Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum


 


 

  

Oto My, grupa V:

 

        Agata, Ala, dwie Amelki, Julka, Klaudia, Lena, Maja, Milena, Albert, dwóch Antków, Bartosz, Bruno, Daniel, dwóch Gabrysiów, Ignaś, Krystian, Miłosz, Patryk, Staś, Szymon, dwóch Tomków.

Jak widać dziewczynek mamy niewiele, nad czym najbardziej ubolewają panie, bo chłopcy trochę stronią od śpiewania i rysowania - konstruowanie - to Ich pasja!

Wśród nas jest jeden siedmiolatek, osiem sześciolatków i szesnaście pięciolatków.

W ubiegłym roku byliśmy w innych grupach, innych przedszkolach, a teraz razem poznajemy, bawimy

i uczymy się, by jak najlepiej przygotować się do przekroczenia progu szkoły (choć niektórym jeszcze trudno 

w to uwierzyć )

Wychowawczyniami grupy V są: Wioletta Rejmak i Joanna Rodzik.

 

 Wrzesień

Realizowana tematyka:

           

1. Witamy w przedszkolu.

2. Wspomnienia z wakacji.

3. Jesteśmy ostrożni na ulicy.                      

4. Dzień Przedszkolaka.

5. Nadeszła jesień.

6. Jesień w sadzie.

 

Ważne wydarzenia:

- wycieczka do Chaty S. Żeromskiego - obchody rocznicowe urodzin Adama Żeromskiego

- spotkanie z policjantami

- spotkanie z ratownikami medycznymi PCK

- Dzień Przedszkolaka, audycja filharmoniczna "Wycieczka do Lublina"

- imieniny Tomka B. - wszystkiego najlepszego!

- powitanie jesieni

- Dzień Chłopaka

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

 

Mamie Tomka B. za przyniesienie zniczy i wieńca złożonego w Mauzoleum Adama Żeromskiego

 

 Mamie Tomka G. za podarowanie papieru ksero

 

 Mamie Bruna za podarowanie układanek

 

 wszystkim Rodzicom za przyniesione owoce, które wykorzystaliśmy do zabaw dydaktycznych

i badawczych oraz zrobienia sałatki 

 

 Mamie Stasia za podarowanie serwetek

 

 wszystkim Rodzicom za umożliwienie zorganizowania Dnia Chłopaka

 

 Mamie Stasia za zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Chłopaka,

wymyślne zapakowanie niespodzianek oraz przepyszny sernik

 

 

 Październik

 

 Realizowana tematyka:

 

 1. Jesień w ogrodzie warzywnym.
 2. Co zwierzęta robią jesienią ?
 3. Jacy jesteśmy ?
 4. Nałęczów – moje miasto.

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie
  i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu
  i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne.
 8. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 9. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 10. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 11. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Zadania:

 1. Dostarczanie wiadomości na temat sposobów przygotowywania się zwierząt do nadchodzącej zimy (gromadzenie zapasów,
  zasypianie), zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór).
 2. Poznawanie ptaków odlatujących na zimę (bocian, jaskółka, słowik, wilga, kukułka) oraz tych, które pozostają (wróbel, gawron).
 3. Rozróżnianie i nazywanie warzyw, rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, smaku, dotyku, zapachu zachęcanie do spożywania ich, rozumienie ich właściwości zdrowotnych. Nazywanie przetworów z warzyw.
 4. Kształtowanie postawy akceptacji własnego wyglądu, uświadomienie istnienia różnic w wyglądzie ludzi, dostarczanie radości płynącej z mówienia o sobie i słuchania o innych.
 5. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 6. Rozwijanie umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa.
 7. Klasyfikowanie elementów wg jednej, dwóch cech wspólnych.
 8. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 9. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 10. Rozwijanie ekspresji plastycznej.
 11. Śpiewanie piosenek, rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu.
 12. Przygotowanie do pisania i czytania.

 

Ważne wydarzenia z życia grupy:

 

- wycieczka przyrodnicza ,,Jesienny ogród"

- uroczystość ogólnoprzedszkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej

- audycja filharmoniczna "Jedziemy na Mazowsze"

- spektakl teatralny "Przygody Koziołka, nie Matołka"

- wycieczka do budynku ,,Ochrona" - dawnej siedziby Przedszkola

- spotkanie z kustosz Muzeum - Chata Stefana Żeromskiego "Poznajemy rodzinę Żeromskich"

- wycieczka do Chaty, zapalenie zniczy w Mauzoleum Adasia

-,,Pamiętamy o dawnych mieszkańcach Nałęczowa" - wycieczka na Cmentarz Parafialny

- szóste urodziny obchodzą: Bartosz oraz Albert - składamy serdeczne życzenia !

 


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY: 

 

       Rodzicom Amelki Z., Daniela, Miłosza, Tomka B., Alberta, Mileny oraz Krystiana

za przyniesione warzywa

 

Mamie Tomka B. za podarowanie serwetek oraz zniczy

 

Mamie Agatki za podarowanie papieru ksero i kredek

 

Mamie Amelki K. za podarowanie zapasu serwetek dla grupy

 

Mamie Tomka B. za podarowanie wiązanki, złożonej na grobie Oktawii Żeromskiej

 

Mamie Klaudii oraz mamie Patryka za przyniesione znicze

 

Mamie Tomka G. za podarowanie serwetek

 

 

Listopad

 

 Realizowana tematyka:

 

1. Mój dom i inne domy.

2. Polska - mój kraj.

3. Jesienna szaruga.

4. Poznajemy zwierzęta. Dzień Pluszowego Misia.

5. Andrzejki.

 

Realizacja podstawy programowej:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

    w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania

    ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

    otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

 

Zadania:

 

1. Rozwijanie i wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi. Organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu

    dziecięcych systemów wartości.

2. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów,

    ubierania i rozbierania się.

3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji wynikających

    z nie respektowania ich.

4. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Wzbogacanie zasobu słownictwa.

5. Utrwalenie nazw pór roku, zwrócenie uwagi na cykliczność ich występowania.

6. Prowadzenie zbaw badawczych służących poznaniu właściwości wody, zrozumieniu zjawiska krążenia wody w przyrodzie,

    powstawania chmur, określania siły i kierunku wiatru.

7. Obserwowanie zmian zachodzących w jesiennej przyrodzie i pogodzie.

8. Budzenie zainteresowania naszym krajem. Poznanie lub utrwalenie znajomości symboli narodowych, nazwy stolicy Polski,

    największej rzeki. Przybliżenie postaci sławnych Polaków: Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Jan Paweł II.

9. Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych, rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków

    atmosferycznych, rozumienie skutków wychłodzenia lub przegrzania organizmu.

10. Poznanie wybranych zwierząt hodowanych w domu, trybu życia, zwyczajów. 

      Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.

11. Zorganizowanie Święta Pluszowego Misia (25.11.)

12. Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z Andrzejkami, zabawa andrzejkowa.

13. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

14. Ćwiczenia w praktycznym stosowaniu pojęć: długi, krótki, dłuższy, krótszy, najdłuższy, najkrótszy.

15. Ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku, rozumienia pojęć: dodawanie, odejmowanie.

16. Ćwiczenia w posługiwaniu się liczebnikami porządkowymi - w zakresie dostępnym dziecku.

17. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby, wysłuchiwanie głosek na początku,

      końcu wyrazu, słuchowym różnicowaniu głosek opozycyjnych, dzieleniu wyrazów na głoski - zgodnie z indywidualnymi

      możliwościami dzieci.

18. Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społeczno-

      przyrodniczym, literaturę.

      Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie,

      ćwiczenia grafomotoryczne.

19. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, spacery na świeżym

      powietrzu.

20. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, płynności ruchów, umiejętności prawidłowego

      reagowania na zmiany w muzyce.

 

Ważne wydarzenia z życia grupy:

 

 - piąte urodziny obchodzili: Amelka K., Bruno oraz Klaudia - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

 - audycja filharmoniczna "Narodowe Święto Niepodległości"

 - wycieczka do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

 - wyjście do NOK na spektakl teatralny "Wielki wyścig w poziomkowym lesie"

 - Dzień Pluszowego Misia

 - Zabawa andrzejkowa

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

 

 Rodzicom Milenki za tatuaże dla dzieci

 

Wszystkim Rodzicom za sponsoring, a mamie Stasia dodatkowo za zajęcie się zakupem słodyczy

na Dzień Pluszowego Misia

 

Mamie Mai za uwiecznienie na zdjęciach zabawy andrzejkowej

 

Mamie Agatki za podarowanie serwetek gastronomicznych

 

 

 

Grudzień

 

 

Realizowana tematyka:

 

1. Przed wiekami, przed dawnymi

2. Nadchodzi zima

3. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia

 

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne.
 7. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 8. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 9. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Zadania:

 1. Przybliżenie tradycji związanych ze Świętym Mikołajem.
 2. Zapoznanie z wyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych,  dostarczanie wiedzy
  na temat dinozaurów oraz z przypuszczalnych przyczyn ich wyginięcia.
 3. Zapoznanie z bogactwami naturalnymi naszego kraju: węgiel i sól kamienna, sposobami ich wydobywania i wykorzystywania przez człowieka; produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla; właściwościami fizycznymi soli i węgla kamiennego.
 4. Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą. Słuchanie utworów literackich,
  gdzie występują postacie prezentujące postawy właściwe i naganne, podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów, wiązanie sprawiedliwości i dobrych uczynków
  z pięknem.
 5. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, obserwacja walorów zimowej pogody. Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk charakterystycznych dla zimy (opady śniegu, zamarzanie wody, szron, szadź).
 6. Przybliżenie polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 7. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 8. Rozwijanie umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa.
 9. Klasyfikowanie elementów wg jednej, dwóch cech wspólnych.
 10. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 11. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 12. Rozwijanie ekspresji plastycznej.
 13. Śpiewanie piosenek, rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu.
 14. Przygotowanie do pisania i czytania.

 

 Ważne wydarzenia z życia grupy:

 

 - Urodziny obchodzą: Patryk, Gabriel W., Krystian, Gabriel B., Ignacy, Maja

                                         - Wszystkiego najlepszego !!!

 - spotkanie z Mikołajem

 - spektakl teatralny "Cenne rady"

 - spotkanie czytelnicze z mamą Antka Ł., mamą Amelki K. oraz mamą Gabrysia W.

 - udział w wykładzie Uniwersytetu Dziecięcego UMCS pt. "Od siekierki kamiennej do piły

   mechanicznej"

 - gościnny udział w Kolędowaniu w Szkole Podstawowej

 - spotkanie świąteczne w przedszkolu

 - audycja filharmoniczna "Cicha noc"

 - prace plastyczne Leny oraz Klaudii zostały zakwalifikowane do etapu powiatowego konkursu

   "Zapobiegamy pożarom"

 - prace plastyczne Mai oraz Julii zostały wyróżnione, a prace: Tomka B., Tomka G., Klaudii, Leny,

   Amelki Z., Gabrysia B., Antka Ł., Agatki oraz Miłosza zakwalifikowane na wystawę w konkursie

   plastycznym "Portret Adasia Żeromskiego"

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY: 

 

Mamie Tomka B. za podarowanie światełek, ozdób choinkowych oraz woreczków foliowych

 

Mamie Bruna za podarowanie maskotek

 

Mamie Agatki za podarowanie serwetek stołowych

 

Mamom: Milenki, Klaudii oraz Bartosza za ozdoby choinkowe

 

Mamie Amelki K. za podarowanie zimowych naklejek dekoracyjnych na okna

 

Wszystkim Rodzicom za udział w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"

 

Dziadziowi Ignasia i Gabrysia za wspaniałe sprawdzenie się w roli Świętego Mikołaja

oraz worek cukierków dla dzieci

 

Mamie Mai za uwiecznienie na zdjęciach spotkania z Mikołajem

 

Mamie Bruna za podarowanie elementów stroju dla Mikołaja

 

Mamom: Antka Ł., Amelki K. oraz Gabrysia W. za udział w spotkaniach czytelniczych

 

Mamie Amelki K. za skserowanie kart pracy dla dzieci

 

Mamom: Amelki Z. oraz Bartosza za pomoc podczas wyjścia do Szkoły Podstawowej

 

Mamie Mai za wykonanie zdjęć podczas kolędowania oraz przekazanie płyty ze zdjęciami

 

 

                                                                                                                                                        

  

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu samych radości związanych z przebywaniem w gronie najbliższych,

odpoczynku od codziennego zabiegania, a pod choinką - spełnienia wszystkich

marzeń - tych dużych, jak i tych jeszcze niewypowiedzianych. 

 

                                                                                                                  wychowawczynie

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 

Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Państwa tęczy kolorami. 
I rozsypie się nad głowami szczęście i uśmiechów moc.
I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami,
                                            nie tylko w tę Sylwestrową noc.                                          

Do siego roku rodzinom naszych przedszkolaków życzą wychowawczynie 

 

 

Styczeń 

 

Realizowana tematyka:

 

1. Witamy Nowy Rok.

2. Dawniej i dziś.

3. Dla babci i dziadzia.

4. Zima wokół nas.

 

Realizacja podstawy programowej:

 

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

     w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania

     ładu i porządku.

 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

     otoczenia.

 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

 

 1. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

 2. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 3. Ćwiczenia w formułowaniu złożonych i poprawnych pod względem gramatycznym wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa.

 4. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.

 5. Poznanie zwyczajów związanych z powitaniem Nowego Roku.

 6. Zapoznanie z budową i przeznaczeniem kalendarzy.

 7. Utrwalanie nazw dni tygodnia, pór roku i miesięcy.

 8. Budzenie zainteresowania przyrodą, dostrzeganie zmian w otoczeniu przyrodniczym w czasie zimy.

 9. Zorganizowanie w sali kącika ze sprzętami wykorzystywanymi dawniej w gospodarstwach domowych.

10. Podkreślenie roli dziadków we współczesnej rodzinie, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych.

      Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

11. Przestrzeganie przed niebezpiecznymi zachowaniami w okresie zimowym, np. celowanie śnieżkami w twarz, chodzenie

      pod dachami, z których zwisają sople, przegrzanie organizmu, wychłodzenie, wchodzenie na zamarzniętą rzekę, staw.

12. Prowadzenie zbaw badawczych służących poznaniu właściwości śniegu i lodu.

13. Nazywanie i rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych towarzyszących zimie.

14. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

15. Ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku, rozumienia pojęć: dodawanie, odejmowanie.

16. Ćwiczenia w układaniu szeregów rytmicznych.

17. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby, wysłuchiwanie głosek na początku,

      końcu wyrazu, słuchowym różnicowaniu głosek opozycyjnych, dzieleniu wyrazów na głoski - zgodnie z indywidualnymi

      możliwościami dzieci.

18. Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społeczno -

      przyrodniczym, literaturę.

19. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie,

      ćwiczenia grafomotoryczne.

20. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, spacery na świeżym

      powietrzu.

21. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, umiejętności prawidłowego reagowania na zmiany

      w muzyce, poczucia rytmu.

 

 Ważne wydarzenia z życia grupy:

 

 - siódme urodziny obchodził Szymon - Wszystkiego najlepszego !!!

 - uroczystość grupowa z okazji Dnia Babci i Dziadka

 - spotkanie czytelnicze z emerytowaną stomatolog, członkinią Klubu "Jesienni entuzjaści"

 - udział w IX Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych w NOK

 

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

              

            Gdy mroźny styczeń na dworze panuje,             

                         gromada przedszkolaków uroczystość szykuje.                        

      Dla kogo to wszystko? Jak to nie wiecie?       

        A kto najmilszy jest nam na świecie?        

To nasze babcie i nasi dziadkowie

- każdy wnuczek tak odpowie.

 

 

Dlatego dłużej nie zwlekamy

 

  i na uroczystość zapraszamy:

 

 Babciu, Dziadziu,

 

 21 stycznia (czwartek) o godzinie 10.30

 

 w przedszkolu na Was czekamy.

 

Wasze kochające wnuczęta

 

          

 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY: 

 

 Mamie Amelki Z. za udział w spotkaniu czytelniczym oraz cukierki dla dzieci

 

Mamie Mai za wykonanie dzieciom zdjęć do prezentów dla babci i dziadka

 

 Mamom: Amelki K., Stasia, Antka Ł. za zorganizowanie poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka, 

pomoc przed, podczas uroczystości oraz po jej zakończeniu

 

Mamie Tomka B. za upieczenie ciasta, a także pomoc przed, podczas oraz po uroczystości

 

Mamom: Amelki K., Tomka G., Patryka za upieczone ciasta

 

Mamie Mai za uwiecznienie na zdjęciach spotkania z Babciami i Dziadkami

oraz pomoc przed i po zakończeniu uroczystości

 

Rodzicom: Tomka B., Ignasia i Gabrysia, Tomka G., Amelki K., Klaudii, Bartosza oraz Amelki Z.

za udział z dziećmi w IX Gminnym Przeglądzie Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych w NOK

oraz przygotowanie przepięknych strojów dla dzieci

Mamie Tomka B. również za pomoc w nadzorowaniu włączenia płyty z akompaniamentem

 

Amelce K., Amelce Z., Klaudii, Bartoszowi, Gabrysiowi, Ignasiowi, Tomkowi B., Tomkowi G.

za godne reprezentowanie naszej grupy podczas Przeglądu kolęd

 

 

 Luty

Realizowana tematyka

 

 

 1. Karnawałowe łamigłówki mądrej główki
 2. Gdy zimno za oknem
 3. W Zimowej Krainie
 4. Baśnie, bajki, bajeczki

 

 

 

Realizacja podstawy programowej:

 

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne.
 7. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 8. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 9. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 

 

 

Zadania:

 

 1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, obserwacja walorów zimowej pogody. Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk charakterystycznych dla zimy (opady śniegu, zamarzanie wody, szron, szadź).
 2. Zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu o każdej porze roku. Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
  i sportów zimowych.

 

 1. Posługiwanie się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
 2. Mierzenie przedmiotów, rozumienie stałości miary: wysokości, długości, szerokości.
 3. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.

 

 1. Wzbudzanie zainteresowania zjawiskami fizycznymi w otoczeniu. Poznanie różnego rodzaju termometrów i ich zastosowania.
 2. Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą. Słuchanie utworów literackich,
  gdzie występują postacie prezentujące postawy właściwe i naganne, podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów, wiązanie sprawiedliwości i dobrych uczynków
  z pięknem.
 3. Rozwijanie umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa.
 4. Klasyfikowanie elementów wg jednej, dwóch cech wspólnych.

 

 1. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 2. Rozwijanie ekspresji plastycznej.
 3. Śpiewanie piosenek, rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu.

 

 

 

 

 Ważne wydarzenia:

- Bal Karnawałowy

- obchodziliśmy szóste urodziny Leny - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- spotkanie ze strażnikiem miejskim na temat bezpiecznych zachowań na śniegu i lodzie

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY: 

 

  Mamie Alberta za faworki oraz Mamie Klaudii za ciastka i owoce,

które dzieci zjadły ze smakiem w przerwie balu karnawałowego

 

 

Marzec

 

Realizowana tematyka:

 

1. Poznajemy źródła energii.

2. W kosmosie.

3. Nadchodzi wiosna.

4. Wkrótce Wielkanoc.

 

Realizacja podstawy programowej:

 

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

     w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania

     ładu i porządku.

 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

     otoczenia.

 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących w grupie i ponoszenia konsekwencji wynikających

    z nie respektowania ich.

3. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

4. Zachęcanie dzieci do udzielania dłuższych wypowiedzi, zwracanie uwagi na ich poprawność pod względem gramatycznym

    i fleksyjnym, prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

5. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.

6. Wydłużanie czasu skupienia uwagi.

7. Budzenie zainteresowań urządzeniami technicznymi, zwracanie uwagi na zachowanie ostrożności podczas korzystania z nich,

    poznanie źródeł energii (słońce, wiatr, woda, prąd elektryczny).

8. Przybliżenie dzieciom elementarnych wiadomości o Kosmosie.

9. Rozwijanie postawy badawczej, budzenie dziecięcej ciekawości.

10. Rozwijanie zainteresowań tradycjami ludowymi związanymi z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.

11. Dostrzeganie i nazywanie zwiastunów wiosny, rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych

      dla wiosny.

12. Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z Wielkanocą.

13. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała.

14. Ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku, rozumienia pojęć: dodawanie, odejmowanie.

15. Ćwiczenia w układaniu szeregów rytmicznych.

16. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez ćwiczenia w wysłuchiwaniu głosek na początku, końcu wyrazu, słuchowym

     różnicowaniu głosek opozycyjnych, dzieleniu wyrazów na głoski - zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci.

17. Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społeczno-

     przyrodniczym, literaturę.

18. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wydzieranie,

     wycinanie, ćwiczenia grafomotoryczne.

19. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,

     spacery na świeżym powietrzu.

20. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, umiejętności prawidłowego reagowania na zmiany

     w muzyce, poczucia rytmu.

 

  Ważne wydarzenia:

- obchodziliśmy szóste urodziny Amelki Z. oraz Tomka G. - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- Dzień Dziewczynek

- wyjście do NOK na spektakl teatralny "Wiosna"

- wycieczka do Sanatorium Uzdrowiskowego "Rolnik" 

  (spotkanie z kucharzami, oglądanie części zabiegowej, obserwowanie gimnastyki w basenie)

- imieniny Klaudii - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Powitanie wiosny

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY: 

 

  Mamie Tomka B. za nasiona rzeżuchy oraz podkład

 

Lenie oraz Tomkowi B. za wypożyczenie zabawek działających na baterie słoneczne

 

Rodzicom z Trójki Grupowej za przygotowanie upominków z okazji Dnia Kobiet

 

Mamie Tomka B. za przyniesienie siana do wykonania Marzanny

 

Mamie Stasia za zaproszenie grupy do Sanatorium "Rolnik"

 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 

Zapraszam Rodziców na zajęcia otwarte,

które odbędą się 21 marca o godzinie 10.00 w naszej sali.

 

Wioletta Rejmak

 

 

życzy wszystkim GRUPA V 

 

 

Kwiecień

 

 

Realizowana tematyka:

 

 1. Nowinki z wiejskiego podwórka
 2. Poznaję swój organizm 
 3. Wiosna, wiosna 
 4. Dbamy o naszą planetę 
 5. Jestem Polakiem 

 

 

 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4.  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; muzyka i śpiew, pląsy i taniec; różne formy plastyczne.
 7. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 8. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 9. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 10. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Zadania:

 1. Poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi, wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
 2. Dostarczanie wiedzy na temat budowy człowieka, rozumienie konieczności leczenia organizmu podczas choroby i stosowania się do zaleceń lekarza oraz konieczności stosowania zabiegów higienicznych dla utrzymania zdrowia.
 3. Dostrzeganie wpływu przeżywanych emocji na sposób funkcjonowania organizmu.
 4. Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny.
 5. Poznawanie zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka.
 6. Uświadomienie potrzeby ochrony środowiska, propagowanie obchodów Dnia Ziemi (22 kwietnia).
 7. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, utrwalenie znajomości symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.
 8. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 9. Rozwijanie umiejętności orientowania się w kierunkach: strona lewa, strona prawa.
 10. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 11. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 12. Rozwijanie ekspresji plastycznej.
 13. Śpiewanie piosenek, rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu.
 14. Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą.

 

 

Ważne wydarzenia:

- obchodziliśmy siódme urodziny Daniela - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- wybraliśmy się na spektakl teatralny "Przygody kota. Mądrość pokoleń" do Chatki Żaka w Lublinie

- sadziliśmy bratki w ogrodzie przedszkolnym

- braliśmy udział w zajęciach edukacyjnych "Wybieram wodę. Wiedza o oszczędzaniu wody"

- część grupy brała udział w warsztatach ekologicznych

- braliśmy udział w II Międzyprzedszkolnym Konkursie Języka Angielskiego, w którym nasze Amelki

  za wiersz o Swoim imieniu zajęły II miejsce a Staś za wiersz o rybaku -III.

  Naszą grupę reprezentował również Tomek G. z wierszem o kucharzu oraz: Ala, Bartosz, Bruno, Klaudia,

  Lena i Maja z piosenką o sześciu balonach.

  Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

- obchodziliśmy szóste urodziny Agatki - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

 

Maj

 

Realizowana tematyka:

 

1. Jestem Europejczykiem.

2. Majowa łąka.

3. Moja rodzina.

4. Między nami dzieciakami.

 

Realizacja podstawy programowej:

 

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

     w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania

     ładu i porządku.

 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego

     otoczenia.

 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Zadania:

1. Wzmacnianie więzi emocjonalnych między dziećmi, rozumienie znaczenia słowa przyjaciel.

2. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

3. Wydłużanie czasu skupienia uwagi.

4. Zachęcanie dzieci do udzielania dłuższych wypowiedzi, zwracanie uwagi na ich poprawność pod względem gramatycznym

    i fleksyjnym, prowadzenie zabaw usprawniających narządy mowy, poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka.

5. Zapoznanie dzieci z pojęciem „unia” oraz symbolami Unii Europejskiej. Rozwijanie zainteresowania kulturą innych krajów

6. Uczenie tolerancji wobec osób różniących się od nas, np. kolorem skóry, sposobem ubrania.

7. Dokonywanie oceny zachowania bohaterów opowiadań w kategoriach dobra i zła.

8. Kształtowanie wrażliwości na środowisko przyrodnicze. Rozumienie wzajemnych zależności między światem zwierząt i roślin

    oraz roli człowieka w przyrodzie, znaczenia barwy ochronnej zwierząt. 

    Poznanie cyklu rozwojowego żaby i motyla, znaczenia mrówek oraz innych owadów dla środowiska.

9. Zachęcanie dzieci do oglądania książek, wypowiadania się na temat ilustracji, słuchania czytanych tekstów,

    pogłębianie zainteresowań książką. 

    Udział w uroczystym Pasowaniu na czytelnika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie

    (dzieci kończące edukację przedszkolną).

10. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną. Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty.

11. Ćwiczenia w określaniu prawej i lewej strony ciała, stosowaniu pojęć: na, nad, pod, obok, przed, za.

12. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania elementów wg 2-3 cech jakościowych.

13. Ćwiczenia w stosowaniu pojęć: o…więcej, o…mniej.

14. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie dostępnym dziecku, ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.

15. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez ćwiczenia w wysłuchiwaniu głosek na początku, w środki i na końcu wyrazu,

      słuchowym różnicowaniu głosek opozycyjnych, dzieleniu wyrazów na głoski - zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci.

16. Inspirowanie dzieci do rozwijania twórczej ekspresji plastycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem społeczno -

      przyrodniczym, literaturę.

17. Doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, ćwiczenia

      grafomotoryczne.

18. Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, spacery na świeżym powietrzu.

19. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego, umiejętności prawidłowego reagowania na zmiany w muzyce.

 

Ważne wydarzenia:

- imieniny Stasia - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

- uroczystość ,,Pasowania na czytelnika Biblioteki im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie" 

- spotkanie z przewodnikiem i autorem legend o Nałęczowie P. Krzysztofem Zalechem "Nałęczowa czar

  w legendach i opowieściach"

- udział w zajęciach otwartych w Szkole Podstawowej w Nałęczowie

- szóste urodziny Ali - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

 

Mamie Mai za przekazanie płyty ze zdjęciami z obchodów Dnia Papieskiego

 

Mamie Bartosza za zajęcie się zakupem materiału na sukienki do poloneza 

oraz zasponsorowanie go

 

Amelce Z. i Klaudii za wyszukanie wyrazów rozpoczynających się na głoskę "p" 

 

Lenie i Amelce Z. za przyniesienie na zajęcia hodowli ślimaków

 

Bartoszowi za przynoszenie ciekawych książek edukacyjnych

 

Rodzicom z Trójki Grupowej za zainteresowanie organizacją Dnia Rodziny

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców

na uroczystość z okazji Waszego Święta,

która odbędzie się 2 czerwca o godzinie 10.30

 

Czerwiec

 

Ważne wydarzenia:

- Dzień Dziecka

- oglądanie spektaklu teatralnego "Dwie Dorotki" w wykonaniu aktorów Teatru Art. Re z Krakowa

- spotkanie ze studentami z Nigerii i Sri Lanki zrzeszonymi w Międzynarodowej Organizacji AIESEC

- Dzień Rodziny

- oglądanie występu artystów Cyrku "Kaskada"

- wycieczka do Magicznych Ogrodów

- udział w jubileuszu z okazji 110-lecia naszego przedszkola

 Nasze sukcesy:

  - Lena i Klaudia zdobyły nagrody w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Zapobiegamy pożarom"

  - Amelka K. i Agatka zdobyły I miejsce, Klaudia - II, Lena - III, a Amelka Z. i Daniel - wyróżnienia

    w konkursie plastycznym "Z rodziną - aktywnie i zdrowo"

  - Tomek G. wraz z rodzicami zdobył nagrodę specjalną, a Amelka Z. z rodzicami - wyróżnienie w konkursie

    plastycznym "Zabawka inna niż wszystkie"

  - Lenka i Milenka zdobyły I miejsce, a Tomek B. wyróżnienie w konkursie plastycznym "Moje wymarzone

    wakacje"

  Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

 

Mamom z Trójki Grupowej za zajęcie się zakupem upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

 

Rodzicom: Agatki, Ali, Amelki Z., Klaudii, Leny, Milenki, Alberta,  Antka Ł., Bartosza, Daniela, Ignasia i Gabrysia, Krystiana, Stasia, Szymona, Tomka B., Tomka G.

za przygotowanie poczęstunku na Dzień Rodziny

 

Mamom: Amelki K., Bartosza, Stasia

za pomoc przed uroczystością

 

Mamom: Amelki K., Milenki, Bartosza, Ignasia i Gabrysia, Krystiana, Tomka G.

za pomoc po zakończeniu uroczystości

 

Wszystkim Rodzicom za przygotowanie przepięknych strojów dla dzieci

 

Mamie Mai za przekazanie płyty ze zdjęciami z Dnia Dziecka i Rodziny

 

 

 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za nieocenioną pomoc

podczas uroczystości z okazji jubileuszu naszego przedszkola: 

 

Mamom: Mai, Tomka B., Amelki Z. i Bruna - za upieczenie ciast 

  

Mamom: Tomka B., Bartosza i Gabrysia W. - za pomoc w organizacji poczęstunku 

 

Mamom: Amelki K. i Amelki Z.  - za pomoc w przebraniu dziewczynek

 

Mamom: Mai i Bartosza - za przekazanie zdjęć z uroczystości

 

 

 

 

Z całego serca dziękujemy

 

Rodzicom dzieci z grupy V za całoroczną współpracę.

 

Okazywana przez Państwa życzliwość i przyjazna dłoń, stale wspierała nas

w pracy podejmowanej dla dobra dzieci.

 

Dziękujemy za zaangażowanie podczas organizacji uroczystości grupowych

i przedszkolnych, imprez środowiskowych, wycieczek.

 

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie materialne.

 Każdy najmniejszy gest pomocy był dla nas cennym darem.

  

Życzymy Naszym Przedszkolakom oraz ich Rodzinom wesołego, słonecznego 

i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

 

  

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )