Godło logo_przedszkola_2_

 

 

O nas
Archiwum


 

 

Witamy na stronie

Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

 

nasz adres:

ul. E. Szelburg-Zarembiny 1

24 - 150 Nałęczów

tel./fax  (81) 5014027

email:przedszkole@naleczow.pl

     

 

Nasze przedszkole mieści się w piętrowym budynku, w otoczeniu pięknej przyrody, w miejscu oddalonym od ruchliwych ulic. Blisko do lasu i pięknych nałęczowskich wąwozów, niedaleko do parku uzdrowiskowego, zabytkowych obiektów w naszym mieście i placówek kulturalno-oświatowych. W budynku przedszkola mieści się sześć dużych sal, wyposażonych odpowiednio do wieku dzieci.

Od pierwszego września 2012 roku funkcję dyrektora przedszkola pełni Jolanta Madejska.

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie i odpowiednie kwalifikacje do pracy w przedszkolu, obecnie pracuje w nim sześciu nauczycieli dyplomowanych, jeden nauczyciel mianowany, trzech nauczycieli kontraktowych i jeden nauczyciel stażysta. Kadra pedagogiczna stale poszerza zakres swoich kompetencji.  Nauczyciele podejmują naukę na studiach podyplomowych, biorą udział w licznych szkoleniach i warsztatach. 

Przedszkole im. Adama Żeromskiego od dawna jest obecne w życiu kulturalnym Nałęczowa. Dzieci wraz z nauczycielami aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie naszego miasta, sami także podejmujemy różne działania, zapraszając do udziału w nich środowisko lokalne. Przedszkolaki od wielu lat osiągają sukcesy, biorąc udział w konkursach plastycznych o zakresie regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. W archiwum przedszkolnym znajdują się liczne dyplomy przyznawane dzieciom oraz podziękowania dla nauczycieli od organizatorów konkursów, potwierdzające te osiągnięcia. Dotyczą one także sukcesów przedszkolaków w przeglądach i festiwalach piosenki i prezentacjach małych form teatralnych.

Przedszkole jest otwarte na wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz dzieci. W naszej placówce stale obecni są wolontariusze - uczniowie nałęczowskiego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Sztuk Plastycznych. Chętnie odwiedzają nas nasi absolwenci, najczęściej uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Społeczność przedszkolna także podejmuje działania na rzecz innych, aktywnie uczestnicząc w wielu akcjach charytatywnych. 

Rodzice przedszkolaków bardzo chętnie włączają się w życie przedszkola, a  grono naszych przyjaciół stale się powiększa. Są to przedstawiciele instytucji i placówek lokalnych oraz spoza Nałęczowa, a także osoby prywatne. W imieniu dyrektora przedszkola oraz nauczycieli składam serdeczne podziękowania za ciekawe inicjatywy, podejmowane działania i zapraszam do dalszej współpracy.

 

 

 

                                                                                                                           Ewa Piech - nauczyciel przedszkola                            

 

PORADY, KONSULTACJE, SKARGI, WNIOSKI

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA im. ADAMA ŻEROMSKIEGO w NAŁĘCZOWIE

 

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, porad i konsultacji
we wtorki w godz. od
10.00 do 16.00, gabinet dyrektora na piętrze I. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu

ul. Ewy Szelburg Zarembiny1, 24-150 Nałęczów, tel. (81)50-14-027, kom. 661-413-221.

 


Wytworzył:Jolanta Madejska2020-10-11
Udostępnił:Jolanta Madejska2020-10-11 16:10:54
Zmodyfikował:
PRACA DNIA 12 CZERWCA 2020r


Wytworzył:JOLANTA MADEJSKA2020-06-10
Udostępnił:Jolanta Madejska2020-06-10 10:47:26
Zmodyfikował:
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

ORGAN PROWADZĄCY W POROZUMIENIU Z LUBELSKIM KURATOREM OŚWIATY PODJĄŁ DECYZJĘ O ZAMKNIĘCIU

PLACÓWKI PRZEDSZKOLNEJ

OD 12.03.2020 r (CZWARTEK) DO 18.03.2020 r  25 03. (ŚRODA) WŁĄCZNIE 

do świąt wielkanocnych 2020


Wytworzył:JOLANTA MADEJSKA2020-03-11
Udostępnił:Jolanta Madejska2020-03-11 10:22:09
Zmodyfikował:Jolanta Madejska2020-03-22 17:52:39
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZA ROK 2018

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO  W NAŁĘCZOWIE, JOLANTA MADEJSKA

INFORMUJE:                                                                                                                   

 

sprawozdanie finansowe jednostki za 2018r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie. 


Wytworzył:Jolanta Madejska2019-05-05
Udostępnił:Jolanta Madejska2019-05-05 16:54:10
Zmodyfikował:

Informuję, że Burmistrz Nałęczowa przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godz. od 8.00 do 16.00, pok. 13.

Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, tel. (81)50-14-500


Wytworzył:Jolanta Madejska2019-05-05
Udostępnił:Jolanta Madejska2019-05-05 17:40:08
Zmodyfikował:
zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołu RODO

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO

W NAŁĘCZOWIE NR 1/2018

 

z dnia 25.05.2018 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – oraz art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 47) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie Zespół ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwany Zespołem ds. wdrożenia RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

§ 2. W skład Zespołu, o którym mowa w § 1 wchodzą:

  1. Janina Jarosz

  2. Joanna Serafin

  3. Alicja Czępińska

 

 

§ 3. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest realizacja zadań mających na  celu wdrożenie i stosowanie RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w Przedszkolu im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie.

 

§ 4. Pracownicy Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie są zobowiązani do współpracy z Zespołem, o którym mowa w § 1 w sprawach związanych z wdrożeniem i stosowaniem RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

§ 5.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia zostaje powierzony Dyrektorowi Przedszkola, a w jego zastępstwie: zostaje powierzony innej osobie wyznaczonej przez Organ Prowadzący zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 59).

 

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                               Jolanta Madejska dyrektor

 


Wytworzył:dyrektor Jolanta Madejska2018-05-25
Udostępnił:Jolanta Madejska2018-05-25 14:31:43
Zmodyfikował:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU IM. ADAMA ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE

Szanowni Państwo,
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Przedszkole im. Adama Żeromskiego ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 1 24-150 Nałęczów
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Ewę Kowalską, z którym można się kontaktować w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ewa.kowalska@devcomm.pl
3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności wynikającej z jego specyfiki: usługi edukacyjne, w tym w szczególności świadczenie sług przedszkolnych
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością przeprowadzenia działalności edukacyjno wychowawczej Przedszkola.
6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności, jest art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — dalej RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Przedszkole im. Adama Żeromskiego jest Administratorem.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej
9. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa danych profilowania.

10. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
11. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Wytworzył:Jolanta Madejska2018-05-25
Udostępnił:Jolanta Madejska2018-05-25 15:08:10
Zmodyfikował:
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )