Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum
REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODST.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Szkoły Podstawowej w Nałęczowie

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Szanowni Państwo Rodzice,

zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nałęczowa nr 161/2020 z dnia 17 lutego 2020r. rekrutacja uczniów do klasypierwszej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie trwa:

 1. dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły (Nałęczów, Kolonia Bochotnica, Cynków, Strzelce) w dniach od 2 do 31.03.2020r.

 2. dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły w dniach od 2 do 20.03.2020r.

 

 wyniku obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa proszę o przesłanie do 31 marca 2020r. na  adres: spnaleczow@naleczow.pl wypełnionej karty zgłoszenia (dla dziecka z obwodu szkoły) lub wniosku (dla dziecka spoza obwodu szkoły) w formie skanu, zdjęcia lub w wersji doc. Podpisany oryginał będzie można dostarczyć do szkoły w terminie późniejszym. Kartę zgłoszenia lub wniosek można pobrać ze strony szkoły pod adresem www.sp.naleczow.pl z zakładki „Zasady rekrutacji” (trzecia zakładka od dołu po prawej stronie ekranu).

` Z poważaniem

 

Anna Szczęsna

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nałęczowie

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

USTAWA
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe, Poz. 59 

 

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo oświatowe:

 

art. 31 ust. 1 – Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

art. 31 ust. 2 – W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

art. 31 ust. 4 – Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

art. 31 ust. 5 – Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 

 

Art. 33. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4, są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole pod-
stawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której
dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10;
4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 – w przypadku
dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną for-
mą wychowania przedszkolnego.
2. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, należy do zadań dyrektora szkoły podsta-
wowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały
przedszkolne, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przed-
szkolnego są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko
obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

 

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA

Kogo obejmuje diagnoza przedszkolna

Diagnoza przedszkolna musi objąć wszystkie dzieci kończące w danym roku pięć lat oraz do 2014 r. dzieci sześcioletnie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

 

Dlatego wszystkie dzieci w grupach pięciolatków powinny być objęte odpowiednim postępowaniem diagnostycznym, tak jak i sześciolatki obecne jeszcze w edukacji przedszkolnej. Zgodnie z nową podstawą programową, zadaniem nauczycieli wszystkich dzieci z grup pięciolatków i sześciolatków objętych wychowaniem przedszkolnym, jest poprowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych tych dzieci oraz dokumentowanie swoich obserwacji. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku – listopadzie) należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej nauczyciel przedszkola ma opracować i zrealizować indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Celem takiej analizy jest także zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb.

Następnie, w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej,zgodnie z § 3 ust. 5 i § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, ze zm.), przedszkola wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych przez nauczyciela obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Informacja ta powinna być wydana zarówno rodzicom dzieci sześcioletnich, jak i dzieci pięcioletnich.

Rodzice otrzymują tę informację i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju. Natomiast szkoła nie ma prawa żądać od rodziców udostępnienia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Debataoswiatowa.men.gov.pl – wystartował serwis MEN

Debataoswiatowa.men.gov.pl – wystartował serwis MEN

Grafika strony debataoswiatowa.men.gov.pl

Uruchomiliśmy specjalną stronę internetową poświęconą ogólnopolskiej debacie „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”.

www.debataoswiatowa.men.gov.pl – to właśnie tu, w serwisie stworzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej będziemy na bieżąco zamieszczać wszystkie informacje dotyczące spotkań, rozmów i debat organizowanych w różnych częściach kraju na temat zmian w polskim systemie edukacji.

– Tak szerokiej debaty jeszcze w Polsce nie było. Zanim przystąpimy do zmian systemu edukacji, chcemy wspólnie z obywatelami przedyskutować je i zaplanować ich realizację – powiedziała Minister Anna Zalewska.

Za pośrednictwem strony każdy może przesyłać do MEN swoje uwagi, wnioski i spostrzeżenia dotyczące najważniejszych tematów związanych z przyszłością polskiej oświaty.

– Zachęcamy samorządowców i liderów regionów, by we własnym zakresie zorganizowali własne lokalne debaty o polskiej edukacji – powiedziała szefowa MEN. – Zapraszamy na stronę internetową, poinformujcie nas o przebiegu spotkania i prześlijcie wypracowane wnioski – podkreśliła Minister Zalewska.

W serwisie znajduje się także specjalna strefa poświęcona pracy blisko 2 tys. osób, które zgłosiły się do grona Ekspertów Dobrej Zmiany. Eksperci będą pracować w 16. grupach tematycznych. Każda z nich zajmie się innym zagadnieniem.

Po zalogowaniu się na stronie, każdy ekspert będzie mógł zapisać się do udziału w konsultacjach dotyczących między innymi prac nad nową podstawą programową: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego oraz podstawą programową kształcenia w zawodach.

Eksperci dyskutować będą również o systemie egzaminów zewnętrznych, roli rodzica w szkole, doskonaleniu zawodowym nauczycieli, wychowawczej roli szkoły oraz miejsca historii w szkole.

Równolegle do prac zespołów eksperckich, które spotykać się będą w MEN, w całej Polsce trwać będą wojewódzkie debaty oświatowe. Mają one swoje cztery tematy przewodnie: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie, bezpieczeństwo. Zaplanowaliśmy debaty o zmianach w systemie oświaty aż w 16 miastach w Polsce.

Oto harmonogram planowanych spotkań oraz ich tematyka:

 • 14 marca 2016 r. we Wrocławiu – finansowanie.
 • 15 marca 2016 r. w Lublinie – kształcenie zawodowe.
 • 21 marca 2016 r. w Poznaniu – bezpieczeństwo.
 • 21 marca 2016 r. w Siedlcach – kształcenie zawodowe.
 • 4 i 18 kwietnia 2016 r. w Rzeszowie – finansowanie i kształcenie zawodowe.
 • 5 kwietnia 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim – szkolnictwo specjalne.
 • 6 kwietnia 2016 r. w Szczecinie – finansowanie.
 • 11 kwietnia 2016 r. w Łodzi – bezpieczeństwo.
 • 11 kwietnia 2016 r. w Białymstoku – szkolnictwo specjalne.
 • 19 kwietnia 2016 r. w Krakowie – szkolnictwo specjalne.
 • 25 kwietnia 2016 r. w Kielcach – finansowanie.
 • 26 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy – kształcenie zawodowe.
 • 9 maja 2016 r. w Gdańsku – bezpieczeństwo.
 • 9 maja 2016 r. w Opolu – kształcenie zawodowe.
 • 16 maja 2016 r. w Olsztynie – bezpieczeństwo.
 • 17 maja 2016 r. w Katowicach – szkolnictwo specjalne.

Naszą intencją jest, aby zaproponowana problematyka debat wojewódzkich była jedynie punktem wyjścia. Dlatego też do udziału w spotkaniach w regionach zapraszamy nie tylko samorządowców, ale też uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych.

Ogólnopolska debata zakończy się 27 czerwca br. w Toruniu. To właśnie tam podsumujemy ten intensywny czas spotkań, rozmów i dyskusji. Opowiemy o tym, co udało nam się wypracować w czasie ostatnich miesięcy naszej wspólnej pracy. Poinformujemy, jak ma wyglądać zmiana systemu edukacji. Zmiana, której dokonamy wspólnie!

Zapraszamy do debaty!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

ARTYKUŁ POCHODZI ZE STRONY: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/debataoswiatowa-men-gov-pl-wystartowal-serwis-men.html

dodała do przedszkolnej strony: JOLANTA MADEJSKA

POZNAJEMY SZKOŁĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPOŁUDNIE W SZKOLE

SZEŚCIOLATKI W SZKOLE

CD8A6271

193.609 sześciolatków 1 września 2014 r. rozpoczęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, w tym ponad 80% dzieci z pierwszego półrocza 2008 r., czyli objętych obowiązkiem szkolnym.

Przypomnijmy, w tym roku – po raz pierwszy - obowiązkiem szkolnym objęte zostały sześciolatki - dzieci urodzone w pierwszym półroczu 2008 r. Oznacza to, że naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych we wrześniu 2014 r. powinny rozpocząć wszystkie siedmiolatki i pół rocznika sześciolatków. 

Jak wynika z danych przekazanych przez szkoły liczba wszystkich dzieci, które 1 września 2014 r. rozpoczęły naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej to 515.654 uczniów. Z tego grupa sześciolatków to 193.609 uczniów, co stanowi 44,83% całej populacji (całego rocznika) dzieci w tym wieku. W grupie ponad 193 tysięcy sześciolatków w przeważającej liczbie znajdują się dzieci urodzone w pierwszym półroczu 2008 r., lecz nie tylko. To także dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r., które rozpoczęły naukę w pierwszej klasie mimo braku obowiązku.

Sześciolatki, na tle ogólnej liczby pierwszoklasistów, stanowią 37,55% uczniów.

Z danych uzyskanych z poradni psychologiczno-pedagogicznych można oszacować, że orzeczenia o odroczeniu otrzymało ok. 19% sześciolatków urodzonych w pierwszym półroczu 2008 r., czyli dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

Dzieci sześcioletnie w I klasach szkół podstawowych

Dzieci 6letnie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=29&Itemid=1952

 

Szanowni Rodzice na podanej powyżej stronie znajdziecie wartościowe artykuły i porady dotyczące dziecka sześcioletniego w szkole. Polecam:)

               Jolanta Madejska -dyrektor

Asystent nauczyciela, odroczenie obowiązku szkolnego, funkcjonowanie świetlicy - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty.


zdjęcie podpisMożliwość zatrudnienia w szkole podstawowej asystenta nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I-III oraz asystenta wychowawcy świetlicy, a także uregulowanie na poziomie ustawowym zasad funkcjonowania świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjach, zmiany dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich to najważniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie o systemie oświaty, którą podpisał dzisiaj Prezydent Bronisław Komorowski.

Przepisy ustawy wprowadzają możliwość zatrudnienia od 1 września 2014 roku w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, prowadzących zajęcia w klasach I-III, lub asystenta wychowawcy świetlicy. Do ich zadań należy wspieranie nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem,, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent nauczyciela musi mieć wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Będzie on zatrudniany na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

W dokumencie określono także szczegółowe regulacje dotyczące obowiązku zapewnienia zajęć świetlicowych w szkołach podstawowych i w gimnazjach. Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie znajdujące się ww rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkółzostały przeniesione do ustawy.

Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko będzie się odbywało na wniosek rodziców. Taki wniosek rodzice będą mogli składać w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. Do tego wniosku należy dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną, założoną zgodnie z określonymi przepisami oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje wymagane dla pracowników publicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych.

Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Źródło:http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1060-asystent-nauczyciela-odroczenie-obowiazku-szkolnego-funkcjonowanie-swietlicy-prezydent-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-systemie-oswiaty

Nowy Elementarz - "NASZ ELEMENTARZ"

Nasz elementarz

Maria Lorek: Drodzy rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Kochane dzieci!

Macie przed sobą pierwszą z czterech części naszego Elementarza - podręcznika, z którym, jak wierzę, zaprzyjaźnicie się w swoich szkołach. Oddajemy go Wam do konsultacji, by dzięki Waszym uwagom był jak najlepszy. Autorzy włożyli w jego przygotowanie bardzo wiele serca i pracy - gorąco pragną, byście czuli się dobrze z koleżankami i kolegami z elementarzowej klasy - mimo, że występują w książce, to takie same dzieci jak Wy. Przez prawie rok będziecie wspólnie uczyć się i bawić, przeżywać radości i smuteczki szkolne. Będziecie czytać, liczyć, badać, dociekać, eksperymentować. A gdy nadejdzie czas zasłużonych wakacji, z pewnością staniecie się już dobrymi przyjaciółmi.

 

http://www.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/.

 

Szanowni Rodzice, z podanej powyżej strony możecie pobrać pierwszą część "Nowego elementarza" dla dzieci do nauki w roku szkolnym 2014-2015. 

                Dyrektor Jolanta Madejska

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

 

 

 

RODZICE

Dzieci urodzonych w 2008r. (sześcioletnich) i urodzonych w 2007r. (siedmioletnich)

 

Zapraszamy na zebranie w dniu 7 kwietnia 2014 roku (poniedziałek) na godzinę 16.00

Na spotkaniu gościć będziemy Psychologa i Pedagoga z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Puław oraz Panią ANNĘ SZCZĘSNĄ - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nałęczowie.

Poruszymy tematy związane z:

 • dojrzałością do podjęcia nauki w szkole,
 • wspieraniem dziecka sześcioletniego w związku z obniżeniem obowiązku szkolnego.

 

Po zebraniu ogólnym, będą możliwe indywidualne konsultacje ze specjalistami z poradni.

 

Z wyrazami szacunku JOLANTA MADEJSKA

 

 

SPOTKANIE Z LUBELSKIM KURATOREM OŚWIATY

"Twoje dziecko będzie uczniem. Co to oznacza?...." 

 

 

 

Szanowni Rodzice

                         W związku z obniżeniem wieku  obowiązku szkolnego dzieci do lat 6, zapraszamy Rodziców dzieci 6-letnich (ur. w 2008 roku) i Rodziców dzieci - 5 letnich (ur.w 2009 roku) na spotkanie informacyjne.

 

Spotkanie odbędzie się  w Nałęczowskim Ośrodku Kultury dnia 13 marca (czwartek) 2014r.  o godzinie 15.30.

 

W spotkaniu wezmą udział: Przedstawiciel Urzędu Miasta,  Lubelski Kurator Oświaty oraz Dyrektorzy przedszkola i szkół podstawowych gminy Nałęczów.

 

 

Z uwagi na ważność poruszanych tematów, dotyczących Państwa dzieci bardzo prosimy o niezawodne przybycie 

 

Z poważaniem

Dyrektor  Jolanta Madejska

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )