Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum
WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Witamy Dzieci i Rodziców w nowym roku szkolnym! Nasza grupa sześciolatków to dzieci, które kolejny rok, w tym samym składzie, będą się razem bawić i uczyć w przedszkolu. Po długiej przerwie dzieci z radością spotkały się z kolegami i koleżankami i już od pierwszych dni chętnie biorą udział w proponowanych działaniach, które mają je przygotować do nauki w szkole. Mamy nadzieję, że tak będzie przez kolejne miesiące i życzymy wszystkim, by w tym roku szkolnym spotykały nas same miłe niespodzianki!

wychowawczynie: J. Jesionek i E. Piech

pomoc nauczyciela: Marianna Chmielewska

 

 

 

Kontakt mailowy: jjesionek@przedszkole.naleczow.pl  epiech@przedszkole.naleczow.pl 

Jeżeli konieczna będzie forma kontaktu telefonicznego z wychowawcą, prosimy zgłosić taką potrzebę pracownikowi odbierającemu dziecko w szatni lub telefonicznie w sekretariacie, lub przez panią Magdę Bednarczyk - Woch

 

 

Na zebraniu grupowym w dniu 08.09.2020 Rodzice wybrali Radę Grupy V:

Pani Joanna Stelmaszczuk – przewodnicząca

Pani Magdalena Piech

Pani Magdalena Bednarczyk – Woch

 

 

Tygodniowy Rozkład Zajęć:

 

poniedziałek

wtorek

środa

1. Rozwijanie mowy i myślenia

2. Ćwiczenia gimnastyczne

Religia

Projekt „Angielskie opowieści – zajęcia z wykorzystaniem metody storytelling”

1. Zabawy muzyczno-rytmiczne

2. Działalność plastyczna

1. Rozwijanie pojęć matematycznych

2. J. Angielski

Religia

………………………………

Projekt edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna”

(od października)

czwartek

piątek

 

1. J. Angielski

2. Zabawy muzyczno -rytmiczno -ruchowe

3. Rozwijanie mowy i myślenia

………………………………

Projekt edukacyjny „Twórczy Przedszkolak”

(od października)

1. Działalność plastyczno-konstrukcyjna

2. Ćwiczenia gimnastyczne

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE V

 

I. (7.30-8.30)

- Zabawy samodzielne i inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej w kącikach

zainteresowań służące realizowaniu pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne,

tematyczne,gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

 

II. (8.30-13.30)

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

- Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowo-muzyczne, ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, manualne, ćwiczenia poranne.

- Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne, śniadanie(realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie, wdrażanie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem, wpajanie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków),wietrzenie sali. samodzielne zabawy dzieci, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, czynności porządkowe.

- Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą w oparciu o podstawę programową

oraz realizowany program wychowania przedszkolnego (nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspierających całościowy rozwój dziecka, wdrażanie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem).

- Gry i zabawy ruchowe

- Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą w oparciu o podstawę programową

oraz realizowany program wychowania przedszkolnego (nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspierających całościowy rozwój dziecka, wdrażanie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem).

- Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe - przygotowanie do drugiego śniadania,

drugie śniadanie, wietrzenie sali.

- Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą w oparciu o podstawę programową

oraz realizowany program wychowania przedszkolnego (nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspierających całościowy rozwój dziecka, wdrażanie zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem).

- Zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka: tematyczne,konstrukcyjne, badawcze, techniczne.

- Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże

powietrze, pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe organizowane w ogrodzie przedszkolnym,zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze,(utrwalenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola),czynności samoobsługowe w szatni.

- Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe, higieniczne.

 

III. (13.30-16.00)

Obiad - realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie, wietrzenie sali.

- Bajkoterapia - słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej i terapeutycznej, muzykoterapia - słuchanie muzyki klasycznej, zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości,zabawy samodzielne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,dydaktyczne, plastyczno-techniczne, inne w kącikach zainteresowań realizowanie autorskich programów, przedsięwzięć.

- Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczno-porządkowe, podwieczorek. Zabawy relaksacyjne, czynności porządkowe.

 

 

FOTOGALERIA NASZEJ GRUPY

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

UROCZYSTOŚCI, WSPÓŁPRACA, PROJEKTY

Plan uroczystości grupowych (na razie bez udziału Rodziców) w grupie V:

wrzesień:

Dzień Przedszkolaka

Dzień Chłopaka

październik:

Dzień Papieski

Światowy Dzień Mycia Rąk

Dzień Krajobrazu

Dzień Patrona Przedszkola

listopad:

Święto Niepodległości

Dzień Praw Dziecka

Dzień Pluszowego Misia

Andrzejki

grudzień:

Mikołajki

Kolędowanie

styczeń:

Zabawa Karnawałowa

Przygotowanie upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka

marzec:

Dzień Kobiet - Dzień Dziewczynek

Powitanie Wiosny

Światowy Dzień Wody

kwiecień:

Światowy Dzień Ziemi

maj:

Dzień Rodziny

czerwiec:

Dzień Dziecka

Pożegnanie Absolwentów

 

Plan współpracy z Rodzicami:

Konsultacje drogą mailową, telefonicznie lub w razie konieczności bezpośredni kontakt wychowawcy z nauczycielem w sprawach dotyczących rozwoju dziecka

Zebrania grupowe

Współpraca z Radą Grupy V w sprawach bieżących

Prowadzenie strony internetowej grupy V

Jeżeli zostanie zniesiony reżim sanitarny: zapraszanie Rodziców do udziału w spotkaniach z dziećmi w ramach spotkań czytelniczych, prezentacji swojego zawodu, współorganizacji uroczystości grupowych

 

Współpraca ze specjalistami pracującymi w przedszkolu:

Z logopedą, specjalistą z zakresu terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej

(Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Puławach w razie potrzeby)

 

Współpraca ze środowiskiem planowana będzie na bieżąco, zależnie od możliwości organizowania wycieczek, spotkań, udziału w imprezach, co jest w tej chwili niemożliwe ze względu na pandemię.

W chwili obecnej: współpraca z BS (oszczędzanie w SKO), z NOK (oglądanie wystaw prezentowanych w galerii, udział w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, rozmowy na temat skorzystania przez dzieci z oferty kina, jeśli będzie to możliwe), z Miejską Biblioteką (wypożyczanie książek z literatury dziecięcej, książek popularnonaukowych – prezentowanych dzieciom, rozmowy na temat ewentualnych spotkań czytelniczych z pracownikami biblioteki), z Przedszkolem nr 34 w Lublinie (korespondencja dzieci), z Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie (udział w akcji charytatywnej), ze Szkołą Podstawową w Nałęczowie (badanie losów absolwentów, rozmowy na temat ewentualnego zorganizowania spotkania sześciolatków w szkole), udział w akcji „Góra Grosza” na rzecz dzieci z Domów Dziecka, udział dzieci w konkursach plastycznych organizowanych przez placówki i instytucje oświatowe.

 

Realizowany program:

Program „Nasze Przedszkole”

 

Projekty realizowane w grupie:

Angielskie opowieści – zajęcia z wykorzystaniem metody storytelling” - poniedziałki, przed południem

Projekt edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna” - środy, po obiedzie (od października)

Projekt edukacyjny „Twórczy Przedszkolak” - czwartki, po obiedzie (od października)

STYCZEŃ

Tematyka:

1. Witamy Nowy Rok ……….04 - 08.01

2. Zima wokół nas………….. 11.01 - 15.01

3. Dzień Babci i Dziadka…... 18.01 - 22.01

4. Mijają dni, miesiące, lata….25 – 29.01

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Zadania:

1. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami związanymi z nadejściem Nowego Roku (zabawy sylwestrowe, składnie życzeń, zakup nowych kalendarzy, postanowienia noworoczne).

2. Wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech pór roku. Nazywanie kolejnych dni tygodnia, poznawanie nazw miesięcy i próba wymieniania ich z zachowaniem kolejności.

3. Obserwacja zjawisk atmosferycznych zachodzących zimą: opady śniegu, zamarzanie wody. Zapoznanie dzieci z urokami zimy i uświadamianie im, jak unikać zagrożeń; np. przez unikanie oblodzonych miejsc, ochronę przed mrozem i wychłodzeniem organizmu, zabawy na śniegu tylko w bezpiecznych miejscach, pod kontrolą dorosłych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu. Zwrócenie uwagi na trudne warunki życia zwierząt zimą i konieczność ich dokarmiania. Kontynuacja akcji „Dokarmiamy Ptaki”.

4. Zachęcanie dzieci do udziału w akcjach charytatywnych; np. „Góra Grosza”, „Zbieramy nakrętki”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi.

5. Kształtowanie uczucia szacunku do najstarszych osób w rodzinie. Uświadomienie dzieciom, jak ważną rolę pełnią babcia i dziadek w życiu rodziny.

6. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi i cierpliwe słuchanie wypowiedzi innych. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Utrwalanie poznanych liter, wprowadzenie liter: s, S. Prowadzenie zabaw słownikowo-językowych. Próby czytania prostych wyrazów utworzonych z poznanych liter.

7. Poszerzanie zakresu umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania, wprowadzenie zapisu tych działań z zastosowaniem znaków matematycznych, wprowadzenie cyfry 8. Utrwalenie nazw figur geometrycznych. Doskonalenie umiejętności określania lewej i prawej strony ciała i wyznaczania kierunków w przestrzeni.

8. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy plastyczne, konstrukcyjne i ćwiczenia grafomotoryczne.

9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego. Prowadzenie zabaw rytmiczno-ruchowych. Przygotowanie części artystycznej na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, zachęcanie dzieci do prezentowania swoich umiejętności, wykonanie upominków.

10. Rozwijanie twórczej ekspresji dzieci; słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej.

11. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw w ogrodzie.

GRUDZIEŃ

 

Życzymy Dzieciom i Rodzicom, by magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia

przyniósł Wszystkim radość wielką i nadzieję na szczęście, na zdrowie, na pomyślność wszelką!

wychowawczynie

 

 

Święta, święta i po świętach! Jak ten czas szybko mija... Niech zostanie w pamięci każda dobra chwila!

 

 

Życzymy Wszystkim, by nowy, 2021 rok był lepszy od starego i Każdemu Dziecku, i Każdemu Rodzicowi

przyniósł coś szczególnego! Życzymy dużo uśmiechu na twarzy i spełnienia tego, o czym Każdy marzy!

wychowawczynie

 

 

ZACHĘCAMY DZIECI I RODZICÓW DO UDZIAŁU W AKCJI "GÓRA GROSZA"

NA RZECZ DZIECI Z DOMÓW DZIECKA. ZBIERAMY MONETY (GROSZE I ZŁOTÓWKI).

SKARBONKA JEST W NASZEJ SALI. DZIECI MOGĄ PRZYNIEŚĆ PIENIĄŻKI W WORECZKU

I WRZUCIĆ JE DO SKARBONKI. O TERMINIE ZAKOŃCZENIA AKCJI

POINFORMUJEMY PAŃSTWA.

CAŁY ROK SZKOLNY ZBIERAMY PLASTYKOWE NAKRĘTKI NA RZECZ CHORYCH DZIECI. POJEMNIK NA NAKRĘTKI JEST UMIESZCZONY PRZY WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA. MOŻNA JE PRZEKAZAĆ PRACOWNIKOWI ODPROWADZAJĄCEMU DZIECKO DO WYJŚCIA.

CHĘTNE DZIECI MOGĄ PRZYNOSIĆ NASIONA DLA PTAKÓW. BĘDZIEMY JE SYPAĆ

DO KARMNIKÓW UMIESZCZONYCH W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM.

 

WYCHOWAWCZYNIE

 

Tematyka:

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat? 30.11 - 04.12

2. Moje zdrowie i bezpieczeństwo. 07 - 11.12

3. Czekamy na zimę i Święta Bożego Narodzenia! 14 - 24.12

4. W zimowym nastroju... 28 - 31.12

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

Zadania:

1. Zapoznanie z informacjami o życiu na Ziemi w czasach prehistorycznych. Dostarczanie wiedzy na temat dinozaurów oraz prawdopodobnych przyczyn ich wyginięcia. Zapoznanie z bogactwami naszego kraju (zasoby węgla kamiennego, soli kamiennej) oraz sposobami ich wydobywania i wykorzystywania przez człowieka.

2. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat postaci Świętego Mikołaja oraz tradycji obdarowywania się prezentami w dniu 6 grudnia. 

3. Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Przypominanie o zasadach związanych z zapobieganiem zarażeniu się koronawirusem.  Uświadomienie konieczności odpowiedniego ubierania się - zależnie od pogody, właściwego odżywiania się i  przebywania na świeżym powietrzu. Rozwijanie  kompetencji społecznych dzieci – uwrażliwienie na potrzeby osób chorych.

4. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, stwarzanie atmosfery radosnego oczekiwania na nadchodzące święta. Udział w uroczystym kolędowaniu z okazji imienin patrona przedszkola i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

5. Zachęcanie dzieci do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy, określanie charakterystycznych cech krajobrazu i zjawisk atmosferycznych.

6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby i głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie według indywidualnych możliwości dzieci. Próba wyróżnia głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej, wyróżniania wyrazów w  zdaniach. Próby czytania wyrazów utworzonych z poznanych liter, układanie zdań z poznanych wyrazów. Wprowadzenie liter: l, L, k, K. r, R, y,Y. Ćwiczenia słownikowo – językowe.

7. Poszerzanie zakresu liczenia z elementami dodawania i odejmowania. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała, wyznaczanie kierunków w przestrzeni. Wprowadzenie cyfry 6 i 7. Porównywanie liczebności zbiorów ; wprowadzenie znaków matematycznych: =, <, > i stosowanie ich w zabawach matematycznych.

8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej, ćwiczenie dokładności podczas wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych.

9. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej; poprzez literaturę, muzykę, obserwacje przyrodnicze.

10.  Rozwijanie wrażliwości muzycznej; słuchanie utworów muzyki klasycznej, ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno - ruchowe. Nauka nowych piosenek, słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek.

 

DZIĘKUJEMY

Wszystkim Rodzicom za Mikołajkowe upominki dla dzieci, które były zakupione z pieniędzy wpłacanych na Radę Rodziców i na wyprawkę w grupie. Dziękujemy również za to, że Mikołaj pamiętał nie tylko o dzieciach

Wszystkim Rodzicom za przygotowanie pięknych strojów dla dzieci na Mikołajki i Jasełka

Dzieciom za wspaniałe zaprezentowanie swoich umiejętności artystycznych podczas tych uroczystości grupowych

Dzieciom i Rodzicom za udział w akcji charytatywnej "Góra Grosza"

Dzieciom i Rodzicom za udział w naszej akcji "Dokarmiamy Ptaki"

 

WAŻNE WYDARZENIA:

Mikołajki

Zabawy sportowe z trenerem piłki nożnej

Jasełka

Udział w akcji charytatywnej "Góra Grosza"

Urodziny Benia, Maćka i Zosi J.

Wykonanie kart świątecznych z życzeniami dla dzieci z Przedszkola nr 34 w Lublinie, z którymi korespondujemy od wielu lat (tym razem również otrzymaliśmy piękną kartkę od lubelskich przedszkolaków) i dla nałęczowskich przyjaciół naszego przedszkola

 

LISTOPAD

Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci w kolorze niebieskim,

który jest symbolem organizacji humanitarnej UNICEF, działającej na rzecz dzieci!

Uroczystość "Dzień Praw Dziecka" (20 listopada) była podsumowaniem wydarzeń całego tygodnia, które dotyczyły tej tematyki. Dzieci dowiedziały się jakie mają prawa i próbowały je przedstawić w formie prac plastycznych i odgrywanych scenek. Opowiadałyśmy im o Januszu Korczaku, który był lekarzem, pisarzem, opiekunem dzieci i strażnikiem ich praw, o Odznaczeniu Honorowym przyznawanym przez dorosłych za zasługi na rzecz ochrony praw dziecka oraz o Orderze Uśmiechu,  przyznawanym przez dzieci dorosłym, którzy przynoszą najmłodszym radość i są wobec nich tolerancyjni i życzliwi. Podawałyśmy przykłady takich osób, które zostały Kawalerami Orderu Uśmiechu; Papież Jan Paweł II, Papież Franciszek, pisarka dziecięca Ewa Szelburg-Zarembina, Tove Jannson - twórczyni Muminków i Astrid Lindgren - autorka Pippi Langstrumpf. Dzieciom spodobała się odgrywana scenka przedstawiająca ceremonię dekoracji Orderem Uśmiechu; pasowanie różą i wypicie pucharu kwaśnego soku z cytryny, bez skrzywienia się. Nasze przedszkolaki wykonały Ordery Uśmiechu dla Rodziców i pani Dyrektor przedszkola. Gratulujemy tego wspaniałego odznaczenia! Podczas uroczystości dzieci recytowały fragment wiersza M. Brykczyńskiego "Prawa Dziecka" i śpiewały piosenkę "Wszystkie chcemy być kochane", tańczyły przy ulubionej muzyce, a na koniec otrzymały drobne upominki.

   Dziękujemy Państwu za przygotowanie odświętnych strojów dla dzieci!

Pięknie wyglądały w barwach narodowych!

 Święto Niepodległości w naszej grupie było uroczyste, ale też pełne atrakcji.

Dzieci z radością wykonywały biało - czerwone kwiaty, uczestniczyły aktywnie w Audycji Filharmonicznej online  - "Polskie Pieśni Patriotyczne", która była lekcją historii i spotkaniem z muzyką; śpiewały hymn Polski, maszerowały, jak żołnierze, rozpoznawały sygnały grane na trąbce - "baczność", "spocznij", dowiedziały się, że trąbka to instrument dęty blaszany, próbowały śpiewać fragmenty pieśni, które śpiewali żołnierze idąc do walki. Spodobały im się piosenki, których się uczymy, bawiły się w podróż po Polsce przy piosence "Jestem Polakiem". Rozmawialiśmy o tym "Co to znaczy być Patriotą?", powstały również piękne prace plastyczne "Polska: Biało - Czerwoni!"

Zdjęcia z tych wydarzeń można zobaczyć w FOTOGALERII NASZEJ GRUPY

 Podajemy link do piosenki "Co to jest Niepodległość?", której dzieci uczyły się w przedszkolu. Jej tekst mówi o historii odzyskania niepodległości przez Polskę. Może dzieci spróbują ją zaśpiewać w domu?

https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo

 a poniżej link do piosenki "Jestem Polakiem", którą również dzieci chętnie śpiewają :

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

wychowawczynie

 

 

Tematyka:

1. Moja rodzina………….....02.11 – 06.11. 2020 r.

2. Polska - nasza Ojczyzna…. 09.11 – 13.11. 2020 r.

4. Nasze prawa i obowiązki..16.11 – 20.11. 2020 r.

3. Mój dom………………... 23.11. - 27.11. 2020 r.

Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Zadania:

1. Uświadamianie dzieciom, jak ważna jest rodzina dla każdego z nas.

2. Rozwijanie zainteresowań historią Polski, wyjaśnianie znaczenia świąt państwowych i symboli narodowych.

3. Dostrzeganie znaczenia rozwoju techniki. Przybliżenie dzieciom, jak wyglądały niektóre urządzenia dawniej i dziś.

4. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec świata zwierząt. Poszerzanie wiadomości na temat zwierząt hodowanych w domu.

5. Przypomnienie dzieciom o ich prawach i obowiązkach. Zorganizowanie uroczystości grupowej z okazji Dnia Praw Dziecka.

6. Przypomnienie dzieciom historii powstania popularnej maskotki – misia. Zorganizowanie zabaw z okazji Dnia Pluszowego Misia. Zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych na rzecz innych dzieci (np. przekazanie maskotki).

7. Zorganizowanie zabawy andrzejkowej.

8. Zachęcanie do samodzielności, wzmacnianie wiary dzieci we własne możliwości; podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, czynności samoobsługowych.

9. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej; dzielenie wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek na początku i na końcu wyrazu, próby wyróżniania głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej, wyróżnianie wyrazów w zdaniu. Wprowadzenie liter: t, T, i, I, d, D.

10. Porównywanie liczebności zbiorów. Ćwiczenia w klasyfikowaniu elementów zbioru według kilku cech jakościowych. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania liczebnikiem głównym i porządkowym. Wprowadzenie cyfr 5, 0, stosowanie cyfr w zabawie. Zabawy w kodowanie – wykonywanie działań wg instrukcji w formie graficznej, słownej, ruchowej.

11. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dzieci poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne, zachęcanie do ruchu na świeżym powietrzu. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

12. Stosowanie elementów Metody Dobrego Startu jako przygotowanie dzieci do nauki pisania.

13. Inspirowanie do rozwijania twórczej ekspresji słownej, plastycznej, ruchowej, muzycznej.

14. Przypominanie dzieciom o obowiązujących zasadach w związku z ochroną przed koronawirusem.

 

DZIĘKUJEMY

Mamie Wiktorii za przekazanie serwetek śniadaniowych dla dzieci

 

Pani Kasi, nauczycielce z  grupy IV za wspaniałą inicjatywę; pomysł i zorganizowanie konkursu plastycznego oraz akcji charytatywnej na rzecz zwierząt ze Schroniska w Bronicach

 

Wszystkim Sponsorom, dzięki którym dzieci otrzymały wspaniałe nagrody za udział w konkursie i w/w akcji charytatywnej

 

Wszystkim Rodzicom za przygotowanie odświętnych strojów dla dzieci na uroczystość Święto Niepodległości oraz uroczystość Dzień Praw Dziecka, Andrzejki

 

WAŻNE WYDARZENIA:

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego "Mój wymarzony Pies" oraz wody mineralnej dla uczestników akcji "Prezent dla Kundelka" przekazanej przez Sp. z oo Nałęczowianka

 

Zabawy interaktywne z wykorzystaniem projekcji gier edukacyjnych na "ekranie - dywanie"

 

Uroczystość "Święto Niepodległości"

 

Audycja Filharmoniczna online "Polskie Pieśni Patriotyczne"

 

Uroczystość "Dzień Praw Dziecka"

 

Dzień Pluszowego Misia

 

Andrzejki

 

 

PAŹDZIERNIK

 

Drodzy Rodzice!

Dziękujemy serdecznie za życzenia z okazji Dnia Edukacji! To święto nas wszystkich, również Dzieci i Rodziców, bo przecież najważniejsza edukacja i wychowanie rozpoczynają się w Rodzinie, a my tylko wspieramy Państwa w tych działaniach.

Życzymy więc Dzieciom i Rodzicom wielu sukcesów i radości, by ten rok szkolny przebiegał spokojnie i Państwa Dzieci, a nasze Przedszkolaki miały jak najwięcej dobrych wspomnień z przedszkola!

wychowawczynie

 

 

 

 PROSIMY RODZICÓW O PRZYGOTOWANIE MASECZKI DLA DZIECKA I ZOSTAWIENIE JEJ  W WORECZKU FOLIOWYM NA PÓŁCE DZIECKA W SZATNI. BĘDĄ ONE POTRZEBNE PODCZAS WYJŚĆ POZA TEREN PRZEDSZKOLA.

WYCHOWAWCZYNIE

 

Tematyka:

1. Idzie jesień przez ogród i sad... 28.09 - 02.10.2020 r.

2. Zwierzęta leśne jesienią……… 05.10 - 09.10.2020 r.

3. Co z czego otrzymujemy? …….12.10 - 16.10.2020 r.

4. Idzie jesień z deszczem ……….19.10 - 23.10.2020 r.

5. Dawno temu w Nałęczowie…... 26.10 - 30.10.2020 r.

 Zagadnienia z podstawy programowej:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 Zadania:

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni, uwrażliwianie na piękno przyrody. Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw. Uświadomienie dzieciom konieczności codziennego spożywania owoców i warzyw.

2. Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt leśnych jesienią. Zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt np. zmiana ubarwienia, zmiany w upierzeniu ptaków i sierści niektórych ssaków.

3. Poszerzanie doświadczeń i wiedzy dzieci na temat wytwarzania różnych produktów (chleb, mleko, cukier, szkło).  Zachęcanie do bliższego interesowania się pracą zawodową rodziców.

4. Stwarzanie okazji edukacyjnych służących bezpośrednim kontaktom z przyrodą, prowadzenie obserwacji zjawisk atmosferycznych występujących jesienią. Uświadomienie dzieciom konieczności odpowiedniego ubierania się zależnie od pogody.

5.Wzbogacenie wiedzy  na temat  patrona przedszkola - Adama Żeromskiego, jego rodziny oraz pisarki E. Szelburg - Zarembiny, dawnej mieszkanki Nałęczowa.

6. Zorganizowanie uroczystości grupowej z okazji Dnia Chłopaka. Tworzenie radosnej atmosfery, zachęcanie do sprawiania miłych niespodzianek kolegom, koleżankom oraz bliskim osobom.

7. Zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć, pełnienia dyżurów, ubierania i rozbierania się.

8. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej - podział wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie. Wprowadzenie liter: o, O; a, A; m, M; e, E.

9. Prowadzenie zabaw matematycznych doskonalących umiejętność przeliczania

liczebnikiem głównym i porządkowym. Wprowadzenie cyfr 1, 2, 3, 4. Różnicowanie lewej i prawej strony ciała.  Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.

10. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Uświadamianie dzieciom, że ruch i przebywanie na świeżym powietrzu wpływają korzystnie na nasze zdrowie.

11. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.

12. Inspirowanie dzieci do działalności plastycznej poprzez prezentowanie im utworów muzycznych, tekstów literackich, umożliwianie częstych kontaktów z przyrodą.

13. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci i słuchu muzycznego. Słuchanie muzyki klasycznej jako formy relaksu. Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i muzyczno - ruchowych.

 

DZIĘKUJEMY

Rodzicom Stefci za przekazanie wrzosów do Kącika Przyrody

Rodzicom Wiktorii za przekazanie materiałów papierniczych dla dzieci

Rodzicom Adasia S. za przekazanie materiałów papierniczych na zajęcia plastyczne

Mamie Wiktorii za przekazanie zniczy, które zapaliliśmy w miejscach pamięci dawnych mieszkańców Nałęczowa

 

Dzieciom i Rodzicom za udział w akcji "Prezent dla Kundelka":

Ali z Rodzicami

Dagmarce z Rodzicami

Ali Ch. z Rodzicami

Ani z Rodzicami

Krzysiowi z Rodzicami

Stefci z Rodzicami

Wiktorii z Rodzicami

Lilianie z Rodzicami

Michałowi z Rodzicami

Hani z Rodzicami

Oli z Rodzicami

 

Dzieciom i Rodzicom za przekazanie prac plastycznych na konkurs "MÓJ WYMARZONY PIES":

Wiktorii z Rodzicami

Ali Ch. z Rodzicami

Adasiowi S. z Rodzicami

Ali z Rodzicami

Oli z Rodzicami

Maćkowi z Rodzicami

Majce z Rodzicami

Stefanii z Rodzicami

Krzysiowi z Rodzicami

 

Dzieciom, które są autorami prac plastycznych przekazanych na wystawę "Jan Paweł II w oczach najmłodszych":

Antosi W., Łucji W., Majce

 

WAŻNE WYDARZENIA:

Wycieczka do sadu

Udział w akcji "Prezent dla Kundelka"

Udział w konkursie plastycznym "MÓJ WYMARZONY PIES"

Dzień Edukacji

Światowy Dzień Mycia Rąk

Dzień Papieski

Dzień Krajobrazu

Wycieczka do Ochronki

Spotkanie online z kustoszem Muzeum S. Żeromskiego w Nałęczowie

Wycieczka do miejsca pamięci Ewy Szelburg-Zarembiny

Wycieczka do miejsca pamięci powstańca, dawnego mieszkańca Nałęczowa

 

 

WRZESIEŃ

  Tematyka:
1. Witamy w przedszkolu! Nowe zasady związane z naszym zdrowiem…01 – 04.09
2. Jak nam minęły wakacje?……………………………………………….07 – 11.09
3. Bezpieczny przedszkolak. Dzień Przedszkolaka.……………………….14 – 18.09
4. Obserwacje przyrodnicze……………………………………………….21 – 25.09

 Realizacja podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 Zadania:

Zapoznanie dzieci z zasadami dotyczącymi ochrony przed koronawirusem.

Uświadamianie im niebezpieczeństw wynikających z niestosowania zakazów. Omawianie przykładów zachowań w różnych sytuacjach, wskazywanie sposobów rozwiązania problemów z nimi związanych.

Wspólne tworzenie dobrej atmosfery w grupie. Zapewnianie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi. Kształtowanie takich wartości, jak koleżeństwo, przyjaźń, akceptacja. Przypomnienie zasad obowiązujących podczas spacerów i wycieczek. Zorganizowanie zabaw z okazji Dnia Przedszkolaka.

Przypomnienie wiadomości na temat historii naszego przedszkola i roli rodziny Żeromskich w powstaniu pierwszego przedszkola w Nałęczowie.

Zachęcanie dzieci do dzielenia się wiedzą na temat odwiedzanych miejsc podczas wakacji lub innych form spędzania czasu z rodzicami podczas letniego wypoczynku. Poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski, rozwijanie zainteresowań.

Zachęcanie do obserwacji przyrodniczych. Uwrażliwianie na piękno przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych. Dostrzeganie stałych cyklów w życiu zwierząt i rozwoju roślin związanych ze zmianą pór roku.

Zachęcanie dzieci do rozrywek umysłowych. Rozwijanie mowy dzieci; prowadzenie zabaw logopedycznych i zabaw słownikowo – językowych, zachęcanie dzieci do częstych wypowiedzi na różne tematy, dbanie o poprawność wypowiedzi.

Przygotowanie do nauki czytania i pisania; wyróżnianie wyrazów w zdaniu, dzielenie wyrazów na sylaby. Rozpoznawanie napisów w sali (czytanie globalne). Kreślenie wzorów literopodobnych.

Ćwiczenie umiejętności liczenia, rozróżnianie błędnego i prawidłowego liczenia. Klasyfikowanie przedmiotów wg określonej cechy, tworzenie zbiorów, porównywanie ich liczebności. Stosowanie kodu obrazkowego (np. określającego kolor, wielkość, kształt figur geometrycznych itp. ). Rozpoznawanie różnych symboli graficznych w otoczeniu. Określanie lewej i prawej strony ciała.

Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci. Rozwijanie twórczej ekspresji słownej, muzyczno-ruchowej i plastycznej.

 

DZIĘKUJEMY

Mamie Wiktorii za zakupienie kolorowanek dla dzieci z okazji Dnia Przedszkolaka

Wszystkim Rodzicom za sfinansowanie tego zakupu

 

Mamie Maćka za zakupienie upominków dla dzieci z okazji Dnia Chłopaka

Wszystkim Rodzicom za sfinansowanie tego zakupu

 

 

Wszystkim dzieciom i Rodzicom za przyniesienie eksponatów do Kącika Przyrody

Mamie Wiktorii za przekazanie wody mineralnej dla dzieci

 

WAŻNE WYDARZENIA:

Powitanie dzieci, zapoznanie z nowymi zasadami

Wycieczka do ogrodu warzywnego przy ul. G. Wójcika

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Dzień Przedszkolaka

Wycieczka do Parku Zdrojowego

Wycieczka do lasu

Urodziny Stefci i Adasia S.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )