Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum


WYNIKI REKRUTACJI PODSTAWOWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Informacji na temat listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola udziela sekretariat (tel. 81 50 14 027, 661 4132 21)
Rodzice zainteresowani uczęszczaniem Dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o dostarczenie do sekretariatu OŚWIADCZENIA WOLI RODZICÓW w dniach od 22.03.2021 do 26.03.2021 r. do godz. 15.00. Druk dostępny w sekretariacie, lub do pobrania ze strony Przedszkola.

 

 

 

opis dokumentutypdata

Oświadczenie woli Rodzica.

pdf22-03-2021[ Pobierz ]
237 kB
SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice rozpoczynamy przyjmowanie wniosków do przedszkola na nowy rok szkolny 2021-2022, zgodnie z poniższym wyciągiem z harmonogramu rekrutacji:

 

 

"

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola
(lub innej formy wychowania przedszkolnego)
wraz     z dokumentami             potwierdzającymi

spełnianie          przez     kandydata     warunków

i kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

01.03.2021 r.

godz. 8.00

12.03.2021 r.

godz. 15.00

 

 

Zapisując dziecko do przedszkola należy:

- okazać dowód osobisty,

- przedstawić do wglądu akt urodzenia zapisywanego dziecka, złożyć wniosek,

 

opis dokumentutypdata

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

BARDZO PROSZĘ O WYPEŁNIENIE PISMEM DRUKOWANYM

doc28-02-2021[ Pobierz ]
145 kB
LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA ROK SZKOLNY 2021-2022

DYREKTOR INFORMUJE, IŻ LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 W PRZEDSZKOLU IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO WYNOSI 43.

ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI -2021-2022

REKRUTACJA DZIECI

do Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice

proszę o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad, kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie na rok szkolny 2021/2022, które mogą być pomocne w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w placówce wybranej przez rodziców.

 Informacje ogólne:

 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko  w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Dziecko, które kończy 6 lat może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Dziecko, które kończy 7 lat może, na wniosek rodziców, mieć odroczone rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, dziecko powyżej 7 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

Informuję, że rekrutacja dzieci do Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie będzie przeprowadzana w sposób tradycyjny za pomocą systemu naboru w wersji papierowej.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2015)obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.),dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o: zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

 

UCHWAŁA NR XXVI/209/17 RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nałęczów

 

 

oraz na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 256/2021BURMISTRZA NAŁĘCZOWA Z DNIA 11 stycznia 2021 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów w postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nałęczów, na rok szkolny 2021/2022

 

"ZARZĄDZENIE Nr 256/2021
BURMISTRZA NAŁĘCZOWA
z dnia 11 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów w postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nałęczów, na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo Oświatowe                                     (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze . zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustała się terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola publicznego i innych form wychowania przedszkolnego, dla których gmina Nałęczów jest organem prowadzącym

HARMONOGRAM  CZYNNOŚCI                                                         

Rodzaj czynności

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

 

 

 

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie           deklaracji           o       kontynuacji

wychowania przedszkolnego

15.02.2021 r.

godz. 8.00

26.02.2021r.

godz. 15.00

 

Przedstawienie     liczby       wolnych        miejsc

w danej placówce

 

1.03.2021 r.

godz. 8.00

 

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola
(lub innej formy wychowania przedszkolnego)
wraz     z dokumentami             potwierdzającymi

spełnianie          przez     kandydata     warunków

i kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

01.03.2021 r.

godz. 8.00

12.03.2021 r.

godz. 15.00

 

Weryfikacja        przez      Komisję      Rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej
formy       wychowania       przedszkolnego    oraz

dokumentów      potwierdzających       spełnianie

przez kandydata warunków lub       kryteriów

branych      pod     uwagę       w    postępowaniu

rekrutacyjnym,         w    tym       dokonanie       przez

przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

15.03.2021 r.

godz. 8.00

18.03.2021 r.

godz. 15.00

 

Podanie      do                 publicznej      wiadomości     przez

komisję   rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym

 

22.03.2021 r.

godz. 12.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

22.03.2021 r.

godz. 8.00

26.03.2021 r.

godz. 15.00

 

Podanie       do           publicznej     wiadomości      przez

Komisję           Rekrutacyjną     listy      kandydatów
przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

29.03.2021 r. godz. 13.00

 

Rodzaj czynności

 

Postępowanie uzupełniające

 

 

 

 

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Rekrutacja uzupełniająca – Przedstawienie liczby wolnych miejsce w danej placówce

 

24.05.2021 r.

godz. 8.00

 

Rekrutacja uzupełniająca - Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola
(lub innej formy wychowania przedszkolnego)
wraz     z dokumentami             potwierdzającymi

spełnianie          przez     kandydata     warunków

i kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

24.05.2021 r.

godz. 8.00

28.05.2021 r.

godz. 15.00

 

Weryfikacja        przez      Komisję      Rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej
formy       wychowania       przedszkolnego    oraz

dokumentów      potwierdzających       spełnianie

przez kandydata warunków lub       kryteriów

branych      pod     uwagę       w    postępowaniu

rekrutacyjnym,         w    tym       dokonanie       przez

przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

31.05.2021 r.

11.06.2021 r.

 

Podanie      do                 publicznej      wiadomości     przez

komisję   rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym

 

                      14.06.2021 r.

              godz. 12.00

 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

17.06.2021 r.

godz. 8.00

24.06.2021 r.

godz. 15.00

 

Podanie       do           publicznej     wiadomości      przez

Komisję           Rekrutacyjną     listy      kandydatów
przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

25.06.2021 r.

godz. 12.00

 

 

§ 2. Komisję Rekrutacyjną, o której mowa w ust. 1 powołuje dyrektor przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola im. Adama Żeromskiego
w Nałęczowie oraz dyrektorom Szkół Podstawowych w Drzewcach, Piotrowicach i Sadurkach.

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w siedzibach jednostek oświatowych, o których mowa w § 3, Urzędzie Miejskim w Nałęczowie oraz zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.naleczow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola im. Adama Żeromskiego biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2018), zamieszkałe w Nałęczowie i na terenie gminy Nałęczów oraz

dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny urodzone w roku 2014 

 • Rodzice dzieci zamieszkałych poza gminą Nałęczów mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka
  do przedszkola dopiero,
  jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego (podstawowe i uzupełniające), przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza gminy Nałęczów jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane poniżej.

 • Dzieci urodzone w 2019 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2 lat 6 miesięcy.

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w sierpniu br. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

   

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.


PROWADZENIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 • Składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu edukacji w danym przedszkolu.

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).

 • Składanie WNIOSKÓW- rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które nie uczęszczają do przedszkola
Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest
przedszkolem pierwszego wyboru.

 • Rodzice/prawni opiekunowie

- pobierają wniosek w przedszkolu - sekretariat,
- wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Zapisując dziecko do przedszkola należy:

- okazać dowód osobisty,

- przedstawić do wglądu akt urodzenia zapisywanego dziecka, złożyć wniosek,
- informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu
komputerowego wyznaczona przez dyrektora osoba.

 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w papierowym wniosku oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Rozpatrywanie wniosków

Wnioski rozpatruje powołana przez dyrektora przedszkola komisja rekrutacyjna. Komisja nie bierze pod uwagę kolejności składanych wniosków.
W pierwszym etapie rekrutacji przyjmowane są dzieci, które spełniają przynajmniej jedno kryterium ustawowe wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 rpoz. 910 ze zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata; (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),

 • niepełnosprawność kandydata;

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ustalonych kryteriów są:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego Rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Drugi etap rekrutacji występuje w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na drugim etapie brane są pod uwagę następujące kryteria, określone przez organ prowadzący:

UCHWAŁA NR XXVI/209/17 RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nałęczów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Nałęczowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nałęczów;

pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 punkty;

uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - 2 punkty;

zadeklarowanie przez rodziców kandydata, korzystanie przez niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków - po czasie realizacji podstawy programowej wymiarze 5 godzin dziennie - 0,5 pkt za każdą godzinę dłuższego pobytu;

zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat - 1 punkt.

 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ustalonych kryteriów jest oświadczenie stanowiące załącznik do Uchwały Nr XXVI/209/17 Rady Miasta Nałęczowa z dnia 23 lutego 2017r.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Rodzice zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • zażądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie okoliczności zawartych w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

 • zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz:

  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
   o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie
   z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U.
   z 2018 r. poz. 2134 ze zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

  - w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale NR XXVI/209/17 RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. tzw. kryteria samorządowe.

 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.


Po potwierdzeniu przez rodziców woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:                                                                              

1.  wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 

Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku                                                                                                                                                                                                                    

2.  wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

 

3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Jeżeli przedszkole po zakończeniu rekrutacji będzie dysponowało wolnymi miejscami,  może również przyjąć dzieci zamieszkałe poza Nałęczowem i gminą Nałęczów.

 

 

UWAGI KOŃCOWE Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2021/22.

W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.

JOLANTA MADEJSKA

dyrektor Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

 

 

 

 

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021-2022. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

docx21-02-2021[ Pobierz ]
22 kB

DEKLARACJA RODZICÓW O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/22

docx21-02-2021[ Pobierz ]
18 kB

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

docx22-02-2021[ Pobierz ]
21 kB

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

odt22-02-2021[ Pobierz ]
9 kB
PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

  

 

 

 

   

REKRUTACJA / RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego: ”RODO*, niniejszym informuje się, iż:

 1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie, dalej, jako: Przedszkole

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Ewy Kowalskiej, z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@devcomm.pl

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dziecka do Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie. Przetwarzanie danych następuje w związku z realizacją przez Administratora danych obowiązków nałożonych przepisami prawa, a więc w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także art. 9 ust. 2 lit. c, g, f RODO. Aktem prawnym mającym
w przedmiotowym postępowaniu kluczowe zastosowanie jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ) Prawo oświatowe.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres danych osobowych przetwarzanych w celu rekrutacji dziecka obejmuje treść powyższego formularza wniosku.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w szczególności zaś dane o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata mogą być wymieniane ( za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru ) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji
i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ
w ramach prowadzonego przez siebie postępowania ( np. policja, prokuratura, sąd ).

Oprócz wskazanego powyżej przypadku dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

Zgodnie z treścią art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie,publikuje listę osób przyjętych.

Lista będzie wywieszona do chwili upłynięcia terminów wskazanych w art. 158 ust. 6-8 Prawa oświatowego.

 

 

 1. Okres przechowywania danych

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej, niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły ( zgodnie z art. 160 ust. 1 Prawa oświatowego ). W przypadku nieprzyjęcia dziecka, Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie, przechowuje jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), czy żądania ich sprostowania i uzupełnienia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych
w art. 18 RODO. W związku z prowadzoną rekrutacją dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w związku z czym prawo do wniesienia sprzeciwu w trybie art. 21 RODO nie przysługuje. Analogicznie nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

 

Jednocześnie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy dojdą Państwo do wniosku, iż dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 

 1. Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem rangi ustawowej. Ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie, a w konsekwencji – nieprzyjęcie dziecka do Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie.

 1. Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one podlegać profilowaniu.

 1. Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / RODO

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się* z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego mojego dziecka/dzieci do Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie,sporządzonej na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ).

 

 

……………………, dnia …………….r. …………………………………………………………………….

(miejscowość, data ) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

*niepotrzebne skreślić

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )