Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

 

 

Do grupy uczęszcza 11 dzieci 6-letnich i 14 dzieci 5-letnich;  wśród nich jest 16 dziewczynek
i 9 chłopców.   Podczas zabaw i zajęć uczymy się nowych umiejętności, poszerzamy wiedzę, przygotowujemy się do nauki czytania i pisania, aktywnie odkrywamy otaczający świat. 
Razem bawimy się radośnie,  tworzymy w grupie ciepłą i  przyjazną atmosferę.

 

W bieżącym roku szkolnym zabawa i nauka będzie się odbywała w oparciu o następującą tematykę:

 

PAŹDZIERNIK

Tematyka:

 1. Dzień  Chłopaka. W lesie i w parku
 2. Co z czego otrzymujemy?
 3. Moja rodzina. Nasze zainteresowania
 4. Jesienna pogoda. Pamiętamy o dawnych mieszkańcach Nałęczowa

 

Realizacja podstawy programowej:


I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

Zadania:

 1. Zorganizowanie uroczystości grupowej z okazji Dnia Chłopaka. Tworzenie radosnej atmosfery, zachęcanie dzieci do sprawiania innym miłych niespodzianek.
 2. Dbanie o dobrą atmosferę w grupie. Przestrzeganie  ustalonych zasad. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami.
 3. Wdrażanie do samodzielności i dokładności podczas wykonywania zadań.
 4. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, poszerzanie wiedzy o roślinach i zwierzętach leśnych. Dostrzeganie zmian w przyrodzie zachodzących jesienią.
 5. Poszerzanie wiedzy na temat powstawania różnych produktów; np. pieczywa, wyrobów mlecznych, wełny, papieru.
 6. Wyjaśnienie dzieciom znaczenia edukacji w życiu każdego z nas. Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy, dbanie o poprawność wypowiedzi.
 7. Zachęcanie rodziców do udziału w spotkaniu z dziećmi; prezentowania swojego zawodu, swoich zainteresowań lub proponowania zabawy z dziećmi. Stwarzanie dzieciom okazji do poznawania różnych zawodów, uświadamianie im, że każda praca jest ważna. Zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi zainteresowaniami.
 8. Dostrzeganie zmian atmosferycznych zachodzących jesienią. Odczytywanie symboli pogody. Wyjaśnianie powstania niektórych zjawisk; np. mgła, szron, opady deszczu.
 9. Przypomnienie dzieciom historii powstania nałęczowskiego przedszkola, zorganizowanie Dnia Patrona Przedszkola (spotkanie z kustoszem Muzeum Stefana Żeromskiego), złożenie kwiatów na grobie Oktawii Żeromskiej oraz innych mieszkańców Nałęczowa (np. Ewy Szelburg-Zarembiny, żołnierzy).
 10. Przygotowanie do nauki czytania i pisania; wyróżnianie wyrazów w zdaniu, dzielenie wyrazów na sylaby. Kreślenie wzorów literopodobnych. Starsze dzieci: próba wyróżniania pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie, próba dzielenia prostych wyrazów na głoski i tworzenia schematu wyrazu. Wprowadzenie liter: A,a. E,e, M,m. Próba pisania liter po śladzie. Kształtowanie pojęć: samogłoska, spółgłoska.
 11. Ćwiczenie umiejętności liczenia, rozróżnianie błędnego i prawidłowego liczenia. Klasyfikowanie przedmiotów wg określonej cechy, tworzenie zbiorów, porównywanie ich liczebności. Stosowanie kodu obrazkowego (np. określającego kolor, wielkość, kształt figur geometrycznych itp.) Wprowadzenie zapisu cyfr 1,2,3,4, stosowanie ich w zabawie. 

 

 

 

WRZESIEŃ

Tematyka:

 1. Przedszkole i ja 
 2. W naszej grupie 
 3. Moja droga do przedszkola 
 4. Jesień idzie przez ogród i sad

 

Realizacja podstawy programowej:


I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 

Zadania:

 1. Wzajemne poznawanie się, tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci
  do nowego środowiska i integrowaniu grupy.
 2. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie – rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 3. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich, odkładania na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, szanowania wytworów innych dzieci (budowli, rysunków itp.). Rozwijanie samodzielności.
 4. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w sali, budynku przedszkola
  i ogrodzie przedszkolnym.
 5. Zapoznanie dzieci z salą, jej wyposażeniem, kącikami zabaw.
 6. Wprowadzanie zasad obowiązujących w grupie (dotyczących bezpieczeństwa, właściwego zachowania wobec innych, słuchania poleceń dorosłych, itp.).
 7. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych, ćwiczenie umiejętności samoobsługowych typu: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów
  po posiłku, kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety.
 8. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze, przestrzeganie zakazu poruszania się bez opieki osób dorosłych.
 9. Udział dzieci w uroczystości przedszkolnej "Dzień Przedszkolaka”  w dniu 20 września.
 10. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami przyrodniczymi związanymi ze zmianą pory roku. Zachęcanie do obserwacji otoczenia. Rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw, zachęcanie do spożywania ich.
 11. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 12. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 13. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenie dużych grup mięśniowych odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała.
 14. Wyrabianie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej poprzez prowadzenie zabaw przy muzyce.

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )