Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014
PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 2018-2019

     Plan pracy Przedszkola im Adama Żeromskiego na rok szkolny 2018/2019

 Podstawy prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 59 i 966) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 1658)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. Z 2017r., poz.1611)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

 Plan opracowany został w oparciu o:

Koncepcję pracy Przedszkola im. Adama Żeromskiego.

Wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019:

- 100 rocznica odzyskania niepodległości, wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

- Wdrażanie nowej podstawy programowej rozwijającej samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów

- Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

- Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie

z zasobów dostępnych w sieci.

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018:

- Szersze wykorzystanie koncepcji pedagogicznej (np. koncepcja daltońska, montesoriańska, gardnerowska) lub metod pracy opartych na projekcie, w szczególności dla wzmocnienia aktywności dzieci oraz wykorzystania ich potencjału twórczego

- Wskazane większe zaangażowanie nauczycieli w aktywizowaniu rodziców do ich bardziej efektywnego udziału w realizacji wybranej koncepcji pedagogicznej dla optymalnego wykorzystania potencjału twórczego i doskonalenia ich samodzielności

- Wskazane dokładne przeanalizowanie zalecanych warunków realizacji podstawy programowej w zakresie przygotowania do nauki pisania, czytania, liczenia

- W dalszym ciągu wskazane doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i pomocy nauczyciela, w zakresie stosowania metod motywującego nagradzania dzieci i wyznaczania bezpiecznych konsekwencji za niedostosowanie się dzieci do obowiązujących norm i zasad współżycia społecznego

- Wskazane wzmocnienie działań nauczycieli w planowaniu indywidualizacji działań stawianych dzieciom szczególnie w grupach łączonych

- Wskazane doskonalenie organizacji spotkań samokształceniowych w celu wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń

- Wskazane zwrócenie uwagi na bardziej estetyczne i czytelne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

- Wskazane poszerzanie sposobów zapoznawania rodziców z zadaniami dydaktyczno-wychowawczo – opiekuńczymi realizowanymi w danym miesiącu w poszczególnych grupach o informacje zamieszczane na stronie internetowej

- Wskazane uwzględnienie w pracy z dziećmi w grupach, w szczególności z dziećmi sześcioletnimi, zmian w podstawie programowej, zachowanie proporcji czasowych w zakresie przebywania dzieci na świeżym powietrzu we wszystkich grupach wiekowych przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – wzbogacać pobyt dzieci na dworze o różne formy aktywności ruchowej

Priorytety wynikające z Koncepcji pracy Przedszkola im. Adama Żeromskiego

Zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem specyfiki środowiska lokalnego oraz historii powstania placówki i jej fundatorów – Rodziny Żeromskich.

Kształtowanie tożsamości dzieci – mieszkańców regionu poprzez pielęgnowanie własnej historii, tradycji i kultury ludowej.

Przedszkole daje szansę rozwoju zarówno niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

Wprowadzanie innowacyjnych, nowatorskich rozwiązań do pracy z dziećmi, które pozwolą na zdobywanie przez nie coraz wyższych umiejętności, popartych określoną wiedzą i kształtowaniem postaw sprzyjających byciu człowiekiem otwartym na siebie i innych, uznającym działania antydyskryminacyjne. Realizacja autorskich innowacyjnych programów, projektów i przedsięwzięć „Aktywne popołudnia”.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych      w sieci

Zadania i sposoby realizacji

L.p.

działania

termin

odpowiedzialny

uwagi

1.

Włączanie treści z edukacji matematycznej, informatycznej zawartych w nowej podstawie programowej, programie wychowania przedszkolnego do miesięcznych planów pracy, organizacja kącików tematycznych,

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

2.

Realizacja programów, projektów, przedsięwzięć:

  1. „Nasze Przedszkole” program edukacji przedszkolnej – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba Żabińska

  2. „Wokół Przedszkola” program edukacji przedszkolnej- Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba Żabińska, Joanna Lendzion

Zajęcia edukacyjne „Przygoda z komputerem”

 Projekt edukacyjny „My i świat wokół nas” z wykorzystaniem elementów programu „Przedszkolaki krok drugi” J. Kołodziejczyka.

 Projekt edukacyjny „ Bajka dobra na wszystko” z elementami bajkoterapii

 

Projekt edukacyjny „Mali czytelnicy”

 

Projekt edukacyjny „Artystyczny Kącik”

 

Projekt edukacyjny „Zabawy z matematyką”

 

Projekt edukacyjny „Twórczy przedszkolak”

 

Projekt edukacyjny „Witamy w przedszkolu im. Adama Żeromskiego”

Projekt edukacyjny „W krainie muzyki”

 

Aktywne popołudnia z językiem angielskim

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Alicja Czępińska

 

Jolanta Jesionek

 

 

 

Jolanta Madejska

 

 

Katarzyna Lewandowska

Ewa Piech

 

Anna Wziątek

 

 

 Alicja Czępińska

 

Wioletta Rejmak,

Ewa Jaremek

 

Joanna Nowak Boruch

Aneta Skoczylas Cierkoń

 

 

3.

Analiza nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego

Wszyscy nauczyciele

 

4.

Organizacja uroczystości, imprez przedszkolnych:

 

Udział w konkursach plastycznych , matematycznych

Udział w konkursach, przeglądach organizowanych przez zewnętrzne instytucje, m.in. plastycznych , matematycznych, recytatorskich, wokalnych

Zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych

 

 

Zgodnie z ofertami zaprzyjaźnionych placówek

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

5.

Organizacja zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej we współpracy z rodzicami ( zajęcie o tematyce wody, zdrowego odżywiania i innych według inicjatywy rodziców)

Projekt „Wybieram wodę”

 

 „Segregowanie śmieci”

W uzgodnieniu z rodzicami

 

 

III 2019

 

 

IV 2019

 

 

Barbara Leńczuk, Katarzyna Lewandowska, Dyrektor, Rada Rodziców

 

Dyrektor,nauczyciele

 

6.

Organizacja wycieczek przyrodniczych w bliskim otoczeniu dziecka

Zgodnie z zaplanowanymi wycieczkami w poszczególnych grupach

Nauczyciele grup – wycieczki dobrane stosownie do możliwości dzieci

 

 

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów, kompetencje społeczne dzieci

Zadania i sposoby realizacji priorytetów

CEL: Wdrażanie dziecka do samodzielności - „By dziecko mogło samo”. Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postawy prozdrowotnej. Włączanie rodziców do współpracy w tym zakresie.

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1

Systematyczne prowadzenie ćwiczeń dnia codziennego, zabawy wyciszające, ćwiczenia w słuchaniu ciszy i ćwiczenia zachowań aprobowanych społecznie. "W ciszy wszystko usłyszysz"

IX–VI

Wszystkie nauczycielki

 

2

Wspieranie dzieci w doskonaleniu samodzielności, czynności samoobsługowych i porządkowych:

– nakrywanie do stołu, samodzielne nakładanie posiłków – śniadań , kultura spożywania posiłków,

Samodzielność w łazience- mycie zębów, samodzielne mycie kubka i szczoteczki do mycia zębów

– samodzielne przygotowywanie przyborów do zajęć i sprzątanie po sobie, po skończonej pracy

– samodzielne prowadzenie obserwacji, eksperymentów, hodowli roślinnych i zwierzęcych

– przekazywanie rodzicom materiałów promujących usamodzielnianie dzieci w domu.

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

3

Rozwijanie „Inteligencji wielorakich" dzieci: wzmocnienie działań przedszkola w umożliwianiu kontaktu ze sztuką oraz realizowania swoich pasji w działaniach plastycznych, technicznych, muzycznych i teatralnych

- Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej.

- Dostosowanie wyposażenia sali do potrzeb rozwijania potencjału dzieci.

- Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola.

Prowadzenie zabaw z elementami dramy,

okazjonalne prezentowanie przedstawień teatralnych,

organizowanie wyjazdów do teatru lalki i aktora, muzycznego.

Rozwijanie potencjału intelektualnego dzieci poprzez organizację nauki gry w szachy, warcaby oraz kącików logicznego myślenia

X–VI

 

 

 

 

X–VI

 

 

Wszystkie nauczycielki, dyrektor, rodzice

 

 

Wszystkie nauczycielki, dyrektor, rodzice

 

 

4

Zaplanowanie form aktywności ruchowej w celu kształcenia pożądanych umiejętności i sprawności fizycznych, w tym codzienna realizacja ćwiczeń porannych lub zabaw ruchowych, kształcenie umiejętności przebierania się w stroje gimnastyczne.

Cykliczna realizacja ćwiczeń terenowych w oparciu o dostępne zestawy np. Gniewkowskiego.

"Tydzień zdrowia" – projekt obejmujący treści z zakresu zdrowa żywność, bezpieczeństwo, sprawność fizyczna.

Mini Olimpiada sportowa między-grupowe zawody sportowe we współpracy z Przedszkoliadą „Drużyna Kangura”.

Samodzielnie komponowanie śniadań z produktów przygotowanych przez kuchnię

Cały rok dzieci z grup IV, V, VI

Wszystkie nauczycielki, pomoc nauczyciela

 

 

CEL: Wspieranie kreatywności i aktywności dziecka, kompetencje obywatelskie

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1

„Gazetowo-kartonowy świat” – zabawy kreatywne – tworzenie zabawek, pomocy, gier z kartonów, surowców wtórnych (kartonowe pudła, kartonowe meble, zabawki, kapsle,wstążki, materiały, np. stare prześcieradła) i z materiałów przyrodniczych

Tydzień związany z obchodami Dni Ziemi

Wszystkie nauczycielki

 

2

Wystawa prac plastycznych dzieci, wykonanych podczas realizacji projektu „Artystyczny kącik” - ekspozycje sezonowe: jesień, zima, wiosna, lato

Cały rok

Ewa Piech

 

3

Kierowane gry i zabawy podwórkowe z wykorzystaniem różnych materiałów (patyki, materiał przyrodniczy w grze „kółko i krzyżyk” itp.)

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

4.

Bieżące wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci z różnych grup wiekowych w hollu przedszkola

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

 

CEL: Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa – „Jestem bezpieczny, bezpieczeństwo w sieci”

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1

Bezpieczeństwo w domu i na podwórku:

– bawimy się bezpiecznie w domu i ogrodzie przydomowym pod opieką dorosłych

– bezpieczne kontakty ze zwierzętami (pies, kot, ptaki). Spotkania z trenerem zwierząt „Dogoterapeutą”

– urządzenia elektryczne – bezpieczne użytkowanie

IX–X i w miarę potrzeb

 

 

X-I, IV

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

2

Bezpieczeństwo w przedszkolu:

– znamy budynek i najbliższe otoczenie przedszkola

– poznajemy zasady bezpiecznego zachowywania się w różnych sytuacjach i miejscach

– przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw

IX–XI i w miarę potrzeb w ciągu roku

Wszystkie nauczycielki

 

3

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:

– znamy zasady poruszania się po drogach i ulicach

– wiemy, jak zachowywać się w samochodzie i w pojazdach komunikacji autobusowej

– znamy znaki drogowe

– znamy podstawowe zasady ruchu drogowego

– wiemy, jak się zachowywać bezpiecznie podczas różnych warunków atmosferycznych,

- współpraca z WORD Lublin,

- przegląd piosenki i małych form teatralnych „Razem bezpieczniej w wierszu, piosence i nie tylko…”

- Współpraca z Bankowym Towarzystwem Rowerowym - kontynuacja przedsięwzięcia "Rowerowy Klub Przedszkolaka".

Bezpieczeństwo w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.

Spotkanie z Ratownikami medycznymi

Przeprowadzenie pozorowanej ewakuacji dzieci z budynku przedszkola z zaangażowaniem służb specjalnych Straż Pożarna Nałęczów

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

IX

 

IX-X

V 2019

 

 

IX 2018

Wszystkie nauczycielki,

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator – Dyrektor, Ewa Jaremek, Joanna Rodzik, Jolanta Jesionek, Alicja Czępińska, Aneta Skoczylas Cierkoń, Katarzyna Lewandowska, Ewa Piech, Wioletta Rejmak, Anna Wziątek,

 

 

 

Dyrektor Jolanta Madejska

 

 

 

 

 

Dyrektor Jolanta Madejska

 

4

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

Służby zapewniające bezpieczeństwo – poznawanie ich zadań, pracy, zapraszanie przedstawicieli na spotkania z dziećmi: policja, straż miejska, służba zdrowia, straż pożarna

 

Prowadzenie zajęć z „Kółka komputerowego”, wprowadzenie tematyki z zakresu bezpieczeństwa w sieci” ( np. „Owce w sieci”)

 

Wprowadzenie w tematykę kompleksową (plan miesięczny) treści z zakresu bezpieczeństwa w sieci)

 

Przygotowanie publikacji dla rodziców pt. „Zagrożenia w internecie”.

 

Zorganizowanie spotkania z psychologiem dla rodziców „Bezpieczne korzystanie z zasobów internetu”

 

Prowadzenie zabaw ruchowych, ukazywanie różnych ciekawych form spędzania czasu wolnego jako alternatywa dla komputera, smartfona itp. Prezentacja własnych zainteresowań, hobby dzieci.

 

cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Zgodnie z planami miesięcznymi

listopad /grudzień

 

styczeń

 

 

 

 

 

Zgodnie z planami miesięcznym

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

Alicja Czępińska

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Alicja Czępińska

 

 

dyrektor, psycholog MOPS

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 I Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w głównych obszarach działalności przedszkola

Dydaktyka, wychowanie i opieka

CEL 1: Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej.

CEL 2: Stwarzanie dzieciom warunków do zaspokajania naturalnej aktywności, ciekawości i rozwoju zainteresowań. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej, informatycznej, społeczno-obywatelskiej

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

Termin

 

Odpowiedzialny

 

 

1

 

1. Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne z uwzględnieniem potrzeb dzieci i nowej podstawy programowej)

2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej)

3. Dostosowywanie form i metod pracy do potrzeb dzieci z uwzględnieniem preferencji uczenia się, stosowanie różnych form i metod aktywizujących wychowanków.

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

5. Przestrzeganie ustaleń dotyczących planowania i dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.

6. Organizacja narad poświęcona analizie i interpretacji obowiązujących aktów prawnych

Szkoleniowa rada pedagogiczna „Kompetencje kluczowe człowieka XXI wieku”

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

dyrektor

edukator zewnętrzny

 

 

 

1. "NASZE PRZEDSZKOLE". Program edukacji przedszkolnej. Autor: M Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska. wydawnictwo MAC (numer 1/2018/2019)

 

2.„WOKÓŁ PRZEDSZKOLA” program edukacji przedszkolnej- Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba Żabińska, Joanna Lendzion. (numer 2/2018/2019)

3. "MULTISENSORYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU" . Autor: Ewa Wodzicka Dondziłło. Realizacja w każdej grupie wiekowej anglista Pani Aneta Skoczylas Cierkoń. (numer dopuszczenia 3/2018/2019)

4.„KOCHAM DOBREGO BOGA” nr AZ-0-01/10 – program realizowany w ramach zajęć religii. Numer dopuszczenia 4/2018/2019

5. "MÓWIMY POPRAWNIE" – projekt edukacyjny stymulujący rozwój mowy dziecka.

 

 7. "PRZYGODA Z KOMPUTEREM”.

 

 

 

 8. "MY I ŚWIAT WOKÓŁ NAS" –

 

 

 9. "AKTYWNE POPOŁUDNIA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 2018/2019 wszystkie grupy.Lektor języka angielskiego Pani Aneta Skoczylas Cierkoń.

 

10. „Bajka dobra na wszystko” Projekt edukacyjny.

 

 

11. „Zabawy z matematykąProjekt edukacyjny, opracowanie i realizacja z dziećmi grupy VI, Pani Anna Wziątek.

12."TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK"

13. Program wychowawczy i Profilaktyki Przedszkola im. Adama Żeromskiego: "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy".

 

- Kontynuacja współpracy z Przedszkolami nr 34, 43, 85, 14 w Lublinie.

Wykorzystanie elementów technik Freineta w pracy

Spotkania czytelnicze upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych FAUSTYNALIA, SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ z dzieckiem w wieku przedszkolnym

 

ZAJĘCIA CAŁOŚCIOWO WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECI, DODATKOWO FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ NAŁĘCZÓW

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka

Zajęcia Rewalidacyjne

Logopedia

Gimnastyka Korekcyjna

Zajęcia Korekcyjno Kompensacyjne

Religia – realizowana na życzenie Rodziców

Język Angielski

Nauczyciel Wspomagający – Integracja Sensoryczna.

 

WOLONTARIAT W PRZEDSZKOLU

 

SPOTKANIA DZIECI Z MŁODZIEŻĄ ZE SZKÓŁ ŚREDNICH:

Zespół Szkół nr 2 – im. Stefana Żeromskiego

Liceum plastyczne im. Józefa Chełmońskiego z Nałęczowa

KLUB JESIENNYCH ENTUZJASTÓW – DZIAŁAJĄCY PRZY NOK NAŁĘCZÓW

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 cały rok

 

 

Dyrektor, Nauczyciele, Rodzice

Joanna Rodzik, Piech E., Wziątek A., , Lewandowska K.,Alicja Czępińska, Jolanta Jesionek

Jaremek E.,Rejmak W.

 

 

 

 

Skoczylas Cierkoń A.,

 

 s. Elżbieta Korbaś

 

 

Opracowanie i realizacja przez logopedę Panią Wiolettę Rejmak.

 Opracowanie i realizacja z dziećmi grupy VI Pani Alicja Czępińska.

 

Opracowanie i realizacja z dziećmi grupy II Jolanta Jesionek.

 Aneta Skoczylas- Cierkoń

 

 

 

Jolanta Madejska realizacja grupa IV

 Opracowanie i realizacja z dziećmi grupy VI Pani Anna Wziątek

 

  opracowanie i realizacja z dziećmi grupy IV Pani Alicja Czepińska

 

 

 

Alicja Czępińska, realizacja z dziećmi grupy: IV, VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

3

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci przez indywidualizowanie oddziaływań oraz przygotowanie do udziału w konkursach- elementy inteligencji wielorakich wg. Teorii H. Gardnera

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

4

Badanie losów absolwentów

X–XII

Nauczycielki : Ewa Jaremek, Aneta Skoczylas- Cierkoń, Wioletta Rejmak, Katarzyna Lewandowska

 

5

Obserwacja, diagnoza przedszkolna, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu poznania indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci

Cały rok

Wszystkie nauczycielki, dyrektor, poradnia psychologiczno-pedagogiczna

 

6

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim potrzebującym dzieciom

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

 

Profilaktyka agresji i przemocy - Bezpieczne i przyjazne przedszkole. Kompetencje społeczne,  Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły

CEL: Doskonalenie systemu wychowawczego przedszkola i kształtowanie inteligencji emocjonalnej dzieci. Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia wśród dzieci. Intensyfikacja działań przedszkola w zakresie kształtowania postaw i wychowania do wartości dzieci w wieku przedszkolnym

 

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

 

Organizowanie uroczystości przedszkolnych związanych z ważnymi świętami państwowymi i przedszkolnymi: Urodziny Patrona Przedszkola, Imieniny Patrona, Przegląd piosenki patriotycznej, Przegląd Kolęd i Pastorałek

Uwzględnianie realizacji tematyki regionalnej związanej z z poznawaniem najbliższego regionu, zabytków, ważnych instytucji, legend , symboli narodowych

Wdrażanie do odpowiedzialności przez zaplanowanie dyżurów, prac użytecznych na miarę możliwości dziecięcych.

Realizacja projektu „MY I ŚWIAT WOKÓŁ NAS"promującego pożądane wartości: człowiek i rodzina, akceptacja i szacunek, pokój, sprawiedliwość, dobro, przyjaźń, prawda, pracowitość, piękno".

Udział w Akcjach charytatywnych.

Zgodnie z harmonogramem

Wszystkie nauczycielki

 

1

„W świecie uczuć” – zajęcia i zabawy zaspokajające potrzeby emocjonalne dzieci.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

2

„Jaki jestem dla siebie i innych” – gry, zabawy i ćwiczenia wychowawczo-profilaktyczne zapobiegające przemocy i agresji.

1. „Dziecko w świecie emocji” – kształtowanie inteligencji emocjonalnej, częste rozmowy na temat dziecięcych odczuć emocji; kształtowanie zdolności empatii poprzez wdrożenie programu Spotkania z Leonem"

2. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania, zapoznanie rodziców z przyjętymi zasadami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych (ustalenie form nagradzania, motywowania dzieci, ponoszenia konsekwencji)

3. „Bajka dobra na wszystko” -kształtowanie u dziecka umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji; istota myślenia i działania empatycznego, określanie sytuacji będących źródłem radości, smutku, strachu czy złości.

 

 

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

3

Opracowanie wykazów literatury dziecięcej (posiadanej przez przedszkole i dostępnej w bibliotekach, w tym w bibliotece przedszkolnej) w aspekcie wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka

IX–XI

Nauczycielki: Joanna Nowak Boruch, Anna Wziątek

 

4

Przygotowanie i zgromadzenie pomocy dydaktycznych wspomagających pracę nad emocjami, rozwiązywaniem konfliktów, radzeniem sobie z agresją

Cały rok.

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

5

Projektowanie sytuacji edukacyjnych rozwijających inteligencję emocjonalną:

– kształtujących poczucie siebie

– budujących poczucie własnej wartości

– wspierających naturalne potrzeby dziecka

– kształtujących umiejętność wyrażania siebie

Cały rok.

 

Wszystkie nauczycielki

 

6

Działania wspierające nauczycieli i rodziców w zakresie profilaktyki agresji – zebranie materiałów: zabawy przeciwko agresji

i przemocy, organizacja szkoleń i warsztatów:

– metody wspierania rozwoju inteligencji emocjonalnej

– radzenie sobie ze stresem, opanowanie nadmiernych emocji

– rozwiązywanie konfliktów

Cały rok.

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

Dyrektor we współpracy z MOPS Nałęczów, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną z Puław

 

7

Działania wspierające rodziców w zakresie stymulowania rozwoju intelektu, sprawności ruchowej i sfery emocjonalnej – prowadzenie poradnictwa pedagogicznego, spotkania ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, dietetykiem

Organizacja spotkań specjalistów z rodzicami. Poszerzanie wiedzy i wspieranie działań rodziców w wychowaniu dzieci.

Warsztaty dla rodziców i dzieci

Szkoła dla rodziców

 

X–V

Dyrektor i nauczycielki

 

 

 

Psycholog

 

8

-Realizacja własnego projektu edukacyjnego

„ My i świat wokół nas” z wykorzystaniem elementów Programu Przedszkolaki Krok Drugi J. Kołodziejczyka

„Proszę, przepraszam, dziękuję - ja tych słów nie żałuję”- kształtowanie u dzieci norm i zwrotów grzecznościowych społecznie akceptowanych.

- Realizacja Zabaw Sportowych - Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia wśród dzieci wolnego od gier komputerowych i innych uzależnień

 

Cały rok

 

 

 

 

Jolanta Jesionek

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki, dyrektor

 

 Edukacja włączająca dzieci niepełnosprawnych- wspieranie i korygowanie rozwoju dzieci

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1

Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi

Cały rok wg potrzeb

Wszystkie nauczycielki

 

2

Realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania, zajęć rewalidacyjnych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Cały rok

Nauczycielki gr.III, IV, V, VI, logopeda – koordynator Wioletta Rejmak, Katarzyna Lewandowska, Joanna Rodzik, Michał Jusiak

 

3

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci przez indywidualizowanie oddziaływań oraz przygotowanie do udziału w konkursach.

Realizowanie autorskiego projektu „Artystyczny kącik”

Cały rok

 

 

X-VI

Wszystkie nauczycielki

 

 

Ewa Piech

 

 

 

4

Obserwacja, diagnoza przedszkolna, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu szerokiego poznania indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci

Cały rok

 

Wszystkie nauczycielki

 

5

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim potrzebującym dzieciom

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

 

Współpraca z rodzicami, ze szkołą oraz integracja ze środowiskiem lokalnym

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1

Organizacja uroczystości zgodnie z tradycjami przedszkola:

– Dzień Przedszkolaka

– Święto Edukacji Narodowej

- Dzień Pluszowego Misia

- Dzień Patrona – Adama Żeromskiego

- Andrzejki

– Spotkanie mikołajkowe

Wspólne kolędowanie Imieniny u Adasia Patrona Przedszkola.

- Dzień Babci i Dziadka

– Bal karnawałowy

- Żegnamy zimę, witamy wiosnę

- Dzień Ziemi

– Dzień Mamy i Taty

- Przegląd Razem Bezpieczniej w wierszu, piosence i nie tylko”

- Pasowanie dzieci 6-letnich na czytelników biblioteki miejskiej

– Majówka – festyn rodzinny

- Dzień Dziecka

 

– Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

 

 IX

 

X

XI

X

 

XI

XII

 

I

 

III

IV

IV

V

V

 

V

 

VI

 

 

VI

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

2

Organizacja spotkań z rodzicami jako przedstawicielami różnych zawodów w roli ekspertów

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

3

„Dla Mamy Taty i nie Tylko” – opracowanie i okresowe zamieszczanie na tablicy dla rodziców tekstów wspierających rodziców w procesie wychowania

Cały rok

Nauczycielki

 

4

Wydawanie gazetki dla rodziców – „Przedszkolne Nowinki”

Raz w miesiącu

Nauczyciele

 

5

Działania wspierające rodziców w zakresie stymulowania rozwoju dziecka:

– kontynuacja działalności punktu konsultacyjnego poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców

– warsztaty dla rodziców (problemy emocjonalne dziecka, przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, mowa dziecka, żywienie przedszkolaka) i inne w miarę potrzeb

Cały rok

Dyrektor, poradnia, logopeda, dietetyk

 

6

Organizacja zajęć otwartych, warsztatowych dla rodziców – ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rocznymi kierunkami pracy

2 razy w roku

Wszystkie nauczycielki

 

7

Współpraca ze szkołą obwodową:

– poznawanie budynku szkoły i korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej

– wizyty dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w szkole z udziałem w lekcjach

– udział w imprezach organizowanych przez szkołę lub przedszkole

 

Kontynuacja wdrażania wniosków z badania losów absolwentów – w zależności od ich treści

 

 

 

 

Rozbudowywanie, modyfikowanie i uatrakcyjnianie istniejących form współpracy – opracowanie propozycji

Cały rok

 

 

 

 

 

X–XI

 

 

XI

 

 

 

 

 

XII

Nauczycielki kl. I–III

 

 

 

 

 

Nauczycielki dzieci, które rozpoczęły naukę w kl. I

Dyrektorzy szkoły i przedszkola

 

 

 

 

Nauczycielki gr. I–III

 

8

Realizacja zagadnień profilaktyki zdrowotnej oraz z zakresu zapobiegania niedostosowaniu społecznemu - z udziałem lekarza, pielęgniarki, policjanta, strażaka itp.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

9

Współpraca z biblioteką:

– przekazywanie informacji o propozycjach działań biblioteki pozostałym nauczycielom

– poznawanie pracy biblioteki, nauka korzystania z księgozbioru

– zachęcanie do odwiedzania i korzystania z jej zasobów wspólnie z rodzicami

– udział w zajęciach edukacyjnych dla dzieci proponowanych przez bibliotekę

Cały rok

 

Wszystkie nauczycielki Katarzyna Wójcik

 

Wszystkie nauczycielki

 

10

Udział w imprezach i zajęciach tradycyjnie organizowanych przez instytucje (oddziały muzeum, biblioteka, Zakład Leczniczy, Uzdrowisko Nałęczów, itd.) wspomagające działalność edukacyjną przedszkola (zajęcia, pokazy, zawody sportowe, konkursy)

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1

Udział w radach, szkoleniach i innych formach doskonalenia zgodnie z planem doskonalenia zawodowego:

 

Udział w szkoleniach z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej, informatycznej

 

 

Cały rok,

zgodnie z terminarzem szkoleń

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

 

2

Aktualizacja wiedzy z zakresu metodyki, pedagogiki, psychologii

Cały rok

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

Zarządzanie i organizacja

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1

Opracowanie rocznego planu pracy

VIII

Rada pedagogiczna

 

2

Opracowywanie planów pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej

Co miesiąc

Wszystkie nauczycielki

 

3

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego

IX

Dyrektor

 

4

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

X–XI

Dyrektor

 

5

Opracowanie arkusza organizacji przedszkola

IV

Dyrektor

 

6

Opracowanie planu kontroli wewnętrznej

IX

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

8

Promocja przedszkola w środowisku

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

9

Wzbogacanie bazy przedszkola:

– Rozpoznawanie i określenie potrzeb w zakresie wyposażenia dziecięcych sal,

– Gromadzenie pomocy do ćwiczeń dnia codziennego, lekcji ciszy, czynności związanych z nauką samoobsługi i ćwiczeń zachowania społecznego

– Zwiększanie funkcjonalności pokoju nauczycielskiego z gabinetem logopedycznym

 

 

IX–X

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Dyrektor

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki, dyrektor/logopeda

 

Dodatkowe zadania nauczycieli

Rodzaj zadań dodatkowych

Imię i nazwisko nauczyciela

„Dla Mamy, Taty i nie tylko” – opracowanie i okresowe zamieszczanie na tablicy dla rodziców tekstów wspierających rodziców w procesie edukacji emocjonalnej i wychowania

Wszyscy nauczyciele

Wydawanie gazetki dla rodziców „Nowinki Przedszkolne”

Wszyscy nauczyciele

Prowadzenie kroniki przedszkola

Odpowiedzialni za estetyczny wygląd: Joanna Nowak Boruch, Anna Wziątek, Ewa Piątek.

Wszyscy nauczyciele „kronikują” wydarzenia ze swoich grup.

Zbieranie i opracowanie materiałów o przedszkolnych wydarzeniach do zamieszczania na stronie internetowej przedszkola

Ewa Piech, Alicja Czępińska, wszyscy nauczyciele

 

 

Koordynator organizacji konkursów w przedszkolu

Katarzyna Lewandowska, Aneta Skoczylas Cierkoń

Zamieszczanie informacji na tablicy dla rodziców

Wszyscy nauczyciele

Współpraca ze szkołą i biblioteką

 

 

 

Koordynator SKO

Dyrektor, wszystkie nauczycielki

 

Ewa Jaremek

 

Opracowała: Jolanta Jesionek, Katarzyna Lewandowska, Jolanta Madejska

 

PROJEKTY PRZEDSIĘWZIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

PROJEKTY, PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018-2019.

 

1. "Nasze przedszkole". Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej. MAC Edukacja

2. "Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego". Autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby-Żabińskiej. MAC Edukacja

3."Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu"

4. "Kocham dobrego Boga" (religia: poniedziałki, czwartki )

5. Zajęcia rytmiczno-ruchowe prowadzone przez nauczycieli specjalistów wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego według ustalonego harmonogramu zajęć realizowanych w ciągu tygodnia w danej grupie

6. Program stymulacji rozwoju ruchowego - wspierający aktywność dziecka podnoszącą poziom integracji sensorycznej zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.

7."Witamy w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie" Projekt wspomagający wstępną adaptację dziecka 3 letniego do przedszkola, rok szkolny 2018/2019. Autorstwa Ewa Jaremek, Wioletta Rejmak, grupa I.

AKTYWNE POPOŁUDNIA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 2018/2019 wszystkie grupy

AKTYWNE POPOŁUDNIA zajęcia plastyczne pt. "Artystyczny Kącik" grupa V w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

 

AKTYWNE POPOŁUDNIA projekt edukacyjny ,,W krainie muzyki”. Zabawy muzyczne z elementami muzykoterapii grupa III opracowanie i realizacja Joanna Nowak Boruch

 

AKTYWNE POPOŁUDNIA projekt edukacyjny "My i świat wokół nas" – opracowanie i realizacja Jolanta Jesionek. Grupa II

 

AKTYWNE POPOŁUDNIA projekt edukacyjny "Twórczy Przedszkolak" – opracowanie i realizacja Alicja Czępińska. Grupa IV

 

AKTYWNE POPOŁUDNIA projekt edukacyjny "Przygoda z komputerem" opracowanie i realizacja Alicja Czępińska. Grupa VI

 

 

PLaN wSPÓLPRACY Z RODZICAMI 2017 - 2018

Plan współpracy Przedszkola im Adama Żeromskiego z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019             Stanowi załącznik do Planu Pracy Przedszkola w roku szkolnym 2018/19

 

Zadanie

 

 

Sposób realizacji

 

Termin

 

Uwagi                     o realizacji

 

Informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych

i kształcących realizowanych

w przedszkolu

 

 

1. Systematyczne zamieszczanie na 

    tablicach grupowych dla rodziców  oraz na stronie internetowej (zakładki grupowe)

    realizowanych zadań dydaktyczno-wychowawczych  w każdym miesiącu.

2. Przedstawianie  planowych

    kierunków pracy na spotkaniach ogólnych        i grupowych z rodzicami.

 

W ciągu całego roku szkolnego

 

 

Dyrektor       i Nauczyciele

 

Zapoznanie rodziców

z podstawą programową wychowania przedszkolnego, włączanie rodziców do kształtowania u dzieci określonych w podstawie wiadomości                                       umiejętności oraz dokumentami regulującymi pracę przedszkola.

 

1. Zorganizowanie zebrania ogólnego.

2. Zorganizowanie zebrania grupowego.

Zapoznanie z podstawa programową 

wychowania przedszkolnego, 

tygodniowym, ramowym rozkładem   dnia

zajęć:

a) przedstawienie zadań i celów wychowania przedszkolnego i sposobów ich realizacji ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z diagnozowaniem, monitorowaniem i wspieraniem rozwoju dziecka ( obserwacja wstępna i końcowa ), diagnoza gotowości szkolnej dzieci

 6 -letnie, gromadzenie materiałów

w celu poznania dziecka i jego sytuacji rodzinnej, zapoznanie z sylwetkami rozwojowymi dziecka w wieku przedszkolnym.

b) rozpoznawanie potrzeb, zainteresowań          i trudności wychowawczych dziecka w celu wspierania jego rozwoju,

c) ustalenie i podpisanie „Kontraktu Rodziców i Nauczycieli”,

d) opracowanie „Kontraktu przedszkolaka” – podpisanie wybranym sposobem przez przedszkolaków w grupie w czasie wdrażania stosownego tematu tygodnia,

e) informacje organizacyjne związane 

z:

- dobrowolną pomocą rodziców w zakresie wspierania działalności statutowej przedszkola,

- organizacja dnia i zajęć w zarysie,

- organizacja bezpłatnych zajęć dodatkowych,

- godziny pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów: zasady przyprowadzania i odbierania dzieci,

f) umożliwienie rodzicom grupowego ubezpieczenia dzieci od NNW w przedszkolu,

g) przedstawienie programu dydaktyczno – wychowawczego przyjętego do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 :

h) rady dla rodziców:

- ubieranie dziecka do przedszkola,

- adaptacja nowych dzieci w

przedszkolu,

- omówienie zasad bezpieczeństwa

dzieci w przedszkolu,

- poznanie drogi rozwiązywania

problemów „Procedury skarg                             i wniosków”.

 

 

     wrzesień

 

 

 

     wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

 

Dyrektor, Nauczyciele

 

Włączenie rodziców do kształtowania

u dziecka określonych

w podstawie programowej wiadomości

 i umiejętności

 

1. Zachęcanie rodziców do głośnego 

czytania dzieciom ramach akcji

 „Przedszkolne spotkanie z książką”.

2.  Prowadzenie indywidualnych 

     konsultacji z rodzicami dotyczących

     wspierania rozwoju dziecka.

3. Prezentowanie literatury fachowej dla

Rodziców, np.:

- Gdy przestają być grzeczne, czyli kto cię nauczył….,

- Naucz się opanowania i koncentracji,

- Gry i zabawy przeciwko agresji,

- Kiedy dzieci są agresywne?,

  i inne wg potrzeb dzieci i rodziców.

Zamieszczanie praktycznych porad i wskazówek dla rodziców w formie gazetek do poczytania.

„Przedszkolne nowinki”.

4. Zachęcanie do spotkań, których celem jest poznawanie zawodów wykonywanych przez rodziców.

 

 

W ciągu całego roku szkolnego

 

Nauczyciel Rodzice

 

Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci

 

1.Wyznaczenie terminów indywidualnych konsultacji z rodzicami.

2. Ekspozycje  dziecięcych prac plastycznych i konstrukcyjno- przestrzennych.

3. Zajęcia integracyjne, otwarte.

4. Spotkania z rodzicami w związku z zapoznaniem z wynikami obserwacji i 

   diagnozy pedagogicznej rozwoju dziecka.

 

Wrzesień

W ciągu całego roku szkolnego

listopad

grudzień

styczeń

kwiecień

maj

 

 

Nauczyciele

Włączenie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych i łagodzenia trudności na jakie natrafiają dzieci

Włączenie rodziców do korzystania z pomocy specjalistycznej:

- zapraszanie rodziców na spotkania ze specjalistami: pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznej, przedszkola

- konsultacje ze specjalistami w poradni psychologiczno – pedagogicznej, pracownikiem socjalnym,

- wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów,

- podejmowanie działań wspierających rozwój dzieci z trudnościami wychowawczymi,

- udział Rodziców w posiedzeniach Nauczycielskich Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej

 

2. Upowszechnianie działań nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym:

- zamieszczanie aktualnych informacji związanych z przerabianą tematyką,

- udostępnianie porad dla rodziców np.: „List do rodziców”, „Co każdy rodzic wiedzieć powinien”, „Sylwetki rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym”, Kontrakt z Rodzicami, Program Wychowawczy i Profilaktyki Przedszkola im. Adama Żeromskiego.

 

Cały rok szkolny lub w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Rodzice, Dyrektor, Nauczyciele

Zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola

1.Zachęcanie do wykonywania prac na rzecz przedszkola:

- pomoc przy organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych, wspólne zabawy,

- doposażenie kącików zainteresowań,

-pomoc przy zbiórkach na rzecz dzieci -potrzebujących,

- pomoc przy gromadzeniu materiałów potrzebnych do realizacji zajęć 

dydaktycznych.

 

 

Według potrzeb w ciągu całego roku szkolnego

 

Rodzice, Dyrektor

Spotkanie ze specjalistami: logopedą, terapii pedagogicznej, psychologiem lub pedagogiem

  1. Przedstawienie propozycji różnych zabaw z dzieckiem w celu wspierania  

    i stymulacji rozwoju.

 

Cały rok

Nauczyciele

Uroczystości i imprezy przedszkolne

wg Harmonogramu Kalendarza uroczystości i imprez w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

- Urodziny Adasia – spotkanie przy Mauzoleum Adama Żeromskiego

- Dzień przedszkolaka

- Światowy Dzień Misia;

- Dzień Edukacji Narodowej;

- Dzień Seniora,

- Dzień Patrona

- Zabawa andrzejkowa;

- Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia;

- Koncert Kolęd w szkole Podstawowej;

-  Koncert kolęd w NOK;

-  Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka;

- Zabawa karnawałowa

- Piknik Rodzinny: Z Mamą i Tatą,

- Gminny Przegląd piosenki i małych form teatralnych Razem bezpieczniej”

- Dzień Dziecka, Mini Olimpiada Sportowa i inne według potrzeb przedszkola lub grupy.

 

 

Wg potrzeb i Kalendarza Imprez i Uroczystości

Rada Rodziców, Dyrektor, Nauczyciele

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM 2017 - 2018

  PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie w roku szkolnym 2018/2019

Stanowi załącznik do planu pracy przedszkola 2018/2019

Lp.

Środowisko

Tematyka lub cel spotkania

Termin

Osoby   odpowiedzialne

Uwagi o realizacji

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM STEFANA ŻEROMSKIEGO               W NAŁĘCZOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kontynuowanie współpracy pomiędzy nauczycielami oddziałów dzieci 6-letnich oraz nauczycielami klas pierwszych   

- współpraca z dyrektorem: zapraszanie absolwentów, wspólne imprezy i przedsięwzięcia np. ślubowanie klas pierwszych, zakończenie roku szkolnego

- badanie losów absolwentów przedszkola.

- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

- kontynuowanie współpracy dotyczącej organizacji „Mikołajek”
w przedszkolu
- badanie losów absolwentów przedszkola - uczniów gimnazjum
- zaproszenie młodzieży do wspólnego świętowania na ,,Dnia Dziecka”

cały rok szkolny 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor,
nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 nauczyciele przedszkola, dyrektor

 

2.

LICEUM PLASTYCZNE

IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO           W NAŁĘCZOWIE

- kontynuowanie współpracy dotyczącej wolontariatu
 - pomoc w zakresie rozwijania twórczej aktywności plastycznej przedszkolaków, rozwijania uzdolnień plastycznych
-odwiedzanie wystaw prac plastycznych uczniów „Plastyka”

w ,,Małej Galerii”

- badanie losów absolwentów przedszkola, uczniów LP

cały rok szkolny   2018/19

dyrektor, nauczyciele, rodzice

 

3.

NAŁĘCZOWSKI OŚRODEK KULTURY

- oglądanie zorganizowanych wystaw
- udział dzieci w imprezach organizowanych przez NOK, występy artystyczne dzieci
- wyjścia do kina
- wyjścia na przedstawienia teatralne

cały rok szkolny 2018/19

dyrektor,
nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ODDZIAŁ DLA DZIECI     W NAŁĘCZOWIE

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci,
 - wypożyczanie książek
- udział w lekcjach bibliotecznych
- „Faustynalia”- święto książki
 - pasowanie dzieci 6 - letnich na czytelnika Biblioteki
- cotygodniowe spotkania z książką ,,Wychowanie przez czytanie”
- realizacja zadań              z zakresu upowszechniania czytelnictwa wśród przedszkolaków      i ich rodziców.

cały rok szkolny 2018/19

dyrektor,
nauczyciele, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA           W PUŁAWACH

 

- wstępne badanie dzieci
 -ustalenie               i opracowanie harmonogramu działań i konsultacji dla rodziców
- udział specjalistów w rozwiązywaniu problemów rodziców

i nauczycieli

cały rok szkolny 2018/19

dyrektor,
nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ                 W NAŁĘCZOWIE

 

- wycieczki tematyczne grup przedszkolnych, upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej,

według planów miesięcznych w roku szkolnym 2018/19

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

7.

PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA

- wolontariat prowadzony przy Liceum Ogólnokształcącym w Nałęczowie

cały rok szkolny 2018/19

dyrektor, nauczyciele, opiekunowie Maria Rejmak, Beata Surdacka

 

 

 

8.

URZĄD MIEJSKI                      W NAŁĘCZOWIE

- udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

według wyznaczonych terminów

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

9.

PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA IM.. I. J. PADEREWSKIEGO          W NAŁĘCZOWIE

- koncerty muzyczne dla przedszkolaków     w wykonaniu absolwentów przedszkola, rozwijanie kreatywności i umuzykalnienia

cały rok szkolny 2018/19

dyrektor, nauczyciele, dyrektor prywatnej szkoły muzycznej P. W. Sieczkowska Kos

 

 

 

 

 

10.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO               W NAŁĘCZOWIE

- kontynuowanie współpracy            w ramach wolontariatu

cały rok szkolny 2018/19

dyrektor, nauczyciele, 

 

 

 

11.

LKS CISY NAŁĘCZÓW

 

- kontynuowanie współpracy w zakresie organizacji zajęć sportowych z piłką przy okazji Dnia Dziecka

według Kalendarza imprez                  i uroczystości

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

12.

BANK SPÓŁDZIELCZY  

 W NAŁĘCZOWIE

- sponsoring: nagrody dla uczestników laureatów konkursów
- wspieranie działań przedszkola
- udział w projekcie - SKO

cały rok szkolny 2018/19

 

dyrektor, nauczyciele, koordynator SKO E. Jaremek

 

 

13.

STOWARZYSZENIE
ZIELONY PIERŚCIEŃ

- wspieranie działań Przedszkola

 

 

cały rok szkolny 2018/19

 

dyrektor

 

 

 

14.

REBA – ORGANIZACJA ODZYSKU S. A.

 

- zbiórka zużytych baterii

cały rok szkolny 2018/19

dyrektor, nauczyciele

 

 

15.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W NAŁĘCZOWIE

 

- zbiórka śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Świata”

jesień
wiosna 2018/19

dyrektor, nauczyciele

 

 

16.

Instytucje użyteczności
publicznej:

- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA,

- KOMENDA POLICJI,

- STRAŻ MIEJSKA

- ZAKŁADY USŁUGOWE

- SKLEPY

- POCZTA POLSKA,

- SANATORIA.

 

- poznawanie środowisk, ich specyfiki, funkcjonowania, roli w życiu człowieka                                     


 - profilaktyka bezpieczeństwa dzieci na drogach.

według potrzeb                                              i planów pracy 2018/19

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

17.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

- udział w akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”,

- program dożywiania dzieci

według wyznaczonych terminów

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

18.

TOWARZYSTWO NASZ DOM - „GÓRA GROSZA”

 

- udział w akcji charytatywnej

 

listopad
grudzień 2018/19

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

19.

LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
IM.  „MAŁEGO KSIĘCIA”

 

- zbiórka nakrętek

cały rok szkolny 2018/19

dyrektor, nauczyciele

 

 

20.

STOWARZYSZENIE EMSA STUDENTÓW MEDYCYNY PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

 

- profilaktyka zachowań prozdrowotnych

według terminarza EMSA

dyrektor, nauczyciele

 

22.

MUZEA:
BOLESŁAWA PRUSA,
STEFANA ŻEROMSKIEGO

 

- wycieczki tematyczne

według planów pracy

dyrektor, nauczyciele

 

23.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAŁĘCZOWA

 

- wycieczki do budynku ,,Ochrony”

według planów pracy

dyrektor, nauczyciele

 

24.

KLUB ,,JESIENNI ENTUZJAŚCI”

- współpraca w zakresie rozwijania zainteresowania kulturą ludową regionu Lubelszczyzny

według planów miesięcznych

dyrektor, nauczyciele

 

25.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
 Z BOCHOTNICY

 

- współpraca w zakresie rozwijania zainteresowania kulturą ludową regionu Lubelszczyzny

według planów miesięcznych

dyrektor, nauczyciele

 

26.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

- współpraca w zakresie podejmowania działań anty -
dyskryminacyjnych w przedszkolu

według planów miesięcznych

dyrektor, nauczyciele

 

27.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY „NAŁĘCZOWIANKA „

organizacja zajęć z zakresu ochrony środowiska „Dzień Wody”

według planów miesięcznych

dyrektor, nauczyciele

Rodzice, Koordynator 

         

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )