Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum
"Moje Kuchcikowo w foto obiektywie"

"Moje Kuchcikowo w foto obiektywie"    

 

MOJE KUCHCIKOWO

 

 

Praktyczne popołudnia w grupie VI razem z dziećmi grupy V "Moje Kuchcikowo"

   Projekt „Moje Kuchcikowo” ma na celu zwrócenie uwagi na jakość jedzenia oraz jego rolę dla zdrowia i edukacji dzieci. Skierowany jest do dzieci 5 i 6- letnich, które będą miały możliwość samodzielnego i bezpośredniego działania

W projekcie zostały uwzględnione  zajęcia praktyczne możliwe do zrealizowania w czasie  roku szkolnego, z uwzględnieniem produktów

i materiałów dostępnych w danym miesiącu.

Zostały one zaplanowane tak, aby były możliwe do zrealizowania, a przede wszystkim ciekawe i atrakcyjne dla dzieci. 

w sferze kulinarnej. 

Termin realizacji: Projekt edukacyjny realizowany raz w tygodniu w roku szkolnym 2014 /2015, w czasie aktywnych popołudni             z dziećmi z grupy VI i V

 

Główne cele projektu:

 

 • motywowanie dzieci do zdrowego odżywiania;

 • zdobywanie przez dzieci samodzielności i sprawności manualnych w trakcie podejmowania różnych działań kulinarnych.

 • poznawanie sposobów przygotowania i obróbki żywności do spożycia.

 • otwieranie się na nowe smaki, zapachy, potrawy;

 

Projekt a podstawa programowa

 

 

 

Projekt edukacyjny Moje Kuchcikowo zawiera także oprócz celów

 

wychowania przedszkolnego obszary podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych:

 

 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym do łagodnego znoszeni stresów i porażek- związanych np. z pokonywaniem oporów przed kontaktem dotykowym z różnymi fakturami, konsystencją, temperaturę, z różnymi zapachami, smakami.

 • nauka współpracy, podział ról i obowiązków, zawieranie umów z dorosłym, podporządkowywanie się regułom wynikającym np. z zasady bezpieczeństwa,

 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

 2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku:

 

 • doskonalenie sprawności manualnych, czynności samoobsługowych związanych z przygotowywaniem posiłków,

 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, poprzez naukę kulturalnego podawania, spożywania potraw, nakrywania do stołu, czerpania radości ze wspólnego biesiadowania przy wspólnym stole.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci:

 

 • rozwijanie mowy komunikatywnej, poprawnej pod względem artykulacyjnym i gramatycznym,

 • bogacenie słownictwa dzieci

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:

 

 • poprzez aktywne metody pracy, w których przekazowi werbalnemu towarzyszy pokaz, prezentacja, działanie mamy możliwość dotarcia do wszystkich wychowanków, wzbudzenia ich zainteresowań i ciekawości poznawczej,

 • tematyka jedzenia jest znana, bliska dzieciom, a dobór wykorzystywanych produktów, ich atrakcyjność może stanowić dodatkowy bodziec wzmacniający.

 • dzieci mają możliwość wnioskowania, przewidywania, łączenia przyczyny ze skutkiem, itp.

 • poznawanie ludzi (zawodów) zajmujących się produkcją i przygotowywaniem jedzenia,

 • rozszerzenie edukacji małego dziecka o obszar sensoryczny - dostarczenie dzieciom różnych stymulatorów, poprzez smak, zapach, dotyk, odczucie ciężaru, temperatury, wreszcie pracy na znanym i lubianym materiale czyli jedzeniu

 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci:

 

 • dostarczanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania.

 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe– poprzez kształtowanie pożądanych nawyków higienicznych i żywieniowych,

 • poznawanie produktów w możliwie naturalnej i nieprzetworzonej postaci,

 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych:

 

 • poznawanie i utrwalanie zasad bezpiecznego posługiwania się podstawowymi narzędziami i przyborami albo obserwowanie ich użycia przez dorosłych,

 • uwrażliwianie na spożywanie tylko świeżych potraw i produktów.

 

9.Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne:

 

 • rozwijanie wrażeń estetycznych podczas tworzenia i spożywania potraw (potrawa ładnie przybrana, stoły estetycznie nakryte).

 

 

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych:

 

 • budzenie zainteresowań technicznych dzieci, tj. sprzętem używanym w gospodarstwie domowym. Poznawanie sposobu ich działania oraz zachowania ostrożności przy korzystaniu z nich.

 

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt:

 

 • poznawanie gatunków roślin jadalnych w poszczególnych porach roku (zioła, warzywa, owoce), poznawanie zwierząt i ich roli w żywieniu człowieka

 • nauka ich obróbki w celu przyrządzenia potraw

 

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną:

 

 • zajęcia kulinarne – okazją do liczenia, grupowania, porównywania elementów,

 • kształcenie cech jakościowych obiektów (owoców, warzyw, wytworów) przeznaczonych do spożycia.

 

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:

 

 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

 

ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie ich wiadomości

 

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne:

 

 • kształtowania u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

 

rówieśniczej, narodowej, poprzez budowanie własnej tradycji np. przygotowywania

 

urodzin dzieci, przyjęć dla rodziców, babć i dziadków, wigilii, śniadania wielkanocnego,

 

poprzez poznawanie potraw regionalnych.

 

Cele te mogą być realizowane we wszystkich proponowanych przez nas zajęciach jako

 

wzbogacenie oferty edukacyjnej dla stosowanych tradycyjnych metod nauczania.

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )