat twórczości plastycznej i ich umiejętności w tym zakresie. Przybliżanie dzieciom dzieł malarskich poprzez oglądnie ich w albumach, na wystawach. Wyrabianie umiejętności odbioru sztuki. Nabywanie umiejętności rozpoznawania różnego rodzaju dzieł malarskich: pejzaże, portrety, martwa natura, abstrakcja.

5. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie

uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych . Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie . Prowadzenie zabaw słownych - zagadki, podobieństwa, przeciwieństwa, skojarzenia, określenia przymiotnikowe.

6. Doskonalenie umiejętności liczenia z elementami  dodawania i odejmowania - liczenie na konkretach.  Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

7.Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne  - pisanie wzorów literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów - wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.

8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka nowych piosenek: „Karnawał”, „Biały walczyk”, „Zima”„ Nutki” .

10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- Urodziny Kuby.

- Zabawa karnawałowa.

- Spotkanie ze strażnikiem miejskim na temat "Bezpieczne zabawy zimowe".

 

 PODZIĘKOWANIA

 • Serdecznie dziękujemy Mamom Ksawerego, Łukasza i Marcina za pomoc w przebraniu dzieci na zabawę karnawałową.

 

MARZEC

 

Tematyka:

 

1. W świecie muzyki

2. Poznajemy pracę kobiet w różnych zawodach

3. Czekamy na wiosnę i Święta Wielkanocne

4. Wiosna wszędzie

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat budowy i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych, ich podziału na: dęte, perkusyjne, smyczkowe. Rozumienie znaczenia słowa „Filharmonia”. Zapoznanie dzieci z życiem i twórczością polskiego  kompozytora Fryderyka Chopina - miejsce pobytu w okresie dzieciństwa, jego zainteresowania wsią i muzyką. Słuchanie utworów muzyki klasycznej. 

2. Wzbogacanie wiedzy dzieci nt pracy kobiet w różnych zawodach. Zorganizowanie wycieczek do Banku Spółdzielczego w Nałęczowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Nałęczów - poznanie pracy kobiet w zawodzie pracownika obsługi klienta w banku oraz pracownika administracji w urzędzie. Podkreślenie znaczenia roli kobiety w pracy zawodowej  i w życiu rodzinnym.

3. Stwarzanie okazji do obserwacji zjawisk atmosferycznych typowych dla okresu wczesnej wiosny. Zachęcanie do systematycznej obserwacji pogody i zaznaczanie w Kalendarzu pogody. Uświadomienie dzieciom konieczności właściwego ubierania się stosownie do pogody i dbałości o zdrowie. Inspirowanie do dokonywania wiosennych obserwacji  roślin i zwierząt.

4. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami wielkanocnymi w naszym regionie i kraju . Zachęcanie do czynnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych i bliższego interesowania się życiem rodziny.

5. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych. Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie.

6. Doskonalenie umiejętności liczenia z elementami  dodawania i odejmowania - liczenie na konkretach.  Różnicowanie lewej i prawej strony ciała. Wyznaczanie kierunków w przestrzeni.

7. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne - pisanie wzorów literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów - wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.

8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka piosenek: „Ja jestem muzykantem” , „Wiosna w błękitnej sukience”, „Kłótnia wielkanocna”, „Wiosna”.

10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- Urodziny Mai.

- Dzień Kobiet.

- Wycieczka do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.

- Wycieczka do Banku Spółdzielczego w Nałęczowie.

- Spotkanie czytelnicze z mamą Ani.

 

 PODZIĘKOWANIA

 • Serdecznie dziękujemy Rodzicom z Rady Rodziców Grupy za zorganizowanie upominków z okazji Dnia Kobiet.
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Mikołaja Krz. za pomoc w organizacji wycieczki do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, pokazanie pracy sekretariatu i pełnienie roli przewodnika po instytucji.
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Natalki za pomoc w organizacji wycieczki do Banu Spółdzielczego w Nałęczowie i pełnienie rol przewodnika po instytucji.
 • Serdecznie dziękujemy Mamie Ani za udział w spotkaniu czytelniczym.

 

KWIECIEŃ

 

Tematyka:

 

1. Kubusiowi Przyjaciele Natury

2. W świecie teatru

3. Nasza planeta Ziemia

4. Jestem Polakiem i Europejczykiem

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Kształtowanie wrażliwości dzieci na otaczający je świat. Zapoznanie z podstawami ekologii, zdrowego odżywiania , szacunku dla roślin i zwierząt oraz podstaw recyklingu. Udział dzieci w edukacyjnym programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

2. Zainteresowanie dzieci światem książki i bajkami. Inspirowanie dzieci do zabaw teatralnych w kąciku teatralnym. Zorganizowanie wycieczki na przedstawienie teatralne w Lublinie. Utrwalenie pojęcia „teatr” w szerokim znaczeniu (budynek, pomieszczenia, ludzie tworzący przedstawienia, różne rodzaje widowisk teatralnych).

3. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat Układu Słonecznego oraz nazw planet i ich położenia. Zapoznanie dzieci ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi i ich negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze. Kształtowanie szacunku do przyrody. Wyrabianie nawyków przyjaznego odnoszenia się do świata roślin i zwierząt. Przyswajanie zasad ochrony przyrody.

4. Rozwijanie zainteresowań własnym regionem , krajem. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat stolicy Polski - Warszawy.  Kształtowanie  tożsamości narodowej. Poznanie kontynentu na którym leży nasz kraj oraz państw należących do Unii Europejskiej - symbole  zjednoczonej Europy - flaga, hymn.

5.  Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie

uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych . Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie .

6. Rozwijanie umiejętności stosowania określeń dotyczących stronności własnego ciała i orientacji na kartce papieru. Ćwiczenia w liczeniu   w zakresie 10. Porządkowanie zbiorów rosnąco i malejąco. Rozwiązywanie  prostych zadań z treścią na konkretach.

7.  Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne  - pisanie wzorów literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów - wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.

8. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka piosenek: „Witaminki”, „Songo”, „Piosenka o Warszawie”, „Ziemia - zielona wyspa” .

10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

- Urodziny Ani.

- Wycieczka do Lublina na spektakl teatralny "Przygody kota - mądrość pokoleń".

- Sadzenie bratków w ogrodzie przedszkolnym.

- Spotkanie z pracownikami Nałęczowianki na temat "Wybieram wodę. Wiedza o oszczędzaniu wody".

- Warsztaty ekologiczne.

 

MAJ

 

Tematyka:

 

1. Majowa łąka

2. Książka przyjacielem dziecka

3. Moja rodzina

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Wzbogacanie wiedzy na temat różnych środowisk przyrodniczych. Obserwowanie roślin i zwierząt żyjących na łąkach. Dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków. Zorganizowanie wycieczki plenerowej na łąkę.

2. Zainteresowanie dzieci światem książki i bajkami. Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości i przeżyć. Wyrabianie nawyku kulturalnego obchodzenia się z książką oraz korzystania z zasobów biblioteczki przedszkolnej    i księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie. Udział dzieci w uroczystości „Pasowania na czytelnika Biblioteki Miejskiej” .

3. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. Kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do rodziców. Zachęcanie dzieci do bliższego interesowania się życiem najbliższych członków rodziny - praca zawodowa rodziców. Przygotowanie części artystycznej z okazji „Święta Rodziny”

4. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, słuchanie wypowiedzi innych . Utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie .

5. Rozwijanie umiejętności stosowania określeń dotyczących stronności własnego ciała i orientacji na kartce papieru. Ćwiczenia w liczeniu  w zakresie 10. Porządkowanie zbiorów rosnąco i malejąco. Rozwiązywanie  prostych zadań z treścią na konkretach.

6.  Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne - pisanie wzorów literopodobnych - elementy Metody Dobrego Startu. Odrysowywanie i kalkowanie wzorów– wykorzystanie ćwiczeń H. Tymichowej.

7. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez literaturę, utwory muzyczne oraz doświadczenia i przeżycia dzieci.

8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno – ruchowe. Nauka piosenek: „Wszystkie chcemy być kochane” , „Co powie tata?”, „Rap dla mamy”, „Rodzina” .

9. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )