Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Klub Malucha
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014


DNI OTWARTE W "ADASIU" dla dzieci zapisanych na rok szkolny 18-19

SZANOWNI RODZICE

 

                            DNI OTWARTE W  PRZEDSZKOLU IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO

ZAUFANE, PUBLICZNE, Z TRADYCJAMI, BEZPIECZNIE POŁOŻONE, PRZEDSZKOLE 

 

ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI NA "WIOSENNE ZABAWY W PRZEDSZKOLU"                                                                                             DNIA 10 kwietnia 2018r O GODZINIE 16.00. 

 

ZABIERZ WYGODNY STRÓJ, BUTY NA ZMIANĘ ORAZ DOBRY NASTRÓJ- CZEKAMY :)

 KADRA PEDAGOGICZNA I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI -2018-2019

REKRUTACJA DZIECI

do Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie na rok szkolny 2018/2019 – zasady ogólne

Informuję, że rekrutacja dzieci 3-6-letnich do Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie będzie przeprowadzana w sposób tradycyjny za pomocą systemu naboru w wersji papierowej.

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2012) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), 

Dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.)

Dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola im. Adama Żeromskiego biorą udział  dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012), zamieszkałe w Nałęczowie i na terenie gminy Nałęczów. Rodzice dziecka urodzonego w 2016 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza gminą Nałęczów mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka  
do przedszkola dopiero, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego (podstawowe i uzupełniające), przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Nałęczów jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane poniżej.

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, po podpisaniu umów z Rodzicami w sierpniu br. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

ETAPY NABORU:

 

 • Składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu edukacji w danym przedszkolu.

 

Rodzice dzieci urodzonych w latach 2011-2014, które obecnie uczęszczają do przedszkoli składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).

 

27 lutego 2018 r Przedszkole im. Adama Żeromskiego poda liczbę wolnych miejsc w przedszkolu.

 

 • Składanie WNIOSKÓW - rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.
Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest 
przedszkolem pierwszego wyboru.

 

 • Rodzice:

 

- pobierają wniosek w przedszkolu - sekretariat,
- wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,
- informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu
komputerowego wyznaczona przez dyrektora osoba.

 

 • Rozpatrywanie wniosków

 

Wnioski rozpatruje powołana przez dyrektora przedszkola komisja rekrutacyjna. Komisja nie bierze pod uwagę kolejności składanych wniosków.  
W pierwszym etapie rekrutacji przyjmowane są dzieci, które spełniają przynajmniej jedno             kryterium ustawowe wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. 2017 r. poz. 59):

 

 • wielodzietność rodziny kandydata; (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),

 • niepełnosprawność kandydata;

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.              

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ustalonych kryteriów są:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego Rodzicem, 
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą; 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Drugi etap rekrutacji występuje w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Na drugim etapie brane są pod uwagę następujące kryteria, określone przez organ prowadzący: UCHWAŁA NR XXVI/209/17 RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nałęczów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Nałęczowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nałęczów;

pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 punkty;

uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - 2 punkty;

zadeklarowanie przez rodziców kandydata, korzystanie przez niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków - po czasie realizacji podstawy programowej wymiarze 5 godzin dziennie - 0,5 pkt za każdą godzinę dłuższego pobytu;

zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat - 1 punkt.

 

 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ustalonych kryteriów jest oświadczenie stanowiące załącznik do Uchwały Nr XXVI/209/17 Rady Miasta Nałęczowa z dnia 23 lutego 2017r.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Rodzice zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
Po potwierdzeniu przez rodziców woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola komisja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019- Zarządzenie Nr 305/2018 BURMISTRZA NAŁĘCZOWA  z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów w postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego            w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nałęczów, na rok szkolny 2018/2019.

 

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI

Lp

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania

uzupełniającego

 

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji

przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym

 

Przedstawienie liczby wolnych miejsc w danej placówce

od 19.02 do 26. 02. 2018 r.

w godz.8.00 - 15.00

 

27.02. 2018r o godz.8.00           w dniu 05.04.2018 r.

                                                    godz. 15.00

2.

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 28. 02. 2018

do 16.03. 2018 r.                        w godz. 8.00 - 15.00

 

 

 

od 05.04.2018r.                        do 18.04. 2018r.                        w godz. 8.00 - 15.00

3.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 w dniach:

 

od 19.03 i 20.03. 2018r.

 w dniach:

 

19 i 20.04.2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 w dniu-

21.03. 2018r.

do godz. 12.00

 w dniu-

23.04.2018 r.

do godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

W dniach

22.03. - 28.03. 2018 r.

w dniach:

24.04 - 27.04 2018 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

w dniu - 

29. 03 2018r. do godz.15.00

w dniu

30. 04. 2018r. godz.15.00

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE

 

Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2018/19. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

28 marca 2017 r. rozpoczynamy przyjmowanie  Wniosków - Karty zgłoszeń pobiera się i składa w sekretariacie przedszkola w godzinach 7.30 – 15.30.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w przedszkolu.

Przy zapisie dzieci do przedszkola rodzice dzieci przedstawiają do wglądu następujące dokumenty:

 •  dowód osobisty rodzica 
 •  akt urodzenia dziecka 
 •  obowiązkowo też w karcie zgłoszenia – adres do korespondencji obwodowej Szkoły  Podstawowej (dotyczy dzieci 6-letnich  spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Nałęczowie)
 •  opiekunowie prawni – dokumenty sądowe potwierdzające sprawowanie opieki nad dzieckiem

 

Rodzice dzieci zameldowanych na pobyt tymczasowy w Nałęczowie, przedstawiają do wglądu dokument potwierdzający meldunek.

We „ Wniosku - Karcie zgłoszenia dziecka” jest 13 opcji pobytu dziecka w przedszkolu.

Opcja nr 13 „8.30 – 13.30 bez żywienia” jest bazą, w której bezpłatnie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad w/w czas rodzic ponosi odpłatność w wysokości ustalonej przez Radę Miejską Nałęczów.

 

Przyjęcie dziecka do przedszkola wiąże się z podpisaniem umowy o świadczenie usług przedszkolnych.  

  Termin zawierania umów zostanie podany w późniejszym czasie.

 

REKRUTACJA 2017/2018- HARMONOGRAM, KRYTERIA

REKRUTACJA 2017/2018

SZANOWNI RODZICE

 

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 informuję, iż zgodnie z Art.204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe:

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów (czyli harmonogram), na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych    i publicznych innych form wychowania przedszkolnego – określa do 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący.

 

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole do 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria (art. 206 ust. 2 projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).                           Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się przede wszystkim kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy według zasad określonych w rozdziale 6 ustawy Prawo oświatowe.

 

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI ZAMIESZCZANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO NA NASZEJ STRONIE ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - art. 206. Projekt ustawy - Prawo oświatowe.                                             Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).

                                                                                                                 Z SZACUNKIEM                                                                                                                                                                                                        JOLANTA MADEJSKA                                                                                                                                                     dyrektor Przedszkola im. Adama Żeromskiego

 

 

REKRUTACJA 2016/2017

SZANOWNI RODZICE 

 

ZARZĄDZENIE nr 112/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola    i innej formy wychowania przedszkolnego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Pełną treść znajdziecie państwo na stronie internetowej: www.naleczow.pl  oraz BIP Urzędu Miasta Nałęczowa

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA IM. A. ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE 2016/2017

 

Dyrektor Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie informuje, że REKRUTACJA  do Przedszkola na rok szkolny 2016/2017 r odbędzie się  

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM WPROWADZONYM ZARZĄDZENIEM nr 112/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku BURMISTRZA  NAŁĘCZOWA 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI 

Lp

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Od 12.02.2016 godz. 8.00

do 19.02.2016 godz. 15.00

-------------------------

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 01.03.2016 godz. 8.00

 

do 31.03.2016 godz. 15.00

 

09.05.2016 godz.8.00

 

20.05.2016 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art.20t ust. 7 ustawy.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od Wnioskodawcy dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego. Przewodniczący może zwrócić się do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach

Od 01.03.2016 godz.8.00

 

do 31.03.2016 godz. 16.30

09.05.2016 godz. 8.00

 

23.05.2016 godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

20.04.2016 godz. 8.00

16.06.2016 godz.8.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Od 20.04.2016 godz.8.00

do 29.04.2016 godz.15.00

17.06.2016 godz.8.00

24.06.2016 godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

05.05.2016 godz.8.00

29.06.2016 godz.15.00

 

 

 

 

 

..." A w Adasiu w Nałęczowie,

 

  gdzie jest miło i wesoło, każdy powie,

 

Tu gdzie każde dziecko śmieje się do dziecka

 

i gdzie uśmiech tak się toczy,

 

jak piłeczka..."

 

Nasze Przedszkole to miejsce przyjazne dzieciom i ich rodzicom. Dążące do do tego, aby wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy na dalszych etapach edukacji. Zaś Rodzice czynnie uczestniczyli w życiu przedszkola i mieli poczucie sprawstwa ze współpracy z placówką.

 

Nie zastąpimy Ciebie Mamo ani Ciebie Tato.

 

A jeśli podejmiesz Szanowny Rodzicu decyzję wysłania swojej kochanej kruszynki do naszej placówki, to miej pewność, że jest pod najlepszą opiekę pedagogiczną, że każde dziecko jest u nas traktowane indywidualnie, dbamy o jego wszechstronny rozwój , poczucie bezpieczeństwa, radości. Dzieci na pewno będą się u nas czuły bezpiecznie i radośnie.

 

Dziecko otrzyma:

 

- wielokierunkowy, wszechstronny rozwój wiedzy i umiejętności;

 

- wieloetapowe przygotowanie do podjęcia nauki w szkole;

 

- specjalistyczną opiekę logopedyczną, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej;

 

- zajęcia dodatkowe: logopedia, zajęcia sportowe, koło teatralne, koło plastyczne, rytmika, język angielski, zajęcia

  z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapia z tańcem; 

 

- wydarzenia kulturalne: uroczystości przedszkolne i środowiskowe, teatrzyki, koncerty, wycieczki;

 

- stałą współpracę z domem rodzinnym, wspieranie oddziaływań wychowawczych;

 

- miłą, życzliwą i przyjazną każdemu dziecku atmosferę;

 

- smaczne posiłki i bardzo dobre warunki lokalowe

 

Co należy zrobić, aby dziecko uczęszczało do naszego przedszkola:

 

- Zapoznać się z Regulaminem  Rekrutacji do Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie na rok szkolny 

  2016-2017,

- W dniach od 1 marca do 31 marca 2016 r. należy pobrać w sekretariacie przedszkola,

  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wypełnić i najpóźniej do 31 marca 2016 r. złożyć u dyrektora

  przedszkola - sekretariat,

- 5 maja 2016 r. sprawdzić czy dziecko zostało przyjęte do przedszkola

  (listy będą wywieszone w budynku przedszkola).

 Wnioski - Karty zgłoszeń pobiera się i składa w kancelarii przedszkola w godzinach 7.30 – 15.30.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w przedszkolu.

Przy zapisie dzieci do przedszkola rodzice dzieci przedstawiają do wglądu następujące dokumenty:

 •  dowód osobisty rodzica
 •  akt urodzenia dziecka
 •  obowiązkowo też w karcie zgłoszenia – adres do korespondencji obwodowej Szkoły  Podstawowej (dotyczy dzieci 5-i 6-letnich  spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Nałęczowie)
 •  opiekunowie prawni – dokumenty sądowe potwierdzające sprawowanie opieki nad dzieckiem

 

Rodzice dzieci zameldowanych na pobyt tymczasowy w Nałęczowie, przedstawiają do wglądu dokument potwierdzający meldunek.

We „ Wniosku - Karcie zgłoszenia dziecka” jest 13 opcji pobytu dziecka w przedszkolu.

Opcja nr 13 „8.30 – 13.30 bez żywienia” jest bazą, w której bezpłatnie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad w/w czas rodzic ponosi odpłatność w wysokości ustalonej przez Radę Miejską Nałęczów.

 

Przyjęcie dziecka do przedszkola

wiąże się z podpisaniem umowy o świadczenie usług przedszkolnych.  

  Termin zawierania umów zostanie podany w późniejszym czasie.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 2016/2017

PRZEDSZKOLE IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO

ul. Ewy Szelburg Zarembiny 1, 24-150 Nałęczów, tel./fax. 81 50-14-027, email: adamzeromski.przedszkole@interia.plwww.przedszkole.naleczow.nogard.pl 

Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. Poz.2156)

Zarządzenie Burmistrza Nałęczowa nr 112/2016 z dnia 25 stycznia 2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Dzieci do publicznego przedszkola przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 2. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

ROZDZIAŁ II

Postępowanie rekrutacyjne

 

§ 4.

Dzieci w wieku 6 lat z obszaru gminy Nałęczówsą przyjmowane do przedszkola w pierwszej kolejności poza procesem rekrutacyjnym. W drugiej kolejności przyjmowane są dzieci 5-letnie mające prawo do edukacji przedszkolnej

 

§ 5. Proces rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

 1. Określenie liczby miejsc organizowanych w przedszkolu.

 2. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola.

 3. Powołanie komisji rekrutacyjnej.

 4. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola”.

 5. Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

 6. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej.

 7. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 6

1.Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

2.Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub deklarację rezygnacji w terminie wynikającym z harmonogramu postępowania rekrutacyjnego.

§ 7. Do Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie prowadzonego przez

Gminę Miejską Nałęczów przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat z zastrzeżeniem § 8 zamieszkałe na obszarze gminy Nałęczów, (Rodzic zobowiazany jest do przedłożenia stosownej dokumentacji potwierdzającej zamieszkanie na terenie gminy Nałęczów).

§ 8. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9lat.

§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja kwalifikacyjna lub w ciagu roku dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 10. Dziecko w wieku 6lat obowiązane jest odbyć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 11. Liczba oddziałów określona jest corocznie w „Arkuszu organizacji przedszkola” i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor

§ 12. Dzieci zamieszkałe poza obszarem danej gminy mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady ogłaszania rekrutacji

§ 13. 1. Dyrektor przedszkola ogłasza i podaje do publicznej wiadomości terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym w formie:

1) Zarządzenia pisemnego, które ogłoszone jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i tablicach informacyjnych ogólnodostępnych mieszkańcom miasta i gminy

2) Komunikatu na stronie internetowej Przedszkola im. Adama Żeromskiego i Urzędu Miejskiego w Nałęczowie

2. Wzór "wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola" określa dyrektor przedszkola.

§ 14 1. Każdy zainteresowany może zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji do Przedszkola im. Adama Żeromskiego, który zamieszczony jest w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie, ul. Ewy Szelburg Zarembiny 1,

2. Regulamin Rekrutacji może być przekazany osobom zainteresowanym w formie pisemnej na pisemny wniosek zainteresowanego.

3. Zmiana regulaminu może nastąpić najpóźniej do końca lutego roku poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

§ 15. Podstawowa rekrutacja dzieci do Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie odbywa się corocznie w terminach podanych zarządzeniem Burmistrza uzgodnionych z dyrektorem przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ V

Składanie wniosków dotyczących rekrutacji

§16. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (KARTA ZGŁOSZENIA).

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola- sekretariat przedszkola, Nałęczów, ul. Ewy Szelburg-Zarembiny1

 2. Wniosek zawiera:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka,

 2. imiona i nazwiska rodziców,

 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,

 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców,

 5. wskazanie kolejności wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

ROZDZIAŁ VI

Kryteria rekrutacyjne

§ 17. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w §7 niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość: art. 20c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, ( 10 pkt każde)

 1. Wielodzietność rodziny dziecka - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

 2. Niepełnosprawność dziecka

 3. Niepełnosprawność rodzica/ rodziców dziecka

 4. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

 5. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 6. Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

   

§ 18. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria uzupełniające, jak niżej:

 1. Obojge rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą bądź studiują w systemie dziennym - liczba pkt.3;

 2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola - liczba pkt.2;

 3. Rodzice kandydata deklarują korzystanie przez dziecko z pełnej oferty przedszkola powyżej 8 godzin dziennie - liczba pkt.2;

 4. Rodzice kandydata deklarują korzystanie przez dziecko z oferty przedszkola w wymiarze do 8 godzin dziennie – liczba pkt.1;

 5. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do pobliskiej szkoły – liczba pkt.1;

 6. Rodzice zadeklarowali uczęszczanie do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-4 lata – 1 punkt.

§ 19. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola decyduje losowanie przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną. (W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę datę złożenia wniosku - karty zgłoszenia dziecka.

§ 20 . W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie, a także wtedy,

kiedy z dostarczonych dokumentów nie wynika jednoznacznie prawo do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola, złożony wniosek jest traktowany tak samo, jak wniosek dotyczący dziecka niekorzystającego z kryteriów.

 

ROZDZIAŁ VII

Dokumenty rekrutacyjne

 

§ 21. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów o których mowa w § 18. dołącza się do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, są to:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny oraz skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci z klauzulą: " Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 2. Niepełonosprawność dziecka

  -Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

  może być Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców - Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

  może być Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 4. Niepełnosprawność obojga rodziców - Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

  może być Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata.

 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 ze zm.).

  może być Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, klauzula: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą - Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2013r. poz. 135 ze zm.).

  może być Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

   

§ 22. Oświadczenia, o których mowa w § 21 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

§ 23. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do organu prowadzącego o potwierdzenie tych okoliczności. Organ prowadzący potwierdza te okoliczności w ciągu 14 dni.

§ 24. Do potwierdzenia kryteriów, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego zawartych w § 18 służą dokumenty:

1. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik do regulaminu).

2. Kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców kandydata.

3. Oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (do 8 godzin i powyżej 8 godzin).

4. Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa do funkcjonującej w pobliżu szkoły (załącznik do regulaminu).

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Komisja Rekrutacyjna

 

§ 25. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli rady pedagogicznej oraz pracownik administracyjno-obsługowy przedszkola

 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 3. Dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

  § 26. 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. ocena formalna i merytoryczna wniosków, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

 2. przyjęcie dziecka do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane a rodzic złożył wymagane dokumenty oraz potwierdził wybór do danego przedszkola,

 3. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc,

 4. sporządzenie protokółu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej

  2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

  3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza

  ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji

  4. Komisja rekrtuacyjna rozstrzyga o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do przedszkola, przy udziale co najmniej 2/3 komisji.

  5. Każdy członek komisji rekrutacyjnej może zgłosić na piśmie do protokołu odrębne zdanie wraz z uzasadnieniem.

  6. Komisja rekrutacyjna zostaje pisemnie upoważniona przez dyrektora do przetwarzania danych osobowych.

  7. Obsługę informatyczno-administracyjną w czasie posiedzenia komisji rekrutacyjnej może wykonywać pracownik niepedagogiczny przedszkola.

  8. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców a także nauczycieli i innych

  pracowników przedszkola.

  9. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

  1) Wykazy zgłoszonych dzieci wg grup wiekowych

  2) Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola wraz z innymi dokumentami złożonymi przez rodziców

  3) Wykaz wolnych miejsc w przedszkolu

   

   

   

   

  ROZDZIAŁ IX

  Zadania Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

   

  § 27. Przewodniczący Komisji organizuje posiedzenia Komisji i kieruje jej pracami zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu

  § 28. Podczas posiedzenia Komisji Przewodniczący ma obowiązek:

  1. Zapoznania Komisji z:

  1) - liczbą wolnych miejsc w przedszkolu na dany rok szkolny;

  2) - wykazem wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola;

  3) - zasadami rekrutacji do przedszkola.

2. Kierowania pracami Komisji w zakresie rozpatrywania wniosków o przyjęcie dziecka

do przedszkola na podstawie kompletu dokumentów przedstawionych przez rodzica

3. Nadzorowanie prawidłowości – pod względem merytorycznym – dokumentacji sporządzonej przez Komisję, w tym prawidłowości:

1) - składania podpisów przez członków Komisji,

2) - protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania,

3) - sporządzenia list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list

dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców dokumentów potwierdzających

okoliczności zawartych w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do organu prowadzącego

o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych przez rodziców.

6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma głos decydujący w sprawach spornych, gdy komisja

nie może wyłonić większości.

ROZDZIAŁ X

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

 

§ 29. Listy dzieci podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

§ 30. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

§ 31. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

ROZDZIAŁ XI

Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 32. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

§ 33. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

§ 34. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 35. Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

§ 36. Dyrektor rozpatruje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

 

ROZDZIAŁ XII

Zadania dyrektora przedszkola

§ 37. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej

1.Organizowanie procesu rekrutacji, w tym:

1) dyrektor ustala ( w okresie przejściowym) w uzgodnieniu z organem prowadzącym

 • kryteria lokalne przyjęcia dzieci do przedszkola oraz określa wartości punktowej poszczególnych kryteriów,

2) dyrektor podaje do publicznej wiadomości zasady przyjmownia oraz terminy postępowania rekrutacyjnego,

3) dyrektor powołuje Komisję Rrutacyjną i wyznacza jej Przewodniczącego,

4) dyrektor jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej art.20zc ust.8 i 9 uso

 

2. Sprawdzenie złożonych dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- Datę i miejsce urodzenia dziecka, PESEL

- Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)

- Stałe miejsce zamieszkania

- Czas pobytu dziecka w przedszkolu zgłoszony przez rodziców

- Czytelność zapisów we wniosku- karcie zgłoszenia,

- Podpisy obojga Rodziców

3. Sporządzenie na posiedzeniu Komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe, zawierającego następujące informacje:

- Nazwiska i imiona dzieci, PESEL dziecka, Adres, Informacje o deklarowanym przez Rodziców czasie pobytu dziecka w przedszkolu

ROZDZIAŁ XIII

Postanowienia końcowe

 

§ 39. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

§ 40. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§ 41. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze gminy nie zostało przyjęte do przedszkola, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka organ prowadzący.

§ 42. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów i postępowania uzupełniającego określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 43. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

§ 44. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 45. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

§ 46. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy – ramowy statut przedszkola – 25 dzieci, lecz nie może być mniejsza liczebnie niż 20 dzieci.

§ 47. Maksymalna ilość dzieci w przedszkolu w Nałęczowie – 150, w 6 grupach.

§ 48. Przyjęcie dziecka do przedszkola wiąże się z podpisaniem umowy o świadczenie usług przedszkolnych. Termin zawierania umów zostanie podany odrębnym zawiadomieniem. W przypadku nie zgłoszenia się dziecka w terminie 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego i nie usprawiedliwienia w wyżej wymienionym terminie przyczyny nieobecności spowoduje to skreślenie dziecka z listy przyjętych do placówki na dany rok szkolny.

§ 49. W przypadku nie zgłoszenia się dziecka w terminie 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego i nie usprawiedliwienia w wyżej wymienionym terminie przyczyny nieobecności, spowoduje to skreślenie dziecka z listy przyjętych do placówki na dany rok szkolny.

Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2016.

PROCEDURA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA IM. A. ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w bieżącym roku szkolnym składają deklaracje  

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego - do 23 lutego.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Wydawanie i składanie wniosków o przyjęcie

do przedszkola wraz z załącznikami

(w godzinach pracy sekretariatu)

2-31 marca

2.

Prace kwalifikacyjne, sporządzenie protokołu

1-10 kwietnia

do godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do przedszkola, przyjętych i nieprzyjętych

do 16 kwietnia

do godz. 15.00

4.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego

w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od daty złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

 

Procedura Rekrutacji Dzieci do Przedszkola im. Adama Żeromskiego

 

w Nałęczowie na rok szkolny 2015-2016.

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Dzieci do publicznego przedszkola przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania

       rekrutacyjnego.

 § 2. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów

       informatycznych.

§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia rodzice należy przez to rozumieć

       także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą

       nad dzieckiem.

 

ROZDZIAŁ II

Postępowanie rekrutacyjne

 

§ 4. Dzieci w wieku 5 i 6 lat z obszaru gminy Nałęczów są przyjmowane do przedszkola

       w pierwszej kolejności poza procesem rekrutacyjnym.

§ 5. Proces rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

 1. Określenie liczby miejsc organizowanych w przedszkolu.

 2. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkoli.

 3. Powołanie komisji rekrutacyjnej.

 4. Wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola”.

 5. Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

 6. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej.

 7. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 6

     1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola przeprowadza się co roku

        na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

     2. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny

        rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym

        przedszkolu lub deklarację rezygnacji w terminie 7 dni poprzedzających termin

        rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

§ 7. Do Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie prowadzonego przez Gminę Miejską

       Nałęczów przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat z zastrzeżeniem § 8 zamieszkałe na

       obszarze gminy Nałęczów, (Rodzic zobowiązany jest do przedłożenia stosownej

       dokumentacji potwierdzającej zamieszkanie na terenie gminy Nałęczów).

§ 8. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, posiadające

       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż do końca roku

       szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny

       tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,

       w którym dziecko kończy 10 lat.

§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja kwalifikacyjna lub w ciągu roku

       dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 10. Dziecko w wieku 6 lat posiadające odroczenie obowiązku szkolnego, obowiązane jest

        odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 11. Dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 12. Liczba oddziałów określona jest corocznie w „Arkuszu organizacji przedszkola” 

         i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu

         zmniejszeniu.

§ 13. Dzieci zamieszkałe poza obszarem danej gminy mogą być przyjęte do przedszkola,

         jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi

         miejscami w przedszkolu.

           Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 a ustawy

         z dnia 6 grudnia 2013 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady ogłaszania rekrutacji

 

§ 14. Dyrektor przedszkola ogłasza i podaje do publicznej wiadomości terminy związane

         z postępowanie rekrutacyjnym w formie:

          1. Zarządzenia pisemnego, które ogłoszone jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 

            i tablicach informacyjnych ogólnodostępnych mieszkańcom miasta i gminy.

          2. Komunikatu na stronie internetowej Przedszkola im. Adama Żeromskiego i Urzędu

            Miejskiego w Nałęczowie.

§ 15.

          1. Każdy zainteresowany może zapoznać się z Procedurą Rekrutacji na rok szkolny

            2015/2016, która zamieszczona jest w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń

            w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie, ul. Ewy Szelburg - Zarembiny 1.

          2. Procedura Rekrutacji może być przekazana osobom zainteresowanym w formie pisemnej

            na pisemny wniosek zainteresowanego.

          3. Zmiana procedury może nastąpić najpóźniej ko końca lutego roku poprzedzającego

            rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

§ 16. Podstawowa rekrutacja dzieci do Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

        odbywa się corocznie w terminach podanych zarządzeniem dyrektora uzgodnionych

        z organem prowadzącym.


ROZDZIAŁ V

Składanie wniosków dotyczących rekrutacji

 

§17. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica

       (KARTA ZGŁOSZENIA).

        1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola- sekretariat

           przedszkola Nałęczów, ul. E. Szelburg-Zarembiny 1.

        2. Wniosek zawiera:

           1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru

             PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

             dziecka,

           2) imiona i nazwiska rodziców,

           3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,

           4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców,

           5) wskazanie kolejności wybranych przedszkoli.

 

ROZDZIAŁ VI

Kryteria rekrutacyjne

 

§ 18. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa

         w §7 niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania

         rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową

         wartość: ( 10 pkt każde)

         1. Wielodzietność rodziny dziecka- oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej

           dzieci

         2. Niepełnosprawność dziecka

         3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

         4. Niepełnosprawność obojga z rodziców dziecka

         5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

         6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka

           przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji

           orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną

         7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą

§ 19. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

         rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi

         miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę

         kryteria określone przez dyrektora przedszkola uzgodnione z organem prowadzącym.

         Są to:

 1. Zatrudnienie bądź studia obojga rodziców (3 pkt)

 2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata poczynając od najstarszych (2 pkt)

 3. Dzieci czteroletnie (2 pkt)

 4. Dzieci trzyletnie (1 pkt)

 5. Korzystanie dziecka z pełnej oferty przedszkola tj. m.in. pobyt 10 godzin (1 pkt),

 6. Uczęszczanie rodzeństwa do pobliskiej szkoły niezależnie od jej poziomu (1 pkt)

§ 20. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania

          rekrutacyjnego o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola decyduje losowanie

        przeprowadzane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

        (W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, 

        komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę datę

        złożenia wniosku - karty zgłoszenia dziecka oraz miejsce przedszkola/szkoły na liście

        preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

§ 21 . W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie, a także wtedy, kiedy  

          z dostarczonych dokumentów nie wynika jednoznacznie prawo do skorzystania

          z pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola, złożony wniosek jest traktowany

          tak samo, jak wniosek dotyczący dziecka niekorzystającego z kryteriów .

 

ROZDZIAŁ VII

Dokumenty rekrutacyjne

 

§ 22. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów o których mowa w § 18. dołącza się

         do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, są to:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny z klauzulą: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 2. Niepełnosprawność dziecka Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

  Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

  Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 4. Niepełnosprawność obojga rodziców Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

  Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 ze zm.).

  Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie - *[Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu] oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, klauzula: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" oraz kopia*

 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą - Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2013 r. poz. 135 ze zm.).

  Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

§ 23. Oświadczenia , o których mowa w § 22 składa się pod rygorem odpowiedzialności

         karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do

         zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej

         za złożenie fałszywego oświadczenia”.

§ 24. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających

        okoliczności zawartych w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez

        przewodniczącego lub może zwrócić się do organu prowadzącego o potwierdzenie

        tych okoliczności. Organ prowadzący potwierdza te okoliczności w ciągu 14 dni.

§ 25. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego spełnianie kryteriów dokumentowane

         jest oświadczeniami rodziców.

 

ROZDZIAŁ VIII

Komisja Rekrutacyjna

 

§ 26. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez

        dyrektora przedszkola. 

          1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli rady

            pedagogicznej oraz pracownik administracyjno-obsługowy.

          2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić przedstawiciele Rady Rodziców.

            Przedstawiciela rodziców, desygnuje Rada Rodziców przedszkola. Dyrektor przedszkola

            na pierwszym posiedzeniu komisji rekrutacyjnej przedstawia informacje od Rady

            Rodziców w tej sprawie, którą włącza się do dokumentacji prac komisji.

          3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

          4. W pracach komisji mogą brać udział radni gminy Nałęczowa na prawach obserwatora. 

          5. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 

             1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości

              listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

             2) przyjęcie dziecka do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego

              dziecko zostało zakwalifikowane a rodzic złożył wymagane dokumenty oraz potwierdził

              wybór do danego przedszkola,

             3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

              Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci przyjętych i nieprzyjętych lub informację

              o liczbie wolnych miejsc,

             4) sporządzenie protokółu postępowania rekrutacyjnego.

         6. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

             1) Wykazy zgłoszonych dzieci wg grup wiekowych

             2) Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola wraz z innymi dokumentami złożonymi

               przez rodziców

             3) Wykaz wolnych miejsc w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ IX

Zadania Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 27. Przewodniczący Komisji organizuje posiedzenia Komisji i kieruje jej pracami zgodnie

        z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu

§ 28. Podczas posiedzenia Komisji Przewodniczący ma obowiązek:

         1) Zapoznania Komisji z:

             - liczbą wolnych miejsc w przedszkolu na dany rok szkolny,

             - wykazem wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,

             - zasadami rekrutacji do przedszkola.

          2) Kierowania pracami Komisji w zakresie rozpatrywania wniosków o przyjęcie dziecka

            do przedszkola na podstawie kompletu dokumentów przedstawionych przez rodzica

          3) Nadzorowanie prawidłowości – pod względem merytorycznym – dokumentacji

            sporządzonej przez Komisję, w tym prawidłowości:

             - składania podpisów przez członków Komisji,

             - protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania,

             - sporządzenia list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list dzieci

             przyjętych i nieprzyjętych.

 

Rozdział X

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

 

§ 29. Listy dzieci podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym

        miejscu w siedzibie przedszkola.

§ 30. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej

        oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

§ 31. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określony w formie adnotacji

        umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

Rozdział XI

Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 32. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych

         i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem

         o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

§ 33. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica

         z wnioskiem.

§ 34. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,

         która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko

         w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 35. Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji

         rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

§ 36. Dyrektor rozpatruje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie

         7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

ROZDZIAŁ XII

Zadania dyrektora przedszkola

 

§ 37. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej

         1.Organizowanie procesu rekrutacji, w tym:

             a) dyrektor ustala (w okresie przejściowym) w uzgodnieniu z organem prowadzącym

                - kryteria lokalne przyjęcia dzieci do przedszkola oraz określa wartości punktowej

                   poszczególnych kryteriów,

                - terminy postępowania rekrutacyjnego, termin składania dokumentów oraz terminy

               postępowania uzupełniającego,

             b) dyrektor podaje do publicznej wiadomości zasady przyjmowania oraz terminy

               postępowania rekrutacyjnego,

             c) dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej Przewodniczącego,

             d) dyrektor jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej art.20 zc

               ust.8 i 9

          2. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym,

            ze szczególnym

              zwróceniem uwagi na:

             - datę i miejsce urodzenia dziecka, PESEL,

             - imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów),

             - stałe miejsce zamieszkania,

             - czas pobytu dziecka w przedszkolu zgłoszony przez rodziców,

             - czytelność zapisów we wniosku- karcie zgłoszenia,

             - podpisy obojga Rodziców.       

         3. Sporządzenie na posiedzenie Komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy

           wiekowe, zawierającego następujące informacje: nazwiska i imiona dzieci, PESEL

           dziecka, adres, informacje o deklarowanym przez rodziców czasie pobytu dziecka

           w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ XIII

Postanowienia końcowe

 

§ 38. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje

        wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§ 39. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego

        poprzedzającego rok szkolny, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§ 40. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze

        gminy nie zostało przyjęte do przedszkola, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka

        organ prowadzący.

§ 41. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów i postępowania

        uzupełniającego określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 42. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

        dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca

        okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

§ 43. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego

        są przechowywane przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola

        została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało

        zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 44. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor

        przedszkola.

§ 45. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy – ramowy statut przedszkola

        – 25 dzieci, lecz nie może być mniejsza liczebnie niż 20 dzieci.

§ 46. Maksymalna ilość dzieci w przedszkolu w Nałęczowie – 150, w 6 grupach.

§ 47. Przyjęcie dziecka do przedszkola wiąże się z podpisaniem umowy o świadczenie

        usług przedszkolnych. 

        Termin zawierania umów zostanie podany odrębnym zawiadomieniem.

§ 48. W przypadku nie zgłoszenia się dziecka w terminie 7 dni od rozpoczęcia roku 

        szkolnego i nie usprawiedliwienia w wyżej wymienionym terminie przyczyny nieobecności,

        spowoduje to skreślenie dziecka z listy przyjętych do placówki na dany rok szkolny.

 

Procedura rekrutacji wchodzi w życie

w dniu 5 lutego 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa "rekrutacyjna" podpisana przez Prezydenta RP

Ustawa „rekrutacyjna” podpisana przez Prezydenta RP

 

Jednolite, bardziej przejrzyste i korzystniejsze dla rodziców zasady rekrutacji do przedszkoli to jedna z najważniejszych zmian, którą zakłada nowelizacja ustawy o systemie oświaty. 18 grudnia podpisał ją Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane zasady rekrutacji:

 • dają pierwszeństwo przyjęcia dzieciom mieszkańców z gminy, na terenie której znajduje się dana placówka,
 • uwzględniają potrzebę godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi,
 • definiują rodziców samotnie wychowujących dzieci,
 • uwzględniają potrzeby m.in. rodzin wielodzietnych oraz niepełnosprawnych dzieci i rodziców.

Ustawa ta to także umożliwienie gminom określenia dalszych kryteriów rekrutacji - dostosowanych do lokalnych potrzeb. Realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zasad rekrutacji m.in. do przedszkoli. 

Niezależnie od wprowadzonych rozwiązań rekrutacyjnych od 2017 r. każde dziecko będzie miało zagwarantowane miejsce w placówce przedszkolnej, w której każda godzina dodatkowa (ponad minimum 5 bezpłatnych godzin) będzie kosztowała nie więcej niż 1 złoty. Obecnie miejsca są przygotowane dla wszystkich 5-latków (są objęte obowiązkiem przedszkolnym). Natomiast dzięki obowiązującej od września tego roku tzw. ustawie przedszkolnej, prawo do miejsca w placówce przedszkolnej zyskają od 2015 r. wszystkie 4-latki, a od 2017 r. również 3-latki.

Oprócz obszaru rekrutacji do przedszkoli i szkół ustawa wprowadza: możliwość zatrudniania w przedszkolach specjalistów (np. do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci). Będzie to możliwe w sytuacjach szczególnych, wyłącznie za zgodą Kuratora Oświaty.

Szczegóły rozwiązań

W projekcie nowelizacji ustawy proponuje się:

I.  Określenie na poziomie ustawowym kryteriów rekrutacji do placówek przedszkolnych:

1. w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców danej gminy,

2. w przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne, według kryteriów:

a. w pierwszej kolejności przyjęte zostaną te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

b.  na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez gminę (nie więcej niż 6):

 • jednym z nich może być pierwszeństwo dla pracujących zawodowo rodziców lub rodzica,
 • jednym z nich może być kryterium dochodowe,
 • gmina określi dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania wszystkich ustanowionych przez siebie kryteriów (kryterium dochodowe będzie potwierdzane oświadczeniem rodzica).

3.  jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

II. Ustawa będzie określała również zasady przeprowadzania rekrutacji:

1. Do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

Zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania: uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły będą przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć uczniów mieszkających poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na zasadach opisanych w ustawie.

2. Do publicznych szkół ponadgimnazjalnych

a. Zachowane zostaną dotychczas obowiązujące rozwiązania: warunkiem przyjęcia do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (oprócz szkół policealnych) będzie wcześniejsze ukończenie gimnazjum, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie - także posiadanie zaświadczenia lekarskiego orzekającego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

b. Tak jak obecnie, będą brane pod uwagę wyniki uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami). Zmianie ulegnie zakres przedmiotów, z których oceny będą brane obowiązkowo pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: będą to oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przedmiotów.

c. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą przeprowadzane kolejne etapy na zasadach określonych w ustawie.

3. Do publicznych szkół: policealnych, sportowych i mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, dla dorosłych, artystycznych oraz oddziałów międzynarodowych

4. Do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

5. Na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych

6. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, placówki i ośrodki

7. Na kształcenie ustawiczne realizowane w formach pozaszkolnych przez publiczne placówki i ośrodki

III. W drodze rozporządzenia zostanie określony obowiązujący na terenie całego kraju, jednolity sposób przeliczania na punkty niektórych kryteriów, między innymi wyników egzaminu gimnazjalnego i wyników na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.

IV. Na poziomie ustawy zostanie określona procedura przeprowadzenia rekrutacji, w tym procedura odwoławcza - w przypadku odmowy przyjęcia kandydata oraz zasad ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.

V. Wejście w życie przepisów

Proponuje się stopniowe wprowadzanie rozwiązań dotyczących rekrutacji. Zasadnicza część przepisów w tym zakresie będzie miała zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Zachowanie dłuższego okresu przejściowego pozwoli na dobre przygotowanie się na zmiany zarówno organom prowadzącym, jak i uczniom planującym swoją karierę edukacyjną.

VI. W ustawie proponuje się także, aby obowiązkiem gminy był również zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla opiekuna dziecka uczęszczającego do szkoły, do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km.

 

 http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=6123

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )