Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

 

 

29 MARCA - 9 KWIETNIA ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

UWAGA RODZICE !

Ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i związanym z tym   stanowiskiem MEN ogłoszonym

 dnia 25.03.2021r.

zarządzam co następuje:

W dniach od 29 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r.,

- całkowite zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Przedszkolu .

 Dzieci nie przychodzą do przedszkola.

Wyjątek stanowią dzieci służb medycznych      i  mundurowych.     Prosimy rodziców z tych grup zawodowych, których dzieci będą w tym okresie potrzebowały opieki przedszkolnej o złożenie pisemnego wniosku w tej sprawie (papierowo lub na e-maila).

 

Dyrektor Przedszkola

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach
Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:
  • ponadpodstawowych,
  • szkół dla dorosłych,
  • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.
Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.
PROŚBA DO RODZICÓW

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunkiem dr n. med. Pauliny Krawiec realizuje badania dotyczące „Wpływu ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”. Projekt ma charakter naukowy. Badanie ma na celu sprawdzenie wpływu czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na parametry takie jak: masa ciała, wzrost, jakość i długość snu, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe. Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15 min.) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk_H5U8zKAeE8bIIEaED8F9aHXFFK6Jq9d476Ag6gr62XoXA/viewform?usp=sf_link Zachęcamy Państwa dyrektorów do poinformowania Rodziców uczniów o możliwości wzięcia udziału w badaniu.

 

SZANOWNI RODZICE BARDZO PROSZĘ O WSPARCIE Pani dr n. med. Pauliny Krawiec  - Cioci jednego z naszych przedszkolaków :)                          z szacunkiem Jolanta Madejska

 

 

RODZICE

 

W dniu dzisiejszym tj. 15.02.2021 został zgłoszony przypadek wszawicy u dziecka.

 

Prosimy Państwa Rodziców o sprawdzenie czystości głów dzieci.

RODZICE - SZKOLENIE

Szanowni Rodzice,

Gmina Nałęczów realizuje projekt pod nazwą “Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów”. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 215 tys. zł, pozyskanemu przez Gminę ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiciele różnych grup zawodowych mogą skorzystać ze szkoleń podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie kompetencji kluczowych. W ramach tego projektu przedszkole i gminne szkoły podstawowe organizują spotkania szkoleniowe dla rodziców na temat kompetencji społecznych. Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie nt. „Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji”, które odbędzie się online w dniu 23 lutego 2021r. w poniższych godzinach:

  • 16.00-rodzice dzieci Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

Link do spotkania wraz z instrukcją logowania prześlę Państwu na 2 dni przed szkoleniem poprzez Wiadomości na platformie Tims oraz w postaci informacji papierowej.

 

Pozdrawiam  Jolanta Madejska

Platforma edukacyjna Microsoft Teams

Szanowni Rodzice

W związku z pandemią, na okoliczność realizacji zadań, celów statutowych, promocji wydarzeń, uroczystości przedszkolnych, organizowania spotkań z Rodzicami przy zastosowaniu platformy edukacyjnej Microsoft Teams, jako alternatywnego rozwiązania w sytuacji obostrzeń wynikających z pandemii, tj. w sytuacji, gdy nie można przeprowadzić wydarzeń z udziałem publiczności (rodzice/dziadkowie, itp.), nie rezygnując jednocześnie z takiej formy prowadzenia zajęć w naszym Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie. Dostęp do platformy w/w posiadają jednie użytkownicy autoryzowani przez Administratora danych - (tylko rodzice mający login i hasło).

Zachęcam do zapoznania się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie, Inspektorem Ochrony Danych Administratora Pani Ewa Kowalska Devcomm (ewa.kowalska@devcomm.pl)

 

Zachęcam do zapoznania się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych Jolanta Madejska

 

Szanowni Rodzice, 

Informacje odnośnie dostępu do loginu i hasła na rekomendowaną platformę przez MEN, można uzyskać w sekretariacie, osoba odpowiedzialna do udzielenia informacji Pani Janina Jarosz. 

                                               Jolanta Madejska

                                

opis dokumentutypdata

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

pdf15-01-2021[ Pobierz ]
186 kB
SANEPID PUŁAWY

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PUŁAWACH

 

INFORMUJE:

 

w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 u dziecka, personelu placówki należy kontaktować się pod następujące numery telefonów:

 

81 886 48 91 od godziny 7.30 do godziny 15.05

694 149 323od godziny 7.30 do godziny 17.00 ( w dni robocze)

509 282 119 całodobowo.

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE I MUZYKOTERAPEUTYCZNE

                   „Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu-

                                                                Pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy”  Max Ehrmann

 

 

Drodzy Rodzice!

 

Z uwagi na czas spożywania przez Dzieci obiadu w naszym przedszkolu   w godzinach 13.00 – 14.00 oraz zajęcia relaksacyjne, muzykoterapeutyczne, bajko-terapię po obiedzie, bardzo proszę, o umożliwienie Dzieciom spokojnego delektowania się posiłkiem i relaksacją, bez zbędnego pośpiechu z Państwa strony.

W miarę możliwości proszę o odbiór po 14.00

 

                                                                                                       Z SZACUNKIEM             JOLANTA MADEJSKA

PLAC ZABAW

SZANOWNI RODZICE

 

 

INFORMUJEMY, IŻ W GODZINACH 13.30 – 16.30 PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW PODDAWANY JEST KWARANTANNIE.

 

      OBOWIĄZUJE ZAKAZ KORZYSTANIA

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

SZANOWNI RODZICE

 

Informuję, iż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną 1 lub wypoczynek za granicą 2 ( samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorstwami zajmującymi się działalnością turystyczną).

UMOWA UBEZPIECZENIA OD NNW ( NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW) NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ JEST DOBROWOLNĄ UMOWĄ UBEZPIECZENIA. MOŻE BYĆ ZAWARTA WYŁĄCZNIE Z WOLI RODZICÓW.

 

Przepisy ustawy Prawo oświatowe 3 nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zwierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia.4.

 

W sekretariacie przedszkola znajdują się oferty firm ubezpieczeniowych do wglądu rodzicom zainteresowanym ubezpieczeniem swoich dzieci od NNW .

 

 

1§15 rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 r. W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Poz. 1055).

2Art. 92 c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).

3 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2019 r poz. 1148, z późn. zm.).

4 zgodnie z art.84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe

 

 

 

Dyrektor Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

20202019 / 20202020 / 20212021 / 20222021
MIESIĄCTERMINUROCZYSTOŚĆ - WYDARZENIE
Listopad01-11-2020Wszystkich Świętych
11-11-2020Dzień Niepodległości
Grudzień25-12-2020Boże Narodzenie
26-12-2020Boże Narodzenie
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )