Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum
STATUT PRZEDSZKOLA IM. A. ŻEROMSKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

 

PRZEDSZKOLA

im. Adama Żeromskiego

w

Nałęczowie

 

 

 

 

 

Tekst ujednolicony

Stan prawny na dzień 13.11.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne (§ 1-2)

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola (§ 3-7)

 

Rozdział 3

Sposób realizacji zadań przedszkola (§ 8-12)

 

Rozdział 4

Formy współdziałania z rodzicami (§ 13)

 

Rozdział 5

Organy przedszkola oraz ich kompetencje (§ 14-17)

 

Rozdział 6

Organizacja pracy przedszkola (§ 18-27)

 

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola (§ 28-32)

 

Rozdział 8

Prawa i obowiązki wychowanków (§ 33-36)

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe (§ 37)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);

2)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy Wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.);

3) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 );

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 poz. 283 ze zm.);

5) Inne akty prawne wydane do ustaw.

 

§ 2

 

Nazwa przedszkola

1. Przedszkole w Nałęczowie jest publiczną placówką wychowania przedszkolnego prowadzoną

przez Gminę Nałęczów.

2. Pełna nazwa przedszkola zawarta jest na pieczęci podłużnej

 

PRZEDSZKOLE IM. A. ŻEROMSKIEGO

ul. E. Szelburg-Zarembiny 1

24 – 150 Nałęczów

tel./fax 81 50-14-027

NIP 716 279 95 28, REG. 060706963

 

3. Siedziba Przedszkola im. Adama Żeromskiego zwanego dalej przedszkolem mieści się

w budynku położonym przy ulicy Ewy Szelburg-Zarembiny 1 w Nałęczowie.

4. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia - placówka, oznacza to - Przedszkole

im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie.

5. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia - organ prowadzący,oznacza to -

Gminę Nałęczów.

6. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia - organ sprawujący nadzór

pedagogiczny, oznacza to - Lubelski Kurator Oświaty.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 3

 

Założenia koncepcji pracy Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

Podstawowym celem przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole pełnifunkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniadzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Działalność przedszkola uwzględnia specyfikę środowiska lokalnego oraz historię powstania placówki i jej fundatorów - rodziny Żeromskich.

 

 

 

 

 

§ 4

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające

w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia

dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w: fizycznym, emocjonalnym, społecznym

i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie (za zgodą rodziców) realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 5

 

1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola lub wyznaczona przez

dyrektora osoba w zakresie udzielania pomocy.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w przedszkolu polega na:

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

1) niepełnosprawnym;

2) niedostosowanym społecznie;

3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeniami zachowania lub emocji;

5) ze szczególnymi uzdolnieniami;

6) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

7) z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;

8) z chorobą przewlekłą;

9) w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeniami edukacyjnymi;

11) z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania

efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) dziecka;
2) rodziców dziecka;

3) dyrektora przedszkola;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia

z dzieckiem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela;

9) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016

r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których

mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;

10) pracownika socjalnego;

11) asystenta rodziny;

12) kuratora sądowego;

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci

i młodzieży.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz

przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi

dalej „poradniami”;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży.

9. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

10. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w przedszkolu,

należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych dzieci;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu

przedszkola;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności

w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających

funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

11. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą

obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii

rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończoną

analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

 

§ 6

 

1. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu;

2) dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

3) dostosowanie warunków organizacji nauczania, wychowania i opieki;

4) dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem.

3. Dla dziecka z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi

zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

w celu współtworzenia kształcenia dzieci niepełnosprawnych, lub specjalistów, lub pomoc

nauczyciela.

 

§ 7

 

1. Przedszkole rozwija u dzieci poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez:
1) wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego kraju,

województwa, regionu, miasta;

2) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;

3) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkola;

4) wskazywanie dzieciom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych;

5) pielęgnowanie tradycji związanych z miastem, miejscowością, najbliższym środowiskiem;

6) organizowanie na życzenie rodziców nauki religii;

7) nauka religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez

władze kościelne;

8) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo.

 

ROZDZIAŁ 3

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 

§ 8

 

1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole

poprzez:

1) tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

z uwzględnieniem możliwości rozwojowych wychowanków placówki;

2) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej interwencji

specjalistycznej;

3) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach

i niepowodzeniach;

4) informowanie o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi

specjalistami;

5) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu

i w poszczególnych oddziałach;

6) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.

 

§ 9

 

1. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna

pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w porozumieniu z radą rodziców bądź

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

 

§ 10

 

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu:

1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele,

w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik

przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola;

2) dzieci nie uczęszczające na zajęcia z religii pozostają pod opieką nauczyciela;

3) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia

i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym;

4) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: zajęcia relaksacyjne

i wyciszające;

5) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki

pogodowe;

6) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:

a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC; w przypadku niższej

temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym

organ prowadzący,

b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura

zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających

zawieszenie zajęć wynosi -15ºC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym

terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,

c) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich

działalności;

7) sale wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki do udzielania pierwszej pomocy

i instrukcję jej;

8) drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały, plany ewakuacji przedszkola

umieszczone są w widocznym miejscu;

9) budynek przedszkolny i teren wokół niego odpowiada ogólnym warunkom bezpieczeństwa

i higieny oraz posiada:

a) urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

b) klatkę przeciwpożarową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

c) monitoring wizyjny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

10) dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, estetycznie

podanych, zgodnych z normami żywieniowymi;

11) korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne,

uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej

organizacji pracy przedszkola;

12) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie

podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej;

13) do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka

w czasie pobytu w przedszkolu, rodzic zobowiazany jest do odebrania dziecka.

W sytuacji infekcji, chorób skórnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu

całkowitego wyleczenia;

14) w przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym

nauczycielki lub dyrektora placówki, a po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie

od lekarza o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.

Choroby zakaźne regulują odrębne przepisy;

15) pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia

poszkodowanemu opiekę, w szczególności udzielając pierwszej pomocy i zabezpieczając

miejsce wypadku;

16) w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu stosuje się Procedurę

postępowania powypadkowego:

a) udzielenie pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego,

b) niezwłoczne powiadomienie dyrektora przedszkola,

c) niezwłoczne powiadomienie rodziców dziecka,

d) poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu nauczycielkę zmienniczkę.

2. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym niezwłocznie prokuratora

i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia niezwłocznie państwowego inspektora

sanitarnego.

3. W godzinach 9.00 - 13.00 drzwi wejściowe do przedszkola są zamykane.

4. Dzieci mogą być ubezpieczane od następstw nieszczęśliwych wypadków przez rodziców

we własnym zakresie.

 

§ 11

 

1. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:

1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz

z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę

dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej

niż 2 opiekunów;

2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej

jest nauczyciel;

3) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów

obowiązującym w przedszkolu;

4) z w/w regulaminem są zapoznani rodzice;

5) każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej

uczestniczącymi,

6) każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”;

7) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego

przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem

w teren;

8) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do

każdorazowego odnotowania tego faktu w rejestrze wyjść grupowych z dziećmi.

Rejestr wyjść grupowych prowadzony jest przez osobę upoważnioną przez dyrektora

przedszkola. Zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki dzieci lub program

wyjścia, miejsca, godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę dzieci oraz

podpisy opiekunów i dyrektora;

9) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez

nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;

10) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się na nim

urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel

obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca

zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola;

11) teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony;

12) dyrektor raz w roku dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem

bezpieczeństwa;

13) z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół;

14) przedszkole może organizować wycieczki autokarowe. Sposób organizacji wycieczek

regulują odrębne przepisy.

§ 12

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1. Dzieci są przyprowadzane do placówki i odbierane z niej przez rodziców.

Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki i z placówki do domu.

Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

- rozberać dziecko w szatni,

- przyprowadzić je do oddziału mu przypisanemu, a w przypadku dzieci odprowadzanych do

oddziałów położonych na piętrze - rodzice mają świadomość o pełnej odpowiedzialności

za samodzielne wchodzenie dzieci na górę do sal.

2. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione przez rodzica na terenie

przedszkola, np. w szatni, przed wejściem do przedszkola, na schodach prowadzących na górny

holl, a także po odebraniu dziecka z przedszkola, jeśli rodzic nadal pozostaje z dzieckiem na

terenie przedszkola na placu zabaw - dziecko jest pod opieką rodzica.

Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą pozostawienia go przez rodziców

pod opieką nauczyciela, aż do momentu odbioru przez osoby upoważnione.

3. Dzieci dojeżdżające do przedszkola autobusem szkolnym są przyprowadzane i odbierane przez

pracownika przedszkola wyznaczonego przez dyrektora z pisemnym upoważnieniem od rodziców

do odbioru dziecka z przedszkola.

4. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej.

W przeciwnym przypadku żaden pracownik placówki nie może ponosić odpowiedzialności za

bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

5. W godzinach od 6.30 do 7.30 rodzice przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej.

Punktualnie od godziny 7.30 dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.

Od tej godziny rodzice przyprowadzają dziecko do sali danej grupy.

6. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na

wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty - czy są one bezpieczne i nie stwarzają

zagrożenia.

7. Rodzice zobowiązani są przyprowadzić do placówki dzieci zdrowe i czyste.

Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki.

Dzieci, np. z katarem, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać z dziećmi zdrowymi, gdyż

stanowią zagrożenie dla zdrowia pozostałych dzieci.

Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku

przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do placówki.

8. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania

wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe i wziewne należy zgłaszać

wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

9. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

10. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe, upoważnione na piśmie

przez rodziców, zdolne do podejmowania czynności prawnych.

Upoważnienie pozostaje w dokumentacji placówki. Może ono zostać w każdej chwili odwołane

lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z placówki znajduje się w sekretariacie,

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

11. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki

przez upoważnioną przez nich osobę.

12. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść

z placówki z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką

nauczyciela, a dyrektor lub - w przypadku jego nieobecności - nauczyciel niezwłocznie

skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

13. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu

przez taką osobę dowodu osobistego - nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej

osoby.

14. W przypadku telefonicznej prośby rodzica - upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany

jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację.

Zaistniałą sytuację należy odnotować w formie notaki służbowej - rejestr upoważnień

telefonicznych.

15. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania

miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie

przez rodziców do odbioru dziecka.

16. Odbiór dziecka następuje w danej grupie (w zależności od pracy danego oddziału

i zdeklarowanych godzin pobytu), od godz.15.30 do godz. 16.30 pracuje jeden oddział sala I

- sala rozchodzenia się dzieci.

17. Nauczyciel musi nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z placówki.

Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba

upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

18. Placówka może odmówić wydania dziecka, w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko

wskazuje lub przypuszcza się: spożycie alkoholu, środków odurzających czy widoczne

zachowania agresywne. W takim przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać

dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest

skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców.

O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub osoba zastępująca go.

19. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być

poświadczone przez orzeczenie sądowe.

20. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PLACÓWKI LUB

ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

1) dzieci powinny być odebrane z placówki najpóźniej do godziny 16.30;

2) w przypadku braku możliwości odbioru dziecka z placówki w godzinach jej pracy (sytuacje

losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji

oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka;

3) w razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców lub osób

upoważnionych pisemnie, o godz. 17.00 nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej

sytuacji dyrektora placówki oraz skontaktować się z policją celem poszukiwania rodziców;

4) z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez

świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Sądu Rodzinnego.

 

ROZDZIAŁ 4

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI

 

§ 13

 

1. Do form współpracy przedszkola z rodzicami należą:

1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli organizowane przez dyrektora przedszkola

(nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku);

2) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli (nie rzadziej niż dwa razy w ciągu

roku);

3) zajęcia otwarte;

4) porady i konsultacje nauczycieli oraz specjalistów

5) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb;

6) informacje zamieszczane w widocznym miejscu;

7) informacje dotyczące miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej (zadania)

i treści programowych zamieszczane w widocznym dla rodziców miejscu;

8) wycieczki, uroczystości przedszkolne, imprezy środowiskowe;

9) ekspozycje prac dzieci;

10) wydawanie ulotek, gazetek w ramach edukacji pedagogicznej rodziców;

11) zamieszczanie informacji oraz zdjęć z wydarzeń grupowych i przedszkolnych na stronie

internetowej przedszkola.

2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości miesięcznych zadań dydaktyczno-wychowawczych;

2) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, umiejętności, postępów

i trudności w przyswajaniu treści programowych;

3) dostępu do dokumentacji dotyczącej postępów dziecka;

4) uzyskania informacji i porad w sprawie wychowania i opieki;

5) wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych;

6) zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego;

7) wpływania na warunki żywieniowe (jadłospis);

8) uczestnictwa w różnych formach działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola

(m.in.: imprezy, uroczystości, zajęcia, wycieczki);

9) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na

sprawy przedszkola;

10) wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola dyrektorowi,

organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa, np. Radę

Rodziców.

3. Rodzice mają obowiązek:

1)uczestnictwa w zebraniach;

2) interesowania się postępami dziecka;

3) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka

i nie zaniedbywać ich;

4) starać się wzmacniać wysiłki przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój

wychowanków;

5) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę

o przyczynach nieobecności dziecka;

6) angażować się, jako partnerzy, w działania przedszkola, aktywnego udziału w wyborach

i współdziałaniu w Radzie Rodziców;

7) informować nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie

i postępy dziecka;

8) terminowo wnosić opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wg wysokości i zasad ustalonych

przez organ prowadzący;

9) rodzice dziecka 6-letniego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem

dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;

10) przyprowadzać do przedszkola zdrowe dzieci;

11) w przypadku choroby zakaźnej wychowanka rodzice obowiązani są natychmiast

powiadomić dyrektora przedszkola;

12) przestrzegać czasu pracy przedszkola;

13) przestrzegać niniejszego statutu;

14) przestrzegać uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

15) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

 

ROZDZIAŁ 5

ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH KOMPETENCJE

 

§ 14

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które

nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom przedszkola;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników

przedszkola.

4. Dyrektor przedszkola w szczególności:

1) kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego

poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez

radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, w tym

udostępnia imię, nazwisko oraz numer pesel celem właściwej realizacji tej opieki.

5. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków

w przypadkach określonych w statucie placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały

rady pedagogicznej.

6. Przepis ust. 5 nie dotyczy dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

7. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,

rodzicami.

8. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tej placówki,

wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 15

 

1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola, jako jej przewodniczący oraz

wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3

członków rady pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie

z regulaminem rady.

6. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz

informacje o działalności placówki.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2) uchwalanie statutu przedszkola, regulaminu rady pedagogicznej;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce, po

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego

nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy

placówki.

8. Do kompetencji opiniujących należy:

1) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym z tygodniowy rozkład zajęć;

2) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola;

3) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

wyróżnień;

4) opiniowanie propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)wydawanie opinii o pracy dyrektora - w przypadku dokonywania oceny.

9. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.8, niezgodnych

z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ

prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Lubelski Kurator Oświaty uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami

prawa po zasięgnięciu opinii Burmistrza Nałęczowa. Rozstrzygnięcie LKO jest ostateczne.

10.Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkolaalbo jego zmian i uchwala je.

11. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

12. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, organ

uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające

i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej połowy jej członków.

14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są

protokołowane.

15. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste

wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 16

 

1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

2. W skład rad rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych - po jednym rodzicu, który

zdobył największą liczbę głosów w tajnych wyborach zebrania rodziców;

3. W wyborach do rady rodziców jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad

oddziałowych, do rady rodziców przedszkola;

3) zasady i zakres współpracy.
5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu

prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami

we wszystkich sprawach przedszkola.

6. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalenie własnego regulaminu;

2) współudział w planowaniu pracy przedszkola;

3) opiniowanie ważnych spraw przedszkola, w tym:

a) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub

wychowania przedszkola,

c) wyrażenie opinii na temat pracy nauczyciela na wniosek dyrektora przedszkola podczas

uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego,

d) wyrażenie opinii na temat pracy dyrektora, na wniosek organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, w celu dokonania oceny jego pracy,

e) eksperymentów;

4) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola;

5) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

dla przedszkola.

7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania

funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

8. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku

bankowym rady rodziców.

9. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym

rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę

rodziców.

 

§ 17

 

Zasady współdziałania organów przedszkola i rozwiązywanie konfliktów.

1.Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania

i opieki mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz rozwiązywanie wszystkich

istotnych problemów przedszkola.

2. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

3. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami przedszkola przez:

1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora przedszkola;

2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu w budynku przedszkola i na stronie internetowej placówki;

3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, rodziców

z nauczycielami.

4. Rodzice przedstawiają wnioski i opinie organom przedszkola - Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej poprzez swoją reprezentację - Radę Rodziców.

5. Rada Rodziców przedstawia swoje wnioski i opinie Dyrektorowi przedszkola lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

7. Wszystkie organy przedszkola zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

8. Koordynatorem współdziałania organów przedszkola jest dyrektor placówki, który:

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji

w granicach swoich kompetencji;

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o planowanych

i podejmowanych działaniach i decyzjach;

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.

9. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami przedszkola lub wewnątrz niego, dyrektor przedszkola jest zobowiązany do:

1) zbadania przyczyny konfliktu;

2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej

przewodniczących organów będących stronami.

10. Procedura składania i rozwiązywania skarg od rodziców:

1) skargi ustne na działalność przedszkola przyjmowane są bezpośrednio przez dyrektora

w godzinach przyjęć interesantów,

2) skargi pisemne przyjmowane są w sekretariacie przedszkola,

3) odpowiedzi pisemnej na skargę pisemną dyrektor udziela, po zbadaniu sprawy,

w terminie 30 dni od złożenia skargi,

4) skargi na pracę dyrektora można składać, w zależności od problemu, do organu

prowadzącego - Burmistrza Nałęczowa lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny -

Lubelskiego Kuratora Oświaty;

11. Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola rozstrzyga,

w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący przedszkole albo organ sprawujący

nadzór pedagogiczny.

 

ROZDZIAŁ 6

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 18

 

1. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 150.

2. W przedszkolu mogą funkcjonować oddziały, których czas pracy wynosi:

1) 5 godzin dziennie - realizujące podstawę programową;

2) powyżej 5 do 10 godzin dziennie - realizujące treści programowe wykraczające poza

podstawę programową.

3. Przedszkole do realizacji celów statutowych posiada następujące pomieszczenia:

sale dydaktyczne z odpowiednim wyposażeniem, korytarze, gabinet dyrektora, szatnię,

zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze i sanitarne, pomieszczenie socjalne dla

pracowników obsługi oraz plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem do realizacji zadań

z zakresu edukacji zdrowotnej.

4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w pomieszczeniach

przedszkola i na placu zabaw.

5. Dla zapewnienia właściwych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, dyrektor przeprowadza

raz w roku szkolnym kontrolę pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków

w placówce, z której sporządzany jest protokół na piśmie, a jego kopia przekazywana jest

organowi prowadzącemu.

 

§ 19

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmującydzieci w zbliżonym

wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. W przypadku stworzenia oddziału integracyjnego, liczba dzieci w tym oddziale nie może

przekraczać 20, w tym do 5 dzieci z niepełnosprawnością.

 

§ 20

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o cele wyznaczone

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

1) nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, przedstawia

dyrektorowi przedszkola wybrany program wychowania przedszkolnego.

Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku

w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego;

2) nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego: opracowany

samodzielnie, opracowany we współpracy z innymi nauczycielami, opracowany przez

innego autora/autorów, opracowany przez innego autora /autorów wraz z dokonanymi

zmianami. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego

powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony;

3) dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią

zestaw programów wychowania przedszkolnego. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny

za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy

programowej wychowania przedszkolnego.

2. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

i specjalistyczne organizowane dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju

lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

3. Przedszkole może prowadzić również inne niż wymienione w ust.2 zajęcia edukacyjne.

4. Zajęcia wymienione w ust.2 pkt 2 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Czas trwania zajęć dydaktycznych oraz dodatkowych, w szczególności nauki religii i zajęć

rewalidacyjnych, ustala się stosownie do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat: około 15 - 20 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat: około 25 - 30 minut.

7. Zajęcia dodatkowe może zorganizować dyrektor. Zajęcia dodatkowe finansowane są w całości

przez rodziców z wyłączeniem religii i języka angielskiego.

1) w dniach zajęć z religi dla dzieci zapisanych do przedszkola na 5 godzinną bezpłatną

podstawę programową w dniach zajęć z religi w których odbywaja się zajecia z religi,

realizacja podstawy programowej jest wydłużona o czas trwania tychże zajęć

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określająodrębne przepisy.

9. W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne

organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

10. Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga

uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków

tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

11. Przedszkole nie pobiera opłat z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji

w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, bez względu na postać

i sposób przekazywania tych informacji.

 

§ 21

 

1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.

2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów,

mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni Dyrektorowi

przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

 

§ 22

 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz

organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska

kierownicze;

3) ogólnąliczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzącyprzedszkole;

4) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań

kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz

organizacyjny oraz termin złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

3. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji placówki, zaopiniowany przez

zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi

prowadzącemu przedszkole.

4. Opinia związków zawodowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.

5. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja

danego roku.

6. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jest wydawana w terminie 10 dni

roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego przedszkole arkusza organizacji

przedszkola, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.

 

§ 23

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony

zdrowia i higieny pracy, liczby dzieciw oddziale oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono

opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,

z uwzględnieniem zalecanych warunków realizacji podstawy programowej a także potrzeb

i zainteresowań dzieci, różnorodnych form pracy i odpoczynku.

1) Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym:

a) godziny pracy poszczególnych oddziałów,

b) godziny posiłków,

c) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

d) czas przeznaczony na zajęcia dodatkowe.

§ 24

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez

organ prowadzący.

2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin, przedszkole jest czynne w godzinach

od 6.30 do 16.30. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania

przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie w godzinach 8.30 - 13.30.

3.Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola oraz innych przerw ustalany jest przez organ

prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

4. W okresie ferii zimowych, wiosennych i innych dni wskazujących na możliwość niskiej

frekwencji dzieci, dyrektor może zmniejszyć liczbę oddziałów zagospodarowując czas pracy

poszczególnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych na wykonywanie innych

zadań wynikających z potrzeb pracy placówki.

5. W okresie absencji nauczycieli, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu grup

w sytuacji, gdy liczba dzieci po połączeniu w oddziale nie przekracza 25 i opiekę nad nimi

sprawuje zawsze nauczyciel.

6. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia

1) Gmina Nałęczów zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu,

oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych

przez Gminę Nałęczów w wymiarze 5 godzin dziennie;

2) opłata dla dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w uchwale Rady

Miejskiej, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi 1 zł za godzinę ;

3) dzieci realizujące roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne są zwolnione z opłat tzw.

czesnego;

4) dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie

wczesnego wspomagania rozwoju postanowienia uchwały rady miejskiej nie dotyczą;

5) rodzice dziecka są zobowiązani wnosić opłaty:

- za pobyt dziecka powyżej 5 godzin -1 zł za godzinę;

- za wyżywienie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Przedszkola im. Adama Żeromskiego

w Nałęczowie;

6) w okresie Rekrutacji do przedszkola rodzice składają Deklarację o kontynuacji edukacji

przedszkolnej lub Wniosek, w których to dokumentach wskazują:

- godziny pobytu dziecka w przedszkolu,

- korzystanie przez dziecko z liczby posiłków;

7) rodzice mogą dokonywać płatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie

przekraczającym bezpłatną 5 godzinną podstawę wychowania przedszkolnego oraz opłaty

za wyżywienie dziecka przelewem internetowym lub w banku lub na poczcie lub w kasie

przedszkola.

Opłaty w przedszkolu będą wnoszone „z dołu” na wskazane konta:

40873300090017506920000010 - opłata stała

61873300090017506920000020 - opłata za żywienie

(w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który

dokonywana jest wpłata);

8) przedszkole przygotowuje w terminie od 5 do 10 każdego miesiąca „Zestawienie

przypisanych należności dziecku”- informację o wysokości opłaty za poprzedni miesiąc,

a nie jak do tej pory z „góry” za dany miesiąc. Następnie rodzic do dnia 10 każdego miesiąca

zobowiązany jest do dokonania wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (opłata za wyżywienie

i opłata za godziny przekraczające bezpłatną 5 godzinną podstawę programową);

9) każdy rodzic otrzyma informację (w sekretariacie placówki) o wysokości opłat od 5 do 10

dnia roboczego każdego miesiąca za ubiegły miesiąc. W związku z charakterem tych opłat,

jako publiczno - prawne i regulowane z „dołu”, placówka będzie naliczać opłaty za

wyżywienie i opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego tylko za faktyczne dni

obecności dziecka w przedszkolu (na podstawie ewidencji czasu pobytu dziecka

w przedszkolu);

10) od opłat nie wniesionych w terminie pobierane będą odsetki ustawowe za opóźnienie.

W przypadku zwłoki rodzica z wniesieniem stosownych opłat, dyrektor przedszkola

podejmuje działania określone obowiązującymi przepisami prawa;

11) odliczenia z opłat za wyżywienie od pierwszego dnia nieobecności dziecka, będą następować

tylko w przypadku nieobecności zgłoszonej w placówce do godz. 8.00 w danym dniu lub

dnia poprzedniego. Informację tę ze względu na organizację pracy kuchni i koszty

przygotowania posiłków, rodzic powinien złożyć telefonicznie w danym dniu lub mailem

dnia poprzedniego na wskazany adres mailowy placówki;

12) opłaty za okres wakacji będą ustalone na odrębnych zasadach;

wysokość miesięcznej odpłatności może ulec zmianie, na skutek zmiany stawki opłaty

ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Nałęczowie lub zmiany stawki żywieniowej, o czym

rodzice będą zawiadomieni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń

w przedszkolu;

13) w trakcie roku szkolnego rodzice mają prawo do zmiany zadeklarowanej liczby godzin

uczęszczania dziecka do przedszkola z dniem 1-go następnego miesiąca.

7. Zasady korzystania ze stołówki przedszkolnej ustalane są przez dyrektora Przedszkola

im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie w uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej

i w porozumieniu z Burmistrzem Nałęczowa - organem prowadzącym.

  1) korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej i w stołówce szkolnej jest odpłatne;
2) z posiłków, w punktach, o których mowa w ust. 1 mogą korzystać wychowankowie
    Przedszkola im. Adama Żeromskiego, uczniowie Szkoły Podstawowej w Nałęczowie,
    pracownicy Przedszkola oraz w miarę możliwości pracownicy Szkoły Podstawowej
    w Nałęczowie;
3) zasady spożywania posiłków są następujące :
    - wychowankowie przedszkola spożywają posiłki w salach pod opieką nauczycieli,
    - uczniowie szkoły podstawowej spożywają posiłki (obiady) w stołówce zorganizowanej
     w szkole podstawowej, zgodnie z ustaloną przez dyrektora szkoły organizacją.
     Opiekę nad uczniami spożywającymi posiłki w stołówce szkolnej sprawują nauczyciele tej
     szkoły,
    - pracownicy przedszkola mogą spożywać posiłki w salach (wraz z wychowankami) w czasie
      wskazanym w rozkładzie dnia obowiązującym w danej grupie,
    - pracownicy szkoły podstawowej spożywają posiłki (obiady dwudaniowe) w stołówce
      szkolnej;
4) koszt przygotowania jednego posiłku wyliczany jest na podstawie rzeczywistych wydatków za
     poprzedni rok kalendarzowy. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora przedszkola
     w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie kalkulacji kosztów sporządzanych
     przez intendenta przedszkola i księgowość ZOPO Nałęczów.
     Do opłat za posiłki dla pracowników kuchni, administracji i obsługi doliczany jest podatek
     Vat na podstawie odrębnych przepisów: Ustawa o podatku VAT art 43 ust. 1 pkt 24 a.
     Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana odrębnym Zarządzeniem Dyrektora   
     Przedszkola każdego roku szkolnego.
 5) podwyższenie opłat za posiłki tzw. wsad do kotła, może nastąpić w innym terminie, gdy
     zaistnieją istotne dla takiej decyzji okoliczności, np.: wzrost cen surowców.
     Korzystających ze stołówki o podwyższeniu opłat, dyrektor poinformuje niezwłocznie po
     analizie raportów żywieniowych (z których będzie wynikała konieczność zmian w opłatach);
 6) do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów (wychowanków) z posiłku w stołówce
     przedszkolnej i szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od
     tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki tj. kosztów przygotowania posiłku
     wymienionych w pkt. 4;
  7) do opłat wnoszonych za korzystanie przez pracowników z posiłku w stołówce przedszkolnej
     i szkolnej wlicza się wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od tych wynagrodzeń
     oraz koszty utrzymania stołówki tj. koszty przygotowania posiłku wymienione w pkt. 4;
8) opłaty za posiłki pobierane są następująco:
    - od wychowanków przedszkola - w terminach, kwotach i miejscu określonych w Informacji
      o opłatach za przedszkole, przez dyrektora przedszkola,
    - od pracowników przedszkola - w sekretariacie przedszkola, w ostatnim dniu miesiąca,
      w którym pracownik korzystał z żywienia,
    - od uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Nałęczowie - opłaty pobierane są
     w sekretariacie Szkoły w terminie od 3-go do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.
    Do opłat wniesionych po terminach, o których mowa w powyższych punktach doliczane są
    odsetki ustawowe za opóźnienie;
  9) opłata za posiłki podlega zwrotowi dla dzieci przedszkolnych w przypadku zgłoszenia
    nieobecności przez rodzica (osobiście, telefonicznie, sms-em, mailem) co najmniej
    w przeddzień planowanej nieobecności dziecka w przedszkolu, lub tego samego dnia do
    godziny 8.00, a dla uczniów Szkoły Podstawowej w przypadku zgłoszonej w sekretariacie
    szkoły, przynajmniej w przeddzień nieobecności ucznia;
10) opłaty podlegające zwrotowi Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej zalicza się na poczet
    opłat za następny miesiąc, a w przypadku niemożności takiego rozliczenia, zwraca się
    rodzicom w sposób przez nich wskazany.

 

§ 25

 

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od

czasu pracy oddziału lub przyjętych zadań /np. integracja/, a nauczyciele sprawujący opiekę

w danym oddziale przyjmują całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

2. W zależności od możliwości placówki dyrektor dąży do zapewnienia ciągłości pracy

wychowawczej i jej skuteczności poprzez umożliwienie nauczycielowi prowadzenia swego

oddziału przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Dyrektor może zapewnić rodzicom możliwość wpływania na dobór nauczyciela w danym

oddziale oraz dokonania zmian w miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych.

4. W przypadku konfliktu nauczyciel-rodzic, w celu ustalenia nieprawidłowości w postępowaniu

nauczyciela w stosunku do dziecka może nastąpić zmiana nauczyciela po przeprowadzeniu

rozmowy dyrektora z nauczycielem i nauczyciela z rodzicami w obecności dyrektora.

W rozmowie tej nauczyciel ma prawo przedstawić w sposób rzeczowy swój punkt widzenia

i bronić sposobu swego postępowania. Dyrektor winien do końca rozstrzygnąć problem

wyczerpując wszelkie swoje kompetencje a wyniki swego działania może przedstawić radzie

pedagogicznej.

5. Konflikt wynikający ze stosunku pracy regulują odrębne przepisy.

 

§ 26

 

1. W porozumieniu z organem prowadzącym w przedszkolu może być prowadzone wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki

w szkole pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej bazy oraz specjalistów.

2. Dyrektor na podstawie wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o potrzebie

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, może zorganizować tę formę pomocy.

3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły orzekające

działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

4. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane

od osób prowadzących wczesne wspomaganie a także formy współpracy z rodziną określają

przepisy „Prawo oświatowe”.

5. Zgodnie z nimi:

1) dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W skład zespołu

wchodzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i/lub specjaliści, mający przygotowanie

do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

a) pedagodzy posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,

w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog,

b) psycholog,

c) logopeda,

d) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny;

2) pracę zespołu koordynuje dyrektor albo upoważniony przez dyrektora nauczyciel;

3) do zadań zespołu należy w szczególności:

a) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia

rodziny dziecka,

b) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej

w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy stosownie

do jego potrzeb,

c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, z uwzględnieniem działań wspomagających

rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów

prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

e) analizowanie skuteczności zawartych w programie zadań oraz wprowadzanie zmian,

stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie

wczesnego wspomagania,

f) zespół dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego

wspomagania,

g) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin

w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

 

§ 27

 

1. Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.

2. W przedszkolu mogą działać wolontariusze.

3. Za zgodą organów przedszkola na jego terenie mogą działać stowarzyszenia.

4. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na

nauczycieli.

5. W roku szkolnym na zasadzie skierowania mogą być przyjęci uczniowie w celu odbycia praktyki

w kuchni przedszkola. Praktyka ta jest nieodpłatna.

6. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ 7

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 28

 

1.W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników nie będących

nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają

odrębne przepisy.

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Kuratora Oświaty może być zatrudniona osoba nie

będąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania posiadająca

przygotowanie uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia tych zajęć.

4. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu Pracy.

5. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe

i ustawy Karta Nauczyciela.

6. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej

wynikającej z art. 108 Kodeksu Pracy.

7. Podstawowe obowiązki dla pracowników określa ustawa o pracownikach samorządowych

oraz regulamin pracy obowiązujący w przedszkolu, zaś szczegółowy zakres obowiązków,

uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników określają również zakresy czynności

przygotowywane zgodnie z regulaminem pracy.

8. Pracownikami nie będącymi nauczycielami są:

1) starszy intendent - kasjer (pracownik administracyjny);

2) pomoc nauczyciela;

3) szef kuchni;

4) kucharz;

5) pomoc kuchenna;

6) konserwator.

9. W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy nie wymienione w ust. 8 jeżeli

zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych bądź poszerzenia samodzielności

placówki przez organ prowadzący przedszkole zgodnie z ustawą o pracownikach

samorządowych.

10. Stanowiska, o których mowa w ust. 8 oraz ust. 9 ustala się na dany rok szkolny w arkuszu

organizacyjnym.

11. Pracownicy nie będący nauczycielami zobowiązani są do współdziałania i wspomagania

nauczycieli w realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych dla dobra dziecka.

12. Ponadto każdy pracownik, również i nauczyciel, zobowiązany jest do:

1) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie przedszkola;

2) dbania o dobro przedszkola oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie

mogłoby narazić przedszkole na szkodę;

3) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;

4) przestrzegania przepisów bhp i dyscyplinypracy;

5) powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych

z działalnością placówki;

6) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu

niedostępnym dla dzieci;

7) informowania o zauważonych zagrożeniach, niebezpiecznych sytuacjach zagrażających

bezpieczeństwu dzieci;

8) nauczyciele przejmują odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas

pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;

9) wspomagania nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci;
10) udzielania pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych;

11) dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.

 

§ 29

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma

obowiązek kierowania się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie, postawę moralną

i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci

w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3) prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacjipodstawy programowej wychowania

przedszkolnego i wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego

ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
5) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli

narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
6) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
7) tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu

innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc

w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;

8) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność

za jej jakość:

a) nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy uwzględniając treści programu

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

b)nauczyciele opracowują plany pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym i wymagającym

wsparcia;

c) dążą do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: fizyczna,

emocjonalna, społeczna, poznawcza;

d) stosują zasadę indywidualizacji pracy uwzględniając potrzeby i możliwości każdego

dziecka;
9) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci,

informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy z dzieckiem;
10) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
11) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
12) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami;
13) doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania,

diagnozowania i samooceny;
14) aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych,

uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia

wewnętrznego;

15) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych

w przedszkolu;
16) przestrzeganie dyscypliny pracy;
17) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie miesięcznych planów pracy,

prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka a także zestawień

statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
18) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
19) dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali;
20) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
21) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
22) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi

przedszkola;
23) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu wczesne ropoznanie u dziecka

dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończoną

analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

24) przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych,

bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny,

poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc

w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4) właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku

dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
5) współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

opiekę zdrowotną i inną,

6) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na

niepowodzenia;
7) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych,

właściwych relacji między dziećmi;
8) okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;
9) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi,

artystycznymi lub innymi;
10) współdziałanie z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze:

a) nauczyciele systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych

i dydaktycznych realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców zprogramem

wychowania przedszkolnego realizowanym w danym oddziale, podstawą programową

wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam

wiadomości i umiejętności,

b) przekazują rodzicom informacje o postępach w rozwoju ich dziecka, jego

zainteresowaniach, potrzebach oraz o jego zachowaniu,

c) pozyskiwania informacji dotyczących potrzeb i trudności, a także uzdolnień

i zainteresowań dzieci,

d) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania

osiagnięć rozwojowych ich dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają,

e) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie

organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci,

f) ustalają z rodzicami formy pomocy pedagogicznej,

g) uwzględniają pozyskane od rodziców informacje do planowania pracy z dzieckiem;

11) współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, innymi specjalistycznymi poradniami;
12) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy

dydaktycznych;
13) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza

teren przedszkola;
14) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

15) wymianę doswiadczeń z innymi nauczycielami, prace w zespole ds ewaluacji wewnetrznej;

16) planowanie własnego rozwoju zawodowego, sytematyczne podnoszenie kwalifikacji

zawodowych;
17) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania

dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren

przedszkola.

18) nauczyciele współdziałają z rodzicami w zakresie organizacji i udziału w akcjach

charytatywnych, np. Góra Grosza, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę i innych.

4. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w roumieniu art. 10 czynu.8 Kodeksu Pracy

wymierzone są nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem Pracy.

a) za popełniony czyn naruszajacy prawa i dobro dziecka nauczyciel odpowiada przed

rzecznikiem dyscyplinarnym, o którym mowa w art 83 Prawo Oświatowe.

Powiadomienie rzecznika dyscyplinarnego następuje nie później niż w ciągu 3 dniu roboczych

od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.

5. Zadaniem nauczyciela wspomagającego jest w szczególności:

a) wspieranie integracji z innymi dziećmi,

b) asystowanie podczas zajęć grupowych,

c) obserwowanie i diagnozowanie możliwości dziecka, jego trudności i postępów,

d) współpraca z rodzicami.

6. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka;

2) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy

logopedycznej;

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono

nieprawidłowości w rozwoju mowy;

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy

ścisłej współpracy z nauczycielami;

5) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy

w celu ujednolicenia terapii;

6) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci,

rodziców i nauczycieli;

7) przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy;

8) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym zajęć

specjalistycznych;

9) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.

7. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi

lub specyficznymi trudnoś- ciami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz

monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu

przedszkola;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze

terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym

dzieci, we współpracy z rodzicami wychowanków;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań

i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu

dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego

uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 30


1. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników,

określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie z regulaminem pracy.

2. Do zadań starszego intendenta - kasjera należy w szczególności:

1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

2) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu

przedszkola (zgłaszanie ew. remontów i konserwacji);

3) zaopatrywanie przedszkola w artykuły spożywcze, środki czystości, sprzęty i inne artykuły,

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) nadzorowanie posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi według

obowiązujących przepisów;

5) sporządzanie jadłospisów;

6) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz higienicznego utrzymania pomieszczeń magazynowych;

7) prowadzenie kasy przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji

pracy w placówce;

9) przygotowywanie odpisów nieobecności dzieci;

10) prowadzenie i uaktualnianie ewidencji dzieci;

11) sporządzanie kwitariuszy opłat za pobyt dzieci w przedszkolu;

12) wydawanie wg prowadzonego rejestru drobnego sprzętu do kuchni, artykułów biurowych,

środków czystości;

13) prowadzenie imiennych kartotek wydawanej odzieży ochronnej;

14) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.;

15) prowadzenie na bieżąco kartoteki żywieniowej.

16) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji oraz wysyłanie korespondencji;

17) przepisywanie pism;

18) przyjmowanie i załatwianie telefonów;

19) zabezpieczanie dokumentów archiwalnych;
20) sporządzanie zamówień i zaopatrywanie kancelarii w druki ścisłego zarachowania, inne druki

i artykuły kancelaryjne;

21) zabezpieczanie pieczęci, komputera, dokumentacji druków ścisłego zarachowania

i dokumentów poufnych;

22) przyjmowanie i datowanie zwolnień lekarskich;

23) pobieranie gotówki z banku na podstawie wystawianych czeków;

24) terminowe sporządzanie raportów kasowych na podstawie dokumentacji finansowej;

25) przygotowywanie informacji o opłatach i zbieranie odpłatności za pobyt dzieci od rodziców.

3.Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:

1) dbać o czystość przydzielonych pomieszczeń, ekonomicznie gospodarować środkami

chemicznymi;

2) dbać o powierzony sprzęt;

3) przestrzegać przepisów BHP i p. poż;

4) spełniać punktualnie, zgodnie z ramowym rozkładem dnia czynności obsługowe wobec

dzieci;

5) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci, polecone przez

nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności wychowanków

w ciągu dnia;

6) uczestniczyć przy zabiegach higienicznych i samoobsługowych dzieci;

7) pomagać w przygotowaniu posiłków (w razie potrzeby);

8) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy

przedszkola.

4. Do zadań szefa kuchni należy w szczególności:

1) przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki;

2) zaplanować produkty niezbędne do przygotowania posiłków i złożyć zamówienie

u intendenta;

3) odbierać produkty z magazynu i kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych;

4) dbać o racjonalne zużycie przyjmowanych produktów;

5) prowadzić magazyn podręczny;

6) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt i dbać o czystość pomieszczeń

kuchennych;

7) brać udział w ustalaniu jadłospisu;

8) pobierać i przechowywać „próbki żywnościowe” zgodnie z ustalonymi wymogami;

9) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy

przedszkola.

5. Do zadań kucharza należy w szczególności:

1) przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki;

2) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać

o racjonalne ich zużycie;

3) prowadzić magazyn podręczny;

4) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt i dbać o czystość pomieszczeń

kuchennych;

5) brać udział w ustalaniu jadłospisu;

6) zastępować w razie potrzeby szefa kuchni;

7) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy

przedszkola.

6. Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności:

1) pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków;

2) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;

3) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów;

4) myć naczynia po posiłkach;

5) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy

przedszkola.

7. Do zadań konserwatora należy w szczególności:

1) dbałość o czystość posesji przedszkolnej;

2) dbałość o ogród przedszkolny;

3) utrzymanie w porządku chodników, parkingu;

4) bieżące naprawy w przedszkolu;

5) udział w przeglądach okresowych;

6) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji

pracy przedszkola;

7) pomaganie intendentce w dokonywaniu zakupów;

8) dowożenie posiłków przygotowanych przez kuchnię przedszkolną do punktu żywienia

w szkole podstawowej;

9) zabezpieczanie miejsca awarii przed możliwością dostępu dzieci i dorosłych.

 

§ 31

 

1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola w przypadku, gdy:

1) liczba oddziałów będzie wynosiła co najmniej 6;

2) lokalizacja oddziału nastąpi poza budynkiem macierzystym;

3) czas pracy co najmniej 2 oddziałów będzie dłuższy niż 10 godzin dziennie.

2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko

wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust.1, a także, za zgodą organu

prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

3. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor przedszkola.

 

§ 32

 

1. W przypadku utworzenia oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli

posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących

zajęcia rewalidacyjne.

 

ROZDZIAŁ 8

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

 

§ 33

 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,

w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym

dziecko kończy 7 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

1) dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne;

2) dzieci 3, 4 i 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego z początkiem

roku szkolnego, w którym kończy 3, 4 lub 5 lat;

3) w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci 6-letnie.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem

przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny

tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym

dziecko kończy 9 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola

dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na

wolne miejsca w przedszkolu zgodnie z obowiazującymi przepisami.

5. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie karty zgłoszenia pobranej, wypełnionej

i złożonej w sekretariacie przedszkola przez rodziców w okresie rekrutacji.

6. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora

przedszkola (w przypadku wolnych miejsc).

7. Rezygnacja rodzica z miejsca dla dziecka w przedszkolu może nastąpić wyłącznie w formie

pisemnej.

 

§ 34

 

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego i dydaktycznego zgodnie

z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) poszanowania jego godności osobistej;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania;

4) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

5) akceptacji jego osoby;

6) różnorodności doświadczeń;

7) wypoczynku, kiedy jest zmęczone;

8) prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole;

9) korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie przedszkola;

10) zdrowych, urozmaiconych posiłków.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek do:

1) przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka;

2) poszanowania mienia w przedszkolu;

3) stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej;

4) postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i współżycia w grupie rówieśniczej.

 

§ 35

 

Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w której stroną jest dziecko /dotyczy nieprzestrzegania praw dziecka/:

1) rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni od zajścia wraz z uzasadnieniem do dyrektora przedszkola,

który ją niezwłocznie rozpatruje;

2) jeśli skarga wniesiona jest ustnie dyrektor sporządza notatkę w obecności rodzica, który ją

podpisuje;

3) dyrektor rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków;

4) o rozstrzygnięciu skargi dyrektor powiadamia zainteresowaną osobę pisemnie;

5) w przypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi jest nie satysfakcjonujące rodzic może złożyć skargę

do organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

6) skargi, w których stroną jest pracownik przedszkola rozpatruje Dyrektor.

 

§ 36

 

Przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków.

1) dyrektor przedszkola, może w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy dzieci

uczęszczających do przedszkola.

Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

2) przypadki, w których dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do

przedszkola, po uprzednim powiadomieniu rodziców na piśmie:

a) zaleganie z odpłatnością za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z podpisaną umową,

b) nie uczęszczanie dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny przez miesiąc,

c) brak możliwości przystosowania się dziecka do grupy dzieci, powodujący zagrożenie bezpieczeństwa

własnego i innych dzieci,

3) skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

W przypadku dziecka6 -letniego jednomiesięczna zaległość z tytułu opłat za przedszkole spowoduje

ograniczenie czasu pobytu dziecka w przedszkolu do wymiaru realizacji podstawy programowej;

4) w przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków, dyrektor zobowiązany jest do

podjęcia następujących działań:

a) zawiadomienia rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem

w zakresie korekcji zachowań dziecka,

b) zaproponowania rodzicom i dziecku odpowiedniej pomocy,

c) zawiadomienia organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny o zaistniałym

problemie i o zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków.

 

 

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 37

 

1. Przedszkole posiada ustanowiony proporzec przedszkola oraz ceremoniał przedszkolny.

Przedszkole posiada własne logo, które stosuje się w oficjalnych pismach, typu: dyplomy,

podziękowania, zaproszenia.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymiprzepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

pracowników, rodziców i dzieci.

5. Regulaminy organów przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego

statutu.

6. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ogólne i resortowe.

7. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych, statut wyłożony jest

w sekretariacie przedszkola, może też być udostępniony przez dyrektora na życzenie osób

zainteresowanych. Wersja elektroniczna statutu jest dostępna na stronie internetowej

przedszkola.

8. Dokonywanie zmian w statucie:

1) projekt oraz zmiany w statucie przygotowuje i zatwierdza rada pedagogiczna;

2) w celu lepszej czytelności statutu, po dokonanych zmianach, opracowywany jest ujednolicony tekst statutu;

3) statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez radę pedagogiczną;

4) z dniem wejścia w życie niniejszego statutu, traci moc prawną dotychczas obowiązujący Statut

Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie przyjety Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2017r.

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem13.11.2019 r.

Niniejszy statut stanowi tekst ujednolicony, zgodnie z Uchwałą z dnia 13 listopada 2019 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie.

 

 

Członkowie rady pedagogicznej Przewodniczący rady pedagogicznej

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )