Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum

,,Czym jest muzyka? Może po prostu niebem, z nutami zamiast gwiazd?’’

Ludwik Jerzy Kern

 

 

 

Muzyka, jako środek niewerbalnej komunikacji posiada potężne działanie aktywizujące. Wywołuje spontaniczne reakcje emocjonalne
i ruchowe. Porusza, stymuluje ciało i umysł, zaprasza do współdziałania zarówno przez taniec, jak i śpiew.

 

Dziecko wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna wrażliwość na muzykę.

Poprzez muzykę dziecko kształci swoje zdolności i zainteresowania, uczy się prostych operacji myślowych; porównywania, analizy, abstrahowania, co w rezultacie daje trwały efekt poznawczy i rozwojowy. Muzyka uspokaja, uczy wrażliwości, rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności.

 

Projekt edukacyjny ,,W Krainie muzyki” jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowany będzie raz w tygodniu podczas zajęć popołudniowych. Uwzględnia on, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, zachowując przy tym zasadę stopniowania trudności.

Projekt skierowany jest do dzieci 5 i 6-letnich. Realizowany będzie raz w tygodniu podczas zajęć popołudniowych. Treści programowe zgodne są z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dobór treści programowych jest dostosowany
do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

 

Cele główne projektu:

- Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, ruchowego i społecznego poprzez różne formy aktywności muzycznej.

- Stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy dotyczącej muzyki w szerokim tego słowa znaczeniu.

- Przygotowywanie dziecka do roli świadomego odbiorcy, wykonawcy i twórcy muzyki.

 

 

Cele szczegółowe:

- Stymulowanie rozwoju intelektualnego i aktywności twórczej dziecka

- Rozwijanie sprawności i koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej

- Kształcenie precyzyjności i płynności ruchów

- Rozwijanie poczucia rytmu, usprawnianie wrażliwości i spostrzegawczości słuchowej

- Kształcenie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni

-  Kształcenie i rozwijanie uwagi dowolnej dziecka

- Usprawnianie mowy, rozwijanie słownika czynnego dziecka

- Pobudzanie wyobraźni dziecka

- Pokonywanie lęku i zahamowań u dzieci

- Redukcja napięć psychicznych i fizycznych organizmu.

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

- Niwelowanie nadpobudliwości psychoruchowej

- Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i wyrażania swoich potrzeb

 

 

Zadania:

- Zapewnianie dziecku możliwości częstych kontaktów z muzyką, nabywania umiejętności słuchania i rozumienia muzyki.

- Umożliwianie rozwijania indywidualnych talentów, zainteresowań i predyspozycji    artystyczno –ruchowych

- Kształtowanie umiejętności czynnego i spontanicznego obcowania z muzyką.

- Rozwijanie wrażliwości na muzykę oraz rozbudzanie zainteresowań muzycznych

- Zapewnianie różnorodności form obcowania z muzyką sprzyjających odczuwaniu radości

i satysfakcji z podjętych działań i osiągniętych sukcesów

- Wyzwalanie inicjatywy podczas samodzielnego tworzenia rytmów, melodii, konstruowania instrumentów itp.

- Stymulowanie procesu edukacyjnego, rozwijanie koncentracji uwagi, spostrzegania, myślenia, wyobraźni, pamięci.

- Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego i ruchowego dziecka. Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa

- Kształtowanie pożądanych cech, takich jak: wiara we własne siły, pozytywne nastawienie do świata, optymizm, chęć odnoszenia sukcesów, tolerancja, empatia.

 

Metody:

- Elementy metod według: Carla Orffa, Emile’a Jacques’a Dalcroze’a, Zoltana Kodaly
- Elementy Pedagogiki zabawy - KLANZA

- Elementy Metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

- Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- elementy metody Gimnastyki Twórczej R. Labana, opowieści ruchowej J. C. Thulina

- elementy muzykoterapii: Portret Muzyczny według E. Galińskiej, Mobilna Rekreacja Muzyczna według M. Kieryła

- Elementy Relaksacji Progresywnej Edmunda Jacobsona

- Elementy treningu autogennego Johannesa Schulza/A. Polender

- pantomima, drama

 

Treści programowe obejmują :
- Ćwiczenia rytmiczne : marsze, biegi, podskoki w takt muzyki,reagowanie na zmianę tempa i dynamiki
- Ćwiczenia oddechowe (odprężające)
- Ćwiczenia inhibicyjno –incytacyjne (przemienne, uspokajające i odprężające po aktywizacji ruchowej)
- Ćwiczenia słuchowe
- Improwizacje ruchowe bez muzyki i z muzyką
- Tańce integracyjne
- Zabawy ilustracyjne i inscenizowane
- Zabawy rytmiczno-taneczne ze śpiewem
- Ćwiczenia techniki tanecznej , elementów tanecznych nóg i ramion z uwzględnieniem różnych kierunków: w przód-w tył, w prawo-w lewo
- Ćwiczenia taneczne pojedynczo i parami w różnych ustawieniach : w szeregach, rzędach, w kole
- Ćwiczenia rytmiczno-taneczne : cwał, bieg, podskok, krok dostawny, odstawny, przytup, wymach, obrót, klęk, ukłon
- Ćwiczenia zmierzające do nauki tańców integracyjnych
- Ćwiczenia zmierzające do nauki kroków i układów tanecznych do tańców ludowych i narodowych

- Wspólne opracowywanie figur i układów tanecznych do znanych piosenek

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )