Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum
PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

       Plan pracy Przedszkola im Adama Żeromskiego na rok szkolny 2019/2020.

 

Podstawy prawne:                                                                                                                                                  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Pr. oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 59 i 966) oraz                                         

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Pr. oświatowe,

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 1658)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół  i placówek (Dz. U. Z 2017r., poz.1611)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania  przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

 

 1. I.     Plan opracowany został w oparciu o:

Koncepcję pracy Przedszkola im. Adama Żeromskiego.

Wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020:

 1. 1.    Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. 2.    Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich                                i patriotycznych.
 3. 3.    Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2018/2019:

Priorytety wynikające z Koncepcji pracy Przedszkola im. Adama Żeromskiego

  Zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych                                        z uwzględnieniem specyfiki środowiska lokalnego oraz historii powstania placówki i jej fundatorów – Rodziny Żeromskich.

   Kształtowanie tożsamości dzieci – mieszkańców regionu poprzez pielęgnowanie własnej historii, tradycji i kultury ludowej.

Przedszkole daje szansę rozwoju zarówno niepełnosprawnym, jak                                             i pełnosprawnym, uczy wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

   Wprowadzanie innowacyjnych, nowatorskich rozwiązań do pracy z dziećmi, które pozwolą na zdobywanie przez nie coraz wyższych umiejętności, popartych określoną wiedzą i kształtowaniem postaw sprzyjających byciu człowiekiem otwartym na siebie i innych, uznającym działania antydyskryminacyjne. Realizacja autorskich innowacyjnych programów, projektów i przedsięwzięć „Aktywne popołudnia”.

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH, MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI. BEZPIECZNE I ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW DOSTĘPNYCH W SIECI

Sposoby realizacji

L.p

działania

termin

odpowiedzialny

uwagi

1.

Włączanie treści z edukacji matematycznej, informatycznej zawartych w nowej podstawie programowej, programie wychowania przedszkolnego do miesięcznych planów pracy, organizacja kącików tematycznych,

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

2.

Realizacja programów, projektów, przedsięwzięć:

 1. „Nasze Przedszkole” program edukacji przedszkolnej – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba Żabińska
 2. „Wokół Przedszkola” program edukacji przedszkolnej- Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba Żabińska, Joanna Lendzion
 3. Multisensoryczna nauka języka angielskiego” - autor E. Wodzicka Dondziłło

 

 1. „Kocham dobrego Boga” - religia, realizacja zgodnie z wolą rodziców dzieci.

 

 1. „ W świecie zaczarowanych liter” - program z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania.

 

 1. „Przedszkolne kółko plastyczne”

 

 1. Projekt edukacyjny „Przedszkolak świadomy, bezpieczny i zdrowy pomocy szukać gotowy” z zakresu profilaktyki zdrowia, przeciwdziałania agresji, przemocy, uzależnień.
 2. Aktywne popołudnia z językiem angielskim” ;

 

 1. Projekt edukacyjny „Z uśmiechem do przedszkola”, wspomagający adaptację dzieci;

 

 1. Projekt edukacyjny „Witamy w przedszkolu im. Adama Żeromskiego”, wspomagający adaptację dzieci;

 

 1. Projekt edukacyjny „Zabawy matematyczne”

 

 1. Projekt edukacyjny „Mali Artyści na wielkiej scenie”

 

 1. Projekt edukacyjny „Myślę, czuję, działam”;

 

 1. Projekt edukacyjny „Wesołe zabawy z matematyką”;

 

 1. Projekt edukacyjny „Twórczy Przedszkolak”;
 2. Projekt edukacyjny organizowany przez MAC wydawnictwo„ Mały Miś w świecie wielkiej literatury”;

 

 1. Projekt edukacyjny „W krainie muzyki”, zabawy muzyczne z elementami muzykoterapii;

 

 1. Projekt edukacyjny „Bajka jest dobra na wszystko”, profilaktyka i kształtowanie kompetencji społecznych dzieci;

 

 

Spotkanie z informatykiem

 

Zabawy edukacyjne z wykorzystaniem tablicy

interaktywnej

 

Przygotowanie gazetki tematycznej „Bezpieczeństwo dziecka w sieci”

 

Zajęcia edukacyjne nt bezpiecznego korzystania z Internetu”

 

Zabawy edukacyjne z elementami kodowania

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu rozwijania kompetencji matematycznych dzieci

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

cały rok grupa VI

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

cały rok gr. III, IV, VI

 

cały rok gr. I

 

 

 

 

 

 

cały rok gr. II

 

 

 

 

 

 

cały rok gr. III

 

cały rok gr. III

 

 

 

cały rok gr. IV

 

 

cały rok gr. IV i VI

 

 

cały rok gr. V

 

 

cały rok gr. V

II semestr

 

 

 

 

Cały rok gr. VI

 

 

Cały rok gr. VI

 

 

 

 

 

 

 

wg ustaleń grupowych

 

 

Cały rok

 

II semestr

 

 

Cały rok

 

                                                Cały rok

 

 

 

wg terminarza szkoleń zewnętrznych

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneta Skoczylas Cierkoń

 

 

s. E. Korbaś

 

 

 

 

 

J. Nowak Boruch

 

 

K. Lewandowska

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Aneta Skoczylas Cierkoń

 

 

Anna wziątek

 

 

 

Ewa Jaremek, Katarzyna

 Lewandowska, Katarzyna Rządowska

 

Wioletta Rejmak

 

Katarzyna Lewandowska

 

 

Jolanta Jesionek

 

 

 

Ewa Piech

 

 

 

Alicja Czępińska, Jolanta Madejska

 

Aneta Skoczylas Cierkoń

 

 

 

 

Joanna Nowak Boruch

 

 

Joanna Nowak Boruch

Jolanta Madejska

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Alicja Czępińska

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Analiza  podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Zgodnie                             z planem doskonalenia zawodowego

Wszyscy nauczyciele

 

4.

Organizacja uroczystości, imprez przedszkolnych:

 

Uroczystość przedszkolna „Historia naszego przedszkola” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

 

Spotkanie z regionalistką Marią Mironowicz-Panek z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej o rodzinie Żeromskich

 

 

 

Październik/listopad, maj

 

Dyrektor                                  i nauczyciele starszych grup wiekowych

 

Maria Mironowicz Panek regionalista, Muzeum Stefana Żeromskiego kustosz Marta Kempisty

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

5.

Wycieczka do Szkoły Podstawowej, udział w lekcji matematyki

Maj/czerwiec

 

Nauczyciele grup dzieci sześcioletnich

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE ROZWIJAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ                               I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ UCZNIÓW. WDRAŻANIE PODSTAW PROGRAMOWYCH, DORADZTWO ZAWODOWE                                                                    W PRZEDSZKOLU.

Sposoby realizacji

Lp

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

Wspieranie dzieci w doskonaleniu samodzielności, czynności samoobsługowych i porządkowych:

– nakrywanie do stołu, samodzielne nakładanie posiłków – śniadań , kultura spożywania posiłków,

Samodzielność w łazience- mycie zębów, samodzielne mycie kubka   i szczoteczki do mycia zębów

– samodzielne przygotowywanie przyborów do zajęć i sprzątanie po sobie, po skończonej pracy

– samodzielne prowadzenie obserwacji, eksperymentów, hodowli roślinnych i zwierzęcych

– przekazywanie rodzicom materiałów promujących usamodzielnianie dzieci w domu.

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

3

Rozwijanie „Inteligencji wielorakich" dzieci: wzmocnienie działań przedszkola w umożliwianiu kontaktu ze sztuką oraz realizowania swoich pasji w działaniach plastycznych, technicznych, muzycznych i teatralnych

- Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej.

- Dostosowanie wyposażenia sali do potrzeb rozwijania potencjału dzieci.

- Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola.

Prowadzenie zabaw dramowych,

okazjonalne prezentowanie przedstawień teatralnych,

organizowanie wyjazdów do teatru lalki i aktora, muzycznego.

Rozwijanie potencjału intelektualnego dzieci poprzez organizację nauki gry w szachy, warcaby oraz kącików logicznego myślenia

X–VI

 

 

 

 

X–VI

 

 

Wszystkie nauczycielki, dyrektor, rodzice

 

 

Wszystkie nauczycielki, dyrektor, rodzice

 

 

4

Zaplanowanie form aktywności ruchowej w celu kształcenia pożądanych umiejętności i sprawności fizycznych, w tym codzienna realizacja ćwiczeń porannych lub zabaw ruchowych, kształcenie umiejętności przebierania się w stroje gimnastyczne.

Cykliczna realizacja ćwiczeń terenowych w oparciu o dostępne zestawy np. Gniewkowskiego.

Tydzień zdrowia – projekt obejmujący treści z zakresu zdrowa żywność, bezpieczeństwo, sprawność fizyczna.

Współpraca z Przedszkoliadą. pl „Drużyna Kangura”.

Samodzielnie komponowanie śniadań                                z produktów przygotowanych przez kuchnię

Cały rok dzieci z grup IV, V, VI

Wszystkie nauczycielki, pomoc nauczyciela

 

 

5.

„Gazetowo-kartonowy  świat” – zabawy kreatywne – tworzenie zabawek, pomocy, gier z kartonów, surowców wtórnych (kartonowe pudła, kartonowe meble, zabawki, kapsle,wstążki, materiały, np. stare prześcieradła) i z materiałów przyrodniczych

Tydzień związany z obchodami Dni Ziemi

Wszystkie nauczycielki

 

6.

Wystawa prac plastycznych dzieci, wykonanych podczas realizacji zajęć  „Kółka plastycznego” - ekspozycje sezonowe: jesień, zima,

wiosna, lato

Kierowane gry i zabawy podwórkowe z wykorzystaniem różnych materiałów (patyki, materiał przyrodniczy w grze „kółko i krzyżyk” itp.)

Cały rok

 

 

 

Cały rok

Katarzyna Lewandowska

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

7.

Bieżące wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci z różnych grup wiekowych w hollu przedszkola

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

8.

Realizacja programów, projektów, przedsięwzięć:

- Projekt adaptacyjny „Z uśmiechem do przedszkola”

- Projekt adaptacyjny „Witamy w przedszkolu im. Adama Żeromskiego”

- Projekt edukacyjny „Twórczy przedszkolak”

- Projekt edukacyjny „Aktywne popołudnia z językiem angielskim”

- Projekt edukacyjny „Myślę, czuję, działam”

- Program  „Przedszkolne Koło Plastyczne”

- Projekt edukacyjny „Mały przedszkolak na wielkiej scenie”

Wycieczka do Liceum Plastycznego w Nałęczowie

- Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do zakładów pracy

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

II semestr

 

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

Anna Wziątek

 

Ewa Jaremek

 

 

Alicja Czępińska

 

Aneta Skoczylas – Cierkoń

 

Jolanta Jesionek

 

Katarzyna

Lewandowska

 

Katarzyna

Lewandowska

 

Katarzyna

Lewandowska

 

Wszystkie nauczycielki

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, WYCHOWANIE DO WARTOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO

 

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1

Bezpieczeństwo w domu i na podwórku:

– bawimy się bezpiecznie w domu i ogrodzie przydomowym pod opieką dorosłych

– bezpieczne kontakty ze zwierzętami (pies, kot, ptaki). Spotkania z trenerem zwierząt „Dogoterapeutą”

– urządzenia elektryczne – bezpieczne użytkowanie

Wrzesień – październik i w miarę potrzeb

 

 

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

2

Bezpieczeństwo w przedszkolu:

– znamy budynek i najbliższe otoczenie przedszkola

– poznajemy zasady bezpiecznego zachowywania się w różnych sytuacjach i miejscach

– przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw

Wrzesień, październik i w miarę potrzeb w ciągu roku

Wszystkie nauczycielki

 

3

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:

– znamy zasady poruszania się po drogach i ulicach

– wiemy, jak zachowywać się w samochodzie i w pojazdach komunikacji autobusowej

– znamy znaki drogowe

– znamy podstawowe zasady ruchu drogowego

– wiemy, jak się zachowywać bezpiecznie podczas różnych warunków atmosferycznych,

- przegląd piosenki i małych form teatralnych   „Razem bezpieczniej w wierszu, piosence i nie tylko…”

- Współpraca z Bankowym Towarzystwem Rowerowym - kontynuacja przedsięwzięcia

Przeprowadzenie pozorowanej ewakuacji dzieci       z budynku przedszkola z zaangażowaniem służb specjalnych  Straż Pożarna Nałęczów

 

Realizacja projektu edukacyjnego „Przedszkolak świadomy, bezpieczny i zdrowy pomocy szukać gotowy”

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    maj

 

 

 

Wrzesień- październik

 

 

 

Wrzesień- grudzień

Wszystkie nauczycielki,

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator – Dyrektor, Ewa Jaremek, Joanna Rodzik, Jolanta Jesionek, Alicja Czępińska, Aneta Skoczylas Cierkoń, Katarzyna Lewandowska, Ewa Piech, Wioletta 

Dyrektor Jolanta Madejska

 

 

 

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

 

4

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

14.

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18

 

 

19.

 

 

 

20. 

Służby zapewniające bezpieczeństwo – poznawanie ich zadań, pracy, zapraszanie przedstawicieli na spotkania z dziećmi: policja, straż miejska, służba zdrowia, straż pożarna

 

Wprowadzenie w tematykę kompleksową (plan miesięczny) treści z zakresu bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

Przygotowanie publikacji dla rodziców pt. „Media – przyjaciel, czy wróg dziecka”.

 

 

Zorganizowanie spotkania z psychologiem dla rodziców na temat wspierania dziecka w jego rozwoju

 

 

Prowadzenie zabaw ruchowych, ukazywanie różnych ciekawych form spędzania czasu wolnego  jako alternatywa dla komputera, smartfona itp.  Prezentacja własnych zainteresowań, hobby dzieci.

 

 

 

Spotkania z rodzicami – prezentacja zainteresowań

 

 

Przedsięwzięcie  Edukacji Regionalnej

 

Projekt edukacyjny „Myślę, czuję, działam”

Projekt edukacyjny „Bajka jest dobra na wszystko” - bajkoterapia

 

Projekt edukacyjny „W krainie muzyki. Zabawy muzyczne z elementami muzykoterapii”

 

Spotkanie z dietetykiem , pielęgniarką, lekarzem

 

Wycieczki po Nałęczowie – instytucje, zabytki, placówki kulturalno-oświatowe

 

Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez placówki oświatowe w środowisku lokalnym

 

Realizacja tematyki „Polska – nasza Ojczyzna”

 

Wystawa prac plastycznych „Nałęczów – moje miasto”

 

Audycje filharmoniczne – tematyka związana z regionami Polski, tradycjami, wybitnymi Polakami i świętami narodowymi

 

Gazetki tematyczne  dotyczące ciekawych wydarzeń w przedszkolu, mieście, kraju

cały rok

 

 

 

 

Zgodnie z planami miesięcznymi

listopad /grudzień

 

 

maj

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Zgodnie                             z planami miesięcznym

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

maj

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Lewandowska

 

 

 

 

 

dyrektor, psycholog MOPS

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

Jolanta Jesionek

 

 

Joanna Nowak – Boruch

 

 

Joanna Nowak – Boruch

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Dyrektor

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

I Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w głównych obszarach działalności przedszkola

Dydaktyka, wychowanie i opieka

CEL  1: Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej.

CEL 2: Stwarzanie dzieciom warunków do zaspokajania naturalnej aktywności, ciekawości i rozwoju zainteresowań. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej, informatycznej

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

Termin

 

Odpowiedzialny

 

 

1

 

1. Planowanie procesów wspomagania rozwoju                       i edukacji przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne z uwzględnieniem potrzeb dzieci i nowej podstawy programowej)

2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej)

3. Dostosowywanie form i metod pracy do  potrzeb dzieci z uwzględnieniem preferencji uczenia się, stosowanie różnych form i metod aktywizujących wychowanków.

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

5. Przestrzeganie ustaleń dotyczących planowania i dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.

6. Organizacja narad poświęcona analizie i interpretacji obowiązujących aktów prawnych

Szkoleniowa rada pedagogiczna „Współpraca z Rodzicami – budowanie dobrych relacji przedszkole dom rodzinny dziecka”

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

edukator zewnętrzny

 

2

 

1. "NASZE PRZEDSZKOLE". Program edukacji przedszkolnej. Autor:  M Kwaśniewska,  W. Żaba – Żabińska. wydawnictwo MAC (numer 1/2018/2019).2.

 

2.„WOKÓŁ PRZEDSZKOLA” program edukacji przedszkolnej- Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba Żabińska, Joanna Lendzion. (numer 2/2018/2019)

3. "MULTISENSORYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU" .  Autor: Ewa Wodzicka Dondziłło. Realizacja w każdej grupie wiekowej anglista Pani Aneta Skoczylas Cierkoń. (numer dopuszczenia 3/2018/2019)

4.„KOCHAM DOBREGO BOGA”  nr AZ-0-01/10 – program realizowany w                                               ramach zajęć religii. Numer dopuszczenia 4/2018/2019

 

5. "MÓWIMY POPRAWNIE" – projekt edukacyjny stymulujący rozwój mowy dziecka.

 

 

"AKTYWNE POPOŁUDNIA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 2019/2020 wszystkie grupy. Lektor języka angielskiego Pani Aneta Skoczylas Cierkoń.

 

 

„ W świecie zaczarowanych liter” - program z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania.

 

„Przedszkolne kółko plastyczne”

 

Projekt edukacyjny „Przedszkolak świadomy, bezpieczny i zdrowy pomocy szukać gotowy” z zakresu profilaktyki zdrowia, przeciwdziałania agresji, przemocy, uzależ

 

Aktywne popołudnia z językiem angielskim” ;

 

Projekt edukacyjny „Z uśmiechem do przedszkola”, wspomagający adaptację dzieci;

 

Projekt edukacyjny „Witamy w przedszkolu im. Adama Żeromskiego”, wspomagający adaptację dzieci;

 

Projekt edukacyjny „Zabawy matematyczne”

 

Projekt edukacyjny „Mali Artyści na wielkiej scenie”

 

Projekt edukacyjny „Myślę, czuję, działam”;

 

Projekt edukacyjny „Wesołe zabawy z matematyką”;

 

Projekt edukacyjny „Twórczy Przedszkolak”;

Projekt edukacyjny organizowany przez MAC wydawnictwo„ Mały Miś w świecie wielkiej literatury”;

 

Projekt edukacyjny „W krainie muzyki”, zabawy muzyczne z elementami muzykoterapii;

Projekt edukacyjny „Bajka jest dobra na wszystko”, profilaktyka i kształtowanie kompetencji społecznych dzieci;

 

 

 

 Program wychowawczy i Profilaktyki Przedszkola im. Adama Żeromskiego: "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy".

 

- Kontynuacja współpracy z Przedszkolami nr 34, 43, 85, 14 w Lublinie.

Wykorzystanie elementów technik  Freineta w pracy

Spotkania czytelnicze upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych FAUSTYNALIA, SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ z dzieckiem w wieku przedszkolnym

:”Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

 

 

 

 

ZAJĘCIA CAŁOŚCIOWO WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECI,                               DODATKOWO FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ NAŁĘCZÓW

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka

Zajęcia Rewalidacyjne

Logopedia

Gimnastyka Korekcyjna

Zajęcia Korekcyjno Kompensacyjne

Zajęcia Rozwijające Plastyczne Uzdolnienia Dzieci

Religia – realizowana na życzenie Rodziców

Język Angielski.

 

WOLONTARIAT                         W PRZEDSZKOLU

 

SPOTKANIA DZIECI Z  MŁODZIEŻĄ ZE SZKÓŁ ŚREDNICH:

Zespół Szkół nr 2 – im. Stefana Żeromskiego

Liceum plastyczne im. Józefa Chełmońskiego z Nałęczowa

KLUB JESIENNYCH ENTUZJASTÓW – DZIAŁAJĄCY PRZY NOK NAŁĘCZÓW,

Przedszkoliada

Zajęcia rytmiczno ruchowe przy muzyce

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, Nauczyciele, Rodzice

Joanna Rodzik, Piech E., Wziątek A., , Lewandowska K.,Alicja Czępińska, Jolanta Jesionek

Jaremek E.,Rejmak W.

 

 

 

 

Skoczylas Cierkoń A.,

 

 

 

 

 

 

s. Elżbieta Korbaś

 

 

 

Opracowanie                                       i realizacja przez logopedę Panią Wiolettę Rejmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie i realizacja z dziećmi grupy II Jolanta Jesionek.

 

 

 

 

Aneta Skoczylas- Cierkoń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Madejska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja Czępińska, realizacja z dziećmi grupy: IV, VI

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele specjaliści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneta Skoczylas Cierkoń grupa V

 

 

 

 

 

 

Cały rok

3

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci przez indywidualizowanie oddziaływań oraz przygotowanie do udziału w konkursach- elementy inteligencji wielorakich wg. Teorii H. Gardnera

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

4

Badanie losów absolwentów

X–XII

Nauczycielki : Aneta Skoczylas- Cierkoń, Katarzyna Lewandowska,

Ewa Piech,

Anna Wziątek

 

5

Obserwacja, diagnoza przedszkolna, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu poznania indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci

Cały rok

Wszystkie nauczycielki, dyrektor, poradnia psychologiczno-pedagogiczna

 

6

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim potrzebującym dzieciom

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

 

Profilaktyka agresji i przemocy - Bezpieczne i przyjazne przedszkole. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły

CEL: Doskonalenie systemu wychowawczego przedszkola i kształtowanie inteligencji emocjonalnej dzieci. Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia wśród dzieci. Intensyfikacja działań przedszkola w zakresie kształtowania postaw i wychowania do wartości dzieci w wieku przedszkolnym

 

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

 

Organizowanie uroczystości przedszkolnych związanych z ważnymi świętami państwowymi i przedszkolnymi: Urodziny Patrona Przedszkola, Imieniny Patrona, Przegląd Piosenki Patriotycznej, Przegląd Kolęd i Pastorałek

Uwzględnianie realizacji tematyki regionalnej związanej z z poznawaniem najbliższego regionu, zabytków, ważnych instytucji, legend , symboli narodowych

Wdrażanie do odpowiedzialności przez zaplanowanie dyżurów, prac użytecznych na miarę możliwości dziecięcych.

Realizacja projektu „MYŚLĘ, CZUJĘ, DZIAŁAM" promującego pożądane wartości: człowiek                           i rodzina, akceptacja i szacunek, pokój, sprawiedliwość, dobro, przyjaźń, prawda, pracowitość, piękno".

Udział w Akcjach charytatywnych ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE, JAK I PRZEZ PRZEDSZKOLE

Pies naszym przyjacielem- wspieramy schronisko w Bronicach”

Zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Jesionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wziątek

 

 

1

 

„W świecie uczuć” – zajęcia i zabawy zaspokajające potrzeby emocjonalne dzieci.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

2

„Jaki jestem dla siebie i innych” – gry, zabawy i ćwiczenia wychowawczo-profilaktyczne zapobiegające przemocy i agresji.

1. „Dziecko w świecie emocji” – kształtowanie inteligencji emocjonalnej, częste rozmowy na temat dziecięcych odczuć emocji; kształtowanie zdolności empatii poprzez wdrożenie programu Spotkania z Leonem"

2. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania, zapoznanie rodziców z przyjętymi zasadami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych (ustalenie form nagradzania, motywowania dzieci, ponoszenia konsekwencji)

3. „Bajka dobra na wszystko” -kształtowanie u dziecka umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji; istota myślenia i działania empatycznego, określanie sytuacji będących źródłem radości, smutku, strachu czy złości.

 

 

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

Wioletta Rejmak

 

 

 

 

 

 

wszystkie nauczycielki, wolontariusze z ZS nr2, Rodzice

 

3

Opracowanie wykazów literatury dziecięcej (posiadanej przez przedszkole i dostępnej w bibliotekach, w tym w bibliotece przedszkolnej) w aspekcie wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka

IX–XI

Nauczycielki: Aneta Skoczylas Cierkoń, Joanna Nowak Boruch, Anna Wziątek

 

4

Przygotowanie i zgromadzenie pomocy dydaktycznych wspomagających pracę nad emocjami, rozwiązywaniem konfliktów, radzeniem sobie z agresją

Cały rok.

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

5

Projektowanie sytuacji edukacyjnych rozwijających inteligencję emocjonalną:

– kształtujących poczucie siebie

– budujących poczucie własnej wartości

– wspierających naturalne potrzeby dziecka

– kształtujących umiejętność wyrażania siebie

Cały rok.

 

Wszystkie nauczycielki

 

6

Działania wspierające nauczycieli i rodziców w zakresie profilaktyki agresji – zebranie materiałów: zabawy przeciwko agresji

i przemocy, organizacja szkoleń i warsztatów:

– metody wspierania rozwoju inteligencji emocjonalnej

– radzenie sobie ze stresem, opanowanie nadmiernych emocji

– rozwiązywanie konfliktów

Cały rok.

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

Dyrektor we współpracy z MOPS Nałęczów, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną z Puław

 

7

Działania wspierające rodziców w zakresie stymulowania rozwoju intelektu, sprawności ruchowej          i sfery emocjonalnej – prowadzenie poradnictwa pedagogicznego, spotkania ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, dietetykiem

Organizacja spotkań specjalistów  z rodzicami. Poszerzanie wiedzy i wspieranie działań rodziców w wychowaniu dzieci.

Warsztaty dla rodziców i dzieci 

Szkoła dla rodziców

 

X–V

Dyrektor i nauczycielki

 

 

 

Psycholog

 

8

-Realizacja własnego projektu edukacyjnego

„ Myślę, czuję, działam” z wykorzystaniem elementów Programu Przedszkolaki Krok Drugi J. Kołodziejczyka

 „Proszę, przepraszam, dziękuję - ja tych słów nie żałuję”- kształtowanie u dzieci norm i zwrotów grzecznościowych społecznie akceptowanych.

- Realizacja  Zabaw Sportowych - Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia wśród dzieci wolnego od gier komputerowych i innych uzależnień

 

Cały rok

 

 

 

 

Jolanta Jesionek

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki, dyrektor

 

Przedszkoliada.pl – instruktor zewnętrzny

 

Edukacja włączająca dzieci niepełnosprawnych- wspieranie i korygowanie rozwoju dzieci

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1

Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi

Cały rok wg potrzeb

Wszystkie nauczycielki,

Wioletta Rejmak – koordynator PPP w przedszkolu

 

2

Realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania, zajęć rewalidacyjnych         w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Cały rok

Nauczycielki gr.III, IV, V, VI, logopeda – koordynator Wioletta Rejmak, Katarzyna Lewandowska, Joanna Rodzik,

Paulina Pluta,

Katarzyna Rządowska

 

3

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci przez indywidualizowanie oddziaływań oraz przygotowanie do udziału w konkursach.

Realizowanie autorskiego projektu „Przedszkolne Kółko Plastyczne”

Cały rok

 

 

X-VI

Wszystkie nauczycielki

 

 

Katarzyna Lewandowska

 

 

 

4

Obserwacja, diagnoza przedszkolna, współpraca               z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami      w celu szerokiego poznania indywidualnych potrzeb         i możliwości dzieci

Cały rok

 

Wszystkie nauczycielki

 

5

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim potrzebującym dzieciom

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, ZE SZKOŁĄ ORAZ INTEGRACJA                                      ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1

Organizacja uroczystości zgodnie z tradycjami przedszkola:

– Dzień Przedszkolaka

– Święto Edukacji Narodowej

- Dzień Pluszowego Misia

- Dzień Patrona – Adama Żeromskiego

- Andrzejki

– Spotkanie mikołajkowe

Wspólne kolędowanie Imieniny u Adasia Patrona Przedszkola.

- Dzień Babci i Dziadka

– Bal karnawałowy

- Żegnamy zimę, witamy wiosnę

- Dzień Ziemi, „Jem zdrowo i kolorowo”

– Dzień Mamy i Taty

- „Przegląd Razem Bezpieczniej w wierszu, piosence i nie tylko”

- Pasowanie dzieci 6-letnich na czytelników biblioteki miejskiej

– Majówka – festyn rodzinny

- Dzień Dziecka, „Dzień Czekolady”

 

– Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

 

 

IX

X

XI

X

XI

XII

XII

I

III

IV

V

V

V

V

 

VI

 

 

Dyrektor, Wszystkie Nauczycielki, Rodzice

 

2

Organizacja spotkań z rodzicami jako przedstawicielami różnych zawodów w roli ekspertów

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

3

„Dla Mamy, Taty i nie Tylko” – opracowanie i okresowe zamieszczanie na tablicy dla rodziców tekstów wspierających rodziców w procesie wychowania

Cały rok

Nauczycielki

 

4

Wydawanie gazetki dla rodziców – „Przedszkolne Nowinki”

Raz w miesiącu

Nauczyciele

 

5

Działania wspierające rodziców w zakresie stymulowania rozwoju dziecka:

– kontynuacja działalności punktu konsultacyjnego poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców

– warsztaty dla rodziców (problemy emocjonalne dziecka, przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, mowa dziecka, żywienie przedszkolaka) i inne w miarę potrzeb

Cały rok

Dyrektor, poradnia, logopeda, dietetyk

 

6

Organizacja zajęć otwartych, warsztatowych dla rodziców – ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rocznymi kierunkami pracy

2 razy w roku

Wszystkie nauczycielki

 

7

Współpraca ze szkołą obwodową:

– poznawanie budynku szkoły i korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej

– wizyty dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w szkole z udziałem w lekcjach

– udział w imprezach organizowanych przez szkołę lub przedszkole

 

Kontynuacja wdrażania wniosków z badania losów absolwentów – w zależności od ich treści

 

 

 

 

Rozbudowywanie, modyfikowanie i uatrakcyjnianie istniejących form współpracy – opracowanie propozycji

Cały rok

 

 

 

 

 

X–XI

 

 

XI

 

 

 

 

 

XII

Nauczycielki kl. I–III

 

 

 

 

 

Nauczycielki dzieci, które rozpoczęły naukę w kl. I

Dyrektorzy szkoły i przedszkola

 

 

 

 

Nauczycielki gr. I–III

 

8

Realizacja zagadnień profilaktyki zdrowotnej oraz z zakresu zapobiegania niedostosowaniu społecznemu - z udziałem lekarza, pielęgniarki, policjanta, strażaka itp.

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

9

Współpraca z biblioteką:

– przekazywanie informacji o propozycjach działań biblioteki pozostałym nauczycielom

– poznawanie pracy biblioteki, nauka korzystania z księgozbioru

– zachęcanie do odwiedzania i korzystania z jej zasobów wspólnie         z rodzicami

– udział w zajęciach edukacyjnych dla dzieci proponowanych przez bibliotekę

Cały rok

 

Wszystkie nauczycielki Katarzyna Wójcik

 

Wszystkie nauczycielki

 

10

Udział w imprezach i zajęciach tradycyjnie organizowanych przez instytucje (oddziały muzeum, biblioteka, Zakład Leczniczy, Uzdrowisko Nałęczów, itd.) wspomagające działalność edukacyjną przedszkola (zajęcia, pokazy, zawody sportowe, konkursy)

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSKONALENIE KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNYCH                                             I PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELI                                                                              I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1

Udział w radach, szkoleniach i innych formach doskonalenia zgodnie z planem doskonalenia zawodowego:

 

Udział w szkoleniach z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej, informatycznej zgodnej z kierunkami polityki oświatowej państwa

 

 

Cały rok,

zgodnie z terminarzem szkoleń

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

 

2

Aktualizacja wiedzy z zakresu metodyki, pedagogiki, psychologii

Cały rok

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

Zarządzanie i organizacja

Lp.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1

Opracowanie rocznego planu pracy

VIII

Rada pedagogiczna

 

2

Opracowywanie planów pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej

Co miesiąc

Wszystkie nauczycielki

 

3

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego

IX

Dyrektor

 

4

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

X–XI

Dyrektor

 

5

Opracowanie arkusza organizacji przedszkola

IV

Dyrektor

 

6

Opracowanie planu kontroli wewnętrznej

IX

Dyrektor

 

7

Doradztwo zawodowe , preorientacja zawodowa w przedszkolu w ramach perspektywy  „Uczenia się przez całe życie”

IX

A. Wziątek, J. Nowak Boruch, A. S. Cierkoń,

 

8

Promocja przedszkola w środowisku

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

9

Wzbogacanie bazy przedszkola:

– Rozpoznawanie i określenie potrzeb                         w zakresie wyposażenia dziecięcych sal,

– Gromadzenie pomocy do ćwiczeń dnia codziennego, lekcji ciszy, czynności związanych z nauką samoobsługi i ćwiczeń zachowania społecznego

– Zwiększanie funkcjonalności pokoju nauczycielskiego z gabinetem logopedycznym

 

 

IX–X

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Dyrektor

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki, dyrektor/logopeda

 

Dodatkowe zadania nauczycieli

Rodzaj zadań dodatkowych

Imię i nazwisko nauczyciela

„Dla Mamy, Taty i nie tylko” – opracowanie i okresowe zamieszczanie na tablicy dla rodziców tekstów wspierających rodziców w procesie edukacji emocjonalnej i wychowania

Wszyscy nauczyciele

Wydawanie gazetki dla rodziców „Nowinki  Przedszkolne”

Wszyscy nauczyciele

Prowadzenie kroniki przedszkola

Odpowiedzialni za estetyczny wygląd: Joanna Nowak Boruch, Anna Wziątek, Katarzyna Rządowska, Katarzyna Lewandowska, Ewa Piątek.

Wszyscy nauczyciele „kronikują” wydarzenia  ze swoich grup.

Zbieranie i opracowanie materiałów o przedszkolnych wydarzeniach do zamieszczania na stronie internetowej przedszkola

Ewa Piech, Alicja Czępińska, wszyscy nauczyciele zakładki grupowe

 

 

Koordynator organizacji konkursów w przedszkolu

 Aneta Skoczylas Cierkoń                       

Zamieszczanie informacji na tablicy dla rodziców

Wszyscy nauczyciele

Współpraca ze szkołą i biblioteką

 

Koordynator SKO,

Zbiórka plastykowych nakrętek

Dyrektor, wszystkie nauczycielki

Ewa Jaremek

Anna Wziątek

 

Opracowała: Jolanta Jesionek, Katarzyna Lewandowska, Jolanta Madejska, Ewa Piech, Anna Wziątek

 

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019 - 2020

 

1. „NASZE PRZEDSZKOLE”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, autorki  M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska, Wydawnictwo MAC Edukacja - realizacja w grupie I, II, IV, V i VI.

 

2. „WOKÓŁ PRZEDSZKOLA”. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego, autorki M. Kwaśniewska,

J. Lendzion, W. Żaba - Żabińska, Wydawnictwo MAC Edukacja - realizacja w grupie III.

 

3. „MULTISENSORYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU”, autor E. Wodzicka Dondziłło - realizacja w każdej grupie wiekowej Aneta Skoczylas - Cierkoń.

 

4. „KOCHAM DOBREGO BOGA” - religia, realizacja w każdej grupie wiekowej s. Elżbieta Korbaś.

 

5.„W ŚWIECIE ZACZAROWANYCH LITER” Program z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania - opracowanie i realizacja w grupie VI w godzinach 6.30 – 16.30

Joanna Nowak – Boruch.

 

6. „PRZEDSZKOLNE KÓŁKO PLASTYCZNE”. Program autorski zakresu rozwijania uzdolnień plastycznych dzieci - opracowanie i realizacja w grupie w godzinach czwartki

15.00 – 16.00 Katarzyna Lewandowska.

 

7. Projekt edukacyjny „PRZEDSZKOLAK ŚWIADOMY, BEZPIECZNY I ZDROWY,

POMOCY SZUKAĆ GOTOWY”, z zakresu profilaktyki zdrowia, agresji, przemocy,uzależnień. Realizacja wszystkie grupy

 

8. „AKTYWNE POPOŁUDNIA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM” - realizacja w grupach: III, IV, V i VI w ramach aktywnych popołudni Aneta Skoczylas Cierkoń.

 

9. Projekt edukacyjny „Z UŚMIECHEM DO PRZEDSZKOLA”- opracowanie i realizacja w grupie I w godzinach 7.30 - 14.30 Anna Wziątek.

 

10. Projekt edukacyjny „WITAMY W PRZEDSZKOLU IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE” - opracowanie i realizacja w grupie II w godzinach 7.30 - 15.00 Ewa Jaremek.

 

11. Projekt edukacyjny „ZABAWY MATEMATYCZNE” - opracowanie i realizacja z dziećmi grupy III w ramach aktywnych popołudni Wioletta Rejmak.

 

12. Projekt edukacyjny „MALI ARTYŚCI NA WIELKIEJ SCENIE” - opracowanie i realizacja z dziećmi grupy III w ramach aktywnych popołudni Katarzyna Lewandowska.

 

13. Projekt edukacyjny „MYŚLĘ, CZUJĘ, DZIAŁAM” - opracowanie i realizacja w grupie IV w ramach aktywnych popołudni Jolanta Jesionek.

 

14. Projekt edukacyjny „WESOŁE ZABAWY Z MATEMATYKĄ”- opracowanie i realizacja w grupie IV i VI w ramach aktywnych popołudni Ewa Piech.

 

15. Projekt edukacyjny „TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK” - opracowanie i realizacja w grupie V w ramach aktywnych popołudni Alicja Czepińska.

 

16. Projekt organizowany przez Wydawnictwo MAC „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”- realizacja w grupie V Aneta Skoczylas - Cierkoń.

 

17. Projekt edukacyjny „W KRAINIE MUZYKI”. Zabawy muzyczne z elementami muzykoterapii” - opracowanie i realizacja w grupie VI w ramach aktywnych popołudni Joanna Nowak - Boruch.

 

18. Projekt edukacyjny „BAJKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO” - opracowanie i realizacja w grupie VI w godzinach 6.30 - 16.30 Joanna Nowak - Boruch.

 

 

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Plan współpracy Przedszkola im Adama Żeromskiego

z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

 

Zadanie

 

 

Sposób realizacji

 

Termin

 

Uwagi o realizacji

Informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących

realizowanyc w przedszkolu.

 

1. Systematyczne zamieszczanie na tablicach grupowych dla rodziców  oraz na stronie internetowej (zakładki grupowe) realizowanych zadań dydaktyczno-wychowawczych w każdym miesiącu.

2. Przedstawianie  planowych kierunków pracy na spotkaniach ogólnych i grupowych

z rodzicami.

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

Dyrektor       Nauczyciele

Zapoznanie rodziców z podstawą

programową wychowania przedszkolnego, włączanie rodziców

do kształtowania u dzieci określonych

w podstawie wiadomości                                       i umiejętności oraz dokumentami regulującymi pracę przedszkola.

1. Zorganizowanie zebrania ogólnego.

2. Zorganizowanie zebrania grupowego.

Zapoznanie z podstawa programową 

wychowania przedszkolnego,tygodniowym, ramowym rozkładem dnia zajęć:

a) przedstawienie celów wychowania przedszkolnego i sposobów ich realizacji ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych

z diagnozowaniem, monitorowaniem

i wspieraniem rozwoju dziecka (obserwacja wstępna i końcowa), diagnoza gotowości szkolnej dzieci 6 -letnie, gromadzenie materiałów

w celu poznania dziecka i jego sytuacji rodzinnej,

b) rozpoznawanie potrzeb, zainteresowań         

i trudności wychowawczych dziecka w celu wspierania jego rozwoju,

c) ustalenie i podpisanie „Kontraktu Rodziców

i Nauczycieli”,

d) opracowanie „Kontraktu przedszkolaka” - podpisanie wybranym sposobem przez przedszkolaków w grupie w czasie wdrażania stosownego tematu tygodnia,

e) informacje organizacyjne związane z:

- wyprawką dla dziecka,

- organizacją dnia i kierowanych zajęć,

- organizacja bezpłatnych zajęć dodatkowych - religia,

- godziny pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów: zasady przyprowadzania i odbierania dzieci,

f) dobrowolne ubezpieczenie dzieci od NNW,

g) przedstawienie programu dydaktyczno - wychowawczego przyjętego do realizacji w roku szkolnym 2019/2020,

h) rady dla rodziców:

- ubieranie dziecka do przedszkola,

- adaptacja nowych dzieci w przedszkolu,

- omówienie zasad bezpieczeństwa dzieci

w przedszkolu,

- poznanie drogi rozwiązywania problemów „Procedury skarg i wniosków”.

 

wrzesień

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele

Włączenie rodziców do kształtowania

u dziecka określonych w podstawie

programowej wiadomości i umiejętności.

1. Zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom ramach akcji „Przedszkolne spotkania

z książką”.

2.  Prowadzenie indywidualnych konsultacji

z rodzicami dotyczących wspierania rozwoju dziecka.

3. Prezentowanie literatury fachowej dla

Rodziców, np.:

- Gdy przestają być grzeczne, czyli kto cię nauczył….,

- Naucz się opanowania i koncentracji,

- Gry i zabawy przeciwko agresji,

- Kiedy dzieci są agresywne?

i inne wg potrzeb dzieci i rodziców.

4. Zamieszczanie praktycznych porad i wskazówek dla rodziców w formie gazetek do poczytania „Przedszkolne nowinki”.

 

w ciągu całego roku szkolnego

Nauczyciele Rodzice

Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci.

1.Wyznaczenie terminów indywidualnych porad i konsultacji z rodzicami.

2. Ekspozycje  dziecięcych prac plastycznych i konstrukcyjno- przestrzennych.

3. Zajęcia integracyjne, otwarte.

4. Spotkania z rodzicami w związku z               zapoznaniem z wynikami obserwacji i diagnozy pedagogicznej rozwoju dziecka.

 

wrzesień

 

w ciągu całego roku szkolnego

listopad

grudzień

styczeń

kwiecień

Nauczyciele

Zachęcanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych

i łagodzenia trudności na jakie natrafiają dzieci.

Zachęcanie  rodziców do korzystania z pomocy specjalistycznej:

- zapraszanie rodziców na spotkania ze specjalistami: pracownikami poradni psychologiczno - pedagogicznej, przedszkola

- konsultacje ze specjalistami w poradni psychologiczno - pedagogicznej, pracownikiem socjalnym,

- wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów,

- podejmowanie działań wspierających rozwój dzieci z trudnościami wychowawczymi,

- udział Rodziców w posiedzeniach Nauczycielskich Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

2. Upowszechnianie działań nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym:

- zamieszczanie aktualnych informacji związanych z przerabianą tematyką,

- udostępnianie porad dla rodziców np.: „List do rodziców”, „Co każdy rodzic wiedzieć powinien”, „Sylwetki rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym”, Kontrakt z Rodzicami, Program Wychowawczy i Profilaktyki Przedszkola im. Adama Żeromskiego, Plan Pracy Przedszkola.

 

cały rok szkolny lub

w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

Rodzice Dyrektor Nauczyciele

Zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola

1. Zachęcanie do wykonywania prac na rzecz przedszkola:

- pomoc przy organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych, wspólne zabawy,

- doposażenie kącików zainteresowań,

- pomoc przy zbiórkach na rzecz dzieci potrzebujących,

- pomoc przy gromadzeniu materiałów potrzebnych do realizacji zajęć dydaktycznych.

 

według potrzeb

w ciągu całego roku szkolnego

Rodzice

Dyrektor

Spotkanie ze specjalistami: logopedą, terapii pedagogicznej, psychologiem

lub pedagogiem.

1. Przedstawienie propozycji różnych zabaw

z dzieckiem w celu wspierania i stymulacji

rozwoju.

 

cały rok

Nauczyciele

Uroczystości i imprezy przedszkolne według harmonogramu Kalendarza imprez i uroczystości w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie.

- Urodziny Adasia - spotkanie przy Mauzoleum Adama Żeromskiego.

- Dzień Przedszkolaka.

- Światowy Dzień Misia.

- Dzień Edukacji Narodowej;

- Dzień Seniora,

- Dzień Patrona.

- Zabawa andrzejkowa.

- Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

- Koncert Kolęd w Szkole Podstawowej.

- Koncert kolęd w NOK.

- Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

- Zabawa karnawałowa.

- Piknik Rodzinny: Z Mamą i Tatą,

- Gminny Przegląd Piosenki i Małych Form Teatralnych „Razem bezpieczniej …”.

- Dzień Dziecka, Mini Olimpiada Sportowa i inne według potrzeb przedszkola lub grupy.

 

według potrzeb

i Kalendarza imprez i uroczystości

Rada Rodziców

Dyrektor, Nauczyciele

 

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM 2019/2020

 

Lp.

 

Środowisko

 

 

Tematyka lub cel spotkania

 

Termin

 

 

Osoby

odpowiedzialne

 

Uwagi o realizacji

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM STEFANA ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kontynuowanie współpracy pomiędzy nauczycielami oddziałów dzieci 6-letnich oraz nauczycielami klas pierwszych
- współpraca z dyrektorem: zapraszanie absolwentów, wspólne imprezy i przedsięwzięcia np. ślubowanie klas pierwszych, zakończenie roku szkolnego,

- badanie losów absolwentów przedszkola.

- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

- kontynuowanie współpracy dotyczącej organizacji „Mikołajek”
w przedszkolu
- badanie losów absolwentów przedszkola- uczniów Szkoły podstawowej.
- zaproszenie młodzieży do wspólnego świętowania na ,,Dnia Dziecka”

cały rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 2019/2020

dyrektor,
nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 


Pani Agnieszka Kanarek SP nauczyciele przedszkola

dyrektor

 

 

 

 

 

 

2.

 

3

PLSP IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W NAŁĘCZOWIE

- kontynuowanie współpracy dotyczącej wolontariatu,
 - pomoc w zakresie rozwijania twórczej aktywności plastycznej przedszkolaków, rozwijania uzdolnień plastycznych.
-odwiedzanie wystaw prac plastycznych uczniów „Plastyka” w ,,Małej Galerii”,

- badanie losów absolwentów przedszkola, uczniów PLSP

cały rok 2019/2020

Dyrektor, nauczyciele, rodzice

 

4.

NAŁĘCZOWSKI OŚRODEK KULTURY

- oglądanie zorganizowanych wystaw
- udział dzieci w imprezach organizowanych przez NOK, występy artystyczne dzieci
- wyjścia do kina
- wyjścia na przedstawienia teatralne

cały rok szkolny 2019/2020

dyrektor,
nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ODDZIAŁ DLA DZIECI W NAŁĘCZOWIE

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci,
 - wypożyczanie książek
- udział w lekcjach bibliotecznych
- „Faustynalia”- święto książki
 - pasowanie dzieci 6-letnich na czytelnika Biblioteki
- cotygodniowe spotkania z książką ,,Wychowanie przez czytanie”
- realizacja zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa wśród przedszkolaków      i ich rodziców.

cały rok szkolny 2019/2020

dyrektor,
nauczyciele, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA 
W PUŁAWACH

 

- wstępne badanie dzieci
 -ustalenie               i opracowanie harmonogramu działań i konsultacji dla rodziców
- udział specjalistów          w rozwiązywaniu problemów rodziców i nauczycieli

cały rok szkolny 2019/2020

dyrektor,
nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁOPIEKI ZDROWOTNEJ                 W NAŁĘCZOWIE

 

- wycieczki tematyczne grup przedszkolnych, upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej,

wg planów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

8.

PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA

- wolontariat prowadzony przy Liceum Ogólnokształcącym w Nałęczowie

cały rok szkolny 2019/2020

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

9.

URZĄD MIEJSKI               W NAŁĘCZOWIE

- udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

- sponsoring organizowanych imprez – zakup drzewa lipowego do posadzenia w ogrodzie przedszkola

wg wyznaczonych terminów

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

10.

PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA IM.. I. J. PADEREWSKIEGO W NAŁĘCZOWIE

- koncerty muzyczne dla przedszkolaków     w wykonaniu absolwentów przedszkola, rozwijanie kreatywności i umuzykalnienia

cały rok szkolny 2019/2020

dyrektor, nauczyciele

dyrektor prywatnej szkoły muzycznej P. W. Sieczkowska Kos.

 

 

 

 

 

 

11.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO            W NAŁĘCZOWIE

- kontynuowanie współpracy w ramach wolontariatu.

cały rok szkolny 2019/2020

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

12.

LKS CISY NAŁĘCZÓW

 

- kontynuowanie współpracy w zakresie organizacji zajęć sportowych    z piłką przy okazji Dnia Dziecka

wg Kalendarza Imprez i Uroczystości

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BANK SPÓŁDZIELCZY  W NAŁĘCZOWIE

- sponsoring: nagrody dla uczestników laureatów konkursów
- wspieranie działań Przedszkola
-  udział w projekcie - SKO

 

 

cały rok szkolny 2019/2020

 

dyrektor, nauczyciele

Koordynator SKO P. EWA JAREMEK

 

 

 

 

14.

STOWARZYSZENIE
ZIELONY PIERŚCIEŃ

- wspieranie działań Przedszkola

 

 

cały rok szkolny 2019/2020

 

dyrektor

 

 

 

15.

REBA – ORGANIZACJA ODZYSKU S. A.

- zbiórka zużytych baterii

cały rok szkolny 2019/2020

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

16.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W NAŁĘCZOWIE

- zbiórka śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Świata”

jesień
wiosna 2019/2020

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

17.

Instytucje użyteczności
publicznej: PREORIENTACJA ZAWODOWA

- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA,

- KOMENDA POLICJI,

- STRAŻ MIEJSKA

- ZAKŁADY USŁUGOWE

- SKLEPY

- POCZTA POLSKA,

- SANATORIA.

 

- poznawanie środowisk, ich specyfiki, funkcjonowania, roli w życiu człowieka,
 - profilaktyka bezpieczeństwa dzieci na drogach.

 

Realizowanie doradztwa zawodowego w przedszkolu

 


według potrzeb i planów pracy 2019/2020

 


Dyrektor, wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

18.

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

- udział w akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”,

- program dożywiania dzieci

 

według wyznaczonych terminów

 

 

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

19.

TOWARZYSTWO NASZ DOM - „GÓRA GROSZA”

 

 

- udział w akcji charytatywnej

 

listopad
grudzień 2019/2020

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

20.

LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
IM.  „MAŁEGO KSIĘCIA”

- zbiórka nakrętek

cały rok szkolny 2019/2020

 

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

21.

STOWARZYSZENIE EMSA STUDENTÓW MEDYCYNY PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

- profilaktyka zachowań prozdrowotnych

wg terminarza EMSA

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

 

22.

MUZEA:
BOLESŁAWA PRUSA,
STEFANA ŻEROMSKIEGO

- wycieczki tematyczne

wg planów pracy

Dyrektor, nauczyciele

 

23.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAŁĘCZOWA

- wycieczki do budynku ,,Ochrony”

wg planów pracy

Dyrektor, nauczyciele

 

24.

KLUB ,,JESIENNI ENTUZJAŚCI”

- współpraca w zakresie rozwijania zainteresowania kulturą ludową regionu Lubelszczyzny

wg planów miesięcznych

Dyrektor, nauczyciele

 

25.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
 Z BOCHOTNICY

- współpraca w zakresie rozwijania zainteresowania kulturą ludową regionu Lubelszczyzny

wg planów miesięcznych

Dyrektor, nauczyciele

 

26.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

- współpraca w zakresie podejmowania działań anty -
dyskryminacyjnych w przedszkolu

wg planów miesięcznych

Dyrektor, nauczyciele

 

27.

STUDIUM MEDYCZNE
W PUŁAWACH

profilaktyka zachowań prozdrowotnych

wg planów miesięcznych

Dyrektor, nauczyciele

 

28.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY ,,CISOWIANKA”

organizacja zajęć z zakresu ochrony środowiska „Dzień wody”

wg planów miesięcznych

Dyrektor, nauczyciele

 

28.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY ,,NAŁĘCZOWIANKA”

organizacja zajęć z zakresu ochrony środowiska „Dzień wody”

wg planów miesięcznych

Dyrektor, nauczyciele

Rodzice

Plan współpracy ze środowiskiem po konsultacjach z rodzicami dnia 9 września 2019r., zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16 września 2019r.

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )