Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014

    Wiek przedszkolny jest specyficznym okresem w życiu dziecka, mającym istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju.

Profilaktyka skierowana do dzieci w tym wieku powinna łączyć wiedzę i doświadczenie. Projekt ten ma na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu, a niekiedy nawet życiu. Powstałe projekt ma także za zadanie odpowiednio wczesne uświadomienie dziecku zagrożeń, które mogą wystąpić w przedszkolu, w domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci.

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 • Uświadomienie dzieciom, że nie zachowanie ostrożności może spowodować różne wypadki

 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci , a przez to rozwijanie sprawności fizycznej

 • Uświadomienie niebezpieczeństw grożących na drodze

 • Wzbudzanie zaufania do policjanta

 • Zachęcanie do konieczności dbania o jamę ustną

 • Kształtowanie nawyków higienicznych

 • Uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie

 • Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu

   

Realizacja obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 3. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 4. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 5. Wychowanie przez sztukę: dziecko widzem i aktorem.

 6. Wychowanie przez sztukę: muzyka : różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.

 7. Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.

 8. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.

 

Metody pracy :

 • metoda organizacji środowiska – według, której podejmowane są przez nauczyciela działania w odniesieniu do właściwej organizacji życia codziennego dzieci i środowiska oraz prezentacja odpowiednich wzorów osobowych,

 • metoda przekazu wiedzy – dotycząca sposobów informowania, wyjaśniania i instruktażu, w której nauczyciel oddziałuje na świadomość dziecka; istotna jest zwłaszcza w nowych sytuacjach, gdy brak dzieciom odpowiednich doświadczeń, np. wyjście poza teren przedszkola,

 • metoda utrwalania pożądanych zachowań – która polega zarówno na powtarzaniu pewnych czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych, jak i na wykorzystywaniu okazji edukacyjnych, spontanicznie prowokowanych przez dzieci,

 • metody aktywizujące – które w trakcie różnorodnych zabaw z dziećmi tworząc specyficzne sytuacje i okazje edukacyjne, mogą wykorzystywać w naturalny sposób dziecięcą twórczą ekspresję; istnieje cała gama metod aktywizujących dzieci, np. drama, narracja, techniki twórczego myślenia oraz analogia personalna, fantastyczna i symboliczna, a także konkursy
  i rozmaite techniki plastyczne.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )