Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

 

 

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2020-2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

07.07.2020

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DO 26 LIPCA 2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 26 lipca

09.07.2020

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne 14 dni – do 26 lipca. Zasiłek wciąż będzie przysługiwał rodzicom dzieci do 8. roku życia, zarówno w przypadku zamknięcia placówki opieki z powodu koronawirusa, jak i w sytuacji podjęcia przez rodzica decyzji o nieposłaniu dziecka do przedszkola.

Dodatkowy zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/minister-malag-do-26-lipca-wydluzamy-dodatkowy-zasilek-opiekunczy

LISTA DARIUSZA PIONTKOWSKIEGO MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

 

 

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

 

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

 

Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

 

Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem
i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 

 

Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach
i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

 

Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując
je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

 

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja,
w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami
i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się.

 

Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

 

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym,
aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

 

List Lubelskiego Kuratora Oświaty na zakończenie zajęć w szkołach

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Przedstawiciele organów prowadzących
Drodzy Uczniowie i Absolwenci


Dla szkolnych społeczności, zwłaszcza dla uczniów, każdy rok nauki jest ważny i niepowtarzalny. Kończy się etap wytężonej pracy, realizacji wyznaczonych celów mierzonych wynikami promocji, egzaminów czy konkursowych osiągnięć. Zakończenie zajęć roku szkolnego 2019/ 2020 odbywa się w czasie walki z pandemią, która zaburzyła cały dotychczasowy porządek i postawiła przed nami wyzwania, aby żyć, pracować i uczyć się zupełnie inaczej, niż dotychczas. Wierzę jednak, że te ostatnie trudne tygodnie nie przesłoniły wcześniejszych miłych wspomnień szkoły jako ważnego miejsca edukacyjnych spotkań a nowe doświadczenia wykorzystamy jako szansę na wzmocnienie naszych zawodowych kompetencji. Na progu zbliżających się wakacji wszystkim Państwu pragnę podziękować za trud całorocznego wysiłku oraz złożyć najlepsze życzenia.
Uczniom gratuluję wszystkich sukcesów - tym trudniej było je osiągnąć w czasie podjętej przez Was, przy wsparciu nauczycieli, zdalnej nauki. Zdawaliście w ostatnich miesiącach tego roku niełatwy sprawdzian z samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój; cieszę się, że rozumiecie, jak wiele zależy od wykorzystania szansy, którą daje Wam szkoła. Życzę, by nie kojarzyła się Wam ona tylko z obowiązkami, ale była również miejscem, do którego chętnie – mam nadzieję – będziecie mogli wrócić po wakacjach. Tym, którzy zdawali ważne egzaminy, życzę jak najwyższych wyników; jestem przekonana, że mimo trudniejszych warunków nauki w ostatnich tygodniach, doskonale poradziliście sobie z wymaganiami i egzaminacyjną presją. Życzę Wam powodzenia i pomyślności w rekrutacyjnych zmaganiach do szkół ponadpodstawowych i na wyższe uczelnie.Rodzicom dziękuję za współpracę z dyrektorami i wychowawcami, zrozumienie ograniczeń zdalnej nauki i pomoc szkole w poszukiwaniu najlepszych możliwości sprostania wszystkim nieoczekiwanym wyzwaniom trudnej teraźniejszości. Jestem przekonana, że osiągnięcia Państwa dzieci stanowić będą powód do dumy i zadowolenia, a trud wychowawczy zaowocuje ich pomyślną przyszłością.
Słowa najwyższego uznania kieruję w stronę Nauczycieli i Dyrektorów. Serdecznie Państwu dziękuję za wielkie oddanie i trud ogromnej pracy włożonej w organizację zajęć oraz edukację w mijającym roku. Stanęliście Państwo przed wyzwaniem, które wymagało zwiększonego wysiłku i niestandardowych działań podejmowanych pod presją czasu i nie zawsze życzliwych opinii. Przekazując młodemu pokoleniu wiedzę oraz niezbędne umiejętności w nowej i dla nich formule, rozbudziliście w nim zdolność samodzielnego działania i myślenia, pasję poznawania, zaangażowania i odpowiedzialności.
Dziękuję przedstawicielom organów prowadzących, które wspierały społeczności szkolne w organizacji nauki oraz udzielały pomocy w zakresie wyposażenia uczniów i nauczycieli w sprzęt niezbędny do jej prowadzenia. Dziękuję za zadbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników prowadzonych przez siebie placówek i dobrą współpracę z organami państwa w tym zakresie. Ogromną wdzięczność wyrażam licznym podmiotom wspomagającym szkoły w realizacji edukacyjnych zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom naszych placówek; bez ich wsparcia trudno byłoby tak sprawnie przeorganizować pracę szkół, wyposażyć uczniów i nauczycieli w niezbędne pomoce czy przeprowadzić egzaminy.
Wszystkim Państwu składam życzenia bezpiecznych, miłych, słonecznych i zdrowych wakacji. Niech będą one czasem zasłużonego wypoczynku i radości, a zgromadzona podczas letnich tygodni energia niech pozwoli wrócić w przyszłym roku szkolnym do kolejnych zadań i planów.

 Z gratulacjami i serdecznymi pozdrowieniami,

 Lubelski Kurator Oświaty

 /-/ Teresa Misiuk

PLANOWANY POWRÓT 25 MAJA 2020r

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, planuję ponowne uruchomieniu przedszkola od dnia 25 maja 2020r

 

Szanowni Rodzice, podejmując dobrowolną, świadomą decyzję o korzystaniu przez Wasze dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
w okresie epidemii, musicie u
względnić fakt, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce Procedur dotyczących działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 - oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Przedszkole może być czynne w godzinach 6.30 – 16.30 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą,

Stawka żywieniowa może wynosić ok 12 zł dziennie przy tak ograniczonej liczbie dzieci.

 

W związku z powyższym należy do dnia 20 maja 2020r. – do godz. 15.00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

 

Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej naszego przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy przedszkole@naleczow.pl

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w przedszkolu,

 

Organizując pracę opiekuńczą przedszkola od dnia 25 maja br. dyrektor ma w szczególności na względzie bezpieczne warunki jej realizacji oraz możliwości placówki. W związku z tym liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci a także od dzieci korzystających z zajęć WWR i Rewalidacji w formie stacjonarnej.

 

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 21 maja 2020r. do godz. 15.00 drogą mailową lub telefoniczną.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu przedszkole nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

Procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.

Informuję także, że dzień 22 maja może być ostatnim dniem realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Z szacunkiem Jolanta Madejska Dyrektor Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

opis dokumentutypdata

DEKLARACJA DLA RODZICÓW 

odt18-05-2020[ Pobierz ]
23 kB
REKOMENDACJE GIS DOTYCZĄCE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.   

Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem.

Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży.

Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.  

 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 rekomenduje się

A. W zakresie warunków sanitarnych:

     W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją

        albo mają objawy choroby zakaźnej.

     Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcji

        prawidłowego ich stosowania.

     Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:

        − wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:

            a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),

            b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

                a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),

        − uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.)

            oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

            a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,

            b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
            c. po usunięciu środków ochrony osobistej,

        − nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków,

           zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,

        − zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego

           użytku środków do dezynfekcji,

        − w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży

           o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,

        − przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie odpowiednich środków ochrony

           indywidualnej.

      Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.

      Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy

         znajdujących się w łazienkach.

      Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.

      Korzystanie podczas posiłku z naczyń i sztućców jednorazowych.

      Wyrzucenie po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych do kosza na śmieci.

      Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku,

         jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego

         w powyższym zakresie.

      Regularne wietrzenie pomieszczeń.

      Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć.

         W szczególności ważne jest:

         − regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł,

            sprzętu do rehabilitacji,

         − dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.

         W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć

         indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.

      W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć niezwłoczne podjęcie kroków

        mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce.

        Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się

        telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego

        postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

      Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać

        w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie

        pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

      Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach

        https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

      W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów

        sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym

        do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo

        powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

      Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe

        odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie

        odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.

      Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie

        z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

      Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć

        dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

B. W zakresie organizacji jednostki systemu oświaty:

      Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji

         zajęć.

 

      Poinformowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie

        choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.

 

      W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu

        infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

 

      Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej możliwy jedynie po

        uprzednim uzyskaniu ich zgody.

 

      Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty.

 

      Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci i młodzieży w przypadku ich złego samopoczucia.

 

      Śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa

        Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania. 

C. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

      Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących

         w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

         od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.

 

      Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć.

 

      W przypadku zajęć grupowych, grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci

         i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć.

         Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.

 

      Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci

         i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia

         oraz pomocy nauczyciela. 

         Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).

 

      Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy

         – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po

         każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).

 

      Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

 

      Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.

 

      Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę. Nie rekomenduje się używania klimatyzacji.

 

      W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Źródło MEN 

 

OCHRONA PRZED COVID 19

WWR i REWALIDACJA

OGŁOSZENIE

 

Od poniedziałku, 18 maja br. będzie możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

 

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

 

Prosimy o zgłoszenia chętnych drogą mailową lub telefonicznie w godz. 9.00-13.00
Przedszkole
im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie adres e-mail: przedszko@naleczow.pl

tel. 81 50 14 027; kom. 661 413 221

 

INDYWIDUALNE HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA DZIECI ZOSTANĄ PRZEKAZANE CHĘTNYM RODZICOM W PONIEDZIAŁEK 18 maja br.

                                                                                          pozdrawiam Jolanta Madejska

 

 

MEN

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

04.05.2020

Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Jeżeli dyrektor nie ma możliwości otwarcia przedszkola od 6 maja br., np. z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, wówczas może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić na czas ograniczony działalność placówki do czasu wypełnienia tych wytycznych. O tym fakcie musi jednak poinformować właściwego Kuratora Oświaty.

Praca nauczyciela w przedszkolu polega, między innymi, na tzw.:

  • edukacji sytuacyjnej, polegającej na tym, że nauczyciel adaptuje formy przeprowadzania zajęć i ich treści do sytuacji. Nauczyciel pracuje z dziećmi na tych treściach, które po modyfikacji pasują do zaistniałej sytuacji, także w miarę możliwości dla tych dzieci, które nie biorą udziału w zajęciach grupowych;
  • oraz na tzw. integracji metodycznej, czyli nauczyciel może z dziećmi w grupie (przedszkolnej) pracować jedną metodą na danym materiale programu nauczania, aby dzieciom, które nie przebywają na zajęciach, zaproponować realizację tego samego materiału przy wykorzystaniu innej metody.

Opieka nad dziećmi w przedszkolu

Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Otwarcie przedszkoli to realna pomoc rodzicom.

W przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24 maja będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.

W przypadku, gdy przedszkole nie będzie mogło przyjąć wszystkich chętnych dzieci, decyzja w tej sprawie należy do organu prowadzącego. W przypadku samorządowych publicznych przedszkoli organem prowadzącym jest wójt/burmistrz/prezydent miasta, który w ramach prowadzonej sieci może wskazać rodzicom inne przedszkole, które zapewni opiekę.

Dobra współpraca rodziców z nauczycielami

Dotychczasowa współpraca nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym przebiegała bardzo sprawnie. Zachęcamy zatem do tego, aby kontynuować podjęte działania. Prosimy nauczycieli, aby w miarę możliwości w dalszym ciągu wspierać dzieci, które zostaną w domu oraz ich rodziców.

Nadal aktualna pozostaje oferta programów telewizyjnych i radiowych oraz wcześniej przekazane wskazówki do realizowania ciekawych gier, a także zabaw edukacyjnych w warunkach domowych.

W okresie, gdy działalność przedszkola zostanie zawieszona na mocy decyzji dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

GMINA KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia br. w sprawie możliwości powrotu do zajęć w placówkach przedszkolnych informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie, zarówno dorosłych jak i najmłodszych mieszkańców naszej gminy – PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA – NADAL POZOSTANĄ ZAMKNIĘTE.
Decyzja ta została podjęta po konsultacjach z dyrektorami placówek oraz rodzicami.
O przewidywanym terminie wznowienia działalności przedszkoli będziemy informować Państwa na bieżąco.

20192018 / 20192019 / 20202020 / 20212020
MIESIĄCTERMINUROCZYSTOŚĆ - WYDARZENIE
Listopad01-11-2019Wszystkich Świętych
11-11-2019Dzień Niepodległości
Grudzień25-12-2019Boże Narodzenie
26-12-2019Boże Narodzenie
Styczeń01-01-2020Nowy Rok
06-01-2020Trzech Króli
Kwiecień12-04-2020Wielkanoc
13-04-2020Poniedziałek Wielkanocny
Maj01-05-2020Święto Pracy
03-05-2020Dzień Konstytucji
Czerwiec11-06-2020Boże Ciało
Sierpień15-08-2020Wniebowzięcie Maryi Panny
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )