Godło logo_przedszkola_2_
Menu główne
O nas
Archiwum
Grupy w roku 2013/2014
STATUT PRZEDSZKOLA IM. A. ŻEROMSKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 STATUT

Przedszkola im. Adama Żeromskiego

w Nałęczowie

 

 

 

 

Tekst ujednolicony

przyjęty Uchwałą Nr 2/P /2016 /2017 z dnia 30/08/2016 r.

Rady Pedagogicznej

Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO

W NAŁĘCZOWIE

 

Opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,

z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr

144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,

Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr

6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr

127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991).

2. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2004r. Nr 49, poz. 463).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

oraz publicznych szkół Załącznik Nr1 do rozporządzenia (Dz. U. z 2001 roku Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania

rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r., poz. 1257).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii

w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 roku Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez

publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 roku Nr 135, poz. 1516 z późniejszymi zmianami).

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100,

poz. 908, Dział I rozdział 7; Dział V i VI).

9. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 roku (Dz. U. z 1991 roku Nr

120, poz. 526).

10. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 14

poz. 114 z późniejszymi zmianami)

11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 roku) z późniejszymi zmianami.

12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 1990 roku Nr 16, poz. 95) z późniejszymi zmianami.

13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek

budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów

rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. (Dz. U. z 2000 roku

Nr 122, poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

14. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) z późniejszymi zmianami

15. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczejoraz rodzajów tej

dokumentacji (Dz.U z 201 r. Nr 156, poz. 1047).

16. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U

z 2010 r. Nr 97, poz. 624)

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami

polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka

polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U z 2010 r. Nr 57, poz. 361).

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. nr…,poz.560).

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów

wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U Nr 89, poz. 730).

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r.zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803).

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U z 2008 r. Nr 175, poz.

1086).

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności

innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506).

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516).

27. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

 

 

 

 

Spis treści

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne …………………………………………………………………

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola …………………………………………………………...

 

Rozdział 3

Organy przedszkola i ich kompetencje ……………………………………………...

 

Rozdział 4

Organizacja przedszkola …………………………………………………………......

 

Rozdział 5

Pracownicy przedszkola - zadania, prawa i obowiązki …………………………….

Rodzice - prawa i obowiązki …………………………………………………………

 

Rozdział 6

Wychowankowie przedszkola ………………………………………………………..

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe ………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Nazwa przedszkola

 

1. Przedszkole w Nałęczowie jest publiczną placówką wychowania przedszkolnego

prowadzoną przez Gminę Miejską Nałęczów.

2. Pełna nazwa przedszkola zawarta jest na pieczęci podłużnej

 

PRZEDSZKOLE IM. A. ŻEROMSKIEGO

ul. E. Szelburg-Zarembiny 1

24 – 150 Nałęczów

tel./fax 50-14-027

NIP 716 279 95 28, REG. 060706963

 

3. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Ewy Szelburg-Zarembiny 1 w Nałęczowie.

4. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia - placówka, oznacza to - Przedszkole

im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie.

5. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia - organ prowadzący,oznacza to -

Gminę Miejską Nałęczów.

6. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia - organ sprawujący nadzór

pedagogiczny, oznacza to - Lubelski Kurator Oświaty.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole „podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego”.

 

Założenia koncepcji pracy Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

 

Podstawowym celem przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole pełnifunkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniadzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Działalność przedszkola uwzględnia specyfikę środowiska lokalnego oraz historię powstania placówki i jej fundatorów - rodziny Żeromskich.

 

1. Cele wychowania przedszkolnego:

1) ukierunkowywanie rozwoju oraz wczesna edukacja dziecka zgodnie z jego wrodzonym

potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-

kulturalnym i przyrodniczym;

2) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

3) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się

w tym, co jest dobre, a co złe;

4) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów

i porażek;

5) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych

relacjach z dziećmi i dorosłymi;

6) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa

w zabawach i grach sportowych;

8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały

dla innych;

9) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności,

które są ważne w edukacji szkolnej;

12) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć w przedszkolu i poza nim;

13) wspieranie działań wychowawczych rodziców, pełnienie funkcji doradczej;

14) udzielanie i organizowaniepomocy psychologicznej-pedagogicznejdzieciom

uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom we współpracy

z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami

doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami

pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny(regulują odrębne przepisy);

15) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „dojrzałości szkolnej”;

16) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (regulują odrębne przepisy).

Wobec dzieci niepełnosprawnych wychowanie przedszkolne dostosowuje się do ich

możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju

psychofizycznego;

17) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

językowej i religijnej (regulują odrębne przepisy);

18) prowadzenie działań wspomagających w stosunku do dzieci pochodzenia romskiego;

19) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez

rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej (w roku szkolnym

2014/2015 -16/17, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu

prowadzącego);

20) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie do nabywania umiejętności

pisania.

2. Zadania przedszkola służące realizacji celów.

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu

dziecka i przygotowaniu go do rozpoczęcia nauki w szkole, a w przypadku dzieci

niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności

realizuje siępoprzez:

1) tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci i placówki;

2) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci poprzez prowadzenie obserwacji

pedagogicznych mających na celupoznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz

dokumentowanie tych obserwacji.

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły

podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

(diagnoza przedszkolna).

Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

- rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole

podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

- nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania

i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym

rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,

- pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane

dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej (współpraca z poradnią);

3) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka;

4) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu;

5) uwzględnianie propozycji dzieci w codziennym planowaniu przez nauczyciela zadań

edukacyjnych;

6) ustalanie pracy pedagogicznej kierując się zasadą wykorzystywania w pracy metod

aktywizujących wychowanków;

7) stosowanie form pracy otwartej, umożliwiając dzieciom wybór miejsca i rodzaju

aktywności;

8) współpraca ze szkołą podstawową w celu stworzenia optymalnych warunków doprzekroczenia

przez dzieci progu szkolnego;

9) współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola;

10) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej;

11) w przedszkolu na wniosek rodziców można zorganizować zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem

indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

12) pomoc psychologiczno-pedagogiczna

a) pomoc udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu

indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

- z niepełnosprawności,

- z niedostosowania społecznego,

- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

- ze szczególnych uzdolnień,

- ze specyficznych trudności w uczeniu się,

- z zaburzeń komunikacji językowej,

- z choroby przewlekłej,

- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

- z niepowodzeń edukacyjnych,

- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

b) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych

w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci,

c) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne

i nieodpłatne,

d) pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola,

e) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele

oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zdania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani dalej

specjalistami”,

f) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

- rodzicami dzieci,

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

- placówkami doskonalenia nauczycieli,

- innymi przedszkolami,

- organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,

dzieci i młodzieży,

g) pomocpsychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

- rodziców dziecka,

- dyrektora przedszkola,

- nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

- poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

- asystenta edukacji romskiej,

- pomocy nauczyciela,

- pracownika socjalnego,

- asystenta rodziny,

- kuratora sądowego,

h) w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia,

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

- porad i konsultacji,

i) w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom

i nauczycielom w formie porad i konsultacji oraz warsztatów i szkoleń,

j) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą

nauczyciele i specjaliści,

k) nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą działania pedagogiczne mające

na celu:

- rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych dzieci oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym

obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia

nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

- rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych,

oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci,

l) w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne

wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista

niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem

i informują o tym dyrektora przedszkola,

ł) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także dla dziecka posiadającego

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno

-pedagogicznej,

m) dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem zespołu,

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.71b ust.7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia

7 września 1991o systemie oświaty (ze zm.),

n) w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywi-

dualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dziecka na podstawie

przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach albo

przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przed-

szkolach,

o) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku

w przedszkolu, jest zadaniem dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wyznaczonej,

p) zadaniem dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wyznaczonej jest ustalenie formy

udzielania pomocy, okresu udzielania oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne

formy będą udzielane,

r) o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz o ustalonych

dla dziecka formach i okresie udzielania pomocy, wymiarze godzin, w którym

poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, niezwłocznie

informuje na piśmie rodziców dziecka,

s) wsparcie merytoryczne dla nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli;

13) zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym na miarę możliwości

przedszkola

a) dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia

poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju

psychofizycznego i stan zdrowia - na miarę możliwości placówki,

b) odziały integracyjne organizuje się w celu umożliwienia dzieciom niepełnosprawnym

zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości oraz możliwości i warunków

organizacyjno-dydaktycznych przedszkola,

c) dzieciom z dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiającymi lub utrudniającymi

uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym lub innym stale lub okresowo

niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych, przedszkole może

organizować nauczanie i wychowanie;

13a) w porozumieniu z organem prowadzącym w przedszkolu może być prowadzone wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia

nauki w szkole pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej bazy oraz specjalistów.

Dyrektor na podstawie wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, może zorganizować tę formę

pomocy.

d) dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W skład zespołu

wchodzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i/lub specjaliści, mający

przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

- pedagodzy posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności

dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog,

- psycholog,

- logopeda,

- inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Pracę zespołu koordynuje dyrektor albo upoważniony przez dyrektora nauczyciel,

e) do zadań zespołu należy w szczególności:

- ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia

rodziny dziecka,

- nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej

w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy stosownie

do jego potrzeb,

- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, z uwzględnieniem działań wspomagających

rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów

prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

- analizowanie skuteczności zawartych w programie zadań oraz wprowadzanie zmian,

stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie

wczesnego wspomagania,

f) zespół dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego

wspomagania,

g) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin

w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka,

13b) dla dziecka z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami

sprzężonymi można zatrudnić, a od 1 stycznia 2016 r. zatrudnia się dodatkowo:

- nauczycieli posiadajacych kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu

współtworzenia kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub

- specjalistów, lub

- pomoc nauczyciela;

14) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

a) prowadzenie zajęć w języku polskim,

b) realizowanie treści związanych z historią, geografią, kulturą naszego kraju,

c) pielęgnowanie tradycji związanych ze środowiskiem lokalnym,

d) organizowanie, w ramach planu zajęć, nauki religii na życzenie rodziców, wyrażone

w formie oświadczenia pisemnego w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanychi zatwierdzonych

przez władze kościelne, w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo;

15) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez:

a) zabawy, np. muzyczne, ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne, teatralne,

b) powtarzanie rymowanek, prostych wierszy i śpiewanie piosenek,

c) słuchanie krótkich historyjek, wspieranych obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką

i gestem.

3. Powyższe cele i zadania są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej

przedszkola zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;

8) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

9) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;

10) wspieranie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie

zainteresowań technicznych;

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

14) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie

reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem

nabywania umiejętności czytania);

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

16) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym (nie dotyczy dzieci

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze względu na

inne niepełnosprawności, oraz u których taka potrzebawynika z indywidualnego programu

edukacyjno-terapeutycznego).

4. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia

dzieci w wieku przedszkolnym przedszkole zapewnia proporcje zagospodarowania czasu

przeznaczonego na realizacje podstawy programowej w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie,

przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych - 1/4 czasu), dzieci spędzają

w ogrodzie przedszkolnym, w parku, itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe,

zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze,

itp.);

3) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci - nie więcej niż 1/5 czasu) zajmują

różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania

przedszkolnego;

4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (w tej puli mieszczą się czynności

opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych;

5) nauczyciele mogą podejmować prace o charakterze innowacyjnym i nowatorskim,

w trosce o stałe wzbogacanie procesu dydaktyczno- wychowawczego.

a) realizowanie wyżej wymienionych działań określają odrębne przepisy.

5. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza

przedszkolem.

Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze względem dzieci różnicując je w zależności od ich

wieku, potrzeb indywidualnych, środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

bhp.

1) przedszkole zapewnia opiekę w czasie pobytu dziecka w placówce oraz w trakcie

zajęć poza przedszkolem poprzez:

a) dostosowanie ramowych rozkładów dnia do psychofizycznych możliwości dziecka,

b) właściwe wyposażenie wnętrz i urządzenie otoczenia przedszkola,

c) zapewnienie stałej opieki ze strony nauczyciela:

- w czasie wyjść poza teren placówki zapewnienie opieki wg zasady: jedna osoba

dorosła na 15 dzieci,

- w czasie wycieczek autokarowych: jedna osoba dorosła na 10 dzieci;,

d) dzieci nie uczęszczające na zajęcia z religii pozostają pod opieką nauczyciela,

e) sprawdzenie i usunięcie zagrożeń przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu i poza nim,

f) jeśli warunki atmosferyczne pozwalają umożliwia się dzieciom przebywanie na świeżym

powietrzu.

2) wychowankowie przedszkola ubezpieczani są od następstw nieszczęśliwych wypadków za

zgodą rodziców. Opłatę uiszczają rodzice. Ubezpieczenie jest dobrowolne;

3) za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pracujący w grupie (zgodnie

z arkuszem organizacji), a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia;

4) w godzinach 9.00 - 12.00 drzwi wejściowe do przedszkola są zamykane;

5) w przedszkolu nie dokonuje się zabiegów lekarskich ani nie podaje się leków poza

udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

6) w razie zaistnienia w przedszkolu wypadku stosuje się Procedurę postępowania powypadkowego:

a) natychmiastowa pomoc udzielana jest w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej przez pracowników

przedszkola,

b) jak najszybsze skontaktowanie się z rodzicami dziecka,

c) w sytuacjach koniecznych wezwanie pogotowia ratunkowego,

d) poinformowanie dyrektora przedszkola o zdarzeniu.

7) przedszkole może organizować wycieczki autokarowe. Sposób organizacji wycieczek

regulują odrębne przepisy.

6. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1) opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola sprawują rodzice lub

osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych przez nich upoważnione (stosownym

oświadczeniem pisemnym złożonym w przedszkolu na początku roku szkolnego lub w jego

trakcie, gdy zachodzi taka potrzeba) zapewniając mu pełne bezpieczeństwo.

Dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodzeństwo, które

ukończyło 13 rok życia, za pisemną zgodą rodziców i na ich całkowitą odpowiedzialność;

2) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być

poświadczone orzeczeniem sądowym;

3) przedszkole przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą pozostawienia go przez

rodziców pod opieką nauczyciela, aż do momentu odbioru przez osoby upoważnione;

4) dzieci dojeżdżające do przedszkola autobusem szkolnym są przyprowadzane i odbierane

przez pracownika przedszkola wyznaczonego przez dyrektora za pisemną zgodą rodziców;

5) godziny pobytu dziecka w przedszkolu szczegółowo określa umowa podpisana pomiędzy

rodzicem a przedszkolem;

6) rodzice deklarują się do przyprowadzania nie wcześniej i odbierania dziecka z przedszkola

nie później niż o równejgodzinie, jaką wskazali w umowie;

7) za każdą rozpoczętą godzinę ponad zadeklarowaną w umowie Rodzice zobowiązani są

do uiszczenia opłaty - zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną;

8) za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka z chwilą zamykania przedszkola, Rodzice

uiszczają opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po jego

zamknięciu - zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną;

9) należności z tytułu powyższego będą doliczane do należności za przedszkole w pierwszym

następnym terminie wnoszenia opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola;

10) rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli

dziecko nie zostanie odebrane do czasu zakończenia pracy przez przedszkole, nauczyciel

po telefonicznym zawiadomieniu rodziców, powiadamia policję, która ma obowiązek

zabrać dziecko do najbliższej placówki interwencyjnej. Nauczyciel zobowiązany jest do

sporządzenia szczegółowej notatki służbowej;

11) w przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicem dziecka w ciągu 1 godziny od

zamknięcia przedszkola lub odmowy odebrania dziecka w jak najszybszym czasie,

nauczyciel powiadamia policję, która ma obowiązek zabrać dziecko do najbliższej

placówki interwencyjnej. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej

notatki służbowej;

12) nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, gdy podejrzewa, że jest ona

pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Nauczyciel informuje o tym fakcie

dyrektora przedszkola i podejmuje próbę telefonicznego skontaktowania się

z rodzicami/rodzicem dziecka - zgodnie z Procedurą postępowania w przypadku podejrzenia, że

dziecko odbieraosoba będąca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

13) w szczególnym przypadku, kiedy ani jeden z rodziców, ani upoważnione przez nich osoby nie mogą

odebrać dziecka z przedszkola, jeden z rodziców jest zobowiązany do telefonicznego powiadomienia

nauczyciela o tym fakcie i wskazania innej osoby, na którą delegują uprawnienia do odbioru dziecka.

W tej sytuacji nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanej informacji, wykonując

telefon do jednego z rodziców lub opiekunów w celu potwierdzenia zaistniałej sytuacji.

Nauczyciel sporządza notatkę służbową;

14) do przedszkola nie przyjmowane są dzieci chore, m.in. z infekcjami przeziębieniowymi.

W momencie wchodzenia dziecka do sali, nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka

w przypadku stwierdzenia przez niego, że dziecko wykazuje oznaki choroby (kaszel,

katar, itp.);

15) w przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu nauczyciel, telefonicznie,

powiadamia o tym fakcie rodzica. Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania

dziecka;

16) choroby zakaźne regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

§ 3

 

1. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej

działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym

statutem.

3. Kompetencje dyrektora przedszkola

1) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli

i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielomi innym

pracownikom przedszkola,

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników

przedszkola.

2) dyrektor przedszkola w szczególności:

a)kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym

przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,

g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

h) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji

praktyk pedagogicznych,

i) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej placówki,

j) organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust. 1 pkt2 ustawy o systemie oświaty,

k) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego dziecka;

3) dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków

w przypadkach określonych w niniejszym statucie. Skreślenie następuje na podstawie

uchwały rady pedagogicznej;

4) dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną

i rodzicami;

5) w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel przedszkola

wyznaczony przez Burmistrza Nałęczowa.

4. Kompetencje rady pedagogicznej

1) rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego

statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor, jako jej przewodniczący oraz wszyscy

nauczyciele zatrudnieni w placówce;

2) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

b) uchwalanie statutu przedszkola, regulaminu rady pedagogicznej,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

w przedszkolu,

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego

nad przedszkole przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy

przedszkola;

3) do kompetencji opiniujących należy:

a) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym z tygodniowy rozkład zajęć,

b) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola,

c) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród

i innych wyróżnień,

d) opiniowanie propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e) wydawanie opinii o pracy dyrektora - w przypadku dokonywania oceny;

4) dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie 1

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia

Burmistrza Nałęczowa i Lubelskiego Kuratora Oświaty. LKO uchyla uchwałę w razie

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii Burmistrza

Nałęczowa. Rozstrzygnięcie LKO jest ostateczne;

5) rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola i uchwala go;

6) rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu;

7) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy jej członków;

8) rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej

są protokołowane;

9) osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste

wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

5. Rada rodziców i jej kompetencje

1) w przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentują ogół rodziców wychowanków;

2) w skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych - po jednym rodzicu, który

zdobył największą liczbę głosów w tajnych wyborach zebrania rodziców;

3) w wyborach, o których mowa w punkcie 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

4) rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad

oddziałowych, do rady rodziców przedszkola;

5) rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu

prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami

i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

6) kompetencje rady rodziców:

a) uchwalenie własnego regulaminu,

b) współudział w planowaniu pracy przedszkola,

c) opiniowanie ważnych spraw przedszkola, w tym:

- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub

wychowania przedszkola,

- wyrażenie opinii na temat pracy nauczyciela na wniosek dyrektora przedszkola podczas

uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego,

- wyrażenie opinii na temat pracy dyrektora, na wniosek organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, w celu dokonania oceny jego pracy,

- innowacji i eksperymentów,

d) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola,

e) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków

finansowych dla przedszkola;

7) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania

funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

6. Zasady współdziałania organów przedszkola

1) rada pedagogiczna i rada rodziców działają w oparciu o opracowane przez siebie

Regulaminy działalności, mają możliwość swobodnego działania i podejmowania

decyzji w ramach swoich kompetencji. Regulaminy nie mogą być sprzeczne ze statutem

placówki i obowiązującym prawem;

2) zasady współdziałania organów przedszkola, zapewniają w szczególności właściwe

wykonywanie kompetencji tych organów określonych w przepisach prawa i w statucie

przedszkola oraz zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola;

3) dyrektor przekazuje wszelkiego rodzaju informacje na tablicy ogłoszeń, w formie zarządzeń,

informacji, komunikatów oraz podczas posiedzeń rady pedagogicznej;

4) rada pedagogiczna przekazuje dyrektorowi uwagi i wnioski podczasposiedzeń rady

pedagogicznej;

5) rada rodziców współdziała z dyrektorem i radą pedagogicznąpoprzez przyjęte

w placówce formy kontaktu:

a) zebrania organizowane na prośbę dyrektora lub przewodniczącego rady rodziców,

b) spotkania dyrektora z przewodniczącym rady rodziców;

7. Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola

1) spory między organami rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest stroną;

2) spory między radą pedagogiczną a radą rodziców rozstrzyga dyrektor w drodze

negocjacji, zgodnie z przepisami prawa, uwzględniając dobro dziecka;

3) w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej dyrektor przedszkola zobowiązany jest do:

a) zbadania przyczyny konfliktu,

b) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienie o niej

przewodniczących organów będących stronami konfliktu;

4) spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola rozstrzyga

w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór

pedagogiczny;

5) procedura składania i rozwiązywania skarg od rodziców:

a) skargi ustne na działalność przedszkola przyjmowane są bezpośrednio przez dyrektora

w godzinach przyjęć interesantów,

b) skargi pisemne przyjmowane są w sekretariacie przedszkola,

c) odpowiedzi pisemnej na skargę pisemną dyrektor udziela, po zbadaniu sprawy,

w terminie 30 dni od złożenia skargi,

d) skargi na pracę dyrektora można składać, w zależności od problemu, do organu

prowadzącego - Burmistrza Nałęczowa lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny -

Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 4

 

1. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 150.

2. W przedszkolu mogą funkcjonować oddziały, których czas pracy wynosi:

1) 5 godzin dziennie - realizujące podstawę programową;

2) powyżej 5 do 10 godzin dziennie - realizujące treści programowe wykraczające poza

podstawę programową.

3. Do realizacji zadań statutowych placówka posiada 6 sal zajęć, wyposażonych w sprzęt

i środki dydaktyczne odpowiednio do grupy wiekowej.

4. Przedszkole posiada ogród wyposażony w sprzęt do realizacji zadań z zakresu edukacji

zdrowotnej.

 

§ 5

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmującydzieci w zbliżonym

wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. W przypadku stworzenia oddziału integracyjnego, liczba dzieci w tym oddziale nie może

przekraczać 20, w tym od 3 do 5 dzieci z niepełnosprawnością.

 

§ 6

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o cele wyznaczone

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miasta

Nałęczów.

1) nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, przedstawia

dyrektorowi przedszkola wybrany program wychowania przedszkolnego.

Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku

w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego;

2) nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego: opracowany

samodzielnie, opracowany we współpracy z innymi nauczycielami, opracowany przez

innego autora/autorów, opracowany przez innego autora /autorów wraz z dokonanymi

zmianami. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego

powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony;

3) dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią

zestaw programów wychowania przedszkolnego. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny

za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy

programowej wychowania przedszkolnego.

2. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

i specjalistyczne organizowane dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju

lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

3. Przedszkole może prowadzić również inne niż wymienione w ust.2 zajęcia edukacyjne.

4. Zajęcia wymienione w ust.2 pkt 2 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Czas trwania zajęć dydaktycznych oraz dodatkowych, w szczególności zajęćumuzykalniających,

nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, ustala się stosownie do

możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat: około 15 - 20 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat: około 25 - 30 minut.

7. Zajęcia dodatkowe organizuje dyrektor przedszkola na pisemny wniosekrodziców.

8. Zajęcia dodatkowe finansowane są w całości przez rodziców, oprócz religii i angielskiego

finansowanych z budżetu przedszkola.

9. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określająodrębne przepisy.

10. W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia, i inne

organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

11. Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga

uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków

tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

12. Przedszkole nie pobiera opłat z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji

w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, bez względu na postać

i sposób przekazywania tych informacji.

 

§ 7

 

1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.

2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów,

mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni Dyrektorowi

przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

 

§ 8

 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz

organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska

kierownicze;

3) ogólnąliczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzącyprzedszkole;

4) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań

kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz

organizacyjny oraz termin złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 

§ 9

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony

zdrowia i higieny pracy, liczby dzieciw oddziale oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono

opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,

z uwzględnieniem zalecanych warunków realizacji podstawy programowej a także potrzeb

i zainteresowań dzieci, różnorodnych form pracy i odpoczynku.

1) Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym:

a) godziny pracy poszczególnych oddziałów,

b) godziny posiłków,

c) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

d) czas przeznaczony na zajęcia dodatkowe.

§ 10

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez

organ prowadzący.

2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin, przedszkole jest czynne w godzinach

od 6.30 do 16.30. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania

przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie w godzinach 8.30 - 13.30.

3.Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola oraz innych przerw ustalany jest przez organ

prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

4. W okresie ferii zimowych, wiosennych i innych dni wskazujących na możliwość niskiej

frekwencji dzieci, dyrektor może zmniejszyć liczbę oddziałów zagospodarowując czas pracy

poszczególnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych na wykonywanie innych

zadań wynikających z potrzeb pracy placówki.

5. W okresie absencji nauczycieli, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu grup

w sytuacji, gdy liczba dzieci po połączeniu w oddziale nie przekracza 25 i opiekę nad nimi

sprawuje zawsze nauczyciel.

6. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia

1) opłaty za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nałęczów regulują aktualnie

obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie ustalenia opłat za

świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nałęczów;

2) szczegółowy zakres świadczeń oraz odpłatności określa umowa cywilno - prawna zawarta

pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka;

3) zasady korzystania ze stołówki przedszkolnej ustalone są przez dyrektora przedszkola

im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie w porozumieniu z Burmistrzem Nałęczowa -

organem prowadzącym;

4) korzystanie z posiłków w stołówceprzedszkolnej jest odpłatne;

5) z posiłków mogą korzystać wychowankowie przedszkola, uczniowie szkoły podstawowej

w Nałęczowie, pracownicy przedszkola i szkoły podstawowej w Nałęczowie, płacąc

obowiązującą stawkę. Pracownicy nie mogą wynosić posiłków na zewnątrz placówki;

6) opłata za posiłki podlega zwrotowi w przypadku zgłoszonej przynajmniej w przeddzień

nieobecności wychowanka (ucznia) za każdy dzień absencji.

 

 

ROZDZIAŁ 5

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA - ZADANIA, PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

 

1.W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników nie będących

nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają

odrębne przepisy.

3. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu pracy.

4. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty

i ustawy Karta Nauczyciela.

5. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej

wynikającej z art. 108 Kodeksu Pracy.

6. Podstawowe obowiązki dla pracowników określa ustawa o pracownikach samorządowych

oraz regulamin pracy obowiązujący w przedszkolu, zaś szczegółowy zakres obowiązków,

uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników określają również zakresy czynności

przygotowywane zgodnie z regulaminem pracy.

7. Zakres zadań nauczycieli określa § 15.

8. Pracownikami nie będącymi nauczycielami są:

1) starszy intendent - kasjer (pracownik administracyjny);

2) pomoc nauczyciela;

3) szef kuchni ;

4) kucharz;

5) pomoc kuchenna;

6) konserwator.

9. W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy nie wymienione w ust. 8 jeżeli

zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych bądź poszerzenia samodzielności

placówki przez organ prowadzący przedszkole zgodnie z ustawą o pracownikach

samorządowych.

10. Stanowiska, o których mowa w ust. 8 oraz ust. 9 ustala się na dany rok szkolny w arkuszu

organizacyjnym.

11. Pracownicy nie będący nauczycielami zobowiązani są do współdziałania i wspomagania

nauczycieli w realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych dla dobra dziecka.

12. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala dyrektor

przedszkola kierując się organizacją i potrzebami placówki.

13. Do zadań starszego intendenta - kasjera należy w szczególności:

1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

2) załatwiania spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu

przedszkola (zgłaszanie ew. remontów i konserwacji);

3) zaopatrywania przedszkola w żywność i sprzęt zgodnie z ustawą Prawo Zamówień

Publicznych i regulaminem obowiązującym w przedszkolu;

4) nadzorowania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi według

obowiązujących przepisów;

5) sporządzania jadłospisów;

6) prowadzenia magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz higienicznego utrzymania pomieszczeń magazynowych;

7) prowadzenie kasy przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji

pracy w placówce;

9) przygotowywanie odpisów nieobecności dzieci;

10) prowadzenie i uaktualnianie ewidencji dzieci.

14.Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:

1) dbać o czystość przydzielonych pomieszczeń, ekonomicznie gospodarować środkami

chemicznymi;

2) dbać o powierzony sprzęt;

3) przestrzegać przepisów BHP i p. poż;

4) spełniać punktualnie, zgodnie z ramowym rozkładem dnia czynności obsługowe wobec

dzieci;

5) pomagać nauczycielce w zajęciach i spacerach z dziećmi oraz w innych dodatkowych

czynnościach związanych z opieką nad dziećmi;

6) uczestniczyć przy zabiegach higienicznych i samoobsługowych dzieci;

7) pomagać w przygotowaniu posiłków (w razie potrzeby);

8) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy

przedszkola.

15. Do zadań szefa kuchni należy w szczególności:

1) przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki;

2) zaplanować produkty niezbędne do przygotowania posiłków i złożyć zamówienie

u intendenta;

3) odbierać produkty z magazynu i kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych;

4) dbać o racjonalne zużycie przyjmowanych produktów;

5) prowadzić magazyn podręczny;

6) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt i dbać o czystość pomieszczeń

kuchennych;

7) brać udział w ustalaniu jadłospisu;

8) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy

przedszkola.

16. Do zadań kucharza należy w szczególności:

1) przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki;

2) dbać o racjonalne zużycie przyjmowanych produktów;

3) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt i dbać o czystość pomieszczeń

kuchennych;

4) brać udział w ustalaniu jadłospisu;

5) zastępować w razie potrzeby szefa kuchni;

6) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy

przedszkola.

17. Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności:

1) pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków;

2) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;

3) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów;

4) myć naczynia po posiłkach;

5) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy

przedszkola.

18. Do zadań konserwatora należy w szczególności:

1) dbać o czystość posesji przedszkolnej;

2) dbałość o ogród przedszkolny;

3) utrzymanie w porządku chodników, parkingu;

4) bieżące naprawy w przedszkolu;

5) udział w przeglądach okresowych;

6) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy

przedszkola.

19. Ponadto każdy pracownik, również i nauczyciel, zobowiązany jest do:

1) dbałości o mienie przedszkola;

2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;

3) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy;

4) powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych

z działalnością placówki;

5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu

niedostępnym dla dzieci;

6) nauczyciele przejmują odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas

pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów.

 

§ 12

 

1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola w przypadku, gdy:

1) liczba oddziałów będzie wynosiła co najmniej 6;

2) lokalizacja oddziału nastąpi poza budynkiem macierzystym;

3) czas pracy co najmniej 2 oddziałów będzie dłuższy niż 10 godzin dziennie.

2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko

wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust.1, a także, za zgodą organu

prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

3. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor przedszkola.

§ 13

 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli

zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji

rodziców.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane

jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres

uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. Nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono wychowawstwo w oddziale otrzymuje

dodatek za wychowawstwo w wysokości ustalonej przez organ prowadzący.

 

§ 14

 

1. W przypadku utworzenia oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli

posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących

zajęcia rewalidacyjne.

2. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, za zgodą

organu prowadzącego może być utworzone stanowisko nauczyciela wspomagającego.

 

§ 15

 

1. Zakres zadań nauczycieli obejmuje:

1) współpracę z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze:

a) nauczyciele systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych

i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców zprogramem

wychowania przedszkolnego realizowanym w danym oddziale, podstawą programową

wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam

wiadomości i umiejętności,

b) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania

osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

c) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie

organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci,

d) ustalania z rodzicami form pomocy pedagogicznej,

e) uwzględniania pozyskanych od rodziców informacji do planowania pracy z dzieckiem;

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność

za jej jakość:

a) nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy uwzględniając zadania z podstawy

programowej wychowania przedszkolnego treści programu wychowania przedszkolnego

realizowanego w danym oddziale,

b)nauczyciele opracowują plany pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym i wymagającym

wsparcia;

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanietychobserwacji, a także przekazywanie

rodzicom informacji o wynikach tych obserwacji.

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły

podstawowej, nauczyciele przeprowadzająanalizę gotowości dziecka do podjęcia nauki

w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które

mogą pomóc:

a) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole

podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb,

wspomagać,

b) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego program wspomagania

i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym

rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,

c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane

dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi;

4) współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

opiekę zdrowotną i inną, w następujących formach:

a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz

innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

b) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,

c) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

5) Zadaniem nauczycieli jest także:

a) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

b) aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

c) planowanie własnego rozwoju zawodowego,

d) dbałość o warsztat pracy,

e) prowadzenie dziennika zajęć oraz innej dokumentacji pedagogicznej zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

f) przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi

placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełnienia

warunku o niekaralności,

g) nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej

za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub pełnionych przez nauczycieli

obowiązków,

h) za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu Pracy,

wymierzane są nauczycielom kary porządkowe, zgodne z Kodeksem Pracy,

i) karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

- nagana z ostrzeżeniem,

- zwolnienie z pracy,

- zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego nauczyciela do pracy

w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

- wydalenie z zawodu nauczycielskiego,

j) odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych

nauczyciela,

k)kary dyscyplinarne określone w art. 76 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy-Karta Nauczyciela

podlegają zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych podlega

zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia

o ukaraniu, a w przypadku kary określonej w art. 76 ust. 1 pkt. 3a po upływie 6 lat od dni

doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu,

l)jeżeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej nauczyciel zostanie ukarany

dyscyplinarnie, terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia doręczenia

nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu,

m) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

udzielanej przez:

- Dyrektora przedszkola,

- radę pedagogiczną,

- wyspecjalizowane w tym zakresie placówki i instytucje oświatowo-naukowe;

6) zadaniem nauczyciela wspomagającego jest:

a) wspieranie integracji z innymi dziećmi,

b) asystowanie podczas zajęć grupowych,

c) obserwowanie i diagnozowanie możliwości dziecka, jego trudności i postępów;

d) współpraca z rodzicami.

 

2. Formy współdziałania z rodzicami:

1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli organizowane przez dyrektora przedszkola

(nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku);

2) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli (nie rzadziej niż dwa razy w ciągu

roku);

3) zajęcia otwarte;

4) wycieczki, uroczystości przedszkolne, imprezy środowiskowe;

5) stałe cotygodniowe konsultacje indywidualne nauczycieli;

6) informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń;

7) informacje dotyczące miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej (zadania)

i treści programowych zamieszczane w widocznym dla rodziców miejscu;

8) ekspozycje prac dzieci;

9) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb;

10) wydawanie ulotek, gazetek w ramach edukacji pedagogicznej rodziców;

11) zamieszczanie informacji oraz zdjęć z wydarzeń grupowych i przedszkolnych na stronie

internetowej przedszkola.

3. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości miesięcznych zadań dydaktyczno-wychowawczych;

2) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, umiejętności, postępów

i trudności w przyswajaniu treści programowych;

3) dostępu do dokumentacji dotyczącej postępów dziecka;

4) uzyskania informacji i porad w sprawie wychowania i opieki;

5) zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego;

6) wpływania na warunki żywieniowe (jadłospis);

7) uczestnictwa w różnych formach działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola

(imprezy, uroczystości, zajęcia);

8) składania skarg i wniosków w interesie dziecka.

4. Rodzice mają obowiązek:

1) powiadomienia przedszkola o nieobecności dziecka;

2) uczestnictwa w zebraniach;

3) interesowania się postępami dziecka;

4) udzielania nauczycielowi rzetelnych informacji dotyczących własnego dziecka (choroby,

problemy wychowawcze);

5) terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

6) rodzice dziecka 5- i 6-letniego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze

zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka

na zajęcia;

7) dbać o higienę własnego dziecka (w tym odpowiedni ubiór i obuwie) oraz wyposażenie

go w pomoce niezbędne do zajęć;

8) wyposażenie dziecka w pomoce niezbędne do zajęć;

9) wspomaganie placówki przedszkolnej w działalności opiekuńczo-wychowawczej

i dydaktycznej;

10) wprzypadku choroby zakaźnej wychowanka rodzice obowiązani są natychmiast

powiadomić dyrektora przedszkola.

 

ROZDZIAŁ 6

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 16

 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,

w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym

dziecko kończy 7 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

1) dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne;

2) dzieci 4 i 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego z początkiem

roku szkolnego, w którym kończy 4 lub 5 lat;

3) w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci 6, 5 i 4-letnie.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem

przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny

tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym

dziecko kończy 9 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola

dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie karty zgłoszenia pobranej, wypełnionej

i złożonej w sekretariacie przedszkola przez rodziców w okresie rekrutacji.

5. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora

przedszkola (w przypadku wolnych miejsc).

6. Rezygnacja rodzica z miejsca dla dziecka w przedszkolu może nastąpić wyłącznie w formie

pisemnej.

7. Prawa i obowiązki dzieci (wychowanków) przedszkola, w tym:

1) warunki pobytu w przedszkolu:

przedszkole realizuje zadania opiekuńcze względem dzieci różnicując je w zależności

od ich wieku, potrzeb indywidualnych, środowiskowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami bhp;

2) przedszkole zapewnia opiekę w czasie pobytu dziecka w placówce oraz w trakcie

zajęćpoza przedszkolem poprzez:

a) dostosowanie ramowych rozkładów dnia do zalecanych warunków realizacji

podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

b) właściwe wyposażenie wnętrz i urządzenie otoczenia przedszkola,

c) teren przedszkola jest ogrodzony i posiada właściwe oświetlenie,

d) zapewnienie stałej opieki ze strony nauczyciela; w czasie wyjść poza teren

placówki zapewnienie opieki wg zasady: jedna osoba dorosła na piętnaścioro dzieci,

e) sprawdzenie i usunięcie zagrożeń przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu i poza nim

(szczegółowe sposoby ujęte w § 2 ust. 5);

3) wychowankowie przedszkola ubezpieczani są od następstw nieszczęśliwych wypadków

za zgodą rodziców. Ubezpieczenie jest dobrowolne;

4) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie,

oprócz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. W przedszkolu nie podaje się

wychowankom żadnych leków;

5) zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

a) opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola sprawują rodzice lub

osoby przez nich upoważnione (stosownym oświadczeniempisemnym złożonym w karcie

zgłoszenia dziecka do przedszkola) zapewniając mu pełne bezpieczeństwo,

b) przedszkole przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą pozostawienia go przez

rodziców pod opieką nauczyciela, aż do momentu odbioru przez osoby upoważnione

(szczegółowe zasady ujęte w § 2 ust. 6);

6) przedszkole przestrzega praw dziecka zawartych w „Konwencji o prawach dziecka", są

to prawa do:

a) akceptacji takim, jakim jest,

b) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

c) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

d) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

e) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

f) doświadczania konsekwencji własnego zachowania,

g) zdrowego, urozmaiconego jedzenia,

h) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądźpsychicznej

oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

i) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym;

7) w przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka" ustalony z dziećmi, w porozumieniu

z rodzicami. Obowiązkiem dziecka jest:

a) przestrzeganie ustalonych wspólnie z nauczycielem zasad i norm postępowania

w grupie,

b) szanowanie godności swojej i innych: dzieci i dorosłych,

c) dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych,

d) troszczenie się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali,

e) uczestniczenie w zajęciach, pracowanie nad własnym rozwojem.

8. W przedszkolu określa się następujące procedury na wypadek naruszenia praw dziecka:

1) rodzice składają skargę na piśmie do dyrektora przedszkola;

2) dyrektor przedszkola ma obowiązek w ciągu 7 dni zbadać sprawę i dać odpowiedź

rodzicom;

3) w przypadku nie akceptowania przez rodzica decyzji dyrektora przedszkola, rodzic ma

prawo odwołać się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

9. Przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków.

1) dyrektor przedszkola, może w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy dzieci

uczęszczających do przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady

pedagogicznej;

2) przypadki, w których dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do

przedszkola, po uprzednim powiadomieniu rodziców na piśmie:

a) zaleganie z odpłatnością za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z podpisaną umową,

b) nie uczęszczanie dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny przez miesiąc,

c) utajnienie choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie

rówieśniczej,

d) brak możliwości przystosowania się dziecka do grupy dzieci, powodujący zagrożenie bezpieczeństwa

własnego i innych dzieci,

e) z powodu głębokich dysfunkcji rozwojowych wymagających stałej opieki osoby dorosłej

(pracownika przedszkola);

3) skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

W przypadku dziecka6 -letniego jednomiesięczna zaległość z tytułu opłat za przedszkole spowoduje

ograniczenie czasu pobytu dziecka w przedszkolu do wymiaru realizacji podstawy programowej.

 

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17

 

  1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymiprzepisami.

  2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

  3. Niniejszy statut obowiązuje wszystkich: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników

niepedagogicznych.

4. Regulaminy działalności uchwalane przez organy przedszkola nie mogą być sprzeczne

ze statutem.

5. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ogólne i resortowe.

6. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych, statut wyłożony jest

w sekretariacie przedszkola, może też być udostępniony przez dyrektora na życzenie osób

zainteresowanych. Wersja elektroniczna statutu jest dostępna na stronie internetowej

przedszkola.

7. Dokonywanie zmian w statucie:

1) projekt oraz zmiany w statucie przygotowuje i zatwierdza rada pedagogiczna;

2) w celu lepszej czytelności statutu, po dokonanych zmianach, opracowywany jest ujednolicony tekst statutu;

3) statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez radę pedagogiczną;

4) z dniem wejścia w życie niniejszego statutu, traci moc prawną dotychczas obowiązujący Statut

Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie przyjety Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 01.09.2015r.

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.

 

Niniejszy statut stanowi tekst ujednolicony, zgodnie z Uchwałą Nr 2a /2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie.

 

 

Członkowie rady pedagogicznej Przewodniczący rady pedagogicznej

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )