Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

 

Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci - założenia na rok 2018/19

 

Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej ma wyjątkowy charakter. Z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę , a z drugiej dostarczenie okazji, które pozwolą  wyrobic w nim odpowiednie nawyki i zdobyc umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw. Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym na szczególną uwagę  zasługują zatem : modelowanie, naśladowanie pozytywnych wzorców, świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo, odczuwanie i eksplorację dostępnej przestrzeni z zastosowaniem zasad indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

Proces kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych trwa przez całe życie, a jego instytucjonalnym początkiem jest uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej.

 

Wyróżnia się 8 kompetencji kluczowych

 

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.

 

Jest to zdolność do codziennego komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym z dorosłymi i rówieśnikami ( np komunikowanie własnych potrzeb, emocji, opowiadanie o zdarzeniach, odpowiadanie na pytania)

 

Działania przedszkola:

 

Codzienne wspomaganie mowy przez:

- słuchanie utworów literackich

- wypowiedzi spontaniczne i kierowane

- stymulowanie pamięci odtwórczej, nauka wierszy, ról

- odgrywanie scenek ( drama, zabawy paluszkowe, teatr kukiełkowy, pacynki)

- występy artystyczne dzieci w uroczystościach przedszkolnych

- uczestnictwo w konkursach

- wypowiadanie się dziecka na własny temat

- prowadzenie codziennych różnorodnych zabaw logopedycznych ( artykulacyjnych, oddechowych)

- ćwiczenia grafomotoryki ręki jako przygotowanie do pisania ( np. plastelina, ciastolina, gazety, masa solna)

- wprowadzanie liter, nauka czytania prostych wyrazów i zdań

-kreślenie szlaczków literopodobnych  na różnorodnym podłożu, kreślenie liter po śladzie i samodzielnie

 

2. Porozumiewanie się w językach obcych

 

Opiera się na wprowadzaniu zabaw językowych , używanie prostych zwrotów w języku obcym w sytuacjach codziennych i w zabawie. Istotnym elementem jest wprowadzenie dziecka w odmienne od znanych i typowych sytuacji społecznych , wskazywanie na bohactwo kulturowe, społeczne i językowe innych narodów.

 

 Działania przedszkola:

 

W ramach realizacji zadań z tego obszaru dzieci uczestniczą w zajęciach j. angielskiego 2 razy w tygodniu po 30 minut ( ponadto nauczycielki w grupach utrwalają zwroty w j. angielskim ) Podczas zajęć przedszkolaki poznają  i utrwalają podstawowe zwroty w j. angielskim ( np podają swoje imię , wiek, określają nastrój, liczą, nazywają kolory, części ciała, ubrania, podają nazwy zwierząt, części garderoby), śpiewają i tańczą do piosenek w j. angielskim, uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych i dramowych.

 

Nauka języka angielskiego jest ściśle powiązana z rozwijaniem pozostałych kompetencji kluczowych np. kompetencji językowych ( pisanie po śladzie, czytanie globalne wyrazów w j. angielskim), kompetencji matematycznych i naukowo technicznych ( np. przeliczanie klasyfikowanie, tworzenie zbiorów), kompetencji informatycznych ( gry edukacyjne w języku angielskim na tablicy interaktywnej) kompetencji społecznych i obywatelskich ( np stosowanie zwrotów grzecznościowych, inicjatywności i przedsiębiorczości ( np praca w grupach, zespołach, granie w gry zespołowe) , świadomości i ekspresji kulturalnej ( np śpiew, udział w konkursach)

 

 

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

 

Jest to umiejętność wykorzystywania myślenia matematycznego i logicznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne odnoszą się do wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz sposobów objaśniających świat przyrody, czyli eksperymentowanie, obserwowanie zjawisk, majsterkowanie

 

 Działania przedszkola:

 

Kompetencje matematyczne:codzienne zabawy w przeliczanie, klasyfikowanie,mierzenie, ważenie, rozróżnianie stron: prawa/lewa, realizacja zadań z programu prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej 'Dziecięca matematyka" , zabawy eksperymentalno- doświadczalne, kulinarne

 

Codzienne działania m.in. obserwacje zjawisk atmosferycznych, przyrodniczych, prowadzenie kalendarza pogody, prowadzenie ogródków, upraw w salach, zabawy z mikroskopem, lupą, zabawy z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi, eksperymenty, plastyczne, przestrzenne

 

 

4Kompetencje informatyczne

 

Realizowane są przez działania wprowadzające dziecko w przestrzeń wirtualną , podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej, w tym zabawy projektowe,konstrukcyjne, pracę techniczną  i plastyczną.

 

 Działania przedszkola

 

Wykorzystywanie narzędzi TIK ( odtwarzacz cd, rzutnik, laptop, aparat cyfrowy) w różnych sytuacjach i przy różnych zadaniach,wykorzystywanie internetu- ogladanie prezentacji i filmów edukacyjnych, przedstawień teatralnych , zabawy w kodowanie i dekodowanie

 

 

5. Umiejętność uczenia się

 

Przedszkole to pierwsze metodyczne doświadczenie dziecka związane z uczeniem się. Rolą przedszkola jest poznanie indywidualnych cech, preferencji dziecka, dobór odpowiednich metod i form pracy w celu przygotowania dziecka do różnych form nauki- pracy grupowej i indywidualnej oraz do różnorodności stylów uczenia się tworząc dzieciom sytuacje, w których uczą się one gospodarowania czasem przeznaczonym na zabawę, współpracują przy wykonywaniu zadania i biorą odpowiedzialność za wynik swoich działań.

 

Działania przedszkola:

 

Realizacja wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego.Dzieci wdrażane są do samodzielnego zdobywania wiedzy przy pomocy różnorodnych źródeł wiedzy oraz do wspólpracy i współdziałania w zespole, grupie, ale tyeż pracy indywidualnej. Stosowanie wzmocnień pozytywnych, praca w grupach mieszanych wiekowo- uczenie się od siebie, praca zespołowa.

 

 

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie

 

Na etapie przedszkolnym to zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny, do pracy z innymi w grupie przedszkolnej. Istotne aby dziecko zrozumiało obyczaje i sposoby funkcjonowania osób w różnych społeczeństwach i środowiskach , dostrzegało różnorodność zachowań , a stopniowo też postaw

 

Działania przedszkola:

 

Realizacja tych treści odbywa się nieustannie, podczas wszystkich sytuacji z jakimi stykamy się w przedszkolnej rzeczywistości , a celem ich jest wykształcenie u dzieci postaw społecznie pożądanych: budzenie zainteresowania historią swojej rodziny, okolicy,kraju,stosowanie zwrotów grzecznościowych, , kulturalne zachowanie się, umiejętność wspólpracy, otwartość, bezkonfliktowość, tolerancja przy jednoczesnym eliminowaniu postaw społecznie nie pożądanych, służą temu tworzone w grupach kodeksy zachowania, nauka patriotyzmu,udział w akcjach charytatywnych, spacery, wycieczki, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

 

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość

 

Jest to zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Kompetencja ta obejmuje stwarzanie dzieciom warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania, doświadczania. Inicjatywność i przedsiębiorczość  są rozwijane podczas wszystkich działańedukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, w których uczestniczy dziecko w przedszkolu.

 

Działania przedszkola

 

Stwarzanie dzieciom okazji pozwalających im samodzielnie doświadczać, eksperymentować, eksplorować ( np. robienie kanapek, malowanie,lepienie, układanie klocków), zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym, eksperymenty, granie w gry zespołowe, wspólpraca w grupach i w parach, wycieczki

 

8. Świadomość i ekspresja kulturalna

 

Twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury, sztuk wizualnych. Jest to wyrażanie przez dziecko różnorodnych stanów emocjonalnych, wyzwolenie pozytywnych emocji, otwarcie się na nowości i nowe relacje

 

Działania przedszkola:

 

Malowanie(także nietypowymi technikami) , rysowanie, taniec, śpiew, wystawy prac dzieci,udział dzieci w różnych uroczystościach (jako widzowie lub aktorzy) , udział w konkursach, przeglądach, koncertach

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )