Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Klub Malucha
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

 

 

WIELKANOCNE PALMY

SZANOWNI RODZICE    22.03.2018 (czwartek) godz. 10.00

,,WIELKANOCNE PALMY"    Znalezione obrazy dla zapytania palma wielkanocna       - warsztaty dla dzieci z grup V i VI

 

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie dla dziecka tworzywa przyrodniczego:

gałązki bazi, trawy, trzciny, zimozielone gałązki tawuły, bukszpanu, bibułkowe kwiaty, wstążki.                                                                                                                                                                                                                                                                                              Z tych materiałów dzieci własnoręcznie przygotują ,,wielkanocną palmę".

W tym dniu gościć będziemy Instruktorów i uczestników                                               Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nałęczowa.

 

 Rodzicu, jeśli dysponujesz czasem, Zapraszamy na godz. 10.00

  

Proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa u nauczycieli w grupach.

 

LIST MINISTER EDUKACJI ANNY ZALEWSKIEJ

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ANNA ZALEWSKA

 

 

 

 

Warszawa, 12 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

 

zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem. Każdego dnia troszczymy się o to, aby nasi uczniowie we właściwy sposób dbali o swoje zdrowie. Wiemy, że odpowiednio wyrobione wśród dzieci już od najmłodszych lat nawyki związane z edukacją prozdrowotną pozwolą na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej w przyszłości.

 

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach oświatowych. Planujemy w tym roku przeprowadzenie kampanii informacyjnej, w której przybliżymy problem przeciążonych tornistrów i pokażemy jego wpływ
na zdrowie dziecka. Chcemy, uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim
ich rodziców na negatywne następstwa noszenia zbyt ciężkich plecaków,
a także zaapelować o kontrolowanie zawartości tornistrów dzieci.

 

Warto zauważyć, że problem przeciążonych tornistrów szkolnych wynika
z kilku przyczyn.

 

Dzieci często noszą w plecakach więcej podręczników i zeszytów niż te, które wynikają z zajęć lekcyjnych w danym dniu. W tornistrach uczniów możemy znaleźć wszystko to, co lubią, co wydaje im się potrzebne i ważne,
m.in. słowniki, pamiętniki, zabawki, gry. Dzieci często nie zdają sobie sprawy
z tego, że każda dodatkowa rzecz w plecaku, to zbędny i szkodliwy ciężar.   

 

W związku z tym zwracamy się do Państwa ze szczególnym apelem, aby:

 • Wymagać od uczniów noszenia tylko niezbędnych podręczników
  i zeszytów w danym dniu zajęć lekcyjnych;

 • Przekazywać dzieciom i ich opiekunom rzetelną wiedzę na temat profilaktyki wad postawy;

 • Zapewnić uczniom odpowiedni poziom aktywności fizycznej;

 • Rozmawiać z uczniami i rodzicami o tym, że waga plecaka ma znaczenie i uwrażliwiać ich na ten problem;

 • Pamiętać, że praca domowa jest ważna, ale uczeń musi mieć również czas na odpoczynek i realizowanie swoich pasji;

 • Korzystać z e-zasobów edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej;

 • Zwracać uwagę na właściwe nawyki ruchowe dziecka (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych, zachowywanie właściwej pozycji podczas lekcji);

 • Zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki;

 • Umożliwić uczniom bezpieczne przechowywanie podręczników
  i materiałów edukacyjnych w szkole;

 • Zapewnić prawidłowy rozkład zajęć edukacyjnych uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy;

 • Zadbać o to, aby uczniowie mieli równomierne obciążenie zajęciami
  w poszczególnych dniach tygodnia;

Pamiętajmy, że kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych to jedno z istotnych zadań szkoły. Jedynie wspólne działania edukujące dzieci w zakresie odpowiedniego dbania o własne zdrowie sprawią, że będą mogły cieszyć się przez lata sprawnością i aktywnością fizyczną.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży w połowie stycznia br. wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym podpisałam deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Jednym z efektów porozumienia jest organizacja cyklu 16 konferencji regionalnych skierowanych do dyrektorów szkół i nauczycieli.
Będą one organizowane przez Kuratoria Oświaty oraz Państwową Inspekcję Sanitarną pod patronatem MEN oraz GIS.

 

Pierwsza konferencja odbędzie się 12 marca br. w Kielcach, zaś kolejne
w: Olsztynie (14 marca), Warszawie (20 marca), Krakowie (4 kwietnia),
Opolu (5 kwietnia), Rzeszowie (6 kwietnia), Białymstoku (11 kwietnia),
Lublinie (12 kwietnia), Bydgoszczy (17 kwietnia), Wrocławiu i Szczecinie (18 kwietnia), Gorzowie Wielkopolskim (24 kwietnia), Poznaniu oraz Łodzi (25 kwietnia), Katowicach (16 maja) i Gdańsku (29 maja).

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji w regionach zamieszczone
będą na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty. Serdecznie zapraszam
do udziału w tych przedsięwzięciach.

 

Wnioski z konferencji podsumujemy podczas ogólnopolskiego kongresu „Dobra opieka”, który planujemy zorganizować na przełomie maja i czerwca br.

 

Zdrowie dzieci to nasza wspólna sprawa.

 

Łączę wyrazy szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 Pierwsza konferencja odbyła się, 12 marca br. w Kielcach, kolejne planowane są do końca maja w poszczególnych województwach. Szczegółowy harmonogram znajduje się w treści listu oraz na stronie internetowej ministerstwa www.men.gov.pl

KONKURS PLASTYCZNY

 

REGULAMIN III KONKURSU

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

 

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „PIOTROWICE RAZEM” i Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach

 

2. Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji świątecznych

 • rozwijanie kreatywności

 • rozwijanie wyobraźni plastycznej

 • rozwijanie zdolności manualnych

 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną

 • integracja społeczności lokalnej

 

3. Regulamin konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

 I kategoria – ozdoba (np. baranek, zajączek, pisanka)

II kategoria –stroik wielkanocny

 

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział zarówno dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić do oceny konkursowej dwie prace w każdej kategorii. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie prac do Szkoły Podstawowej w Piotrowicach (Sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 20.03. 2018 r. do godz. 14.00.

Każda praca obowiązkowo musi zawierać dane autora wg załączonego wzoru nr 1 (metryczka przymocowana do pracy).

Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością organizatora.

 

4. Ocena i nagrody:

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia.

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy.

Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników Konkursu. Nie przysługuje od nich odwołanie.

 

5. Kryteria oceny

 • Oryginalny pomysł

 • Estetyka wykonania pracy

 • Kolorystyka, wrażenie ogólne

 • Materiał użyty do wykonania pracy

 • Zgodność pracy z założeniami konkursu

 • Stopień trudności

 • Technika wykonania

 

6. Sprawy organizacyjne

Przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na warunki zawarte w Regulaminie.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.

 

 

 

 

Koordynatorzy konkursu: Iwona Góra Tel. 530 735 835

Joanna Wójcik Tel. 505 095 974

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

 

 1. Imię i nazwisko ..................................................................................................................................

 2. Kategoria wiekowa: przedszkole, klasy I- IV, klasy V- VII i odziały gimnazjalne, osoba dorosła*

 3. Przedszkole/ szkoła: …………………………………………………………………………………………………………………….

 4. Opiekun: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Adres zamieszkania i numer telefonu do kontaktu ( tylko osoby dorosłe): …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Kategoria:

 • Ozdoba

 • Stroik świąteczny

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych, folderach i gazetceszkolnej w celu informacji i promocji Organizatora.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm. )

......................................................................................................

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu/ rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu

*właściwe zakreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 23.03.2018R

Uwaga Rodzice

 

Wycieczka dla dzieci 6 – letnich

 

 

 

 SZCZEGÓŁY U WYCHOWAWCÓW GRUP: V i VI

 

 

Konkurs "Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”

Konkurs "Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy


szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego,

Pragniemy poinformować, że w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski, jak również w trosce o wychowanie dzieci i młodzieży inspirowane wzorcami osobowymi, Lubelski Kurator Oświaty ogłasza wojewódzki konkurs na biografie uczniów i nauczycieli – wzorów godnych naśladowania pt. „Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli, uczniów i rodziców, w związku z czym prosimy Państwa Dyrektorów o opublikowanie informacji o nim na stornach internetowych swoich szkół oraz rozpropagowanie go wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W ten sposób pragniemy ukazać sylwetki tych uczniów i nauczycieli, którzy swoją postawą oraz zaangażowaniem w naukę i pracę, a także działalność społeczną dają przykład życia wypełnianego budowaniem różnorodnego dobra.
Autorami biografii wspaniałych uczniów klas VI i VII obecnych szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również absolwentów szkół, mogą być dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele i opiekunowie organizacji szkolnych. 

 

Autorami biografii nauczycieli, których pasja i postawa pedagogiczna jest godna naśladowania oraz zasługuje na miano wzorca osobowego nauczyciela, mogą być dyrektorzy, rodzice i uczniowie, przewodniczący organizacji młodzieżowych i samorządów uczniowskich działających w szkołach.
Więcej informacji na temat zasad udziału w konkursie oraz formy prac konkursowych zawiera Regulamin konkursu załączony poniżej. 

 

 

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_8870/zal/Regulamin%20konkursu%20100%20%C5%BCyciorys%C3%B3w%20.......pdf

 

Regulamin konkursu 100 życiorysów .......pdf (385.24 kB)

Podsumowanie Akcji Góra Grosza

Nałęczów, dn. 31.01.2018 r.

 

Rozliczenie Akcji ,,Góra Grosza” w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

 

Akcja trwała od 27 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
W wyniku zbiórki otrzymaliśmy:

2 zł x 1 szt. = 2 zł
1 zł x 5 szt. = 5 zł
0,50 zł x 17 szt. = 8,50 zł
0,20 zł x 55 szt. = 11,00 zł
0,10 zł x 75 szt. = 7,50 zł
0,05 zł x 747 szt. = 37,35 zł
0,02 zł x 637 szt. = 12,74 zł
0,01 zł x 1041 szt. = 10,41 zł
Razem: 94,50 zł
  Koordynatorki akcji: Anna Wziątek, Joanna Rodzik

 

Życzenia od minister edukacji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza serdecznie dziękuję wszystkim Wolontariuszom za ich dobrowolną i bezinteresowną pracę.

Dziękuję za szacunek i pomoc drugiemu człowiekowi, wrażliwość na potrzeby innych, kreatywność i otwartość na świat.

Życzę dalszych sukcesów w podejmowaniu działań na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

   
Do tych podziękowań i  życzeń dołącza się społeczność Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie.
Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w życiu naszego  przedszkola Wolontariuszom z ZS nr 2 w Nałęczowie działających pod opieką nauczycieli: Pani Marii Rejmak- Chęć i Beaty Surdackiej.
                                                                          Jolanta Madejska   Dyrektor 
WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM

Zapraszam Rodziców

                                        na zebranie w dniu 22 listopada 2017 roku (środa)

Godzina 16.35 – 17.30 

 

   Jak wyznaczać dziecku granice – „Język Serca, porozumiewanie się bez przemocy” spotkanie warsztatowe poprowadzi psycholog- terapeuta Pani Ewa Kalińska Grądziel.                                                         Sala grupy VI.                                                                                                                                     Zapraszam Rodziców Dzieci grup: I, II, III

W tym czasie proszę Rodziców dzieci grup: IV, V, VI o zapoznanie z wynikami wstępnych diagnoz pedagogicznych u wychowawców

 

Godzina 17.35 – 18.30

Jak wyznaczać dziecku granice – „Język Serca, porozumiewanie się bez przemocy” -spotkanie warsztatowe poprowadzi psycholog- terapeuta Pani Ewa Kalińska Grądziel. Sala grupy VI.

Zapraszam Rodziców dzieci grup: IV, V, VI

 

W tym czasie proszę Rodziców dzieci grup: I, II, III o zapoznanie się z wynikami wstępnych obserwacji pedagogicznych                          u wychowawców.

 

ZAPRASZAM 

Jolanta Madejska - dyrektor

 

POMOC DLA SYRII

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, 
nie przez to co ma, lecz przez to , czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli,
Szkół i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele i Rodzice
Drodzy Uczniowie

 

18 września br. w gronie kilkudziesięciu sygnatariuszy - przedstawicieli środowisk kościelnych, rządowych, samorządowych, naukowych i biznesowych - w towarzystwie wolontariuszy z 12 szkół województwa lubelskiego złożyłam podpis pod Deklaracją na rzecz pomocy poszkodowanym w wyniku wojny w Syrii.

Akcja „Lubelszczyzna dla Syrii” jest owocem spotkania ojca Ibrahima Al-Sabbagh’a z wojewodą lubelskim profesorem Przemysławem Czarnkiem, które odbyło się 22 czerwca br. W trakcie spotkania ojciec Ibrahim, który jest proboszczem parafii św. Franciszka w Aleppo, przedstawił wojewodzie sytuację mieszkańców Syrii z pozycji duchownego, który ostatnie lata w pełni poświęcił pomocy poszkodowanym.

Wiedza pozyskana z rozmowy z syryjskim duchownym oraz nawiązanie współpracy z organizacją kościelną Pomoc Kościołowi w Potrzebie, której dyrektorem jest ks. prof. Waldemar Cisło, pozwoliła na szybkie działanie, czego efektem jest ruszająca akcja charytatywna „Lubelszczyzna dla Syrii”. Celem przedsięwzięcia jest zebranie pieniędzy na odbudowę i remont domów rodzin syryjskich, które zostały zniszczone przez wojnę. Jak podkreślał ks. prof. Cisło pilną potrzebą jest także odbudowa szkół. Organizatorzy planują zbiórki do puszek, skarbon stacjonarnych, a także organizację wydarzeń kulturalnych na terenie województwa lubelskiego.

W akcję można również włączyć się, wpłacając datki pieniężne bezpośrednio na konto bankowe – 63 1020 4900 0000 8502 3055 5762 z dopiskiem “Lubelszczyzna dla Syrii” lub wysyłając SMS o treści RATUJE pod numer 72405 (koszt 2,46 z VAT). Akcja potrwa do marca 2018 roku. Jest objęta honorowym patronatem wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka.

Gorąco zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego działania na rzecz pomocy dla Syryjczyków. Pamiętajmy, że każdy przejaw wsparcia jest dla potrzebujących znakiem miłości do drugiego człowieka i potrafi odrodzić w cierpiącym nadzieję i wiarę na powrót do godnego i spokojnego życia w swojej Ojczyźnie. Nie zapominajmy też, że wiele dobra przychodzi do nas w drugim człowieku.

Społeczności przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Lubelszczyzny wielokrotnie już udowadniały, że okazują solidarność z ludźmi potrzebującymi pomocy. Za postawę pełną miłości i zrozumienia serdecznie dziękuję.


Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

 

/kuratorium.lublin.pl/gsok/

PSYCHOLOG SPOTKANIE

SZANOWNI RODZICE 

 

DNIA 25 WRZEŚNIA BR. ( poniedziałek) w GODZ. 12.00 - 14.00 (POKÓJ NAUCZYCIELSKI),               ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM.

 

ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĄ PROSZĘ O KONTAKT Z DYREKTOREM.

 

Jolanta Madejska dyrektor

Szukamy Nauczyciela-Wolontariusza Roku! – wystartował konkurs MEN

Do udziału w nim zachęcamy wszystkich nauczycieli!

Szukamy pedagogów, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom, angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Słowem – swoją postawą i zaangażowaniem są wzorem dla uczniów i innych osób. Zależy nam na tym, aby zgłoszenia przesyłali przede wszystkim uczniowie.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

 • Przygotować maksymalnie 90-sekundowy film dowolną techniką, w którym zaprezentowany będzie kandydat na „Nauczyciela - Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu;
 • Prawidłowo wypełnić internetowe zgłoszenie na stronie MEN;
 • Przesłać film do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego zgłoszony kandydat powinien otrzymać tytuł „Nauczyciel-Wolontariusza Roku”.

Kto może zgłosić nauczyciela do konkursu?

Zgłoszenia Nauczyciela-Wolontariusza może dokonać dyrektor szkoły lub placówki oświatowej, inny nauczyciel, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji lub organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową.

Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2017 roku

Przy ocenie filmów weźmiemy pod uwagę m.in. skalę działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne efekty jego pracy i działań.

Do konkursu mogą zostać zgłoszeni nauczyciele posiadający 2-letni staż pracy w szkole/placówce, którzy otrzymali wyróżniająca ocenę. Do udział w konkursie zapraszamy również nauczycieli polonijnych z całego świata.

„Nauczyciela-Wolontariusza Roku” poznamy do 14 października 2017 r. podczas uroczystej gali finałowej organizowanej w Warszawie. Trzej zwycięzcy otrzymają nagrodę finansową Ministra Edukacji Narodowej.

Poprzedni rok szkolny 2016/2017 ogłoszony został „Rokiem Wolontariatu”. Jednym z jego elementów był ogólnopolski konkurs „Wolontariusz Roku”. Do wzięcia w nim udziału w zaprosiliśmy uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji. Do MEN nadesłano wówczas około 400 zgłoszeń, a Minister Edukacji Narodowej nagrodziła najlepszych. Teraz pragniemy poznać i wyróżnić najaktywniejszych nauczycieli.

Formularz zgłoszenia oraz pozostałe dokumenty do pobrania ze strony: men.gov.pl/ministerstwo/informacje/szukamy-nauczyciela-wolontariusza-roku-wystartowal-konkurs-men.html

 

20172016 / 20172017 / 20182018 / 20192018
MIESIĄCTERMINUROCZYSTOŚĆ - WYDARZENIE
Listopad01-11-2017Wszystkich Świętych
11-11-2017Dzień Niepodległości
Grudzień25-12-2017Boże Narodzenie
26-12-2017Boże Narodzenie
Styczeń01-01-2018Nowy Rok
06-01-2018Trzech Króli
Kwiecień01-04-2018Wielkanoc
02-04-2018Poniedziałek Wielkanocny
Maj01-05-2018Święto Pracy
03-05-2018Dzień Konstytucji
31-05-2018Boże Ciało
Sierpień15-08-2018Wniebowzięcie Maryi Panny
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )